Uchwała Nr XXIII/194/04 - w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Święta Katarzyna na lata 2004 - 2013

 


Uchwała Nr XXIII/194/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 października 2004 roku

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Święta Katarzyna na lata 2004 - 2013.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1588, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2004 - 2013 w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§3

Uchwała wchodzi z wżycie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIII/194/04 - w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Święta Katarzyna na lata 2004 - 2013
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż