Protokół nr XVI/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 5 lutego 2004 roku

 


Protokół nr XVI/04

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 5 lutego 2004 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XVI sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

W sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), Wójt Jerzy Fitek, Zastępca Wójta Edward Bielec, pracownicy samorządowi , przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych Gminy.

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zgłosił wniosek, by projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Święta Katarzyna dodatków do wynagrodzenia i nagród, zdjąć z porządku obrad i zastąpić go projektem nowej uchwały. Wniosek powyższy poparła również komisja koordynacyjna. Za wnioskiem głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Przyjęty porządek sesji:

1.      Przyjęcie porządku obrad.

2.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3.      Informacje o postanowieniach podjętych przez Wójta Gminy Święta Katarzyna
w okresie od 21. 11. 2003 r. do 26. 01. 2004 r.

4.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustalaniu wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie.

5.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2004 r. (PN.II.0911-16/01/04) stwierdzające nieważność § 1 ust. 3 i ust. 11 uchwały Nr XII/103/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokry Dwór w granicach obrębu, gmina Święta Katarzyna.

6.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie finansowania w 2004 roku zadania: ”Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach (z usunięciem skutków popowodziowych) na blok nauczania uczniów klas „zero”.

7.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie finansowania w 2004 roku zadania: „Promocja walorów turystycznych Gminy Święta Katarzyna. Przygotowanie szlaków rowerowych.” w ramach programu SAPARD, działanie 4, schemat 4.3.”Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich”.

8.      Zatwierdzenie protokołu XV sesji Rady Gminy.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne wnioski.   

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zapoznał Radę Gminy
z pismem mieszkańców dotyczącym budowy szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich i poprosił Wójta Jerzego Fitka o udzielenie odpowiedzi, zaprosił radnych (w imieniu sióstr pasterek) na obchody Światowego Dnia Chorego, podał najbliższe terminy posiedzeń komisji i poinformował o zaproszeniu radnych przez GCK na imprezę z okazji Walentynek oraz przypomniał o zakazie głosowania radnych w sprawach dotyczących ich interesu prawnego.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że otrzymał podobne pismo od mieszkańców Żernik Wrocławskich i zapewnił, że odpowie na te pytania, na które można odpowiedzieć. Niektóre problemy poruszone w piśmie wyjaśnią się po spotkaniach komisji.

- 2 -

Ad.3. Dodatkowe pytania i uwagi do informacji o postanowieniach podjętych przez Wójta Gminy Święta Katarzyna w okresie od 21. 11. 2003 r. do 26. 01. 2004 r. (w zał.) miał radny Lesław Kubik, który zapytał co to za hydrofornia, o której mowa w postanowieniu Wójta Gminy z 21.11.2003 r., na jakiej podstawie zastosowano tryb bezprzetargowy przy sprzedaży gruntów Dolnośląskiej Korporacji Inwestycyjnej i sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Świętej Katarzynie.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że zgodził się (po uzyskaniu pozytywnej opinii ZGK, PPO
i projektantów) na zamianę zaprojektowanego budynku hydroforni przy SUW PPO
z murowanego na kontenerowy. Hydrofornia jest własnością komunalną, czerpiemy z niej wodę dla osiedla i strefy aktywności gospodarczej.

Ogłosiliśmy 2 przetargi nieograniczone na sprzedaż 2 działek w strefie, nie było chętnych na zakup dlatego mogliśmy je sprzedać w trybie negocjacji. W Świętej Katarzynie sprzedamy niewielką działkę w celu poprawy warunków funkcjonowania nieruchomości. W tym przypadku przetarg nie jest prawnie wymagany.

Ad. 4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustalaniu wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie (projekt w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie uchwały (w zał.). Treść uchwały jest identyczna jak w projekcie przedłożonym radnym w grudniu i została zaopiniowana pozytywnie przez związki zawodowe.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XVI/133/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustalaniu wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie głosowało 14 radnych.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2004 r. (PN.II.0911-16/01/04) stwierdzające nieważność § 1 ust. 3 i ust. 11 uchwały Nr XII/103/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokry Dwór w granicach obrębu, gmina Święta Katarzyna (projekt w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że podjęcie uchwały ma na celu skierowanie skargi na rozstrzygnięcie wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz przedstawił uzasadnienie uchwały (w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że po zapoznaniu się z projektem uchwały, komisja zaopiniowała go pozytywnie.

Za przyjęciem uchwały nr XVI/134/04 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2004 r. (PN.II.0911-16/01/04) stwierdzające nieważność § 11 ust. 3 i ust. 11 uchwały Nr XII/103/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokry Dwór w granicach obrębu, gmina Święta Katarzyna głosowało 15 radnych.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy w sprawie finansowania w 2004 roku zadania: ”Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach (z usunięciem skutków popowodziowych) na blok nauczania uczniów klas „zero” (projekt w zał.) jest Wójt Gminy.

 

- 3 -

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że uchwała ma charakter intencyjny, przedstawił uzasadnienie
(w zał.) a następnie zgłosił następujące autopoprawki wynikające z pracy komisji:

1)      w tytule uchwały oraz w § 1 wyraz „zero” wpisać cyfrą „0”,

2)      w § 1 wyraz „przeznaczyć” zastąpić wyrazami „przeznacza się”.

Wobec możliwości uzyskania środków z funduszy SAPARD na powyższe zadanie Wójt poprosił o przyjęcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XVI/135/04 w sprawie finansowania w 2004 roku zadania: ”Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach (z usunięciem skutków popowodziowych) na blok nauczania uczniów klas „0” ” głosowało 15 radnych.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie finansowania w 2004 roku zadania: „Promocja walorów turystycznych Gminy Święta Katarzyna. Przygotowanie szlaków rowerowych” w ramach programu SAPARD, działanie 4, schemat 4.3.”Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich” (projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że uchwała ma charakter intencyjny, przedstawił uzasadnienie (w zał.) i wyjaśnił, że ramach promocji walorów turystycznych gminy planuje się opracowanie folderu ścieżek rowerowych i pieszych (zaangażowana w projekt młodzież gimnazjum robi opis tras przy współpracy z gminami ościennymi), kilku tablic informacyjnych na zabytkach oraz opracowanie i ustawienie na terenie gminy ok. 10 tablic informacyjnych. Realizacja projektu będzie krokiem naprzód w realizacji strategii rozwoju gminy w zakresie turystyki i rekreacji, pozwoli na uatrakcyjnienie naszej gminy, ułatwi jej zwiedzanie a to wpłynie na rozwój działalności gospodarczej.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XVI/136/04 w sprawie finansowania w 2004 roku zadania: „Promocja walorów turystycznych Gminy Święta Katarzyna. Przygotowanie szlaków rowerowych” w ramach programu SAPARD, działanie 4, schemat 4.3. ”Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich” głosowało 15 radnych (jednogłośnie).

Ad.8. Za przyjęciem protokołu  XV sesji Rady Gminy głosowało 15 radnych (jednogłośnie ).

Ad.9. Radna Barbara Kosterska  przeczytała interpelację złożoną w sprawie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej (w zał.).

 

Radny Lesław Kubik  zapytał w jakiej kolejności będzie wykonywane zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Świętej Katarzynie” w ramach tego etapu, na jaki został rozstrzygnięty przetarg.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że do połowy 2004 roku będzie wykonany cały zakres prac wynikający z przetargu. Obecnie są kontynuowane prace przy ul. Żeromskiego i na przedłużeniu ulicy Strażackiej, na ulicy Łąkowej pozostało jeszcze podłączenie 2 domów, czekamy jeszcze na uruchomienie przepompowni. Prace na ulicy Bukowej i Powstańców Śl. zostały wykonane. Szczegółowy zakres prac jest określony w umowie, radny może otrzymać ją do wglądu.

Radny Michał Młyńczak zapytał, czy zabłocona ulica Słoneczna w Radwanicach będzie wysypana tłuczniem.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w projekcie jest wysypanie tłuczniem drogi w pasie uszkodzeń w terminie do końca marca 2003 r. Teraz nic nie można zrobić, taka sytuacja panuje na drogach nieutwardzonych w całej gminie i jest to argument by po zakończeniu inwestycji robić ulice.

- 4 -

Radny Milan Ušák zauważył, że na całej szerokości drogi pracuje sprzęt , degraduje ją szerzej niż pas wykopu i zapytał czy projekt drogi na przedłużeniu ul. Zacisze w Siechnicach przewidywał odtworzenie nawierzchni i czy zostało to wyegzekwowane.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że powyższa droga nie była utwardzona. Obecnie przygotowywany jest przetarg na dostawę tłucznia i utwardzenie dróg, na wiosnę będziemy poprawiać nawierzchnie ulic.

Radny Bogdan Kaleta zapytał czy już coś wiadomo na temat SAPARDu dla Radwanic

i Świętej Katarzyny.

Wójt Jerzy Fitek odpowiedział, że jeszcze nic nie wiadomo, termin został przesunięty do 15 lutego br.

Radny Bogdan Kaleta skierował kilka pytań dotyczących wniosków klubu Porozumienie do projektu budżetu gminy na 2004 rok do przewodniczącego klubu (jakim kluczem kierowano się przy podziale środków na inicjatywy społeczne, z jakiej pozycji należy zabrać kwotę 200 tys. zł na remonty dróg i jak to się stało, że tyle pieniędzy dali Siechnicom skoro ich nie lubią).

Radny Milan Ušák zwrócił uwagę, że pytania do radnego i do klubu nie mieszczą się w tym punkcie porządku sesji, nie jest to wniosek.

Radny Lesław Kubik wyjaśnił, że egzaltacja radnego Bogdana Kalety jest niepotrzebna. Propozycje klubu są kompromisem wynikającym z różnych stanowisk członków klubu, które uzyskały największe poparcie. Zostaną one rozpatrzone przez Komisję Budżetu i Finansów
i Radę Gminy a kwota dla Siechnic świadczy, że klub nie ma do nikogo uprzedzeń.

Radny Mariusz Teodorowicz zauważył, że klub radnego Bogdana Kalety też ma prawo złożyć swoje propozycje do budżetu gminy.

Ad.10.Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do 1830 .

Protokołowała

H. Demska

 

Przewodniczący Rady

 

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVI/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 5 lutego 2004 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2008 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż