Protokół nr XXVII/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 roku

 


Protokół  nr XXVII/05

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 3 marca 2005 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXVI sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył
i  obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

W sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, pracownicy samorządowi , przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy oraz  mieszkańcy gminy. Po rozpatrzeniu punktu 10, obrady opuścił radny Alfred Bedryjowski.

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  prowadził obrady według następującego porządku:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3.Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  20.01. 2005 r. do 21.02.2005 r.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych mogących gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody własne, ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia.

9. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  rozpatrzenia skargi firmy Reico-Polska sp. z o. o. na nienależyte działanie Wójta Gminy Święta Katarzyna naruszające obowiązujące prawo.

11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Święta Katarzyna.

12. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

13. Zatwierdzenie protokołu XXVI sesji Rady Gminy.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz:

1)     przypomniał o zakazie głosowania radnych w przypadku gdy dotyczy to interesu prawnego radnego,

2)     poinformował o protokole z kontroli dokonanej przez Regionalna Izbę Obrachunkową dostępnym w biurze Rady Gminy,

3)     poinformował, że w biurze Rady Gminy jest dostępny harmonogram realizacji inwestycji,

 

- 2 -

4)     poinformował o rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody w sprawie diet dla radnych i piśmie wójta w tej sprawie,

5)     podał terminy posiedzeń komisji,

6)     przeczytał apel Rady Miasta Płocka w sprawie pomocy ofiarom tragedii tsunami w Azji,

7)     przekazał Komisji Budżetu i Finansów skargę na wójta gminy Święta Katarzyna złożoną przez Radę Osiedla Święta Katarzyna,

8)     przypomniał o zakazie głosowania radnych w przypadku gdy dotyczy to ich interesu prawnego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował o wynikach kontroli celowości inwestycji pod nazwą Gminny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych i przedstawił treść uchwały nr 23/2005 Komisji Rewizyjnej. Radny wyjaśnił, że nie było uwag do rzetelności i gospodarności inwestycji, zbadanie tego problemu trwałoby długo i byłoby kosztowne bo potrzebne byłyby ekspertyzy dlatego komisja kontrolowała wyłącznie celowość inwestycji i uznała budowę zakładu za zasadną.

Wójt Jerzy Fitek poinformował o:

1)     spotkaniu poświęconym prezentacji pozyskiwania środków zewnętrznych,

2)     wynikach wyborów i spotkaniu zarządu Związku Międzygminnego,

3)     zaniepokojeniu radnych powiatu Brzeg opóźnieniem w budowie zbiornika Racibórz Dolny  i apelu do Rady Gminy o podjęcie uchwały w tej sprawie,

4)     odkupieniu gruntów w strefie aktywności ( inwestycja drukarni nie udała się ) i przygotowaniu do kolejnego przetargu. Na pytanie przewodniczącego Rady Gminy Leopolda Gomułkiewicza, wójt wyjaśnił że gmina zapłaciła tyle samo, co poprzednio nabywca gruntów.

5)     piśmie przewodniczącego Rady Powiatu Brzegu w sprawie opóźnienia budowy zbiornika przeciwpowodziowego  Racibórz Dolny wraz z apelem o podjęcie przez Radę Gminy Święta Katarzyna uchwały w tej sprawie.

Ad.3 Do informacji o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna wydanych w okresie od 20.01. 2005 r. do 21.02.2005 r. ( w zał.) radny Lesław Kubik zgłosił dodatkowe pytanie jakie roboty wykonywała Naviga i jakich usterek nie chce usunąć oraz czy ( wobec zagrożenia awarią oczyszczalni ścieków ) jest to nagła awaria i czy nie można było jej  wcześniej przewidzieć.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że Naviga wykonywała prace kanalizacyjne w Radwanicach. Stwierdzono przecieki sieci, wezwaliśmy ich do usunięcia  usterek ale ich nie usunęli. Ogłosiliśmy przetarg, najtańszą ofertę ( 12 tys. zł) złożyła firma, która usunie je metodą bezodkrywkową .

Modernizacja oczyszczalni jest ujęta w budżecie gminy w ramach kanalizacji finansowanej z Funduszu Spójności. Całość wraz z gospodarką odpadami zamknie się kwotą ok.5 mln zł. Przedłużają się prace przy przyznaniu promesy a nam kończy się pozwolenie na budowę. Przetarg obejmuje wymianę pomp i przy okazji I etap budowy, co przedłuży pozwolenie na budowę na następne 2 lata.

Ad. 4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna (projekt w zał.) jest wójt gminy.

 

- 3 -

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i zgłosił następujące autopoprawki:

1)     w § 1 skreślić cyfrę „1” oznaczającą nr ustępu, podaną datę i nazwę Rozporządzenia Ministrów zamienić na „31.01.2005 w sprawie wysokości minimalnych stawek  wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22 poz.181 z późn. zm.) ,

2)     w § 1 pkt 3 skreślić wyrazy „ust.2”,

3)     w § 3 ust.2,w  § 3 ust.2  pkt 3 lit. d skreślić wyrazy „i przedszkoli”,

4)     w § 3 ust. 3 pierwsze zdanie brzmi: ”Środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala się w wysokości 50 zł w przeliczeniu na jeden pełny etat nauczyciela.”,

5)     w § 3 ust 6 skreślić przecinek i dodać wyraz „lub”,

6)     w § 4 ust.1 oraz w § 3 ust.3 skreślić wyraz „/przedszkola”,

7)     w § 4 ust. 2pkt 1 i pkt 2 skreślić skróty „m.in.”,

8)     w § 4 ust.3 wyrazy „ Nauczycielowi, któremu” zastąpić wyrazami „ Osobie, której”

9)     w § 5 ust.5 pkt 1 skreślić wyraz „prowadzonych”,

10)  w § 9 ust.5 pkt 2 skreślić w całości i zmienić numerację w  ustępie 5,

11)  w § 10 ust.5 po wyrazie „godzin” dodać wyraz „dydaktycznych”.

Autopoprawki, o których mowa w pkt  w § 4 ust. 3 i w § 10 ust. 5 wójt wniósł na wniosek radnego Lesława Kubika, który wskazał również na potrzebę poprawienia interpunkcji w projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywna opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXVII/225/05 w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna głosowało 15 radnych (jednogłośnie).

Ad. 5 Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005 (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek podał uzasadnienie uchwały ( w zał.).

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska przedstawiła pozytywną opinię komisji o przedłożonym projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXVII/226/05 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005  głosowało 15 radnych (jednogłośnie).

Ad. 6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005 (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i zgłosił następujące autopoprawki:

1)     w § 1 ust.1. skrót „zł” zastąpić „PLN”,

2)     w § 2 ust.3 wyrazy „może być” zastąpić wyrazem „zostanie”.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska przedstawiła pozytywną opinię komisji o przedłożonym projekcie uchwały.

 

 

 

- 4 -

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXVII/227/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005 głosowało 15 radnych (jednogłośnie).

Ad. 7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że zmiany w regulaminie wynikają z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, z którymi wójt się zgadza. Następnie wójt wprowadził następujące autopoprawki:

1)     tytuł uchwały brzmi ( zgodnie z sugestią radnej Barbary Kosterskiej): „ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna”,

2)     w § 1 pkt 2 po wyrazie „upomnienia” dodaje się wyrazy „w sprawie”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju  Gminy Jerzy Woźniak przedstawił  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek by zapis w  §1 pkt 2 brzmiał: „ Zakład może zaprzestać świadczenia usług przez odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego w przypadku, gdy odbiorca usługi nie uiścił opłaty za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty. W tym przypadku zakład ma obowiązek udostępnienia zastępczego punktu poboru wody.”

Po wyjaśnieniach wójta, że obowiązek ustalenia źródła zaopatrzenia w wodę odbiorcy, któremu odcięto dostawę wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz informacji Leszka Piecyka - prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zacytował zapis art.8 ust.2 powyższej ustawy radny Lesław Kubik wycofał drugie zdanie. Za wnioskiem radnego Lesława Kubika głosował 1 radny, przeciw było 6 radnych, 8 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXVII/228/05 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna w sprawie głosowało 15 radnych (jednogłośnie).

Ad. 8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych mogących gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody własne, ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek  przedstawił uzasadnienie ( w zał.), podkreślił że uchwała precyzuje źródła dochodów i ich przeznaczenie oraz zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w § 3 ust. 2 pkt 7 wyrazów „i młodzieży”.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska przedstawiła pozytywną opinię komisji o przedłożonym projekcie uchwały.

Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę na błędy interpunkcyjne i uznał, że w treści uchwały powinna być mowa o dochodach własnych.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że żadne inne dochody niż wymienione w uchwale nie mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych. W uzasadnieniu a także  w tytule uchwały  jest mowa o dochodach własnych.

Skarbnik Krystyna Chmura podkreśliła, że z końcem roku powyższe środki nie wygasają, nie ma potrzeby zwracania ich do budżetu gminy.

Radna Halina Zdęba  zapytała o rachunki dochodów własnych GOPS i JOSz, które też mają dochody własne.

Wójt Jerzy Fitek   poinformował, że tylko wymienione w uchwale jednostki tworzą rachunki dochodów własnych,  środki pozostałych jednostek przechodzą przez budżet gminy. Jeżeli te

 

- 5 -

jednostki udowodnią, że lepiej  ich dochody własne gromadzić na  odrębnym rachunku, to uzupełnimy uchwałę

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXVII/229/05 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych mogących gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody własne, ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad. 9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek   przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i podkreślił, że zmiany budżetu zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych pism, odszkodowania z PZU oraz zmian przepisów prawa.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska przedstawiła pozytywną opinię komisji o przedłożonym projekcie uchwały.

Radny Lesław Kubik wskazał błędy rachunkowe w załączniku nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych gminy Święta Katarzyna -  w zadaniach nr 4, 15, 17, 27, które nie mogą mieć miejsca w uchwale. Również  w poz.15 podana jest nieprawdziwa wartość inwestycji ogółem.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że projekt uchwały przedstawia kwoty na inwestycje uchwalone w budżecie, nie porządkuje inwestycji  w wyniku zmian jakie nastąpiły na koniec 2004 roku i już są znane, nie zawiera też środków unijnych na zadanie nr 17 bo one nie są znane ( jak będzie promesa poprawimy uchwałę).Uwagi radnego Lesława Kubika wójt uznał w części za słuszne i, po przeliczeniu tabeli, zgłosił cztery wnioski.

1.W poz.15 zmienić nazwę zadania na „Budowa centrum usługowo-mieszkaniowego i administracyjnego w Siechnicach i w kol.6  wpisać kwotę 7,5 mln zł.

Radny Marek Kogut zgłosił wniosek o pozostawienie kwoty 250 tys. zł ponieważ w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Rada Gminy nie uchwaliła kwoty 7,5 mln zł na powyższe zadanie.

Za wnioskiem wójta głosowało 7 radnych, przeciw głosowało 8 radnych.

2. W poz.17 w kol.6 wpisać kwotę 300 000 zł.

3. W poz.27 w kol.6 wpisać kwotę  6 307 871 zł.

4.W poz. 4 w kol.6 wpisać kwotę 600 000 zł.

Za wnioskami wójta nr 2,3 i 4 głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXVII/230/05 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

Ad. 10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  rozpatrzenia skargi firmy Reico-Polska sp. z o. o. na nienależyte działanie Wójta Gminy Święta Katarzyna naruszające obowiązujące prawo (projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:

1)     wykreślić § 1 ust.2 w całości,

2)     wykreślić § 1 cyfrę „1.”,

3)     dodać § 2  w brzmieniu: „Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy.”,

4)     dotychczasowy § 2 otrzymuje numer 3.

Radny Michał Młyńczak zapytał na jakiej podstawie przewodniczący Rady Gminy ma uprawnienia wykonawcze.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  odpowiedział, że wynikają one z nadzoru. Wykonania uchwały nie można powierzać osobie, na którą jest skarga.

 

 

- 6 -

Radna Barbara Kosterska  wyjaśniła, że wykonanie uchwały w tym przypadku technicznie polega na wysłaniu odpowiedzi, co wynika z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Radny Lesław Kubik wyraził zdziwienie i zaskoczenie, że projekt uchwały nie bierze pod uwagę stanowiska Komisji Budżetu i Finansów, która skargę badała. Stanowisko komisji jest inne i w uzasadnieniu należało je przedstawić.

 Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  wyjaśnił, że skarga jest zawiła , do jej rozpatrzenia potrzebna jest wiedza z zakresu ordynacji podatkowej. Istnieje domniemanie, że wójt nie popełnił żadnego przekroczenia prawa.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska przedstawiła stanowisko komisji ( w zał.).

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  podkreślił, że komisja nie stwierdziła, czy skarga jest zasadna czy nie a Rada Gminy musi to rozstrzygnąć. Osobiście radny uznał, że skarga nie została rozpatrzona przez komisję zgodnie z przepisami prawa.

Radca prawny zacytował ustawę o podatkach i opłatach lokalnych i podkreślił obowiązek podatnika do korekty, w ciągu 14 dni, deklaracji podatkowej w przypadku jakichkolwiek zmian  dotyczących jego nieruchomości. Firma Reico nie dopełniła tego obowiązku.

Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek o skierowanie projektu uchwały do Komisji Budżetu i Finansów. Komisja  powinna przedstawić projekt uchwały, bo też ma inicjatywę uchwałodawczą.

Za wnioskiem radngo Lesława Kubika głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad. 11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Święta Katarzyna (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek  przedstawił uzasadnienie uchwały ( w zał.) i zgłosił następujące autopoprawki:

1)     wprowadzić poprawną numerację rozdziałów,

2)     w § 3 punkty zastąpić ustępami i w ust.1 skreślić wyrazy: ” (w wieku od 7 lat)”,

3)     w § 7 pkt  4 wprowadzić oznaczenia literowe od „a” do „e”, ostatnie 2 zdania oznaczyć jako punkty „ 5)”  i „6)”,

4)     w nowym § 7 pkt  6 zmienić datę na  „31 marzec”

5)     w § 8 poszczególne zdania oznaczyć jako ust.1 i 2,

6)     w § 11 ust.2  lit. D wykreślić datę i publikację ustawy o pomocy społecznej, wyraz „ wynikające” zastąpić wyrazen „wynikają” i po wyrazie „fizycznych” dopisać „( Dz. U. Nr 281, poz.2781)”,

7)     w § 12 po wyrazie „szkolnego” skreśla się wyraz „będzie” i dodfaje się wyrazy:” może być udzielona w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub może być „.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywna opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę na zapis § 10. Trudno sobie wyobrazić, by małe dzieci same załatwiały te sprawy.

Wójt Jerzy Fitek  zaproponował autopoprawkę by w § 10 wyraz „ niepełnosprawnych” zastąpić wyrazem „niepełnoletnich”.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXVII/231/05 w sprawie  regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Święta Katarzyna głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

 

 

 

- 7 -

12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek   przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska przedstawiła pozytywną opinię komisji o przedłożonym projekcie uchwały.

Radny Michał Młyńczak zapytał dlaczego uchwałę opiniowała tylko Komisja Budżetu i Finansów. Program jest zbyt ogólnikowy, brakuje w nim środków finansowych.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że środki  na działalność organizacji pozarządowych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego są zapisane w uchwale budżetowej. W rocznym programie nie należy ich podawać ( były już rozstrzygnięcia nadzorcze ). Po uchwaleniu programu ogłosimy w prasie konkursy, co pozwoli nam wybrać najkorzystniejsze oferty.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXVII/232/05 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.13. Za przyjęciem protokołu XXVI sesji głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się

Ad.14.Radny Lesław Kubik złożył interpelację w sprawie powołania straży gminnej.

Radna Barbara Kosterska zapytała o odpowiedź prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza w sprawie budowy kruszarni betonu.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że odpowiedź dotąd nie wpłynęła.

Radny Lesław Kubik przedstawił Stanowisko w sprawie zamysłu zmiany siedziby i nazwy  gminy lub podziału gminy ( w zał.).

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że nie ma problemu przenoszenia gminy, prawnie on nie istnieje. Do końca 2005 roku ustawowo  są wstrzymane podziały. Na terenie gminy są szerzone nieprawdziwe informacje.

Radny Marek Kogut zapytał o zatrudnienie mieszkańców gminy w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej., Okazuje się, że Thyssen nie zatrudnia ludzi z gminy, ludzie skarżą się, że  Parker nie przedłuża umów. Czy  Urząd Gminy monitoruje zatrudnienie mieszkańców i czy firmy te mają uprawnienia do ulg podatkowych.

Radny Marek Kogut zapytał o możliwość przedłużenia linii 610 do Strefy tak, by ułatwić mieszkańcom dojazd do pracy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nasze uchwały o ulgach podatkowych obowiązują do 2006 roku. Jeżeli firma wypełni rygory uchwały, korzysta z ulg. Firmom należą się ulgi z racji zainwestowanych środków nawet jeżeli nikogo nie zatrudnią. Wójt ani Rada Gminy nie mają prawa pytać kogo firma zatrudnia, jej prawem jest zatrudnianie i zwalnianie ludzi. Kilkadziesiąt osób z gminy tam pracuje, czy z tego względu należą się im ulgi wójt musi sprawdzić. Firmy przeniosły się z Wrocławia wraz z pracownikami, jak będą się rozwijać, wzrośnie zatrudnienie. Jak nasi mieszkańcy będą mieli odpowiednie wykształcenie i chęci, to znajdą  u nich pracę.

Linia 501 funkcjonuje jako komunikacja prywatna, nie jest dotowana przez gminę. Właściciel decyduje o przedłużeniu, właściciel planuje przedłużenie linii do Groblic.

Obecnie nie ma możliwości przedłużenia linii 610. Jak będzie droga z ronda do Siechnic, trasa będzie przedłużona. Na razie firmy dowożą pracowników na własny koszt.

Radny Zbigniew Sieja zwrócił się z apelem o rozpoczęcie prac nad aktualizacją strategii rozwoju gminy i  zapowiedział złożenie interpelacji w sprawie analizy wydatków

 

- 8 -

inwestycyjnych ponoszonych przez gminę ze środków własnych gminy za 2 ostatnie kadencje oraz  w sprawie wykazu przychodów wnoszonych przez poszczególne jednostki administracyjne gminy do budżetu.

Radny Mariusz Teodorowicz poinformował, że złoży na piśmie zapytanie ile podań przyjęto od otwarcia biura podawczego w Siechnicach, jakie były wyniki referendum w sprawie przeniesienia gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  zapytał radcę czy dokumenty złożone w 1998 roku o podział gminy mają moc prawną.

Radca prawny poinformował, że musi zapoznać się z ustawą. Wszelkie ruchy związane z podziałem gmin zostały wstrzymane do końca 2005 roku.

Radny Mariusz Teodorowicz zaproponował, by zorganizować spotkanie radnych w sprawie przeniesienia siedziby gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  uznał, że sprawy te możemy rozstrzygać po nowym roku.

Radna Halina Zdęba przypomniała, że czeka na odpowiedź w sprawie wody dla mieszkańców Siechnic i poinformowała, że listę radnych którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie braci Strach przygotuje w kwietniu lub maju.

Radna Barbara Kosterska poprosiła o odśnieżenie ulicy Prawocińskiej.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że we wtorek była odśnieżona, ale jest mróz i wiatr co powoduje powstawanie nowych zasp. Wójt zwróci uwagę podległym służbom i zaapelował by radni informowali go o zimowych  utrudnieniach na drogach. Na drogach gminnych nie zapewnia  się czarnej nawierzchni ze względu na wysokość  środków zapewnionych w budżecie.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  zapytał czy grunty pod obwodnicę sa wykupywane.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że tam gdzie inwestor dogadał się z właścicielami są wykupywane. Kilka nieruchomości już  wykupiono ale dużo ludzi czeka ze sprzedażą.

Ad.15.Radny Lesław Kubik zgłosił 2 wnioski.

Za wnioskiem o zobowiązanie wójta do opracowania opinii prawnej dotyczącej formy, zakresu i sposobu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami podpartej przykładami uchwał głosowało 9 radnych, 3 było przeciw, 2 radnych wstrzymało się.

Za wnioskiem o opracowanie opinii prawnej dotyczącej mozliwości podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia gminy Siechnice głosowało 6 radnych, 7 było przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet i zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do 2150.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXVII/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 08:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż