Uchwała Nr XXII/184/04 - w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci

 


Uchwała Nr XXII/184/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 6 października 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

 

Na podstawie art. 18ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 96 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Pomoc w formie dożywiania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Święta

Katarzyna przyznana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny lub opiekunów.

§2

1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku w szkołach, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 100 % kryterium dochodowego na osobę ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej ustawą.

2. Wydatki poniesione na pomoc uczniom w formie posiłku podlegają zwrotowi:

            1) w 50 % jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 100 % i nie przekracza

            200 % kwoty określonej wart. 8 ustawy,

            2) w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 200 % kwoty

            określonej wart. 8 ustawy.

            3. W przypadkach szczególnych określonych w art. 104 ust 4 ustawy można odstąpić

            w części lub w całości od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie

            posiłku w szkołach podstawowych i gimnazjum.

4. Na wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, o której mowa w ust 2 lub na wniosek pracownika socjalnego można odstąpić w części lub w całości od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc uczniom w formie posiłku w szczególności ze względu na niżej wymienione udokumentowane okoliczności:

1) długotrwałą chorobę i związane z tym koszty, 2) bezrobocie,

3) klęskę żywiołową,

4) inne zdarzenia losowe.

§3

1. Wydatki, o których mowa w § 2 podlegają zwrotowi w maksymalnie 10 ratach nie oprocentowanych.

2. Wysokość i ilość kolejnych rat ustalona jest na podstawie danych zawartych w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego.

3. Zwrot wydatków następuje w formie comiesięcznej wpłaty należnej raty bezpośrednio do kasy lub na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie dokonanej przez rodzica lub opiekuna (świadczeniobiorcę) zobowiązanego do zwrotu na podstawie art. 96 ust 1 ustawy.

4. Zwrot wydatków w ratach dokonywany jest od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyznano świadczenie.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 5

Traci moc uchwała Nr VII/59/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywienia dzieci (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 56 poz.!337).

 

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/184/04 - w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż