Uchwała Nr IV/27/02

 


Uchwała Nr IV /27 /02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2002 roku

 

w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2003.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 41 ust 2 i ust 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al­koholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami) Rada Gminy Święta Kata­rzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2003 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia Radzie Gminy Święta Katarzyna informacji o sposobie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko­holowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/27/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż