Uchwała Nr XIII/114/03

 


Uchwała  nr XIII/114/03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 27 listopada 2003 roku

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 , poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się wzory następujących formularzy, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:

1)     Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN – 1) – załącznik nr 1;

2)     Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN – 1) – załącznik nr 2;

3)     Informacja o lasach (IL – 1) – załącznik nr 3;

4)     Deklaracja na podatek leśny (DL – 1) – załącznik nr 4;

5)     Informacja o gruntach (IR – 1) – załącznik nr 5;

6)     Deklaracja na podatek rolny (DR – 1) – załącznik nr 6.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Traci moc uchwała nr III/25/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/114/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż