Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zachęcając do kierowania uwag, opinii i propozycji w dniach od 30 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

 

Powołanie Komitetu Rewitalizacji jest jednym z elementów partycypacji społecznej przejawiającej się udziałem interesariuszy rewitalizacji, w tym społeczności lokalnej, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. Mając na celu ujednolicenie i uproszczenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji podjęto decyzję o zmianie zapisów Regulaminu Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/271/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 marca 2017 roku.

 

Projekt  uchwały zmieniającej w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, tj. projektem Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Siechnice oraz formularz konsultacyjny dostępny jest w załącznikach, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice (bip.siechnice.dolnyslask.pl) oraz w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, pok. 104 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu.

 

Konsultacje społeczne odbędą się w następujących formach:

- zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną na adres kfudali@umsiechnice.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu,

- zbierania uwag ustnych do protokołu w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12, pok. 104 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu,

- spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 r. o godzinie 17:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach (III piętro) przy ul. Jana Pawła II 12. Spotkanie będzie miało na celu omówienie propozycji zasad wyznaczenia składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz przeprowadzenie dyskusji w tej sprawie.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje z datą wpływu przed dniem 30 października 2017 r. i po dniu 30 listopada 2017 r.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Fudali

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.10.2017 08:09