Uchwała Nr XVI/127/103

 


Uchwała Nr XVI 127 103

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

 

Na podstawie art. 18 ust -2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 119, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr VI/49/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 marca 2003 r.w sprawie budżetu gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) W § 1 pkt I dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 296 000 zł. 2) W § 1 pkt II wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 260 000 zł. 3) W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy zwiększył się

po stronie dochodów z kwoty 24 409 651 zł do kwoty 24 705 651 zł,

po stronie wydatków z kwoty 26 826 064 zł do kwoty 27 086 064 zł.

4) Deficyt budżetu gminy zmniejszył się z kwoty 2416413 zł do kwoty 2380413 zł.

5) W załączniku nr 1 i 2 do uchwały nr VI/49/03 wprowadza w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8) § 2 pkt l otrzymuje brzmienie:

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2507738 zł nastąpi z dochodów

własnych gminy.

9) w § 6 wykreśla się ustęp 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała XV/128/03

Rady Gminy Święta Katarzyna

 z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2004 rok

Na podstawie art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poZo 1591 ze zm.) oraz § 16 ust 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 2, poz.46) w związku z § 2 pkt 3 Regulaminu Pracy Komisji Rady Gminy stanowiącego załącznik m 3 do Statutu Gminy Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2004 rok:

1) prace nad projektem budżetu gminy na 2004 rok

2) ocena projektu organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży

podczas ferii zimowych przez JOSz i GCK

3) zapoznanie się z raportem o stanie oświaty na terenie gminy. Analiza sieci jednostek oświatowych i ocena ich poziomu w świetle powyższego raportu

4) przegląd obiektów sportowych na terenie gminy

5) zapoznanie się z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

6) ocena przygotowania Jednostki Obsługi Szkół i Gminnego Centrum Kultury do akcji "Lato 2004" 7) przegląd placówek opieki zdrowotnej

8) przegląd obiektów przekazanych przez Gminę jednostkom pomocniczym Gminy i kontrola ich działalności

9) opiniowanie projektów uchwał przygotowywanych na sesje Rady Gminy.

10) opiniowanie i rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Gminy.

§1

§2

- termin do 31.01.2004 r.

- termin do 28.02.2004 r.

- termin do 31.03.2004 r. - termin do 31.05.2004 r.

- termin do 31.06.2004 r.

- termin do 31.06.2004 r. - termin do 30.09.2004 r.

- termin do 30.09.2004 r.

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVI/127/103
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż