Protokół nr XXIII/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z 28 października 2004 roku

 


Protokół nr XXIII/04

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z 28 października 2004 roku

 

 

Po sprawdzeniu quorum, XXIII sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

W sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward Bielec, pracownicy samorządowi, przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy oraz  mieszkańcy gminy. Nieobecny był radny Mariusz Tedorowicz.

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały (w punkcie 10) w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna. Za wnioskiem głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz prowadził obrady według następującego porządku:

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3.     Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od 25.09. 2004 r. do 20.10.2004 r.

4.     Informacja przewodniczącego Rady Gminy o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych.

5.     Informacja wójta  o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych  pracowników samorządowych.

6.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice.

7.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice-Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina  Święta Katarzyna.

8.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna.

9.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Święta Katarzyna na lata 2004-2013.

10.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna

11.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Gminnego programu ochrony środowiska”.

12.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wymagań dotyczących utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia na terenie gminy Święta Katarzyna.

13.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulicom w Żernikach Wrocławskich

14.  Zatwierdzenie protokołu XXII sesji Rady Gminy.

15.  Interpelacje i zapytania radnych.

16.  Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz:

1)     przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie uchylenia części uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXI/174/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje zadań inwestycyjnych w roku 2004;

 

- 2 -

2)     przeczytał pismo wojewody w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w stosunku do uchwał w sprawie uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego Łukaszowic i Sulimowa z powodu niedostarczenia dokumentacji planistycznej;

3)     poinformował, że wystąpił do organu nadzoru o opinię w sprawie ograniczenia dostępu radnych do telefonu i przeczytał odpowiedź wojewody;

4)     poinformował, że 21.X.2004 r. otrzymał kopertę z kodami, 27.X.2004 r. kody otrzymali zastępcy przewodniczącego, otrzymają je jeszcze przewodniczący komisji. Pozostali radni będą korzystać z kodów przewodniczących komisji i pracownika biura Rady Gminy;

5)     przeczytał odpowiedź wójta i uznał ją za nieprawdziwą bowiem o wprowadzeniu kodów dowiedział się szóstego a nie pierwszego października, także nie odmówił korzystania z telefonu w biurze Rady Gminy i sekretariacie tylko nie chciał obciążać kont pracowników i dlatego nie wyraził zgody na korzystanie z powyższych telefonów,

6)     uznał, że nowatorskie rozwiązania utrudniają pracę, w stosunku do Rady Gminy jest to faux pas, należało wcześniej o tym poinformować radnych,

7)     zaproponuje Komisji Rewizyjnej wprowadzenie do planu pracy kontroli czy ten system jest korzystny dla gminy czy też, poza rzuconą kością niezgody, pieniądze zostały niepotrzebnie utopione.

Wójt Jerzy Fitek wyraził głębokie zdziwienie taką interpretacją i poinformował, że:

1)     sposób wprowadzenia dostępu do sieci telefonicznej jest wyłączną kompetencją wójta, który odpowiada za koszty urzędu,

2)     kody wprowadzono 1.X.2004 r.,

3)     na sesji 6.X.2004 r. wytłumaczył zasady korzystania z telefonów,

4)     do 27.X.2004 r. przewodniczący nie rozmawiał, i nie powiedział że chce odrębny kod,

5)     po otrzymaniu pisma z wydziału nadzoru urzędu wojewódzkiego polecił wydać kody

     (skoro okazało się, że zapewnienie telefonu przez sekretariat i biuro Rady Gminy jest  

      niewystarczające),

6)     o kody może wystąpić każdy,

7)     osoby, które posiadają jeden kod nie mogą prowadzić rozmów prywatnych,

8)     zastosowany system pozwolił obniżyć w ciągu jednego miesiąca koszty telefonów o 20%,

9)     jeżeli zaistnieje podejrzenie, że rozmowa nie była służbowa, będziemy dochodzili zwrotu jej kosztów (system pozwala ustalić kto, kiedy i gdzie dzwonił),

10)   zastosowany system nie jest szykanowaniem radnych i nie ogranicza ich dostępu do telefonu, trzeba tylko wyrazić chęć korzystania z nich.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz:

1)     zapytał skąd mógł wiedzieć, że radnym zakłada się kaganiec,

2)     stwierdził że w odpowiedzi wójta udzielonej wojewodzie wójt podał nieprawdę dlatego przewodniczący to sprostuje,

3)     podkreślił, że chce by Rada Gminy miała wiedzę jak jest traktowana przez wójta,

4)     uznał za ewenement potraktowanie Rady Gminy podczas wprowadzania kodów dostępu do telefonów w urzędzie.

Radny Roman Kasprowicz zapytał czy na numery alarmowe można dzwonić bez kodów.

Wójt Jerzy Fitek potwierdził.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował, że została zakończona kontrola przedszkoli przez połączone komisje Rady Gminy dlatego zaapelował do przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej. Termin posiedzenia ustalono na dzień 3.XI.2004 r. o godz. 1600.

Ad.3. Dodatkowe pytania do informacji o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna wydanych w okresie od 25.09. 2004 r. do 20.10.2004 r.( w zał.) postawił

 

- 3 -

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz:

1)     co było powodem obniżenia czynszu za komunalny lokal użytkowy w Radwanicach,

2)     jaki jest skład komisji do spraw rokowań przy sprzedaży nieruchomości,

3)     jaki jest koszt wybudowania płyty kompostowej na wysypisku odpadów.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że zakład kosmetyczny rozpoczął funkcjonowanie, właścicielka firmy na własny koszt pomalowała pomieszczenia, także musiała naprawić urządzenia zakładu. W tej sytuacji jest możliwość obniżenia czynszu. W skład komisji do spraw rokowań weszli pracownicy wchodzący w skład komisji przetargowej m.in. M. Kret, E. Bielec, A. Horoszkiewicz. S. Szczepanik, R. Budzowski, A. Kutowska. O koszcie przygotowania płyty kompostowej radny zostanie poinformowany.

Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poinformował, że oświadczenia o stanie majątkowym radnych zostały złożone w terminie, nieprawidłowości, poza jednym przypadkiem, nie stwierdzono. Radny Marek Kogut po terminie dopełnił obowiązek dołączenia kopii PIT, z tego względu utracił dietę.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  zapoznał radnych z pismem wojewody w którym wskazane zostały uchybienia w oświadczeniach przewodniczącego Rady Gminy i wójta.

Ad.5.Wójt Jerzy Fitek przedstawił analizę oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych. Wszyscy zobowiązani w terminie i prawidłowo wypełnili oświadczenia. Są one dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad.6.Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice (projekt w zał.) jest wójt.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz przypomniał o zakazie głosowania radnych w sprawach dotyczących ich interesu prawnego, upomniał się o rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody nr PN.II.0911-16/60/04 i zaapelował by korespondencja kierowana do Rady Gminy trafiała do niej.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uchwały jest identyczny z uchwalonym 2 września 2004 roku planem zagospodarowania. Główną przyczyną uchylenia uchwały przez nadzór prawny wojewody był brak dokumentacji planistycznej, która w ciągu 30 dni od przekazania uchwały nie wpłynęła do wojewody.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zapytał kto jest winny takiego stanu rzeczy.

Wójt Jerzy Fitek przyjął winę na siebie.

Radna Barbara Kosterska wyjaśniła, że do tej pory podjętą uchwałę przekazywało się do nadzoru w ciągu 7 dni od podjęcia a dokumenty planistyczne w ciągu 1 do 2 tygodni później

i nie było takich rozstrzygnięć.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja poprzednio pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wójt Jerzy Fitek złożył oświadczenie, że rozwiązania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice są spójne z polityką gminną określoną w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna przyjętego uchwałą Nr XLIV/230/97 z dnia 16.XII.1997 r.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIII/191/04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice głosowało 14 radnych (jednogłośnie ).

 

 

-       4 -

            Ad.7.Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice-Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina Święta Katarzyna (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił 2 autopoprawki  do projektu uchwały polegające na poprawieniu oznaczeń na załączniku mapowym m.in. wał TW1 na TW i poinformował, że wymagana dokumentacja planistyczna jest także gotowa.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Wójt Jerzy Fitek złożył oświadczenie, że rozwiązania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice-Trestno oraz części obrębu Siechnice są spójne z polityką gminną określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna przyjętego uchwałą Nr XLIV/230/97 z dnia 16.XII.1997 r.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIII/192/04w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice-Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina Święta Katarzyna głosowało 14 radnych (jednogłośnie ).

Ad.8.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przyznał, że projekt jest spóźniony co wynika z przeoczenia i braku potrzeby powołania komisji. Minimalny skład komisji II instancji, która składa się z radnych, wynosi sześć osób. I instancja składa się z pracowników powołanych i mianowanych, jest ich czterech i wszyscy wchodzą w skład komisji.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  zgłosił kandydatury radnych: B. Kosterskiej, H. Zdęby, Z. Sieji, J. Woźniaka, B. Kalety, L. Kubika i swoją. Wszyscy, oprócz radnego Zbigniewa Sieji wyrazili zgodę na pracę w komisji.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIII/193/04w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.9.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Święta Katarzyna na lata 2004-2013 (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie (w zał.) i zgłosił następujące autopoprawki:

1)     zmienia się datę opracowania planu z sierpnia na październik,

2)     w całym planie zmienia się okres obowiązywania planu z lat 2007-2009 na lata 2007-2013 i wyjaśnia się użyte skróty,

3)     w pkt 1.4. po wyrazie „Misja” skreśla się dotychczasowy zapis w całości. Nowa treść jest następująca:

„Misja stanowi punkt wyjścia do całości działań związanych z planowaniem strategicznym w gminie. Aby osiągnąć założony w misji cel główny „Strategia Rozwoju Gminy Święta Katarzyna” wyznaczyła cele strategiczne: pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych, rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy, restrukturyzacja obszarów wiejskich i rozwój funkcji rekreacyjnej Gminy.

Cele te będą realizowane m.in. przez następujące programy:

-       Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej, której rozwój będzie wzmacniany: preferencyjną polityką Gminy wobec inwestorów, promocją Gminy wobec inwestorów, rozwojem infrastruktury społecznej, polityką zagospodarowania przestrzennego;

 

 

 

- 5 -

-       Rozwój infrastruktury technicznej, a w szczególności: tworzenie infrastruktury turystycznej, podnoszenie atrakcyjności rekreacyjnej Gminy, prowadzenie aktywnej promocji i informacji o ofercie Gminy;

-       Restrukturyzacja obszarów wiejskich.

4)     na str.10 w tabeli wyraz „grunty” zastępuje się wyrazem „użytki”,

5)     w pkt 3 poprawia się nazwę miejscowości na „Zębice”,

6)     w pkt 4 skreśla się zapis od wyrazów „Obiekty kulturalne” do „Zacharzyce – 1 szt.” Nowy zapis brzmi: ”Obiekty kulturalne na terenie Gminy znajdują się w następujących miejscowościach: Ozorzyce, Sulimów, Zębice, Żerniki Wrocławskie, Groblice, Siechnice, Święta Katarzyna, Radwanice, Kotowice, Sulęcin, Łukaszowice, Zacharzyce.”,

7)     na str.14 poprawia się nazwę chóru na „Kantata”,

8)     tytuł pkt 5. zmienia się na „Organizacje na terenie gminy”, po wyrazach „ i obrony praw kobiet” zapis skreśla się w całości. Nowa treść brzmi: „Aktywnie działają również koła wędkarskie, które angażują się także w przedsięwzięcia przeznaczone dla całej społeczności lokalnej.

W miejscowościach Święta Katarzyna, Sulimów i Siechnice funkcjonują również kluby sportowe zrzeszające mieszkańców zainteresowanych uprawianiem popularnych dyscyplin sportowych takich jak piłka nożna, siatkówka. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w działaniach sportowych i samoorganizują się. Zgłaszane jest  zapotrzebowanie na dalszy rozwój obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Bezpieczeństwa mieszkańców strzegą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowane w miejscowościach Święta Katarzyna, Siechnice i Sulimów. Na terenie gminy funkcjonuje również Komisariat Policji w miejscowości Siechnice.

9)     w pkt 6 skreśla się ostatnie zdane,

10)  na str. 16 w pkt 6.2 skreśla się wyrazy „(burmistrz, prezydent)”,

11)  w pkt 6.3 zapis po „1)” do „ – ” zmienia się na: „obszar miasta Siechnice oraz miejscowości Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie”, w przedostatnim zdaniu dodaje się nazwę wsi „Żerniki Wrocławskie”,

12)  w pkt 6.3.2) skreśla się nazwę „Żerniki Wrocławskie”,

13)  w pkt 6.5 w zdaniu czwartym od końca wykreśla się wyraz „Urzędu”,

14)  w pkt 6.6 dopisuje się do obiektów zabytkowych „kościół Świętego Franciszka z Asyżu w Sulimowie”,

15)  w tabeli 5 skreśla się pozycje 11 i  12 oraz dodaje się następujące spółki: Thyssen Polymer Polska, Parker Hannifin, Phenix, Eko Alma, Nopper PPHU, VKN Polska, Zakład Gospodarki Komunalnej, Oikos, Przedsiębiorstwo Energetyczne Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich ESV, „Energopiast Przedsiębiorstwo Techniczne, Techno Sp.Jw. PPHU oraz firmę Maćków – Budownictwo Przemysłowe w Siechnicach,

16)  pkt 7.2. Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1,

17)  pkt 8  wykreśla się wyrazy „gmin wiejsko-miejskich”,

18)  wydatki na Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2004-2006 (tabele na str.39-43 oraz w latach 2007-2009 (tabele str.44-47 ) zapisuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

19)  w pkt VI.:

-       zdanie: „Zrealizowane projekty inwestycyjne będą analizowane pod kątem osiągnięcia  

poniższych wskaźników:” zmienia się następująco:” Projekty inwestycyjne w gminie zakładają osiągnięcie określonych celów, które mierzone będą wskaźnikami osiągnięć.

Produkt to wszystkie przedmioty materialne i usługi, które otrzymuje beneficjent w trakcie

 

-       6 –

realizacji projektu lub programu. Produkty tworzą pierwszy poziom pomiaru efektów danego przedsięwzięcia i są mierzone w jednostkach fizycznych (długość, powierzchnia, kubatura). Miernik ten umożliwia gromadzenie informacji o materialnym postępie w realizacji przedsięwzięcia.”,

-       przed wyrazami „wskaźniki” skreśla się wyrazy „Przykładowe”,

-       zdanie; „W Gminie Święta Katarzyna opracowano już studia wykonalności dla projektów” zastępuje się zdaniem: „Gmina Święta Katarzyna posiada opracowane następujące projekty inwestycyjne, które posiadają kompletną dokumentację wraz z zezwoleniami:”

-       po wyrazach „ 953 m2” dodaje się zapis: „Rezultat jest drugim poziomem pomiaru efektów przedsięwzięcia. Rezultaty to bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu, które dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły u beneficjentów pomocy w wyniku jego wdrożenia, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.”,

-       przed wskazaniem  wskaźników  rezultatu i wskaźników oddziaływania dla poszczególnych projektów skreśla się wyraz „to”,

-       na str.52 w przedostatnim zdaniu skreśla się zapis w nawiasie,

-       w podanej cenie gruntów inwestycyjnych w GSAG – 300 000 tys. PLN/ha skreśla się wyraz „tys.”,

-       użyty po raz drugi zapis „Wskaźnik rezultatu dla projektu „Budowa 6 letniej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich „ zmienia się na „wskaźnik oddziaływania”,

20)  w pkt VII. w trzecim zdaniu wyrazy „kredyty i pożyczki” zastępuje się nowym zdaniem o treści: „Celem sfinansowania procesów inwestycyjnych zaciągane będą kredyty oraz pożyczki.”

Wójt Jerzy Fitek przeprosił za zmiany. Zostały w nich uwzględnione wnioski komisji oraz program został dostosowany do uchwalonego wieloletniego planu inwestycyjnego. Uchwalenie programu przyczyni się do rozwoju gminy.

Radny Lesław Kubik zauważył, że na komisji były uwagi ale teraz jest ich znacznie więcej.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że wynikają one wyłącznie z uwag komisji i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Radny Bogdan Kaleta zapytał o tereny rekreacyjne w Radwanicach.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są przewidziane 2 kompleksy rekreacyjno-sportowe (w Siechnicach i Żernikach Wrocławskich). Tereny sportowe w Radwanicach i innych wsiach będą utrzymywane i urządzane z bieżących środków.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja postanowiła nie wydawać opinii o projekcie uchwały. Członkowie komisji przedstawili swoje uwagi na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy, mając na uwadze cel jakiemu służy Program Rozwoju Lokalnego.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja ostatecznie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ze względu na argument, że program trzeba uchwalić. Uwagi komisji wójt ujął w zgłoszonych autopoprawkach.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIII/194/04w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Święta Katarzyna na lata 2004-2013 głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się, 2 radnych było przeciw.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna (projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

 

 

- 7 -

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poinformował, ze projekt uchwały przygotowała Komisja Koordynacyjna, przedstawił uzasadnienie (w zał.) oraz zgłosił autopoprawkę: w § 1 ust.2 wyrazy: „określoną w art.25 ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym” zastępuje się wyrazami: „bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U.  Nr 110, poz.1255, z 2000 r. Nr 19, poz.239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr  100, poz.1080 ).”

Radny Roman Kasprowicz zaproponował, by obniżenie diety, o którym mowa w § 2 następowało w wyniku nieusprawiedliwionego spóźnienia i opuszczenia obrad.

Radny Michał Młyńczak zauważył, że nie zawsze można dotrzeć na czas na sesję lub posiedzenie komisji bo np. pracodawca nie pozwala szybciej wyjść z pracy i zgłosił wniosek by obniżenie diety następowało w wyniku nieusprawiedliwionego spóźnienia się powyżej ½ godziny i nieusprawiedliwionego opuszczenia na okres powyżej ½ godziny posiedzenia komisji lub sesji.

Radny Bogdan Kaleta zapytał kto będzie usprawiedliwiał nieobecności i jak będzie to rozpatrywane.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  wyjaśnił, że nieobecność usprawiedliwia przewodniczący rady i komisji.

Radny Zbigniew Sieja zapytał o kryteria usprawiedliwiania nieobecności radnych na posiedzeniach.

Radny Lesław Kubik poinformował, że na posiedzeniu komisji większość radnych była za takim zapisem § 2 z powodu chęci wyeliminowania uznaniowości. Praca radnego, to nie jest praca na etacie. Radny ma świadomość, że ma uczestniczyć w pracach Rady Gminy i komisji. Może zdarzyć się, że będzie musiał wcześniej wyjść z posiedzenia lub nie będzie mógł w nim uczestniczyć, wtedy radny wie co ma zrobić i sam ponosi konsekwencje. Do usprawiedliwienia wymagany jest dokument np. zwolnienie, wezwanie. Usprawiedliwienie w tym przypadku będzie dotyczyć wypłacenia diety.

Radny Marek Kogut zgłosił wniosek by § 2 wykreślić w całości.

Radca prawny wyjaśnił, że dieta jest rekompensatą utraconych przez radnego korzyści np. zarobku a pracodawca ma obowiązek zwalniać radnego na sesje i posiedzenia komisji Rady Gminy.

Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę na znaczenie zapisu § 2, praca komisji może pójść na marne gdy nie będzie quorum.

Za wnioskiem radnego Marka Koguta głosowało 3 radnych, przeciw było 6 radnych, wstrzymało się od głosu 5 radnych.

Za wnioskiem radnego Michała Młyńczaka głosowało 2 radnych, przeciw głosowało 7 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

Radny Michał Młyńczak zapytał o podpis radcy prawnego na projekcie uchwały oraz czy Komisja Budżetu i Finansów analizowała stawki diet bo one są podniesione. Radny zapytał jaka to podwyżka i jaki będzie jej wpływ na budżet gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz odpowiedział, że projekt jest wynikiem pracy Komisji Koordynacyjnej a decyzję podejmie Rada Gminy. Radca projekt podpisze, bo jest on zgodny z prawem a jeszcze dzisiaj były wniesione poprawki w zakresie kwoty bazowej.

Wójt Jerzy Fitek oszacował podwyżkę diet dla radnych na 30%. Za 2 miesiące końca roku, w zależności od częstotliwości posiedzeń, wydatki na diety wzrosną o 20-30%, w przyszłym roku trzeba zaplanować na diety 15-20 tys. zł więcej.

 

- 8 -

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz uznał, że nie jest to kwota znacząca, która spowoduje zawirowania wokół budżetu gminy.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIII/195/04w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna głosowało 9 radnych, przeciw było 2 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Gminnego programu ochrony środowiska” (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawiając projekt uchwały , poinformował że został on opracowany wraz z obszernymi załącznikami przez eksperta. Program ochrony środowiska spełnia  wymogi ustawowe, potrzeby gminy i wymogi ochrony środowiska. Powodem przekroczenia terminu uchwalenia programu, który upłynął 30.06.2004 r. były przeciągające się uzgodnienia. Program uzyskał wszystkie wymagane opinie pozytywne. Na posiedzeniach komisji padł wniosek o udostępnienie uchwały mieszkańcom. Będzie ona dostępna w BIP i w Urzędzie Gminy, rodzaj informatora z podstawowymi informacjami z zakresu uchwalonego programu ochrony środowiska zostanie opracowany i do wiosny przekazany mieszkańcom w formie bezadresowej. Wskazane przez radnych błędy literowe i interpunkcyjne zostaną w uchwale poprawione.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Lesław Kubik stwierdził, że powodzenie programu zależy od  tego czy będzie on znany mieszkańcom i dlatego zgłosił wniosek by w § 5 dodać ust. 2 w brzmieniu:

” Zobowiązuje się wójta gminy do zapoznania z Gminnym Programem Ochrony Środowiska wszystkich mieszkańców gminy”.

Wójt Jerzy Fitek podkreślił, że zapoznanie wszystkich mieszkańców gminy z tym obszernym materiałem nie jest możliwa do realizacji bo np. część mieszkańców nie zechce zapoznać się. Kto będzie chciał, będzie miał dostęp do uchwały. By mieszkańcy wiedzieli, że jest taka uchwała wójt również postara się zamieścić informację w gazecie gminnej i przedstawi ją na zebraniach wiejskich (na zebrania przychodzi 5-10% mieszkańców).

Radna Barbara Kosterska zaproponowała, by po 1 egzemplarzu uchwały przekazać do bibliotek, do sołtysów i Rad Osiedli.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zwrócił uwagę, że wykonanie uchwały leży w kompetencji wójta, dokumenty są do wglądu w Urzędzie Gminy, także radni mają obowiązek utrzymywania więzi z mieszkańcami i też możemy im przedstawić uchwalony program.

Radny Lesław Kubik zapytał jak będzie rozwiązany program segregacji odpadów w pięciokolorowych workach.

Wójt Jerzy Fitek zauważył, że program i realizacja to dwie różne sprawy, realizacja wyniknie z planu.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIII/196/04w sprawie uchwalenia „Gminnego programu ochrony środowiska” głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciw.

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wymagań dotyczących utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia na terenie gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie (w zał.) i zgłosił autopoprawki:

1)     w § 1 ust.1 po wyrazie „drobiu” zamiast przecinka dodaje się wyraz „oraz”,

2)     w §  5 6 wyraz „utrzymane” zastępuje się wyrazem „utrzymywane”

 

 

- 9 -

3)     w §  8 po wyrazie „nieruchomości „ dodaje się wyrazy „wymienieni w ust.2”, § 9 staje się ustępem 2 w § 8,

4)     w nowym § 8 ust.2 poprawia się numerację punktów na cyfrową, w pkt 5 wyraz „zwierząt” zastępuje się wyrazem „zwierzęta”, w pkt 6 wyraz „składowiska „ zstępuje się wyrazem „składowisk”,

5)     § 10,11,12 i 13 otrzymują numerację odpowiednio 9,10,11 i 12.

Radny Lesław Kubik stwierdził, że projektowana uchwała jest typem uchwały absurdalnej. Na terenie gminy likwidacja hodowli zwierząt następuje naturalnie. Proponowaną uchwałą wkraczamy w wolność obywatelską. Taką uchwałę można uchwalić dla miasta, w naszym przypadku przepisy będą martwe. Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek o skreślenie § 1.

Radna Barbara Kosterska stwierdziła, że ciągoty ludzi mieszkających w blokach do hodowli zwierząt jest wielka, podobnie jak uciążliwości takiej hodowli. Uchwała da wójtowi mechanizmy ingerowania w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących norm.

Radny Zbigniew Sieja wskazał na potrzebę uchwalenia okresu przejściowego i zgłosił wniosek, by § 1 wszedł w życie po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia uchwały.

Łukasz Klęk podkreślił, że uchwała odnosi się wyłącznie do gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, jest ona niezbędna w pracy inspektora do spraw ochrony środowiska, do Urzędu Gminy wpływają zgłoszenia o hodowlach, które przeszkadzają mieszkańcom.

Za wnioskiem radnego Lesława Kubika głosowało 2 radnych, przeciw było 6 radnych, wstrzymało się 6 radnych.

Za wnioskiem radnego Zbigniewa Sieji głosowało 6 radnych, przeciw było 6 radnych, wstrzymało się 2 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zapytał czy hodowcy zwierząt futerkowych na terenach zabudowy mieszkaniowej będą zmuszeni do likwidacji hodowli.

Wójt potwierdził i poinformował, że gmina będzie musiała zapłacić im odszkodowanie.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIII/197/04w sprawie określenia wymagań dotyczących utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia na terenie gminy Święta Katarzyna głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulicom w Żernikach Wrocławskich (projekt w zał.) jest wójt.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIII/198/04 w sprawie nadania nazw ulicom w Żernikach Wrocławskich głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.14. Za zatwierdzeniem protokołu z XXII sesji Rady gminy głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.14. Radny Bogdan Kaleta, obserwując sposób głosowania przewodniczącego Rady Gminy, stwierdził że jest on elementem manipulacji mogącym zadecydować o wyniku głosowania i zaproponował, by przewodniczący pierwszy podnosił rękę.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że nie manipuluje bo wie jak ma głosować. Niemniej podczas pracy nad nowym statutem gminy uwagi radnego weźmiemy pod uwagę i zapiszemy jak liczyć głosy by radny Bogdan Kaleta był zadowolony.

 

 

 

- 10 -

Wójt Jerzy Fitek zauważył, że głosowanie jest jawne, podniesienie ręki obowiązuje wszystkich radnych, przewodniczącego też. Gdyby doszło do złożenia skargi do nadzoru że przewodniczący nie podnosi ręki, to uchwały zostaną unieważnione.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że podczas głosowania podnosi rękę.

Radny Zbigniew Sieja zapytał o zasady korzystania z hali sportowej przez kluby sportowe.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że do 31.XII.2004 r. mogą zgłaszać wnioski do gminy podając w nich swoje propozycji co do dni i godzin korzystania z sali. Dla klubów przewidziano 1000 godzin, z tym że w godzinach od 8 do 18 hala jest zarezerwowana dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Radny Jerzy Woźniak zapytał czy przewiduje się umieszczenie herbu gminy w hali sportowej, dotąd jest tam tylko herb Siechnic a hala postała ze środków gminnych.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że wymalowanie drugiego herbu jest zbędne. Herb gminy zostanie zamówiony i powieszony w hali.

Ad.15. Wójt Jerzy Fitek poinformował, że na wniosek gminy i GCK, Gminne Centrum Kultury otrzymało nagrodę z Funduszu Demokracji Lokalnej. Wójt pogratulował dyrektor Marii Banach i odczytał gratulacje od wojewody.

Radna Barbara Kosterska zgłosiła wniosek o przygotowanie planów zagospodarowania terenów dla gruntów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poinformował, że na 18.XI.2004 r. planuje sesję, na której złoży sprawozdanie z działalności jednostek pomocniczych, podzielił się uwagami na temat  nieprzestrzegania statutu przez jednostki pomocnicze, braku korespondencji z Radą Gminy i koniecznością zwrócenia im uwagi.

Radna Barbara Kosterska zaapelowała, by tego typu rozmowy nie były prowadzone na sesji.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że jeszcze nie ma projektów uchwał na zaproponowany termin, będą na 25 listopada.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do 2150 .

Protokołowała

H. Demska

 

Przewodniczący Rady

 

Leopold Gomułkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXIII/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z 28 października 2004 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2008 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż