Uchwała Nr III/25/02

 


Uchwała nr III/25/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 12 grudnia 2002 roku

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682)

Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§1

Określa się wzory następujących formularzy, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:

l) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN - l) - załącznik nr l;

2) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN - l) - załącznik nr 2; 3) Informacja o lasach (IL - l) - załącznik nr 3;

4) Deklaracja na podatek leśny (DL - l) - załącznik nr 4;

5) Informacja o gruntach (IR - l) - załącznik nr 5;

6) Deklaracja na podatek rolny (DR - 1) - załącznik nr 6.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/25/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż