Protokół nr XXVI/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 stycznia 2005 roku

 


Protokół nr XXVI/05

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 27 stycznia 2005 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXVI sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył
i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

W sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward Bielec, pracownicy samorządowi, przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy oraz  mieszkańcy gminy. Nieobecny był radny Roman Kasprowicz.

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zgłosił wniosek o zdjęcie punktu 6 z porządku obrad sesji. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania terenem oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Świętej Katarzyny symbolem B54U uzyskał negatywną opinię radcy prawnego, jest niezgodny z ustawą
o samorządzie gminnym. Organ nadzoru ją uchyli.

Wnioskodawca - radny Lesław Kubik zauważył, że projekt uchwały może, mimo negatywnej opinii radcy prawnego, stanąć pod obrady, tym bardziej że w trakcie obrad radny wprowadzi poprawki o które chodziło radcy.

Za wnioskiem przewodniczącego Rady Gminy Leopolda Gomułkiewicza głosował 1 radny, przeciw było 7 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz prowadził obrady według następującego porządku:

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3.    Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od 22.12. 2004 r. do 19.01.2005 r.

4.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna z działalności
w roku 2004.

5.    Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

6.    Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  zasad gospodarowania terenem oznaczonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Świętej Katarzyny symbolem B54U.

7.    Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych w 2005 roku.

8.    Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie skargi mieszkańców osiedla przy ulicy Żernickiej w Świętej Katarzynie na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna.

9.    Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2006.

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/154/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego.

11.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna.

12.  Zatwierdzenie protokołu XXV sesji Rady Gminy.

13.  Interpelacje i zapytania radnych.

14.  Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz:

        przypomniał o zakazie głosowania radnych w przypadku gdy dotyczy to interesu prawnego radnego,

- 2 -

        poinformował o zaproszeniu radnych przez firmę braci Strach do zwiedzenia prowadzonej przez nich sortowni odpadów (listę radnych sporządzą przewodniczący Komisji Gospodarczej i Oświaty),

        poinformował o skardze firmy Reico-Polska na nienależyte działanie wójta i przekazał ją Komisji Budżetu i Finansów do zbadania,

        zawiadomił, że projekty uchwał będą umieszczane w porządku sesji według kolejności ich otrzymania.

Wójt Jerzy Fitek:

        zaprosił radnych na spotkanie poświęcone strategii pozyskiwania środków na zadania inwestycyjne,

        zaprosił radnych na finał turnieju piłki halowej,

        poinformował, że mamy 2 stażystów z powiatu,

        od lutego będzie czynna na ½ etatu w Siechnicach kancelaria podawcza,

        zaprosił radnych na konferencję w sprawie programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy
i Oławy, która odbędzie się w gminie z udziałem przedstawicieli Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad.3. Do informacji o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna wydanych w okresie od 22.12.2004 r. do 19.01.2005 r. (w zał.) radna Barbara Kosterska zgłosiła dodatkowe pytania: kto i za jaką cenę jednostkową kupił od gminy działkę w Świętej Katarzynie, czy nie należy uzyskać opinii Rady Miejskiej Siechnic na sprzedaż alkoholu na terenie miasta.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że grunt nabyła osoba fizyczna, która ma obok działkę własną za cenę 70zł/m.

Zastępca wójta Edward Bielec poinformował, że zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości, wymagana jest opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinia środowiska nie jest wymagana ale zwykle jej zasięgamy. W tym przypadku sprawdzi dlaczego jej nie ma.

Ad.4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik przedstawił sprawozdanie
z działalności komisji w 2004 roku (w zał.) oraz wyjaśnienie A. Pałamarz w sprawie kontroli wykonania umowy na pielęgnację zieleni.

Wójt Jerzy Fitek zaapelował do komisji dokonujących kontroli by zapraszały na swoje posiedzenia kierowników jednostek kontrolowanych w celu składania wyjaśnień
i informowały o zaproszeniu wójta.

Ad. 5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że jeden z inkasentów powołanych przez Radę Gminy zrezygnował z pracy dlatego zachodzi potrzeba wybrania nowego. Zgłoszona kandydatka jest mieszkanką Siechnic, pracuje w wydziale finansowo-podatkowym urzędu, przechodzi na emeryturę i zna się na podatkach.

Wójt zgłosił autopoprawkę: w tytule uchwały wyrazy ”w sprawie zmiany uchwały” zastępuje się wyrazami: „zmieniająca uchwałę”.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła pozytywną opinię komisji
o przedłożonym projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXVI/220/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

 

- 3 -

Ad. 6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  zasad gospodarowania terenem oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Świętej Katarzyny symbolem B54U (projekt w zał.) jest radny Lesław Kubik

Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę, że projekt uchwały jest poparty opinią Rady Osiedla. Czyniąc zadość opinii radcy prawnego, radny zgłosił następujące autopoprawki:

        w § 1 po wyrazie „Czynności” dodaje się wyraz „podziału”,

        w § 1 skreśla się wyraz „pozytywnej”,

        § 2 skreśla się w całości,

        § 3 i 4 otrzymują odpowiednio numery 2 i 3.

Radca prawny zgłosił wątpliwości co do zasadności powołania art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a. Jego zdaniem projekt uchwały ogranicza kompetencje Rady Gminy a dodatkowo wyposaża Radę Osiedla w uprawnienia Rady Gminy.

Radny Lesław Kubik przywołał zapisy uchwały Rady Gminy o zasadach gospodarowania nieruchomościami, tam też mówi się o opiniowaniu przez komisję Rady Gminy. Powyższy projekt uchwały wynika z nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem, co wykazała kontrola Komisji Rewizyjnej. Wójt powinien przedstawić Radzie Gminy wykaz nieruchomości mających istotne znaczenie dla gminy. Przy ich sprzedaży jest wymagana opinia Rady. Wykaz dotąd nie został przedstawiony. Mieszkańcy Świętej Katarzyny mają obawy że teren, o którym mowa w projekcie uchwały, zostanie sprzedany. W tym przypadku chodzi o zabezpieczenie przed sprzedażą terenu, wykorzystanie go na inne cele niż publiczny oraz o przygotowanie (za wójta) wycinka wykazu nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz uznał, że zabezpieczenie w formie proponowanej uchwały nie ma sensu, bo sprzedaż działki należy do kompetencji Rady Gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił swoją opinię o projekcie uchwały (w zał.). Wójt podkreślił, że teren jest przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na boisko sportowe i inne usługi. Wykaz  gruntów, które służą celowi publicznemu został radnemu przekazany. Stwierdzenie, że wójt nie przestrzega uchwały o gospodarowaniu mieniem komunalnym jest wielokrotnie wyjaśnianą subiektywną oceną radnego L.Kubika. Celu publicznego ruszyć nie można, sprzedaż nieruchomości jest ogłaszana na tablicach ogłoszeń i w internecie. Plotki nie mogą być powodem podjęcia powyższej uchwały. Wójt Jerzy Fitek zaprotestował przeciw naruszeniu kompetencji ustawowych wójta gminy w sprawach podziału nieruchomości.

Radny Lesław Kubik stwierdził, że skoro projekt wywołuje takie emocje, radca wskazuje na jego błędy, to on wycofuje go a jednocześnie przyjmuje za dobrą monetę zapewnienie wójta, że teren będzie służył celowi publicznemu. Rada Osiedla będzie tego pilnować.

Za wnioskiem o wycofanie projektu uchwały było 14 radnych.

Ad. 7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych w 2005 roku(projekt w zał.) jest radny Lesław Kubik

Radny Lesław Kubik zgłosił następujące autopoprawki:

        w podstawie prawnej wykreślić wyrazy od „oraz” do wyrazu „Rada”,

        w § 2 przed wyrazem „zawierać” dodać wyraz „powinien”,

        treść § 4 wykreślić w całości,

        w § 5 skreślić wyrazy „ i Przewodniczącemu Rady Gminy”.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Gospodarczej i Rozwoju Gminy oraz Rewizyjnej przedstawili pozytywne opinie komisji o przedłożonym projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXVI/221/05 w sprawie harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych w 2005 roku głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

 

 

- 4 -

Ad. 8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie skargi mieszkańców osiedla przy ulicy Żernickiej w Świętej Katarzynie na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna (projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz odczytał treść skargi oraz pismo mieszkańców domków duńskich, którzy zawiadamiają że skargi nie składały a podpisy pod skargą nie są ich podpisami. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz uznał, że powyższego pisma nie można uznać za wycofanie skargi bo podpisało je 5 osób podczas gdy na skardze widnieje 8 nazwisk.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że osoby z osiedla domków duńskich były u niego oraz
w biurze Rady Gminy i stwierdziły, że powyższej skargi nie składały. Tylko część z nich jest możliwa do zlokalizowania. Rodzina, której w 1997 roku Rada Gminy przyznała kontener
o pow. 18 m2 i domek duński liczy 5 dorosłych osób. Ich dom zniszczony podczas powodzi jest do dzisiaj niewyremontowany. Wielokrotnie była przeprowadzana kontrola zasiedlenia domków duńskich, które potwierdzały fakt zamieszkiwania w lokalu. Reszta informacji podanych w skardze, łącznie z podpisami, jest nieprawdziwa. Pomówienie w piśmie co do prowadzonej działalności w najmowanym domku duńskim jest podstawą do wystąpienia na drogę sądową. Wójt zaprotestował przeciw rozpatrywaniu skargi anonimowej i nie potwierdzonej faktami oraz przeciw uznaniu jej przez Radę Gminy jako bezzasadnej.

Radny Zbigniew Sieja zwrócił uwagę, że Rada Gminy nie może stwierdzić, że coś zostało sfałszowane. Skoro skarga wpłynęła, to Rada Gminy musi ją rozpatrzyć. Jeżeli fakty są nieprawdziwe, to skargę należy odrzucić.

Radny Bogdan Kaleta stwierdził, że jeżeli skargę odrzucimy, to osobą poszkodowaną za sprawą odczytania skargi przez przewodniczącego Rady Gminy, będzie osoba na którą złożono skargę. Radny zapytał co będzie gdy ona zaskarży Radę Gminy.

Wójt Jerzy Fitek zapytał czy wiedząc o tym, że podpisy są sfałszowane powinien zgłosić ten fakt na policję i czy poinformować o tym osoby podpisane pod skargą.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zgodził się, że skarga nosi znamiona anonimu. Innego zdania jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.
W materiale dowodowym trudno dociec prawdy. Uznanie skargi za bezzasadną jest właściwe. Jeżeli skarżący poczują się nieusatysfakcjonowani, mogą złożyć skargę ponownie. Także osoba, na którą wpłynęła skarga, może zaskarżyć Radę Gminy jeżeli ma taką możliwość.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXVI/222/05 w sprawie skargi mieszkańców osiedla przy ulicy Żernickiej w Świętej Katarzynie na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciw, 2 radnych wstrzymało się.

Ad. 9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2006 (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawiając projekt uchwały zaznaczył, że kolejna strategia, która będzie uchwalana w 2006 r., zostanie poprzedzona wywiadem środowiskowym, niezbędnymi analizami oraz zabezpieczeniem środków na jej realizację. Wójt Jerzy Fitek zgłosił autopoprawki: lata „2004-2006” poprawia się na „2005-2006”, w pkt 4 drugie zdanie otrzymuje treść: „Gospodarka gminy to głównie działalność przemysłowo-usługowa, gospodarcza oraz usługi ogrodniczo-rolnicze”.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały (wraz z poprawkami).

Radny Lesław Kubik stwierdził, że przygotowany projekt nie jest strategią. Strategia powinna określać stan istniejący, cele do osiągnięcia w przyszłości oraz sposób ich osiągnięcia, Czytelny jest jedynie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Radny zgłosił wniosek o skierowanie projektu uchwały do pracy w komisjach

 

- 5 -

w celu stworzenia bardziej odpowiedniej formy i sprostowania błędów (oczywiście przy współudziale autora pracy).

Radny Zbigniew Sieja poparł radnego Lesława Kubika. Projekt uchwały nie spełnia warunków aby go uznać za strategię. Jest to plan pracy GOPS. Brakuje tutaj części analitycznej, nie ma odwołania do strategii gminy, brak bilansu potrzeb, nie ma roli Gminnego Centrum Informacji w zwalczaniu bezrobocia, brak informacji na temat przestępczości, szczególnie nieletnich, brak roli klubów i OSP przy rozwiązywaniu problemów społecznych. Projekt należy skierować do pracy w komisjach.

Radna Barbara Kosterska zwróciła uwagę na nieprawidłowość polegającą na umieszczeniu
w strategii uchwalonego już Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wójt Jerzy Fitek zgodził się, że przygotowany projekt strategii jest ułomny ale nie tak by nie został przyjęty. Nie zawiera analiz szczegółowych bo ich nie ma nikt np. z informacji  Biura Pracy wiemy tylko ilu jest bezrobotnych, resztę trzeba zlecić. Ta strategia spełnia wymóg ustawowy, nigdzie nie jest wskazane jakie informacje ma zawierać. Następna strategia zostanie opracowana z uwzględnieniem uwag Rady Gminy, będzie na to czas. Wójt zgodził się, że strategia może być lepsza i ponowił wniosek o jej przyjęcie.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zapytał o reperkusje dla gminy
w przypadku gdy strategia nie zostanie przyjęta.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w ustawie nie są przewidziane żadne sankcje
i zapowiedział, że jak Rada Gminy nie przyjmie uchwały, złoży kolejny projekt.

Radny Zbigniew Sieja zauważył, że w ustawie jest też wymóg sporządzenia bilansu potrzeb opieki społecznej, którego tu brakuje.

Za wnioskiem radnego Lesława Kubika o skierowanie projektu uchwały do pracy
w komisjach (w tym Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy) głosowało 7 radnych, przeciw było 4 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad. 10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/154/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie projektu uchwały i zgłosił następujące autopoprawki:

        tytuł otrzymuje brzmienie: „zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego”,

        w § 1 podaje się publikację uchwały – (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 129 poz.2230) oraz skreśla się następujące wyrazy: „wprowadza się następującą zmianę: a)”

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju  Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała że komisja, również pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXVI/223/05 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad. 11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie projektu uchwały i zgłosił następujące autopoprawki:

 

 

- 6 -

        tytuł otrzymuje brzmienie: „zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna”,

        w tabeli zmienia się kwoty: C – 700, D – 400, E – 100, F – 300, H – 300, I – 75, J – 225.

Zmiana kwot uwzględnia  środki oraz dotacje z Unii Europejskiej na oprogramowanie i zakup komputerów.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju  Gminy Jerzy Woźniak przedstawił  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały wraz z poprawkami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała że komisja, również pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXVI/224/05 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.12. Za przyjęciem protokołu XXV sesji głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.13. Interpelacje nie zostały złożone.

Radny Michał Młyńczak zapytał na jakiej zasadzie jest wpięta do kanalizacji sanitarnej zajezdnia na Księżu Małym, czy wpięcie jest dokonane zgodnie z obowiązującymi zasadami, bo w mieszkaniach mieszkańców Radwanic daje się odczuć fetor podczas włączania się pompy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że 10 lat temu gdy funkcjonowała jeszcze zajezdnia, na wniosek wspólnoty mieszkańców została wyrażona zgoda na wpięcie kanalizacji do studzienki położonej na granicy Radwanic i Wrocławia. Opracowano projekt i kanalizację wpięto. Czy zrobiono to właściwie, polecił sprawdzić. Jak uzyska informację od ZGK udzieli radnemu odpowiedzi.

Radny Marek Kogut zapytał przewodniczącego Rady Gminy o intencje braci Strach, którzy zaprosili radnych do obejrzenia sortowni odpadów.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że intencje ich są szczere, wyjazd jest niezobowiązujący. Można zobaczyć zakład zajmujący się przerobem odpadów komunalnych, nie magazynowaniem śmieci.

Radny Marek Kogut zaproponował, by przed wyjazdem radnych zawieźć ich do Zacharzyc, gdzie firma działała do momentu wyrzucenia jej przez mieszkańców wsi. ”Recykling” prowadzony przez firmę odbywał się w centrum wsi, zwożone były odpady ze szpitali, towarzyszyły temu szczury. Bracia Strach nie zwracali uwagi na społeczność Zacharzyc, nie liczyli się z tym, że mogą im przywieźć zarazę, dla nich liczy się tylko kasa.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił ofertę złożoną gminie przez braci Strach. Na sortownię odpadów o wydajności 60% chcieli zainwestować kwotę 1 mln zł. Wskazane jest by taka sortownia powstała, ale wymaga ona więcej odpadów, a to wiąże się z koniecznością rozwiązania problemów z transportem odpadów.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że warto zobaczyć ich sortownię by wyrobić sobie opinię.

Radna Halina Zdęba zapytała jak i kiedy zostanie rozwiązany problem podania wody pitnej mieszkańcom ulicy Polnej (tu oczekuje odpowiedzi pisemnej), kiedy zostanie wyrównana ulica Sportowa w Siechnicach oraz czy można zamontować sygnalizacje świetlną na niestrzeżonym przejeździe kolejowym za elektrociepłownią w Siechnicach.

Wójt Jerzy Fitek odpowiedział, że wyrównanie ulicy Sportowej zostało zlecone, sprawdzi dlaczego nie zostało wykonane. Projekt doprowadzenia wody dla mieszkańców ulicy Polnej jest opracowany, w budżecie są przewidziane środki na inwestycję. Na wykonanie zadania mają wpływ problemy techniczne z przejściem przez wał i las. W sprawie zamontowania

 

 

- 7 -

sygnalizacji na przejeździe kolejowym wójt oczekuje wniosku od Rady Miejskiej. Po jego otrzymaniu wystąpi z propozycją do PKP.

Ad.14.Radny Michał Młyńczak poinformował, że w planie zagospodarowania Księża Małego przewiduje się powstanie na granicy Radwanic, w pobliżu osiedla mieszkaniowego kruszarni betonu. Mieszkańcy Radwanic są zaniepokojeni następstwami powyższej lokalizacji. Radny zaproponował, by Rada Gminy wyraziła negatywną opinię o tej lokalizacji i przedstawił projekt stanowiska Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz uznał cel za szczytny ale zwrócił uwagę że Rada Gminy nie może wypowiadać się w sprawie zagospodarowania terenu, który nie należy do gminy.

Radca prawny wyjaśnił, że Rada Gminy może wyrazić swoją opinię w formie uchwały.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w uchwale miasta Wrocławia w sprawie gospodarowania odpadami jest zapis o lokalizacji kruszarni betonu na granicy miasta ze względu na bliskość wałów, które będą naprawiane. Zapytanie w sprawie kruszarni betonu zostało wysłane do prezydenta Wrocławia. Po otrzymaniu odpowiedzi wójt przystąpi do działania w tej sprawie niezależnie od postawy Rady Gminy.

Radny Lesław Kubik zaapelował do radnego Michała Młyńczaka by wstrzymał się do następnej sesji, co pozwoli komisjom zająć stanowisko w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poparł radnego Lesława Kubika bo pozwoli to radnym zdobyć większą wiedzę i stwierdzić jakie będzie zagrożenie.

Za stanowiskiem Rady Gminy w sprawie wyrażenia opinii na temat rozpatrywanej lokalizacji „stacji przeładunkowej wraz z instalacjami przekształcania odpadów budowlanych” na terenie miasta Wrocław w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego Radwanice gmina Święta Katarzyna głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Radny Bogdan Kaleta zwrócił się do wójta o zaproszenie pana Grzegorza Romana na spotkanie z mieszkańcami Radwanic, które będzie poświęcone lokalizacji kruszarni betonu.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zamknął obrady. Sesja trwała od godz.1700 do 2100.

 

Protokołowała

H. Demska

 

Przewodniczący Rady

 

Leopold Gomułkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXVI/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 stycznia 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2008 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż