Protokół nr XXI/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z 2 września 2004 roku

 


Protokół  nr XXI/04

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z 2 września 2004 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXI sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył i  obrady  prowadził Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

W sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, urbanista Joanna Mierzejewska, pracownicy samorządowi , przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy oraz  mieszkańcy gminy. Nieobecny usprawiedliwiony był radny Roman Kasprowicz.

Ad.1. Wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w dniu 25 lipca 2004 r., radny Zbigniew Sieja złożył ślubowanie.     

Ad.2. Rada Gminy nie wprowadziła zmian w porządku sesji. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz prowadził obrady według następującego porządku:

 1.Ślubowanie radnego Zbigniewa Sieji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

4.Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od 30.06. 2004 r. do 18 08. 2004 r.

5.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice.

6.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice-Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina  Święta Katarzyna.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” zgłoszonego do Funduszu Spójności. 

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 77/4, położonej w obrębie Kotowice gmina  Święta Katarzyna.

9.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004.

11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004.

12.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

13.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w  Żernikach Wrocławskich.

14. Zatwierdzenie protokołu XX sesji Rady Gminy.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski.

Ad.3. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poinformował o:

1)     zaplanowanych spotkaniach komisji Rady Gminy,

2)     zaproszeniu wystosowanym do p. Rolanda – burmistrza belgijskiej gminy Quaregnon,

- 2 -

3)     kolejnej sesji, która odbędzie się w  klubie Relaks w Siechnicach w dniu    

                 16.09.2004 r.,

4)     braku zaproszeń dla przedstawicieli Rady Gminy na inaugurację roku szkolnego.

Wójt Jerzy Fitek poinformował o:

1)     złożonej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2004 r.,

2)     zakończeniu budowy hali sportowej i planowanym terminie oficjalnego jej otwarcia,

3)     podpisaniu umowy z wykonawcą szkoły w Żernikach Wrocławskich i przekazaniu mu placu budowy,

4)     złożonym wniosku o środki Unii Europejskiej na budowę szkoły w Żernikach Wrocławskich i dużej szansie na ich otrzymanie,

5)     ubieganiu się o certyfikat ISO.

Wójt zaapelował do radnych i mieszkańców gminy o zgłaszanie wniosków i uwag dotyczących pracy urzędu gminy do Aleksandry  Kutowskiej - sekretarza gminy.

Ad.4. Radni nie mieli uwag do informacji o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna wydanych w okresie od 30.06. 2004 r. do 18 08. 2004 r. ( w zał.).

Ad. 5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  przypomniał o zakazie głosowania radnych w sprawach dotyczących ich interesu prawnego. 

Zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Witold Warczewski  wskazał  teren objęty planem (od ul. Św. Katarzyny i ul. Opolskiej po linię kolejową Wrocław – Opole do granic obrębu Zębice oraz obręb Prawocin) oraz  poinformował o przeznaczeniu terenu ( dominuje funkcja mieszkaniowa, zaplanowano obejście Siechnic).

Wójt  Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki, które zostały przedyskutowane na posiedzeniach komisji:

1)     zostaną poprawione, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, interpunkcja i numeracja  błędnie zastosowane w uchwale,

2)     użyte w uchwale skróty będą podane pełną nazwą,

3)     zostaną usunięte nawiasy,

4)     w § 5 ust.2 pkt  4 otrzymuje brzmienie: „wprowadzenie w pasie drogowym, przyległym do terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę, zieleni izolacyjnej w postaci podwójnych, obustronnych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej odpowiadającej warunkom siedliska”,

5)     w § 5 ust.3 pkt 3 lit.e wykreśla się wyraz „dopuszczone”,

6)     w § 6 wykreśla się cyfrę „1.”oraz treść punktu 2 , dotychczasowy pkt 3 otrzymuje numer „2)”,

7)     w § 9 pkt 2 skreśla się wyraz „wariantowo”,

8)     w § 18   ust.1 skreśla się wyrazy „( usługi nieuciążliwe)”,

9)     w § 18   ust.4 otrzymuje brzmienie: „Usługi, o których mowa w ust.1nie mogą powodować przekroczenia standardów środowiska określonych przepisami szczególnymi dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej”,

10)  w  § 22 ust.2 pkt 3 skreśla się skrót (MOP)”,

11)  w § 24 ust.1   wyraz „dla” zastępuje się wyrazem „na”, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „usługi komercyjne, z zastrzeżeniem § 3 ust.7;”, „pkt 2 otrzymuje brzmienie: „parkingi, z zastrzeżeniem § 3 ust.7. ”,

12)  w § 24 ust.2 skreśla się:

-       wyrazy „części lub całości”,

- 3 -

-       treść  pkt 1)a dotychczasowe punkty a) i b) otrzymują odpowiednio numery 1) i 2),

-       treść pkt 2) w całości,

13)  w § 37 po wyrazie „życie” dodaje się wyrazy „ po upływie”, wyrazy „po jej” zastępuje się wyrazami „od dnia”.

Wójt Jerzy Fitek złożył oświadczenie, że rozwiązania projektu miejscowego planu zagospodarowania Groblic są spójne z polityką gminną określoną w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna przyjętego uchwałą Nr XLIV/230/97 z dnia 16.XII.1997 r.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały wraz  z wypracowanymi wspólnie z wójtem poprawkami.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXI/168/04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad. 6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejsco-wego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice-Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina  Święta Katarzyna ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt  Jerzy Fitek poinformował, że plan obejmuje również część Siechnic. Ze względu na kolizję trasy wojewódzkiej z terenami zielonymi wydłużył się czas uchwalania planu.

Projektantka Joanna Mierzejewska wyjaśniła, że w prezentowanym projekcie planu został zmieniony przebieg drogi wojewódzkiej, który miał być prostszy i tańszy, ze względu na kolizję z  drzewami o charakterze pomnikowym, które wyceniono na 10 mln zł. Plan przewiduje powstanie terenów aktywności  gospodarczej między wałami, terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych we wsi.

Wójt  Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki, które zostały przedyskutowane na posiedzeniach komisji:

1)     zostaje poprawiona, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, interpunkcja i numeracja   błędnie zastosowane w uchwale,

2)     użyte w tekście określenia : Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków , Państwowa Służba Ochrony Zabytków i Dyrektor RZGW zastępuje się odpowiednio określeniem: właściwy organ służby ochrony zabytków, właściwy organ w sprawie gospodarowania wodami,

3)     treść § 3 ust.1,2, 3, 4 i 5 otrzymują nowe brzmienie jak w załączniku,

4)     w § 3 ust.10 pkt 3 lit c skreśla się w całości

5)     w § 9 ust.2 skreśla się wyrazy „pod warunkiem obsługi min. trzech posesji”,

6)     w § 10  ust. 4 wyraz „pomnikowych” zastępuje się wyrazami „o charakterze pomnikowym”.

Wójt Jerzy Fitek złożył oświadczenie, że rozwiązania projektu miejscowego planu zagospodarowania Blizanowic- Trestna są spójne z polityką gminną określoną w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna przyjętego uchwałą Nr XLIV/230/97 z dnia 16.XII.1997 r.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały wraz  z poprawkami.

Radny Bogdan Kaleta zapytał  czy planowany przebieg drogi więcej nie będzie zmieniany
i czy zaznaczone na planie złoża kruszywa  to piasek czy sypiąca się hałda.

Urbanista Joanna Mierzejewska wyjaśniła, że udokumentowane złoże zawiera piasek, żwir i pospółkę. W planie jest tylko informacja o tym, plan nie przekazuje terenu do eksploatacji. Na zabytkowe drzewa  natknęli się projektanci drogi wojewódzkiej. Projektanci planu zdążyli

 

- 4 -

uwzględnić zmiany w najnowszej wersji planu. Gdyby zaszła konieczność kolejnej  zmiany planu, to nastąpi to na koszt inwestora drogi.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXI/160/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice-Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina  Święta Katarzyna głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad. 7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” zgłoszonego do Funduszu Spójności( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.), podkreślił że rozpatrzenie wniosku przez komisje Unii Europejskiej trwa od 3 do 6 miesięcy stąd pierwsze przetargi mogą być w lutym lub marcu 2005 roku oraz zgłosił następujące autopoprawki:

-       w podstawie prawnej po cyfrze „9” dodaje się skrót. „lit.”,

-       w § 1 i w § 2 ust.2 oraz w uzasadnieniu po wyrazach „Inicjatyw Samorządowych” dodaje się myślnik i wyraz ”Dolnośląskie” , pełną nazwę spółki umieszcza się w cudzysłowie,

-       w § 2 ust.2 wprowadza się prawidłowe oznakowanie punktów,

-       w uzasadnieniu  po wyrazach: „ 35 km kolektorów”,  wyrazy „grawitacyjnych, 2 km kolektorów tłocznych” zastępuje się wyrazami „sieci kanalizacji sanitarnej”.

Przewodnicząca Komisja Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  również pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

Radny Bogdan Kaleta zapytał czy miejscowość Trestno zostanie objęta programem ochrony wód.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że Trestno będzie  kanalizowane przy pomocy indywidualnych oczyszczalni ścieków.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXI/170/04 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” zgłoszonego do Funduszu Spójności głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad. 8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 77/4, położonej w obrębie Kotowice gmina  Święta Katarzyna ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uchwały jest kontynuacją programu ochrony zlewni rzek Ślęzy i Oławy bo działka 77/4 jest przeznaczona pod oczyszczalnię ścieków. Wójt wynegocjował zgodę właścicieli na podział i wydzielenie działki pod oczyszczalnię. Różnica między wyceną wartości gruntów sporządzoną przez biegłego a  żądaną przez właścicieli jest tak duża, że wójt prosi Radę Gminy o zgodę na  nabycie gruntu.

Wójt zgłosił autopoprawkę polegającą na dodaniu w § 1 wyrazu „się” po wyrazie” Wyraża”.

Przewodnicząca Komisja Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  również pozytywnie zaopiniowała przedłożony  projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXI/168/04 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 77/4, położonej w obrębie Kotowice gmina  Święta Katarzyna głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad. 9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zmiany budżetu gminy na 2004 rok wynikają z realizacji budżetu, otrzymanych pism oraz sytuacji jaka zaistniała w inwestycjach ( pełne uzasadnienie

- 5 -

w zał.). Niektóre zmiany można było wprowadzić zarządzeniem ale wójt nie chciał np. przez-naczenie rezerwy budżetowej na dotację dla GCK na remont podłogi w świetlicy w Grobli-cach i wykonanie wentylacji w Radwanicach. Na posiedzeniach komisji wynikła zmiana

( zgłoszona przez radnego Mariusza Teodorowicza), którą wójt wprowadza jako autopoprawkę: zadanie inwestycyjne nr 22 otrzymuje nazwę: ”Budowa pawilonów świetlicowych w Iwinach i Smardzowie” a termin zakończenia  przesuwa się na XII.2005. Zmiana wynika z wniosków Rad Sołeckich Iwin i Smardzowa. Pawilon, który udało się pozyskać jest za mały dla Iwin ale jest przydatny dla Smardzowa. Na pawilon świetlicowy czeka również Grodziszów. Jeżeli mieszkańcy przygotują teren, to do końca września też otrzymają pawilon.

Przewodnicząca Komisja Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały łącznie z wnioskiem radnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXI/172/04 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 czerwca 2004 r. głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad. 10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004 ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i zgłosił następujące autopoprawki:

-       w tytule uchwały wykreśla się wyrazy;” nr XIX/152/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 czerwca 2004 r.”

-       w § 1  skreśla się wyrazy: „wprowadza się następujące zmiany: 1.” i po wyrazie „brzmienie:” w umieszcza się w cudzysłowie dotychczasową treść ust.1 a po wyrazie „Postanawia” dodaje się wyraz „się”.

Przewodnicząca Komisja Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

 Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXI/173/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004 głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004 ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i zgłosił następujące autopoprawki:

-       w § 1 ust.2 po wyrazach „w tym na” skreśla się dwukropek, wyraz „Modernizację” zapisujemy małą literą „m”,

-       w § 2 ust.2. po wyrazach „nastąpi do” dodajemy wyraz „końca”.

Przewodnicząca Komisja Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Radny Lesław Kubik zapytał o zaawansowanie inwestycji, na którą gmina zaciąga kredyt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że modernizacja będzie zakończona we wrześniu. Środki z SAPARDu są przyznane ale będą wypłacone w przyszłym roku. Ze względu na przesunięcie terminu przetargu i podpisania umów, także rozliczenie inwestycji przesuwa się na październik.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXI/174/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004  głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

 

- 6 -

 Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował że, zgodnie z przepisami prawa, Rada Gminy wyznacza inkasentów. Wobec wypowiedzenia umowy przez Piotra Szenhera, obowiązki inkasenta podatków i opłat lokalnych w Żernikach Wrocławskich wójt proponuje powierzyć Zbigniewowi Michniewiczowi.

Przewodnicząca Komisja Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXI/175/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w  Żernikach Wrocławskich ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że na wniosek przyszłych mieszkańców budujących domy w Żernikach nadaje się nazwy trzem nowym ulicom. Projekt był uzgodniony z Radą Osiedla. Proponowana ulica Agrestowa została włączona do ul. Poziomkowej a nazwa „Agrestowa” zostanie wykorzystana później.

Wójt Jerzy Fitek zaproponował w formie autopoprawki by pierwsze zdanie w § 1 otrzymało brzmienie:

„Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Żerniki Wrocławskie:

1) drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki o numerach 259, 417, 269 – „Poziomkowa”,

2) drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka numer 266/3 – „Malinowa”,

14)  drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki o numerach 270/6, 268/5 – „Jagodowa”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  pozytywnie zaopiniowała przedstawiony  projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXI/176/04 w  sprawie nadania nazwy ulicom w  Żernikach Wrocławskich głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.14. Za przyjęciem protokołu XX sesji Rady Gminy głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.15. Między sesjami radny Lesław Kubik zgłosił zapytanie dotyczące zmiany zakresu kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie, wykonania  remontu nawierzchni i udrożnienia studzienki kanalizacyjnej na ul. Żernickiej, przeprofilowania górki saneczkowej, nasadzeń szpalerowych wzdłuż cmentarza, uporządkowania  działki po byłej remizie strażackiej i wykonania projektu oświetlenia parku w Świętej Katarzynie.

Radny otrzymał odpowiedź ( w zał.).Odpowiadając na dodatkowe pytanie radnego, wójt poinformował, że ulica Dąbrowskiego będzie kanalizowana łącznie z ulicami w tym rejonie.

Ad.16. Wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do 1950 .

Protokołowała

H. Demska

Przewodniczący Rady

 

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXI/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z 2 września 2004 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2008 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż