Uchwała Nr III/24/02

 


Uchwała nr III/24/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 12 grudnia 2002 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

            a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie       -           612 zł.

            b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   -1 020 zł.

            c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton          -1232 zł.

2) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

            o liczbie osi dwie          - 1 668 zł.

            o liczbie osi trzy           - 1 668 zł.

b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniej szej niż 26 ton:

            o liczbie osi trzy           - 2 184 zł.

            o liczbie osi cztery i więcej        - 2 184 zł.

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

            o liczbie osi cztery i więcej

. . zawieszeniem

- 2 184 zł.

~

3) od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

            o liczbie osi dwie          - 1 668 zł.

            o liczbie osi trzy           - 1 668 zł.

b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 26 ton:

            o liczbie osi trzy           - 2 184 zł.

            o liczbie osi cztery i więcej        - 2 184 zł.

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

            o liczbie osi cztery i więcej

- 2 184 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

            a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie       -1428 zł.

            b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   -1428 zł.

            c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton          -1 428 zł.

łącznie

 

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

            -           o liczbie osi dwie          - 2 188 zł.

b) równej lub wyższej niż 18 ton, do 36 ton włącznie:

            -           o liczbie osi dwie          - 2 188 zł.

            c) powyższej 36 ton:

            o liczbie osi dwie

            o liczbie osi trzy

- 2 188 zł. - 2 188 zł.

.,...

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

            -           o liczbie osi dwie          - 2 188 zł.

b) równej lub wyższej niż 18 ton, do 36 ton włącznie:

            -           o liczbie osi dwie          - 2 188 zł.

            c) powyżej 36 ton:

            o liczbie osi dwie

            o liczbie osi trzy

- 2 188 zł. - 2 188 zł.

7) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną

            masę całkowitą,

od 7 ton i poniżej 12 ton

- 900 zł.

~

8) od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

            -           o liczbie osi jedna         - 1140 zł.

            b) równej lub wyższej niż 18 ton, do 36 ton włącznie:

            o liczbie osi jedna         - 1 428 zł.

            o liczbie osi dwie          - 1 428 zł.

            c) powyżej 36 ton:

            o liczbie osi dwie

            o liczbie osi trzy

- 1 740 zł. - 1 740 zł.

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

            -           o liczbie osi jedna         -1140 zł.

            b) równej lub wyższej niż 18 ton, do 36 ton włącznie:

            o liczbie osi jedna         - 1 428 zł.

            o liczbie osi dwie          - 1 428 zł.

            c) powyżej 36 ton:

            o liczbie osi dwie

            o liczbie osi trzy

- 1 740 zł. - 1 740 zł.

10) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

- 1 428 zł. - 1 668 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/24/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż