Protokół nr XIX/08 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 10 lipca 2008 roku

 


Protokół nr XIX/08

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 10 lipca 2008 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XIX sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. W sesji wzięło udział 12 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Stanisław Łopatowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecni byli radni Alfred Bedryjowski i Roman Kasprowicz.

Ad.1. Radni nie zgłosili wniosków do porządku sesji. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady według następującego porządku:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych gminy za I i II kwartał 2008 roku.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części obrębów Siechnice, Kotowice i Groblice w gminie Święta Katarzyna.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Święta Katarzyna.

7.Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich.

9.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach.

10.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Święta Katarzyna.

11.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Sulęcin – Szostakowice wieś Szostakowice.

12.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Sulęcin – Szostakowice wieś Sulęcin.

13. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Gminy.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski. 

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak:

- poinformował, że radna Elżbieta Rzewuska przebywała na zaproszenie europosła PiS Konrada Szymańskiego w Brukseli i złożyła informację która jest dostępna w biurze Rady Gminy,

- przekazał radnym zaproszenie na piknik w Kamieńcu Wrocławskim,

- poinformował, że grupa 3 radnych przebywała na zaproszenie mera w partnerskiej gminie Sin le Noble we Francji.

Ad.3.Wójt Jerzy Fitek poinformował, że:

- 4 dni w Sin le Nable przebywał wraz z radnymi: Jerzy Woźniakiem, Markiem Olczakiem i Tomaszem Jastrzębskim. Pobyt służył nawiązaniu współpracy z nowymi władzami Sin le Noble, we wrześniu nastąpi rewizyta. Wcześniej wyjedzie do Francji nasza młodzież;

- częściowo ustalono terminy konsultacji w sprawie przeniesienia siedziby gminy. Spotkania odbędą się: 2.08 w Smardzowie, 3.08 w Sulęcinie, 9.08 w Zębicach, 31.08 w Łukaszowicach. Pozostałe konsultacje zostaną przeprowadzone we wrześniu. Ich terminy zostaną podane w internecie i na tablicach ogłoszeń. Obecnie brakuje jeszcze  uzgodnień z 6 jednostkami

pomocniczymi;

w trakcie przygotowania są opinie specjalistów z różnych dziedzin za i przeciw przeniesieniu siedziby gminy;

- odbyło się I pierwsze spotkanie zorganizowane przez GOPS ze środków unijnych w sprawie aktywizacji kobiet;

- kolejne środki  zewnętrzne otrzymaliśmy na doposażenie urzędu w sprzęt komputerowy, programy i szkolenie pracowników. Uroczyste spotkanie przedstawicieli gmin objętych tym programem z władzami województwa i sejmiku odbyło się w Operze Wrocławskiej.

Ad.4. Radni otrzymali sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych gminy za I i II kwartał 2008 roku ( w zał.).

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak wyraził zaniepokojenie brakiem postępu w realizacji inwestycji szkolnej w Żernikach Wrocławskich i stwierdził, że jak nie rozpoczniemy jej w tym roku, to w przyszłym rozpoczną się nowe inwestycje i  może zabraknąć na nią środków.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że pozwolenie na budowę zostało uchylone, czekamy na uprawomocnienie się tej decyzji bo bez niej nie możemy ogłosić przetargu. Pieniądze na to zadanie przeznaczone i niewykorzystane w 2008 roku przekażemy  na wydatki niewygasające. Zwłoka w rozpoczęciu budowy przedszkola pozwoli na podjęcie ponownych starań o środki unijne na ten cel.

Radny Bogdan Kaleta sprostował błąd w sprawozdaniu, który popełniono w dacie rozpoczęcia modernizacji boiska w Radwanicach i stwierdził, że nie podoba mu się ratusz w Siechnicach.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że ratusz chcemy wybudować a poniesione koszty spłacać wykonawcy w ratach w ciągu 10 lub 20 lat. Rozłożenie spłat nie obciąży budżetu i zadłużenia gminy, nie będzie zagrożeniem dla innych inwestycji gminnych.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części obrębów Siechnice, Kotowice i Groblice w gminie Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że przedstawił uzasadnienie ( w zał.). Projekt uchwały związany jest z przebudową wału przeciwpowodziowego między Oławą a terenami kolejowymi w Kotowicach. Zostanie poszerzona stopa wału i wał zostanie podniesiony do góry.

Na wniosek radnej Małgorzaty Mokrowskiej wójt Jerzy Fitek zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w § 1 ust.1  wyrazów :” dla obszaru mieszkaniowo-usługowego w rejonie ulic Głównej i Żeromskiego”.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przypomniał radnym o ustawowym zakazie głosowania jeżeli dotyczy ono interesu prawnego radnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIX/139/08 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części obrębów Siechnice, Kotowice i Groblice w gminie Święta Katarzyna głosowało 12 radnych.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że została zmieniona ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 ze zm.). Przedstawiony projekt uchwały Rady Gminy jest dostosowaniem do aktualnie obowiązującego prawa. Wójt zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w § 7 ust.2 ze strony 3 projektu ( zapis ten jest powtórzony na str.4). 

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Radny Bogdan Kaleta zapytał o zasoby mieszkaniowe gminy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że gmina jest właścicielem 5 mieszkań w Trestnie, 18 mieszkań w Siechnicach  (14 mieszkań w barakach przy ul. Kościuszki), 2 mieszkań w Radwanicach, 10 mieszkań przy ul. Słonecznej w Świętej Katarzynie i 39 mieszkań w barakach również w Świętej Katarzynie.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIX/140/08 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Święta Katarzyna głosowało 12 radnych.

            Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008 ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zmiana dochodów i wydatków gminy następuje w wyniku otrzymania kwoty 53 715 zł z Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu  pod nazwą „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Święta Katarzyna”. W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dodatkowo przeznacza się 5 tys. zł na usługi związane z utylizacją azbestu i  o kwotę tę zmniejsza się środki na budowę i rozbudowę  sieci wodociągowej na terenie gminy.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Marek Olczak.

Radna Małgorzata Mokrowska zapytała, czy kwota 20 tys. zł na budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków nie jest za mała.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że zgłoszono kilka wniosków o dofinansowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków i środków na razie wystarczy. Jest też możliwość finansowania oczyszczalni z innych działów wydatków gminy.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIX/141/08 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008 głosowało 12  radnych.

            Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  nadania imienia Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.). Uchwała o nadaniu szkole imienia Świętej Jadwigi Śląskiej wejdzie w życie 1.09.2008 r.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIX/142/08 w sprawie  nadania imienia Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich głosowało 12 radnych.

Ad.9 Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że pakiet 4 projektów uchwał o nadaniu nazw ulicom w miejscowościach gminy wynika z rozwoju budownictwa mieszkaniowego na naszym terenie. W Iwinach,  w porozumieniu z mieszkańcami i Radą Sołecką, nadajemy ulicy nazwę „Bukszpanowa”.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIX/143/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach głosowało 12 radnych.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w wyniku wniosków złożonych przez mieszkańców, kolejnym ulicom w Świętej Katarzynie nadajemy nazwy: Prosta, Urocza, Cicha  i Miła.

Wójt zgłosił następujące autopoprawki:

- tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie nadania nazw ulicom w Świętej Katarzynie”,

- w § 1 wyrazy: „nazwę ulicy” zastępuje się wyrazami: „nazwy ulicom”.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIX/144/08 w sprawie nadania nazw ulicom w  Świętej Katarzynie głosowało 12 radnych.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Sulęcin – Szostakowice wieś Szostakowice ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w Szostakowicach dotąd nie było nazw ulic. W wyniku podjęcia uchwały o nadaniu nazw: Konwaliowa, Sulimowska, Fiołkowa, Storczykowa, Różana i Pogodna, wszystkie budynki uzyskają nowe adresy.

Wójt zgłosił następujące autopprawki:

- tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie nadania nazw ulicom w Szostakowicach”,

- w § 1 wyrazy: „nazwę ulicy” zastępuje się wyrazami: „nazwy ulicom”.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIX/134/08 w sprawie nadania nazw ulicom w Szostakowicach głosowało 12 radnych.

            Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  nadania nazwy ulicy w obrębie Sulęcin – Szostakowice wieś Sulęcin ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że również w Sulęcinie była dotąd jedynie numeracja porządkowa. Nowe budownictwo stwarza problemy z nadaniem numerów, dlatego wprowadzamy nazwy: Kasztanowa, Akacjowa, Wierzbowa, Dębowa, Klonowa i Aleja Lipowa. Propozycje te zostały uzgodnione z mieszkańcami i Radą Sołecką.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopprawki:

- tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie nadania nazw ulicom w Sulęcinie”,

- w § 1 wyrazy: „nazwę ulicy” zastępuje się wyrazami: „nazwy ulicom”.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIX/146/08 w sprawie nadania nazw ulicom w  Sulęcinie głosowało 12 radnych.

Ad.13. Za przyjęciem protokołu XVIII sesji Rady Gminy głosowało 11 radnych.

Ad.14. Radna Elżbieta Rzewuska zapytała o powody wstrzymania prac przy klatce schodowej w szkole w Świętej Katarzynie oraz powody braku oświetlenia boiska syntetycznego również  w Świętej Katarzynie.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że obecnie trwają intensywne prace przy budowie sali gimnastycznej i prace przy dobudowie klatki schodowej byłyby kolizyjne. Po wykonaniu dokumentacji, koszt wykonania klatki schodowej wzrósł do 400 tys. zł. Tylu środków na ten cel nie mamy w budżecie. Także dobudowana  klatka schodowa nie rozwiązuje żadnych problemów. Czekamy do października na wyniki analizy przebudowy budynku i w zależności od niej podejmiemy decyzję czy klatka zmieści się w kosztach i będzie robiona czy nie. Nie jest to aż tak ważna inwestycja.

System oświetlenia boiska włącza się przez  czujniki, powodowało to znaczne koszty energii bo światło paliło się przez całą noc. Ręcznie włączyć oświetlenia nie można dlatego wójt polecił je wyłączyć. Latem dzień jest długi, do 2200 na boisku można grać, później można  grać gdzie indziej. Przeróbka oświetlenia jest kosztowna, zajmiemy się nią po uporaniu się z oświetleniem alejek parku.

Radna Elżbieta Rzewuska zasygnalizowała problemy z nauką języka angielskiego , który według docierających informacji będzie językiem obowiązkowym i zapytała o wykorzystanie sali komputerowej do tego celu.

Wicewójt Stanisław Łopatowski wyjaśnił, że dyrekcja dopiero układa plan lekcji i pod koniec sierpnia dopiero będzie coś wiadomo w tej sprawie.

Ad.15.Radny Marek Olczak poinformował, że 14 lipca przypada święto narodowe Francji i zaproponował, by z tej okazji wysłać życzenia do Sin le Noble.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że przygotował list z podziękowaniem za pobyt w Sin le Noble. Jeżeli nie został on jeszcze wysłany, to życzenia dopisze, jeżeli list jest wysłany, to zrobimy to następnym razem. Z gminy Sin le Noble nie otrzymujemy takich życzeń.

Radny Bogdan Kaleta wymienił inwestycje wykonywane w Żernikach Wrocławskich, Świętej Katarzynie i Siechnicach i zgłosił wniosek o umieszczenie w nowelizowanym wieloletnim planie inwestycyjnym gminy sali gimnastycznej i świetlicy w Radwanicach.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nowelizacja WPI może nastąpić po uchwaleniu strategii rozwoju gminy. Przetarg na opracowanie strategii jest rozstrzygnięty,  do końca roku zostanie opracowana. Każdy zapis do planu wymaga konsultacji i formalnego wniosku. Wójt uznał, że wskazane jest umieszczenie w WPI sali gimnastycznej. Można też wpisać budowę świetlicy ale nie na tę kadencję bo mamy do dokończenia szereg zadań a pozyskiwanie śrtodków unijnych jest coraz mniejsze. Zobaczymy też co będzie z przedszkolami i kanalizacją. W budżecie jest przewidziana rozbudowa szkoły w Radwanicach poprzez adaptację poddasza.

Radna Małgorzata Mokrowska zapytała o postęp prac nad wieżą widokową w Kotowicach. Wójt Jerzy Fitek poinformował, że jesteśmy po rozmowach z właścicielem gruntu, który zgodził się na wydzielenie działki. Obecnie negocjujemy jej wykupienie. Projekt już mamy, w opracowaniu jest studium rozwoju turystyki na obszarze 6 gmin położonych wzdłuż Odry. Wieża będzie budowana.

Radna Elżbieta Rzewuska przekazała terminy konsultacji w sprawie przeniesienia siedziby gminy uzgodnione z radami jednostek pomocniczych. W Świętej Katarzynie odbędą się 21.09.08 i 25.10.2008 r., w Sulimowie – 28.09.2008 r.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że drugi  termin negocjacji w Świętej Katarzynie został  zmieniony na dzień 11.10.2008.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.18 30.

 

Protokołowała

H. Demska 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIX/08 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 10 lipca 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2008 13:29