Uchwała Nr IV/33/02

 


UCHWAŁA NR IV/33/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2002 roku

 

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Święta Katarzyna, wyboru przewodniczącego oraz zatwierdzenia wiceprzewodniczącego komisji

 

Na podstawie art.21 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 LO samorządzie terytorialnym / tj. Dz.U. z 2001 L Nr 142, poz.1591 ze zm.l, § 15 ust l, § 16 ust 2 oraz § 18 ust l statutu Gminy Święta Katarzyna / Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego z 2001 r. Nr 2, poz.46 / w związku

z § l ust l, § 2 pkt 2 oraz § 3 pkt 4 i 5 Regulaminu pracy Komisji Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Rada Gminy uchwala, co następuje

§ l

Powołuje się Komisję Statutową w składzie:

l) Leopold Gomułkiewicz

2) Ginter Koch

3) Barbara Kosterska

4) Lesław Kubik

5) Michał Młyńczak

6) Milan Usak

7) Jerzy Woźniak

§2

Na przewodniczącego Komisji Statutowej wybiera się radnego Gintera Kocha.

§3

Zatwierdza się wybór radnego Milana Usaka na wiceprzewodniczącego komisji.

§4

Przedmiotem działania Komisji Statutowej jest:

l) analiza obowiązującego Statutu Gminy Święta Katarzyna pod kątem zgodności z obowiązującym prawem,

2) opracowanie i przedstawienie Radzie Gminy propozycji zmian w Statucie Gminy Święta Ktarzyna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/33/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż