Uchwała Nr II/21/02

 


Uchwała Nr II/21/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 listopada 2002 roku

 

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia postępowania na wybór banku do bankowej obsługi budżetu.

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 134 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Przystąpić do przeprowadzenia postępowania na wybór banku do bankowej obsługi budżetu w trybie przetargu nieograniczonego określonym przepisami o zamówieniach publicznych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/21/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż