Uchwała Nr XIII/111/03

 


Uchwała Nr  XIII/111 /03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 27 listopada 2003 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/03 Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 110, art. 119, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W uchwale nr VI/49/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 zmienia się załącznik  nr 17 ,który  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/111/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż