Uchwała Nr II/14/02

 


UCHWAŁA NR II /14 /02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 listopada 2002 r.

 

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego stwierdzającego nieważność uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 września 2002 r. nr XLIX/423/02 w sprawie wynagradzania Wójta Gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie art. 98 ust. 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-2/29/02 z dnia 11 października 2002 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 września 2002 r. nr XLIXI42312002 w sprawie wynagradzania Wójta Gminy Święta Katarzyna.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/14/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż