Uchwała Nr IV/29/02

 


 

Uchwała Nr IV / 29 /02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2002 roku

 

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się w załączniku li 1 do uchwały:

1) wykaz planowanych wydatków budżetu gminy na kwotę 829 940 zł, które w 2002 roku

            nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust 1 pkt 1, określony w

            załączniku li 2 do uchwały.

§2

Środki finansowe określone w § 1 niniejszej uchwały są zgromadzone na wyodrębnionym

subkoncie

podstawowego

rachunku

bankowego

Gminy

Święta

Katarzyna

Bank Spółdzielczy w Świętej Katarzynie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/29/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż