Protokół nr XVIII/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 kwietnia 2004 roku

 


Protokół nr XVIII/04

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XVIII sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył

i obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

W sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w zał.), Wójt Jerzy Fitek, Zastępca Wójta Edward Bielec, pracownicy samorządowi, przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy oraz  mieszkańcy gminy.

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zgłosił wniosek

o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie w punkcie 4 projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Święta Katarzyna Milana Ušáka. Za wnioskiem głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz prowadził obrady według następującego porządku:

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3.     Informacje o postanowieniach podjętych przez Wójta Gminy Święta Katarzyna w okresie od 5. 03. 2004 r. do 9. 04. 2004 r.

4.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Święta Katarzyna Milana Ušáka.

5.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2003 rok.

6.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia obwodów i sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Święta Katarzyna.

7.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

8.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.

9.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr VIII/64/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości małych i średnich przedsiębiorców.

10.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr L/441/2002 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych
w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach.

11.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach.

12.  Zatwierdzenie protokołu XVII sesji Rady Gminy.

13.  Interpelacje i zapytania radnych.

14.  Wolne wnioski.

Ad.2.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik złożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdań finansowych jednostek pomocniczych gminy
(w zał.).

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz:

1)      poinformował radnych, że chce opublikować sprawozdania jednostek pomocniczych gminy w gazecie gminnej,

2)      skierował do Komisji Rewizyjnej skargę E. Figiel na kierownika GOPS,

3)      przekazał apel kombatantów o środki na renowację cmentarza żołnierzy poległych
w ostatnich dniach II wojny w Zgorzelcu,

- 2 -

4)      poinformował o propozycji przystąpienia gminy do Związku Gmin Wiejskich,

5)      zawiadomił o zaproszeniu radnych do bibliotek w Radwanicach i Groblicach na otwarcie bibliotecznej informacji europejskiej,

6)      poinformował o zaplanowanych spotkaniach komisji Rady Gminy .

Ad.3. Dodatkowych uwag i pytań do informacji o postanowieniach podjętych przez Wójta Gminy Święta Katarzyna w okresie od 5. 03. 2004 r. do 9. 04. 2004 r. (w zał.) radni nie zgłosili.

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Święta Katarzyna Milana Ušáka. (projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Milan Ušák poinformował, że wygrał konkurs na członka nieetatowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu dlatego złożył mandat. Jego awans wynika
z doświadczenia zdobytego w okresie 10 lat pełnienia funkcji radnego w gminie dlatego złożył podziękowania radnym za współpracę i życzył, by pozytywny obraz stabilnej gminy pozostał nadal.

Za przyjęciem uchwały nr XVIII/141/04 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Święta Katarzyna Milana Ušáka głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz i Wójt Jerzy Fitek podziękowali

Milanowi Ušákowi za pracę dla gminy i życzyli dalszych sukcesów.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2003 rok

(projekt w zał.) jest Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz przedstawił uzasadnienie uchwały

(w zał.).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował, że Komisja Rewizyjna nie miała zasadniczych zastrzeżeń do wykonania budżetu gminy za 2003 rok, wydała pozytywną opinię o jego wykonaniu i na tej podstawie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna. W tym roku późno nadeszła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, a bez niej komisja nie chciała wydawać opinii, dlatego dopiero wczoraj podjęła uchwały nr 14/2004 i 15/2004 (w zał.), które radni otrzymali.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba poinformowała, że członkowie komisji nie zgłosili uwag do wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska wskazała na uprawnienia Komisji Rewizyjnej dotyczące wykonania budżetu gminy wynikające z art.18a ust.3 ustawy
o samorządzie gminnym. Komisja Rewizyjna świetnie z nich się wywiązała. Komisja Budżetu i Finansów nie zajęła stanowiska pozostawiając to Komisji Rewizyjnej, jej członkowie na ostatnim posiedzeniu komisji nie wnieśli zastrzeżeń ani uwag do wykonania budżetu gminy w 2003 roku.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2003 rok.

W dyskusji nad wykonaniem budżetu gminy za 2003 rok, nikt z radnych nie zabrał głosu.

Za przyjęciem uchwały nr XVIII/142/04 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2003 rok głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia obwodów
i sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Święta Katarzyna (projekt w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt  Jerzy Fitek przedstawił projekt uchwały i zgłosił następujące autopoprawki:

w podstawie prawnej należy wykreślić wyrazy „ późn.” oraz w art.14a wykreślić wyrazy:

- 3 -

 „ ust.1” ,

-       w nazwach placówek w pkt 4 i pkt 6 przed wyrazem „Przedszkole” dopisać wyrazy” Zespół Przedszkoli Publicznych -”.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywną opinię komisji o poprawionym projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XVIII/143/04 w sprawie ustalenia obwodów i sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Święta Katarzyna głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 (projekt w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:

-       w § pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o wpływy z renty planistycznej
w wysokości 250,

-       w § pkt 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o 250 tys., z tego 80 tys. zł przeznacza się na zwiększone koszty adaptacji budynku ZOZ i 170 tys. na wykup gruntów pod drogi publiczne

-       powyższe zmiany wprowadza się w załącznikach nr 1, 2 i 4 do uchwały oraz
w uzasadnieniu uchwały,

-       w § 1 dodaje się pkt 6 o treści: „W załączniku nr 3 do uchwały nr XVII/137/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że zwiększone koszty adaptacji budynku ZOZ wynikają
z wprowadzonego podatku VAT i wpłynięcia ofert, które nie mieszczą się w zaplanowanych kosztach. W związku z uchwaleniem planów zagospodarowania czterech największych miejscowości gminy notuje się duży obrót w handlu nieruchomościami, gmina musi wypłacać odszkodowania za przejęte drogi. Wzrost dochodów planuje się na podstawie analizy ich wzrostu.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja w 5-cioosobowym składzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały bez ostatniej autopoprawki.

Radny Lesław Kubik zapytał czy modernizacja budynku ZOZ następuje dla potrzeb biblioteki, jaki jest jej zakres i czemu nie można było przewidzieć faktycznych kosztów tego zadania (w ub. roku było 30 tys. zł, w tym trzeba dołożyć jeszcze 80 tys. zł.).

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że w ubiegłym roku mieliśmy opracować projekt techniczny modernizacji wraz z pozwoleniem na budowę i analizę wytrzymałości II piętra na potrzeby biblioteki. Z analizy wyszło, że urządzenia ZOZ należy przenieść na I piętro. Projekt techniczny został opracowany, po przetargu, pod koniec roku. Wstępny kosztorys zakładał koszt adaptacji w wysokości 130 tys. zł, ale doszła podwyżka cen materiałów, wzrost VAT do 22% i to spowodowało, że najniższy koszt zadania zaproponowany w złożonych ofertach wynosi  156 tys. zł. W tej sytuacji mamy możliwości: zrezygnować z adaptacji, ogłosić nowy przetarg albo zwiększyć środki. Przeznaczając na zadanie środki w wysokości 180 tys. zł wykonamy wszystkie prace wewnątrz budynku, pozostanie wymiana okien i ocieplenie budynku.

Radna Barbara Kosterska zapytała czy będą odrębne sieci  dla biblioteki i służby zdrowia oraz czy w przetargu na adaptacje budynku ZOZ startują nowe firmy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nie będzie odrębnych sieci, w przetargu wzięły udział 2 duże firmy wykonawcze, małe firmy nie startują bo zakres robót jest duży.

 

 

-       4 –

Za przyjęciem uchwały nr XVIII/143/04 w sprawie zmiany uchwały nr XII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie trybu postępowania
o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych (projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:

1)     w § 1 po wyrazach „ Dz. U.” wykreślić wyrazy „z 2003 r.”,

2)     w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: ”Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji z budżetu gminy składa wniosek na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy”,

3)     w § 3 skreśla się numer ust. „1” i ust.2 w całości,

4)     w § 4 ust.1 po wyrazach „ust.3” dodaje się wyraz „uchwały”,

5)     w § 6 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Realizacja zadania za kwotę niższą niż określono
w umowie powoduje obowiązek zwrotu dotacji proporcjonalnie do poniesionych kosztów.”,

6)     w § 6 dotychczasowy ust.2 otrzymuje nr „3”,

7)     § 9 otrzymuje brzmienie; „Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały stosunkiem głosów 3 za, 3 wstrzymujących się.

Za przyjęciem uchwały nr XVIII/143/04 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr VIII/64/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości małych

i średnich przedsiębiorców (projekt I w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że po dyskusji na posiedzeniu komisji została przygotowana poprawiona wersja projektu uchwały, dostosowana do zasad techniki prawodawczej. Obejmuje ona również uwagi zgłoszone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
w okresie po sporządzeniu I projektu uchwały. Ostatnie zmiany jako autopoprawki Wójt przedstawił radnym (w zał. II wersja projektu). Wszystkie uwagi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zgłoszone podczas trwających uzgodnień wprowadzono do poprawionego projektu uchwały. Jednak ostatecznej opinii UOKiK jeszcze nie otrzymaliśmy W bezpośrednich rozmowach z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta ustalono, że projekt uchwały z uwzględnionymi uwagami będzie pozytywnie zaopiniowany. Istotne jest podjęcie uchwały w kwietniu ponieważ od maja będzie wymagana opinia Komisji Europejskiej w Brukseli.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XVIII/146/04 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/64/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości małych i średnich przedsiębiorców głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr L/441/2002 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

-       5 –

położonych w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach. (projekt I w zał.) jest Wójt Gminy.

W formie autopoprawki Wójt Jerzy Fitek przedstawił II wersję projektu uchwały (w zał.), która zawiera uwagi komisji oraz wszystkie uwagi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumenta. W bezpośrednich rozmowach z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta ustalono, że projekt uchwały z uwzględnionymi uwagami będzie pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XVIII/147/04 w sprawie zmiany uchwały nr L/441/2002 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych
w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach (projekt w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:

-       w tytule uchwały zamienić wyraz „ulicom” na „ulicy”,

-       w § 1 skreślić numery punktów, a pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Siechnice – działka nr 655- droga w obrębie Siechnice – ulica Czeremchowa”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  przedstawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XVIII/143/04 w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się

Ad.13. Radny Mariusz Teodorowicz złożył interpelację w sprawie wniosku do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na budowę przedszkola
w Żernikach Wrocławskich.

Radny Lesław Kubik złożył interpelację w sprawie przedstawienia rozliczenia środków przewidzianych na inicjatywy społeczne w 2003 roku dla Świętej Katarzyny.

Ad.14. Radny Lesław Kubik złożył wniosek o wykonanie drobnych prac w miejscowości Święta Katarzyna (w zał.) i zapytał o postęp w działaniu Wójta w celu uporządkowania terenu byłej remizy. W połowie kwietnia miało być zlecone wykonanie zastępcze.

Wójt Jerzy Fitek odpowiedział, że właściciel wystąpił o przedłużenie terminu do końca maja
i zgodę taką otrzymał. W tym okresie ma teren uporządkować i ogrodzić. Właściciel nieruchomości planuje ją sprzedać ale ze względu na wysokość żądanej ceny będzie to trudne.

Radny Lesław Kubik przypomniał przewodniczącym komisji o opiniach komisji w sprawie oceny działalności Wójta od początku obecnej kadencji rady.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poinformował o rysującej się współpracy z jedną z gmin w Belgii, gdzie ostatnio przebywał i prowadził rozmowy oraz przypomniał radnym o możliwości utraty diet w wyniku niedotrzymania terminu złożenia

oświadczeń majątkowych.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do 1910 .

Protokołowała

H. Demska

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVIII/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 kwietnia 2004 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2008 11:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż