Uchwala Nr IV/30/02

 


Uchwala nr IV/30/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2002 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr III/24/02 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr 111/24/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

----

 

L.p.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej

stawka

.

 

masie całkowitej (w tonach)

(w złotych)

1.

od 3,5 do 5,5 włącznie

612,00

2.

powyżei 5,5 do 9 włącznie

1 020,00

3.

powyżej 9 a poniżei 12

1 232,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12

            ton:

 

liczba osi i dopuszczalna

 

stawka podatku

 

L.p.

masa całkowita

 

(w złotych)

 

 

(w tonach)

 

 

 

 

 

. ..

mniej niż

 

oś jezdna (osie jezdne) z

- inne systemy

 

me mmeJ

 

 

niż

 

 

zawieszeniem pneumatycznym

..

 

 

 

zawieszenia

 

 

 

 

lub zawieszeniem uznanym za

osi jezdnych

 

 

 

 

równoważne

 

 

 

 

 

 

DWIE OSIE

 

 

4.

12

18

1 668,00

1 668,00

5.

18

 

2 184,00

2 184,00

 

 

 

 

TRZY OSIE

 

 

6.

12

18

1 668,00

1 668,00

7.

18

26

2 184,00

2 184,00

8.

26

 

2 184,00

2 184,00

 

 

 

 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

 

 

9.

12

18

1 668,00

1 668,00

10.

18

26

2 184,00

2 184,00

11.

26

 

2 184,00

2 184,00


 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

ciągniki siodłowe i balastowe

 

L.p.

przystosowane do używania łącznie

stawka podatku

 

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej

(w złotych)

 

masie całkowitej zespołu pojazdów

 

 

(w tonach)

 

12.

od 3,5 a poniżej 12

1 428,00

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

liczba osi i dopuszczalna

 

 

 

 

L.p.

masa całkowita zespołu

 

stawka podatku

 

 

pojazdów: ciągnik

 

(w złotych)

 

 

siodłowy + naczepa,

 

 

 

 

 

ciągnik balastowy +

 

 

 

 

 

 

przyczepa

 

 

 

 

 

 

(w tonach)

 

 

 

 

 

. ..

mniej niż

 

oś jezdna (osie jezdne) z

inne systemy

 

nie mniej

 

 

niż

 

 

 

zawieszeniem pneumatycznym

..

 

 

 

 

zawieszenia

 

 

 

 

 

lub zawieszeniem uznanym za

osi jezdnych

 

 

 

 

 

równoważne

 

 

 

 

 

 

 

DWIE OSIE

 

 

13.

12

18

1 668,00

1 668,00

14.

18

37

1 668,00

1 668,00

15.

37

 

 

2 188,00

2 188,00

 

 

 

 

 

TRZY OSIE

 

 

16.

12

18

1 668,00

1 668,00

17.

18

37

1 668,00

1 668,00

18.

37

 

 

2 188,00

2 188,00

5) od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej

stawka podatku

L.p.

masie całkowitej łącznie z pojazdem

(w złotych)

 

silnikowym

 

 

(w tonach)

 

19.

od 7 a poniżej 12

900,00

6) od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§3

§2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

Stawka podatku (w złotych)

1 428,00

1 668,00

 

L.p.   autobusy (ilość miejsc do siedzenia)

29.                           mniej niż 30

30.               równa lub wyższa niż 30

 

 

7) od autobusu:

 

 

liczba osi i dopuszczalna

 

 

 

L.p.

masa całkowita zespołu

 

stawka podatku

 

 

pojazdów:

 

(w złotych)

 

naczepa/przyczepa + .

 

 

 

 

pojazd silnikowy

 

 

 

 

 

(w tonach)

 

 

 

 

. ..

mniej niż

 

oś jezdna (osie jezdne)

inne systemy

 

me mniej

 

 

niż

 

 

 

z zawieszeniem pneumatycznym

..

 

 

 

 

zawieszenia

 

 

 

 

 

lub zawieszeniem uznanym za

osi jezdnych

 

 

 

 

 

równoważne

 

 

 

 

 

 

JEDNA OS

 

20.

12

18

1 140,00

1 140,00

21.

18

37

1 428,00

1 428,00

22.

37

 

 

1 740,00

1 740,00

 

 

 

 

 

DWIE OSIE

 

23.

12

18

1 140,00

1 140,00

24.

18

37

1 428,00

1 428,00

25.

37

 

 

1 740,00

1 740,00

 

 

 

 

 

TRZY OSIE

 

26.

12

18

1 140,00

1 140,00

27.

18

37

1 428,00

1 428,00

28.

37

 

 

1 740,00

1 740,00

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwala Nr IV/30/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż