Uchwała Nr XXIII/197/04 - w sprawie uchwalenia "Gminnego programu ochrony środowiska"

 


UCHWAŁA  NR XXIII/197/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 października 2004 roku

 

w sprawie określenia wymagań dotyczących utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz wyznaczenia  obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania na  terenie gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 pkt. 5, 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna, uchwala co następuje:

 

Rozdział 1.

Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonychz produkcji rolniczej

 

§ 1

1.     Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i zwartej oraz innej nie przeznaczonej na funkcje mieszkaniowe, a nie związanej z produkcją rolniczą zabrania się utrzymania zwierząt gospodarskich bydła, trzody chlewnej, koni, kóz, owiec, strusi, zwierząt futerkowych, drobiu oraz pszczół.

2.     Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej zabrania się utrzymania zwierząt gospodarskich, o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem drobiu, królików.

 

§ 2

Utrzymywanie zwierząt powinno być prowadzone w sposób nie powodujący uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

§ 3

Odległości pomieszczeń i klatek przeznaczonych na utrzymywanie zwierząt od granicy działki i innych obiektów budowlanych określają przepisy szczególne.

 

§ 4

Pomieszczenia i klatki, w których są utrzymywane zwierzęta powinny być wykonane
z trwałego materiału, posiadać nieprzepuszczalne podłoże oraz estetyczny wygląd.   

 

§ 5

Nieruchomość na której utrzymywane są zwierzęta oraz bezpośrednie jej otoczenie powinno być utrzymane w czystości i porządku.

 

§ 6

Nieruchomość na której utrzymywane są zwierzęta powinna być ogrodzona.

 

§ 7

Zabrania się wypuszczania zwierząt poza teren nieruchomości, na której są utrzymywane.

 

Rozdział 2.

Deratyzacja

 

§ 8

1. Właściciele oraz zarządcy nieruchomości wymienieni w ust. 2 mają obowiązek przeprowadzenia raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomości w terminie od marca do kwietnia.

2.   Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji dotyczy właścicieli bądź zarządców:

1)   budynków wielorodzinnych;

2)      obiektów użytku publicznego i obsługi ludności;

3)     szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych i wychowawczych;

4)     zakładów przemysłowych, obiektów handlowych i gastronomicznych;

5)     pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie;

6)     składowisk odpadów;

7)     kanalizacji sanitarnej.

 

§ 9

Deratyzacja przeprowadzana jest na koszt właściciela nieruchomości.

 

Rozdział 3.

Nadzór i kontrola

§ 10

Osoby naruszające postanowienia niniejszej uchwały ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami).

 

§ 11

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIII/197/04 - w sprawie uchwalenia "Gminnego programu ochrony środowiska"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż