Uchwała Nr XXII/189/04 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach

 


UCHWAŁA NR XXII/189/04

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 6 października 2004 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§1.

Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Kotowice - działka nr 452/1 - droga w obrębie Kotowice

- ulica Słoneczna

Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali l :5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/189/04 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż