Uchwała Nr XIV/116/03

 


UCHWAŁA NR XIV /116/03

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 4 grudnia 2003 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie miejscowości Siechnice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum obejmującej teren działek nr 102/1-102/4,105/1-105/14 i części działek nr 584/2, 738.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) w związku z Uchwałą Nr XIX/130/99 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie miejscowości Siechnice, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego z 2000 r. Nr 8 poz. 94 oraz z Uchwałą Nr XXXI/276/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2000 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta: Siechnice-Centrum, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego z 2001 r. Nr 17 poz. 175 Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1.

1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminnej Strefy

Aktywności Gospodarczej w rejonie miejscowości Siechnice, przyjętego Uchwałą Nr XIX/130/99 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 grudnia 1999r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego. Nr 8 poz. 94 z dnia 2 marca 2000r, oraz

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta: Siechnice-Centrum przyjętego Uchwałą Nr XXXI/276/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2000 r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa

            Wrocławskiego z 2001 r. Nr 17 poz. 175 z dnia 8 marca 2001r. zwanej dalej planem.

Granice obszaru objętego planem przedstawiono na mapach stanowiących załączniki graficzne nr 1. i nr 2. do niniejszej uchwały.

2

§ 2.

1. Zakres ustaleń planu będzie obejmował:

            1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub

różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; ,

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa wart. 36 ust. 4.

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717).

2. W planie miejscowym zostanie określone w zależności od potrzeb:

1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa wart. 10 ust. 2 pkt

8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717)

3) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/116/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż