Uchwała Nr II/20/02

 


Uchwała Nr II/ 20 /02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 listopada 2002 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV /372/2002 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2002 rok

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale m XLIV/372/02 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 15 marca 2002 r.w sprawie budżetu gminy na rok 2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt I dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2 326 552 zł.

2) W § 1 pkt III wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2326552 zł.

3) W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy zmniejszył się po stronie dochodów z kwoty 28086506 zł do kwoty 25 759954 zł, po stronie wydatków z kwoty 29919563 zł do kwoty 27 593 011 zł.

4) W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XLIV/372/02 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik m 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem m 3 do niniejszej uchwały 6) Załącznik m 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem m 4 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/20/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż