Protokół nr XIX/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 czerwca 2004 roku

 


Protokół nr XIX/04

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 3 czerwca 2004 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XIX sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

W sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, pracownicy samorządowi, przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy oraz  mieszkańcy gminy. Po rozpatrzeniu pkt 7 obrady opuścił, za zgodą przewodniczącego, radny Krzysztof Rudziks, a po punkcie 9 wyszedł radny Roman Kasprowicz.

Ad.1. Przewodniczący wójt Jerzy Fitek zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie w punkcie 7 projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004. Proponowana uchwała będzie nam potrzebna do wniosku o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za wnioskiem głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz prowadził obrady według następującego porządku:

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3.     Informacje o postanowieniach podjętych przez Wójta Gminy Święta Katarzyna
w okresie od 15.04. 2004 r. do 25. 05. 2004 r.

4.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Święta Katarzyna. 

5.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna.

6.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

7.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004.

8.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze miasta Wrocławia i Gminy Święta Katarzyna.

9.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

10.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie.

11.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie skargi P.P.H.U. „Helfa” Elżbieta Figiel na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie.

12.  Zatwierdzenie protokołu XVIII sesji Rady Gminy.

13.  Interpelacje i zapytania radnych.

14.  Wolne wnioski.

Ad.2.Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz:

1)      zapoznał Radę Gminy ze skargą Ireny i Mariana Lange na wójta gminy i skierował ją do rozpatrzenia przez  Komisję Rewizyjną,

2)      poinformował radnych, że nie złożył sprawozdania z działalności jednostek pomocniczych bo otrzymał dotąd tylko 3 sprawozdania i czeka na resztę. Sołtysi i Rady Osiedla zostaną wezwani do złożenia zaległych sprawozdań,

3)      poinformował o zaplanowanych spotkaniach komisji Rady Gminy,

4)      przedstawił interpelację radnego Marka Koguta i zwrócił uwagę na brak adresata interpelacji,

 

- 2 -

5)      poinformował, że radny Marek Kogut nie dołączył rozliczenia PIT do oświadczenia majątkowego co potraktował  jako brak oświadczenia i dlatego skierował do wójta pismo o nie wypłacenia diety za maj.

Wójt Jerzy Fitek poinformował o spotkaniu zespołu d/s komunikacji zbiorowej aglomeracji wrocławskiej oraz o spotkaniu przedstawicieli gmin z przedstawicielami Wrocławia na temat wszystkich elementów współpracy wewnątrz aglomeracji.

Ad.3. Dodatkowe uwagi i pytania do informacji o postanowieniach podjętych przez Wójta Gminy Święta Katarzyna w okresie od 15.04. 2004 r. do 25. 05. 2004 r.(w zał.) zgłosili:

1)     radny Lesław Kubik zapytał jaki jest zakres robót dodatkowych do kanalizacji budowanej w Świętej Katarzynie, czy prace za kwotę 63 230 zł można potraktować jako dodatkowe
i czy, przy tak słabym postępie budowy kanalizacji, firma zdoła wykorzystać środki zaplanowane na ten rok w budżecie, czy powierzchnie 5 działek wymienionych na
1 działkę pod drogę w Zacharzycach są zbieżne, na jaki cel sprzedana została bezprzetargowo działka nr 20/3 w Biestrzykowie. Radny zauważył, że nadal nie występuje się o opinię Komisji Gospodarczej w przypadku bezprzetargowej sprzedaży działek.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że pełny koszt inwestycji wynosi ok.1 mln zł, roboty dodatkowe przy tej skali wydatków nie są duże bo mogą stanowić 20 % kosztu robót. Zakres robót dodatkowych obejmuje odwodnienie wzdłuż ulicy Strażackiej i przedłużenie kanalizacji do nowych działek, na których ludzie budują domy. Budowa kanalizacji sanitarnej jest zaawansowana w 95%, zakończenie nastąpi w czerwcu. Przekazana gminie powierzchnia drogi w Zacharzycach  jest większa niż powierzchnia dosprzedanych działek. Działka w Biestrzykowie została sprzedana pod trafostację. W obydwu przypadkach nie jest wymagana opinia komisji bo dosprzedaż dopuszczona jest ustawowo.

2)     radny Mariusz Teodorowicz zapytał jakie będzie wykorzystanie działki w Siechnicach otrzymanej w wyniku wymiany działki w Iwinach.

Wójt Jerzy Fitek odpowiedział, że będzie ona wykorzystana na cele publiczne.

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna (projekt w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił autopoprawki, które zostały przedyskutowane na posiedzeniach komisji:

-       w podstawie prawnej skreślić wyrazy: ”tekst jednolity”,

-       w § 3 po wyrazach „zobowiązany jest” skreśla się wyraz „do” ,

-       w § 3 ust. pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dostarczać odbiorcy wodę z sieci wodociągowej Zakładu na podstawie zawartej umowy ustalonej według zasad określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz odpowiedniej jakości, które określają obowiązujące przepisy, jakość wody dostarczanej przez Zakład stwierdza się u wylotu wodociągu na zaworze głównym za wodomierzem odbiorcy”,

-       w § 4 pkt 5 wyraz „jeżeli” zstępuje się wyrazem „gdy”,

-       w § 32 pkt 4 lit. b wyrazy „w podpunkcie” zastępuje się wyrazami „w lit.”

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że po wyjaśnieniach wójta i prezesa ZGK, komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Bogdan Kaleta poprosił o wyjaśnienie sposobu funkcjonowania dodatkowych liczników zużycia wody.

 

- 3 -

Prezes ZGK Leszek Piecyk wyjaśnił, że są one montowane na koszt odbiorcy wody, nie są legalizowane a ich wskazania pozwalają zmniejszyć opłaty za ścieki w przypadku np. podlewania ogrodów.

Za przyjęciem uchwały nr XIX/149/04 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna (projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że 31.03.2004 r. ZGK złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy przez Radę Gminy po uprzedniej weryfikacji przez Wójta Gminy. Po sprawdzeniu dokumentacji i wyjaśnieniu wątpliwości projekt uchwały mógł być przedstawiony Radzie Gminy. Po dyskusji na komisjach, wójt zgłosił następujące autopoprawki:

w podstawie prawnej poprawić datę ustawy z „13 lipca” na „7 czerwca” i w nawiasie skreślić wyrazy” z dnia 7 czerwca 2001 r.”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że po zapoznaniu się z projektem uchwały i wyjaśnieniami wójta oraz prezesa ZGK, komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (przy 1 głosie wstrzymującym się).

Przewodnicząca Komisja Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę, że należy w § 1 pkt 2, 4 i 6 skreślić wszystkie znaki „ /” a wójt zgodził się z propozycją radnego.

Radny Mariusz Teodorowicz zapytał czy gospodarstwa domowe podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą wnosić podwójną opłatę stałą.

Wójt Jerzy Fitek wskazał na zapis pkt 6, który wyraźnie określa, że jest to kwota 3 zł.

Radny Bogdan Kaleta zapytał o ilość odbiorców wody w gminie.

Wójt Jerzy Fitek odpowiedział, że jest to ok.3 tys.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że rada gminy jest zobowiązana uchwalić plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych przed zatwierdzeniem taryfy. Nasza Rada Gminy nie otrzymała planu do uchwalenia dlatego radny zaproponował, by uchwały nie podejmować. Wojewoda będzie miał do niej zastrzeżenia a taryfy i tak wejdą w życie w terminie określonym w ustawie.

Wójt Jerzy Fitek zaproponował, by ewentualne wątpliwości, czy pierwszy ma być plan, czy zatwierdzenie taryfy, zostawić radcy. Wójt dysponuje jego opinią. Do wniosku ZGK był załączony plan. Nasz ZGK nie ma środków na rozbudowę i modernizację sieci.
W załącznikach do kalkulacji są przewidziane działania inwestycyjne ale nie mają one wpływu na cenę wody i ścieków.

Radny Mariusz Teodorowicz zapytał dlaczego ma wnosić opłaty stałe skoro wodomierz zakupił za własne środki.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że opłata stała obejmuje koszty legalizacji i wymiany wodomierza, koszty odczytu i wystawiania faktur.

Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę, że plan rozwoju sieci wodociągowej powinien być opracowany i zatwierdzony przez Radę Gminy bo zapis ustawowy jest jednoznaczny. Kwestią sporną jest czy opracowanie planu należy do gminy czy do ZGK. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym są ogólne zapisy, co roku przeznaczamy w budżecie środki na budowę sieci. Ten plan, o którym mowa w ustawie o zaopatrzeniu w wodę jest szczegółowy pod kątem inwestowania.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt planu jest w trakcie przygotowania. Trwa inwentaryzacja sieci, na mapy jest nanoszona sieć, będą zapisane projektowane rozwinięcia

- 4 -

sieci. Przed przekazaniem aportem majątku Zakładowi Gospodarki Komunalnej wszystko będzie gotowe. Wtedy ZGK przygotuje i złoży projekt planu. ZGK ma obowiązek złożyć plan, jeżeli ma on wpływ na cenę wody i ścieków.

Za przyjęciem uchwały nr XIX/150/04 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna głosowało 9 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 (projekt  w zał.) jest Wójt Gminy, który przedstawił uzasadnienie (w zał.).

Przewodnicząca Komisja Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XIX/151/04 w sprawie zmiany uchwały nr XII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych
w roku 2004 (projekt w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że projekt uchwały uwzględnia zadania i wielkość pożyczki zapisane w budżecie gminy na 2004 rok. Dodatkowa uchwała jest wymagana przez WFOŚiGW oraz RIO. Oprocentowanie pożyczki wyniesie 4% rocznie.

Przewodnicząca Komisja Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały jako zgodny z budżetem gminy.

Za przyjęciem uchwały nr XIX/152/04 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004 głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze miasta Wrocławia i Gminy Święta Katarzyna (projekt
w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie (w zał.). W zespole ds. komunikacji zbiorowej panuje jednolite przekonanie, że problem komunikacji w aglomeracji wrocławskiej należy rozwiązać. W tym roku będzie wdrożony program pilotażowy dla naszej gminy, w przyszłym roku, po zakończeniu okresu obowiązywania dotychczasowych umów, zostanie on rozszerzony na pozostałe gminy aglomeracji.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące, uzgodnione na posiedzeniu komisji, autopoprawki:

-       w tytule uchwały skrót „m.” zastępuje się wyrazem „miasta”

-       w podstawie prawnej po wyrazach „Rada Gminy” dodaje się wyrazy „Święta Katarzyna,

-       w § 1 po wyrazie „zaspokojenia” dodaje się wyraz „wspólnych”,

-       w § 1 wyrazy „te Gminy” zastępuje się wyrazami „gminę Święta Katarzyna”,

-       w § 2 wyrazy „w umowach zawartych przez ZDiK” zastępuje się wyrazami „w umowie zawartej przez Zarząd Dróg i Komunikacji” ,

-       § 3 otrzymuje brzmienie: „Zasady odpłatności za usługi przewozowe zostaną określone
w odrębnych porozumieniach”,

-       w § 5 wyrazy „zużycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia” zastępuje się wyrazami „życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XIX/153/04 w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze miasta Wrocławia i Gminy Święta Katarzyna głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

 

- 5 -

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że projekt uchwały wynika z zapisów ustawy o drogach publicznych, przedstawił uzasadnienie (w zał.) i zgłosił, uzgodnione z komisją, następujące autopoprawki:

-       w podstawie prawnej wykreśla się  wyrazy: „i art.40 ust.1”,

-       zmienia się numerację ustępów: dotychczasowy ust. 2 otrzymuje nr 4, ust.3 otrzymuje nr 2, ust. 4 otrzymuje nr 3, ust. 5 otrzymuje nr 7, ust. 6 otrzymuje nr 5, ust.7 otrzymuje nr 6,

-       w zmienionym § 5 skreśla się wyraz” wynosi” i na końcu zdania dodaje się „urządzenia wynosi”

-       w zmienionym § 6 wyrazy „opłat” i „”ust. 1” zastępuje się odpowiednio wyrazami „opłaty” i „pkt. 5”.

Przewodnicząca Komisja Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że po uwzględnieniu poprawek, komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Radny Lesław Kubik zapytał jak będzie realizowana powyższa uchwala, czy będą przeprowadzane kontrole zajęcia pasa drogowego.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że osoba występująca o zgodę na zajęcie pasa drogowego składa wniosek, do którego załącza rysunek. Przy dużych inwestycjach kontrola następuje podczas odbioru zadania. W przypadku drobnych inwestycji, których jest b. dużo, nie zawsze jest możliwe ustalanie, czy pas drogowy był zajęty tyle dni na ile opiewała zgoda.

Za przyjęciem uchwały nr XIX/154/04 w sprawie w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie (projekt w zał.) jest Wójt Gminy, który przedstawił uzasadnienie (w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XIX/155/04 w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie głosowało 12 radnych (jednogłośnie).

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie skargi P.P.H.U. „Helfa” Elżbieta Figiel na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie (projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik przedstawił treść skargi pani Elżbiety Figiel (w zał.) i wyniki kontroli zasadności skargi, przeprowadzonej przez komisję (uchwała nr 16/2004 w zał.).

Za przyjęciem uchwały nr XIX/156/04 w sprawie skargi P.P.H.U. „Helfa” Elżbieta Figiel na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.12. Za przyjęciem protokołu XVIII sesji Rady Gminy głosowało 12 radnych (jednomyślnie).

Ad.13.Radna Barbara Kosterska poinformowała, że pojawiły się informacje iż w GCK rozwiązuje się sekcje prowadzące zajęcia tematyczne dla dzieci w związku z tym, że nie wnoszą one opłat. Jak to ma się do tego, że organizuje się 3-dniowe Dni Siechnic mimo, że nie ma okrągłej rocznicy nadania praw miejskich? Bardziej celowe jest przeznaczenie pieniędzy na zajęcia niż imprezę. Radna zapowiedziała, że złoży interpelację w tej sprawie
i zapytała:

1)     czy jest powołana Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,

czy już zlecono wykonanie projektów małej architektury dla naszych miejscowości,

 

- 6 -

2)     czy jest wyłoniony wykonawca planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Modrzewiowej w Siechnicach,

3)     czy nie będzie zasadne ujęcie w budżecie gminy na 2005 rok środków na centralę telefoniczną bo trudno jest dodzwonić się do Urzędu Gminy.

Wójt Jerzy Fitek odpowiedział, że;

1)     komisję w składzie 3-5 osób powoła w czerwcu, będzie ona obsługiwała również gminę Żórawina,

2)     wydział inwestycyjno-komunalny zbiera oferty, w czerwcu zaprezentujemy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy kilka rozwiązań dotyczących ławek, lamp, koszy na śmieci i in. Propozycje te zaprezentujemy również sołtysom, przewodniczącym Rad Osiedli i Rady Miejskiej,

3)     wykonawcą planu został wybrany p. Witkowski. Są zbierane wnioski do planu, w czerwcu odbędzie się spotkanie z Radą Miasta, w lipcu będą omawiane wnioski i zostanie sporządzony wstępny projekt planu,

4)     centrala urzędu została zmodernizowana, każdy pokój ma bezpośrednie łącze.

Radny Lesław Kubik zauważył, że teren byłej remizy w Świętej Katarzynie nie został do końca maja, mimo zapewnień, uporządkowany i zapytał czy jesteśmy w stanie coś zrobić
z panującym tam bałaganem. Wykonawca kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie od razu zasypuje wykopy dlatego istotną sprawą jest pytanie, jak został rozwiązany nadzór inwestorski bo trudno uwierzyć, że inspektor nadzoru widzi jak są układane rury.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że w przypadku porządkowania terenu remizy zostanie wszczęte postępowanie zastępcze. Bez zgody właściciela lub sądu nie można wejść na teren posesji jeżeli nie ma zagrożenia dla ludzi. O ewentualnym zagrożeniu nadzór budowlany wydaje opinię i wystąpiliśmy o nią. Równolegle rozpoczęliśmy postępowanie o przymusowy wykup nieruchomości od właściciela. W przypadku realizacji kanalizacji sanitarnej w drogach przyjmowany jest  z reguły taki sposób wykonania jak w Świętej Katarzynie. Inspektor nadzoru został wybrany w wyniku przetargu, nasi pracownicy codziennie bywają na budowie, także pracownicy ZGK nadzorują wykonanie kanalizacji. Gdy coś budzi wątpliwości mieszkańców, to również oni sygnalizują ewentualne nieprawidłowości. Gwarancja na wykonanie kanalizacji trwa 5 lat.

Radna Halina Zdęba zapytała kiedy nastąpi otwarcie hali sportowej i czy są plany związane
z zarządzaniem obiektem.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że oddanie samej hali nastąpi w lipcu, całego budynku we wrześniu. W drodze przetargu zostanie wyłoniony zarządca zewnętrzny hali, który na określonych warunkach będzie nią zarządzał. Wyliczono, że przy 12 godzinach odpłatnego użytkowania hali, koszty się zwracają. Na początku gmina będzie musiała pokrywać koszty ogrzewania, oświetlenia bo z wpłat użytkowników nie wystarczy.

Ad.13.Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz przekazał informację od mieszkańców Zębic, którzy zagrozili że o ile nie zostaną uprzątnięte opakowania plastykowe, to przywiozą je pod Urząd Gminy. Już dysponują zgodą policji na demonstrację pod urzędem.

Radny Bogdan Kaleta zaprosił radnych na festyn w Radwanicach.

Dyrektor GCK Maria Banach podała program obchodów gminnego Dnia Dziecka.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do 2020 .

Protokołowała

H. Demska

Przewodniczący Rady

 

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIX/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 czerwca 2004 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2008 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż