Protokół nr XXVIII/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 13,14 i 21 kwietnia 2005 roku

 


Protokół  nr XXVIII/05

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 13,14 i 21 kwietnia 2005 roku

 

W dniu 13 kwietnia o godz.1730 przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz otworzył XXVIII sesję Rady Gminy, stwierdził że na sali jest obecnych 7 radnych ( lista obecności w załączeniu ) czyli poniżej wymaganego quorum. Wobec tego poinformował zebranych, że zamyka XXVIII sesję  i wyznacza termin XXIX sesji na dzień 14 kwietnia 2005 roku na godzinę 1000.

W dniu 14 kwietnia 2005 r. po sprawdzeniu quorum, sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył  przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

Przewodniczący Rady Gminy Święta Katarzyna Leopold Gomułkiewicz  przeprosił zebranych że, ze względu  na brak kultury grupy radnych, która zignorowała  obrady w dniu 13 kwietnia i wolała wraz z wójtem knuć zamach na przewodniczącego Rady Gminy,  musiał zamknąć XXVIII sesję Rady Gminy w dniu wczorajszym ze względu na brak quorum i poprosił zebranych o wybaczenie im.

W sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec. Na sesję przybyli pracownicy samorządowi,  proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie - ksiądz Stefan Wancel,  przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy, przedstawiciele radia i prasy oraz  mieszkańcy gminy, których powitał prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

Na prośbę przewodniczącego Rady Gminy Leopolda Gomułkiewicza,  ksiądz Stefan Wancel odmówił wraz z radnymi i  pozostałymi osobami uczestniczącymi w sesji,  modlitwę  za zmarłego Jana Pawła II.

Radny Lesław Kubik przeczytał list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ( w zał.). a następnie Rada Gminy pożegnała minutą ciszy Ojca Świętego Jana Pawła II.

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Święta Katarzyna Leopold Gomułkiewicz  poinformował, że otrzymany przez radnych  porządek XXVIII sesji,  jest porządkiem obecnej XXIX sesji.

Na wniosek wójta Jerzego Fitka, radca prawny wyjaśnił że XXVIII sesja  Rady Gminy dotąd  nie odbyła się, dzisiejsze obrady są XXVIII sesją i zacytował  § 2 pkt 4 Regulaminu pracy Rady Gminy.

Radna Barbara Kosterska zwróciła uwagę, że w podpisanym przez przewodniczącego zawiadomieniu, jest mowa o przeniesieniu obrad XXVIII sesji, nie mówi się o XXIX sesji w dniu 14 kwietnia.

Przewodniczący Rady Gminy Święta Katarzyna Leopold Gomułkiewicz  uznał to za pomyłkę.

Radny Bogdan Kaleta zgłosił wniosek by punkt 13 porządku obrad przenieść jako punkt 2.

Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę na konieczność umieszczenia w porządku obrad wyboru nowego przewodniczącego Rady Gminy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że ( ten problem konsultował z nadzorem wojewody) Rada Gminy ma prawo w dowolnym punkcie porządku obrad wprowadzać w nim zmiany bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Radca prawny zacytował art.20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady Gminy Święta Katarzyna Leopold Gomułkiewicz  poinformował, że ma obiekcje natury prawnej bo ramowy program sesji ( §  37 ust.3 statutu gminy) mówi o pewnej kolejności. Nie miałby uwag gdyby Rada Gminy chciała zmienić kolejność podejmowanych uchwał. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  zwrócił się do wójta o wystąpienie o opinię prawną do Biura Orzecznictwa przy Urzędzie Marszałkowskim  w sprawie czy Rada Gminy może zmienić program ramowy sesji, bo jest to jego zdaniem zmiana statutu gminy. Korzystając z § 4 ust.5 Regulaminu pracy Rady Gminy, który zacytował, Przewodniczący Rady Gminy Święta Katarzyna Leopold Gomułkiewicz przerwał sesję do czasu otrzymania opinii. Zaproponował by zadać też drugie pytanie dotyczące możliwości głosowania radnego będącego kandydatem do objęcia funkcji w Radzie Gminy ( będzie to jego interes prawny).

Wójt Jerzy Fitek zauważył, że mamy radców prawnych , nie zachodzi potrzeba występowania o zewnętrzną opinię prawną ani nie trzeba przerywać sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Święta Katarzyna Leopold Gomułkiewicz  stwierdził, że chodzi mu o niezależną opinię, radca jest pracownikiem wójta.

Wójt Jerzy Fitek poprosił radcę o wyjaśnienie czy przewodniczący Rady Gminy powołując się na  § 4 ust.5 Regulaminu pracy Rady Gminy może w każdym momencie obrad, bez głosowania,  przerwać sesję. Czy nie uznając  możliwości przerwania sesji bez ustalenia porządku obrad, Rada Gminy może procedować pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego.

Odpowiadając na drugie pytanie przewodniczącego Rady Gminy, wójt podkreślił że każdy radny ma prawo być wybierany i w każdej sprawie zabierać głos. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  został wybrany jednym swoim głosem i to nie było kwestionowane przez nadzór. Przewodniczący robi wszystko by nie dopuścić do głosowania wniosku o jego odwołanie. Wniosek o odwołanie  nie został poddany pod głosowanie w ciągu 7 dni, jak nakazuje statut, przewodniczący nie przekazał prowadzenia sesji wiceprzewodniczącemu skoro w porządku obrad pojawił się wniosek o jego odwołanie.

Radca prawny poparł stanowisko wójta i uznał powołanie się na § 4 ust.5 Regulaminu pracy Rady Gminy za nietrafne. Przewiduje on sytuację, która tu nie miała miejsca. Ramowy porządek obrad jest przykładowy bo inaczej kłóciłby się z art.20 ust.1a ustawy o samorządzie gminnym. Przyczyna przerwania sesji musi być uzasadniona.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  uznał, że uzasadnieniem jest potrzeba uzyskania opinii prawnej.

Radny Michał Młyńczak zwrócił uwagę , że zgodnie z art.37 ust.3 statutu, przyjęcie protokołu poprzedniej sesji powinno nastąpić w punkcie drugim a nie czternastym porządku obrad. Jest tu wyraźny brak konsekwencji u przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  Leopold Gomułkiewicz  zauważył, że porządek jest autorstwa przewodniczącego, Rada Gminy mogła go nie przyjąć. Jeżeli jednak był niezgodny ze statutem, to można przyjąć że wszystkie podjęte uchwały są nieważne. Radny wskazał także na naruszenie prawa podczas zawiadamiania sołtysów o sesji Rady Gminy. Otrzymują oni tylko porządek obrad.

Radny Zbigniew Sieja  wyraził wątpliwość czy na podstawie podanego artykułu statutu, przewodniczący mógł skutecznie przerwać obrady i zapytał kiedy skończy się przerwa między posiedzeniami sesji.

Przewodniczący Rady Gminy  Leopold Gomułkiewicz  określił, że spodziewa się opinii koło środy, wobec tego do 20 kwietnia potrwa przerwa w obradach sesji.

Następnie przewodniczący Rady Gminy  Leopold Gomułkiewicz  opuścił salę obrad.

Wójt Jerzy Fitek zaapelował o rozsądek, nic nie stoi na przeszkodzie by Rada Gminy mogła procedować.

Radny Roman Kasprowicz  zaproponował, by przewodnictwo obrad przejął najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący. Wiceprzewodniczący Jerzy Woźniak  objął przewodnictwo i ogłosił przerwę w obradach potrzebną na przeprowadzenie konsultacji z nadzorem wojewody.

 

 

 

 

Po przerwie radny Zbigniew Sieja zapytał radnych czy ktokolwiek  uważa, że sesja została prawnie i skutecznie przerwana. Jeżeli nie, to można dalej obradować.

Radny Lesław Kubik stwierdził, że nie ma podstaw do uznania, że sesja została przerwana. Przepis na który powołał się przewodniczący dotyczy czego innego. Także do uzasadnienia radny ma obiekcje.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w uzgodnieniu z nadzorem ustalił, że przewodniczący nie miał prawa przerwać obrad, w obecnej sytuacji przewodnictwo przejmuje najstarszy wiceprzewodniczący, Rada Gminy może w każdym punkcie porządku obrad rozszerzyć porządek  o sprawy, których nie można przewidzieć byle było to bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady ( w tym przypadku o wybór przewodniczącego Rady Gminy), nie jest ważna kolejność głosowania poszczególnych punktów porządku obrad byle była ona logiczna, radny może głosować w sprawach personalnych gdy dotyczy to jego osoby. Nadzór wojewody zajmie się zachowaniem przewodniczącego i zgłosi wniosek  o zbadanie tej sprawy przez prokuraturę, proponuje kontynuowanie sesji, podjęte uchwały będą prawomocne.

Na sali pojawił się przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz, oświadczył że przemyślał sprawę i chce dalej kontynuować obrady. Następnie poprosił wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jerzego Woźniaka o przekazanie mu prowadzenia obrad sesji. Po zmianie miejsc siedzenia objął przewodnictwo obrad.

Radna Halina Zdęba określiła postępowanie przewodniczącego jako zabawę w kotka i myszkę.

Radca prawny poinformował, że przewodniczący Rady Gminy może wyznaczyć wiceprzewodniczącego do prowadzenia obrad, jeśli tego nie uczynił, obrady prowadzi najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący.

Radny Roman Kasprowicz zaapelował, by przewodniczący zlecił prowadzenie sesji swojemu zastępcy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zauważył, że przepisy są nieubłagane: on ma prawo i obowiązek  prowadzić sesję. Zrobił przerwę w obradach ale po konsultacji i przemyśleniu wznawia obrady i sam je będzie prowadził.

W tym momencie przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz odczytał oświadczenie ( w zał.), w którym nawiązał do historii i  obecnej sytuacji  gminy.

Radny Ginter Koch wychodząc z sali obrad wyraził swoje oburzenie. Stwierdził, że radni przyjechali uchwalać uchwały a nie słuchać rzeczy, które wszyscy znają.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że widać że wniosek o przeprowadzenie referendum jest ze wszechmiar słuszny. Mieszkańcy mają prawo zadecydować czy Rada Gminy pracuje odpowiednio, a wójt  działa zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Na koniec  złożył rezygnację z przewodniczenia „tej egzotycznej Radzie Gminy”. Wstał, zabrał ze stołu swoje materiały, przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Jerzemu Woźniakowi i zajął jego miejsce przy stole radnych. Jerzy Woźniak zgłosił wniosek o przyjęcie wniosku o rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Gminy i poszerzenie  porządku obrad o ten punkt. Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw było 6 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Wójt Jerzy Fitek zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie radnym co powinno być głosowane w pierwszej kolejności: wniosek o odwołanie złożony przez grupę radnych czy rezygnacja przewodniczącego.

Radny Zbigniew Sieja  zauważył, że pierwszy był wniosek radnego Bogdana Kalety w imieniu grupy radnych. Sugestię tę poparł radca.

Radny Leopold Gomułkiewicz zauważył, że nie ma już wniosku o odwołanie bo nie ma już przewodniczącego, jego wniosek jest dalej idący.

Po dyskusji wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zgłosił wniosek, by w punkcie 2 porządku obrad rozpatrzyć przyjęcie rezygnacji przewodniczącego Rady Gminy. Za wnioskiem głosowało 10 radnych, 1 radny był przeciw, 4 radnych wstrzymało się.

Za wnioskiem radnego Bogdana  Kalety by w punkcie 3 porządku obrad rozpatrzyć  wniosek radnych o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 10 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

Radny Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że punkt 3 jest zbędny.

Radny Lesław Kubik uznał ostatnie głosowania za właściwe. Nie przesądzajmy, że Rada Gminy przyjmie złożoną rezygnację. Jeżeli to nastąpi, to wtedy punkt  trzeci będzie niepotrzebny.

Takie stanowiska zajął także wójt Jerzy Fitek co spotkało się z krytyką radnego Leopolda Gomułkiewicza, który zdziwił się jak można głosować nad wnioskiem grupy radnych o odwołanie przewodniczącego jeśli Rada nie przyjęłaby rezygnacji.

  rezygnacją, której Rada nie przyjęła bo nie chce radnego odwołać.

Na wniosek radnego Michała Młyńczaka dyskusja została zamknięta. Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek  o przerwanie obrad sesji. Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przeciw było 9 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Za przyjęciem porządku sesji rozszerzonego  w pkt 2 o przyjęcie rezygnacji przewodniczącego Rady Gminy oraz ze zmianą w pkt 3 o rozpatrzenie wniosku radnych o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy ( zamiast w pkt 13) głosowało10 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

Przystąpiono do realizacji porządku sesji.

Po rozpatrzeniu punktu 2 porządku obrad, zgłoszeniu kandydatury radnej Barbary Kosterskiej na funkcje przewodniczącej Rady Gminy i jej rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej, radny Bogdan Kaleta zgłosił wniosek:

1)     o skreślenie punktu 3 porządku obrad. Za wnioskiem głosowało14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

2)     o przyjęcie rezygnacji radnej Barbary Kosterskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy ( w pkt  3.). Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

3)     o wybór przewodniczącego Rady Gminy ( pkt 4). Za wnioskiem głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

4)     o wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy ( pkt 5). Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Zatwierdzony został ( 14 radnych głosowało „za”, 1 radny wstrzymał się) ostateczny następujący porządek sesji:

!.Przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie rezygnacji i odwołanie przewodniczącego Rady Gminy.

3.Przyjęcie rezygnacji i odwołanie wiceprzewodniczącej Rady Gminy.

4.Wybór przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna.

5. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna.

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

7.Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  23.02. 2005 r. do 23.03.2005 r.

8.Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy w okresie  od 1.09.2004 do 31.03.2005 r.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odpowiedzi państwu Wioletcie i Wojciechowi Siarkowskim na wezwanie w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym.

11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odpowiedzi panu Janowi Radziwińskiemu na wezwanie w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym.

 12. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odpowiedzi panu Henrykowi Kędzia na wezwanie w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym.                                              

13. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

14. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do wstrzymania wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność jednostek pomocniczych Gminy. 

 15. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do nie sprzedawania nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej siedziby Urzędu Gminy położonej w Świętej Katarzynie.

16.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  rozpatrzenia skargi firmy Reico-Polska sp. z o. o. na nienależyte działanie Wójta Gminy Święta Katarzyna naruszające obowiązujące prawo.

17. Zatwierdzenie protokołu XXVII sesji Rady Gminy.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski.

Ad.2. Wobec rezygnacji przewodniczącego Rady Gminy Leopolda Gomułkiewicza z pełnionej funkcji, Rada Gminy przystąpiła do tajnego głosowania nad przyjęciem rezygnacji i odwołaniem go z funkcji przewodniczącego Rady Gminy.

Do Komisji Skrutacyjnej radny Bogdan Kaleta zgłosił  kandydatury radnych: Michała Młyńczaka, Krzysztofa Rudziksa i Mariusza Teodorowicza.

Radny Lesław Kubik zgłosił własną kandydaturę.

Za wybraniem Komisji Skrutacyjnej w powyższym składzie głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  poinformował o sposobie głosowania: wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku x w kratce, dwa skreślenia oznaczają głos nieważny, brak skreślenia oznacza głos wstrzymujący się.

Radny Leopold Gomułkiewicz  poinformował, że nie bierze udziału w głosowaniu bo jest to, szeroko rozumiany, jego interes prawny a także zwrócił uwagę, że prowadzący obrady ma obowiązek poinformować radnych o zakazie głosowania w przypadku gdy dotyczy ono interesu prawnego radnego.                                 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  poinformował o zakazie głosowania  radnych gdy dotyczy ono interesu prawnego radnego.

Wójt Jerzy Fitek zwrócił uwagę, że w głosowaniu  personalnym nie ma naruszenia interesu prawnego radnych.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Michał Młyńczak przedstawił protokół komisji ( w zał.). Za przyjęciem rezygnacji i odwołaniem radnego Leopolda Gomułkiewicza z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna głosowało 14 radnych ( uchwała nr XXVIII/232/05 ).

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  podziękował radnemu Leopoldowi Gomułkiewiczowi za pracę, niezłe, sprawne i zgodnie z prawem prowadzenie sesji oraz wyraził nadzieję, że będzie pracował nadal i wspierał Radę.

Radny Leopold Gomułkiewicz podziękował Radzie Gminy za uszanowanie jego woli.

Wójt Jerzy Fitek  podziękował radnemu Leopoldowi Gomułkiewiczowi za współpracę z wójtem i pracownikami urzędu gminy.

Ad. 3 Radna Barbara Kosterska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy. Radny Bogdan Kaleta zgłosił wniosek, by wybrana poprzednio Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wszystkie tajne  głosowania na sesji. Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  poinformował o sposobie głosowania ( jak w pkt 2).

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Michał Młyńczak przedstawił protokół komisji ( w zał.). Za przyjęciem rezygnacji i odwołaniem radnej Barbary Kosterskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy Święta Katarzyna głosowało 15 radnych ( uchwała nr XXVIII/233/05 ).

Ad.4. Radny Bogdan Kaleta zgłosił kandydaturę radnej Barbary Kosterskiej  na przewodniczącą Rady Gminy. W uzasadnieniu podał, że jest to osoba spokojna, kompetentna z dużym doświadczeniem.

Radna Barbara Kosterska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Mariusz Teodorowicz zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Woźniaka ale radny nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radny Leopold Gomułkiewicz  powiedział, że zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i zgody kandydata. I poprosił o powtórzenie zgłoszenia.

Na wniosek radnego Michała Młyńczka dyskusja została zamknięta. Za wnioskiem głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Michał Młyńczak przedstawił protokół komisji ( w zał.). Za wyborem  radnej Barbary Kosterskiej na  funkcję przewodniczącej Rady Gminy Święta Katarzyna głosowało 12 radnych, 3 radnych było przeciw ( uchwała nr XXVIII/234/05 ).

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska podziękowała za wybór, poprosiła wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jerzego Woźniaka o dalsze prowadzenie obrad i zgłosiła wniosek by rozpatrzyć  na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia punkty 10,11,12 i 16 porządku obrad, pozostałe rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu w dniu 21 kwietnia.Za wnioskiem głosowało 13 radnych, 2 radnych było przeciw.

Ad.5. Wobec rezygnacji radnej Barbary Kosterskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy, radny Lesław Kubik zgłosił kandydaturę radnego Gintera Kocha, który już pełnił tę funkcję, zna obowiązki, prowadził sesje, ma doświadczenie i jako przewodniczący Komisji Statutowej będzie znał nowe uregulowania statutowe.

Radny Krzysztof Rudziks zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Kalety, który pilnie, czynnie i aktywnie uczestniczy w sesjach, zna procedury i obowiązki wynikające z funkcji wiceprzewodniczącego.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  poinformował o sposobie głosowania poprzez  skreślenie. Brak skreślenia jest głosem nieważnym, 2 skreślenia oznacza wstrzymanie się, kandydat nie skreślony otrzymuje głos za wyborem.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Michał Młyńczak przedstawił protokół komisji ( w zał.). Za wyborem  radnego Bogdana Kalety na wiceprzewodniczącego Rady Gminy głosowało 8 radnych, za wyborem radnego Gintera Kocha głosowało 7 radnych  ( uchwała nr XXVIII/235/05 ).

Ad.10.Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie odpowiedzi państwu Wioletcie i Wojciechowi Siarkowskim na wezwanie w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym

( projekt w zał.) jest wójt, który przedstawił pełne uzasadnienie formalne i prawne, a radni otrzymali je wraz z projektem uchwały ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji i poinformował radnych o zakazie głosowania w sprawach dotyczących ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały nr XXVIII/237/05 w sprawie odpowiedzi państwu Wioletcie i Wojciechowi Siarkowskim na wezwanie w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym głosowało 10 radnych, przeciw było 2 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie odpowiedzi panu Janowi Radziwińskiemu na wezwanie w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym

( projekt w zał.) jest wójt, który przedstawił pełne uzasadnienie formalne i prawne, a  radni otrzymali je wraz z projektem uchwały ( w zał.).

Urbanista Witold Warczewski wyjaśnił, że sprawa dotyczy niemożności zabudowy działki nr 50 w sposób jaki właściciel planował ze względu na jej położenie w strefie oddziaływania linii 400 kv.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji i poinformował radnych o zakazie głosowania w sprawach dotyczących ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały nr XXVIII/238/05 w sprawie odpowiedzi panu Janowi Radziwińskiemu  na wezwanie w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym głosowało 10 radnych, przeciw było 2 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie odpowiedzi panu Henrykowi Kędzia na wezwanie w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym ( projekt w zał.) jest wójt., który przedstawił pełne uzasadnienie formalne i prawne, a  radni otrzymali je wraz z projektem uchwały ( w zał.).

Wezwanie dotyczy usunięcia zakazu zabudowy na części jego działki.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały i poinformował radnych o zakazie głosowania w sprawach dotyczących ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały nr XXVIII/239/05 w sprawie odpowiedzi panu Henrykowi Kędzia na wezwanie w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym głosowało 10 radnych, przeciw było 2 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad 16. Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi firmy Reico-Polska sp. z o. o. na nienależyte działanie Wójta Gminy Święta Katarzyna naruszające obowiązujące prawo (projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała, że skarga została odesłana przez Radę Gminy ponownie do Komisji Budżetu i finansów celem skonkretyzowania stanowiska. Pełne wyjaśnienie skargi zawiera uzasadnienie ( w zał.). w trakcie rozpatrywania skargi wójt wezwał firmę do złożenia właściwej deklaracji podatkowej.

Radny Leopold Gomułkiewicz  stwierdził, że skarga powyższa powinna trafić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które rozpatruje odwołania od decyzji podatkowych wójta. Radny jest przeciwny rozpatrywaniu tej skargi, będzie głosował przeciw.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zauważyła, że radny jako pzrewodniczący Rady Gminy nie skorzystał ze swego uprawnienia i nie skierował skargi do rozpatrzenia przez kolegium. Wolą komisji było skargę rozpatrzyć.

Radny Leopold Gomułkiewicz uznał, że przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska źle rozpoczyna  „swój pontyfikat”. Skargi nie skierował do SKO chociaż zawsze twierdził, że jest to ich rola bo myślał, że przewodnicząca komisji ma świadomość i to zrobi.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nie wydał decyzji w tej sprawie, wysłał jedynie pismo z informacją o  sposobie dalszego załatwiania wniosku firmy Reico - Polska

Za przyjęciem uchwały nr XXVIII/240/05 w sprawie rozpatrzenia skargi firmy Reico-Polska sp. z o. o. na nienależyte działanie Wójta Gminy Święta Katarzyna naruszające obowiązujące prawo głosowało 7 radnych, przeciw było 3 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

Po wyczerpaniu porządku obrad zaplanowanego do rozpatrzenia, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak o godz.1430 zamknął posiedzenie.

 

II część posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2005 r. otworzył i prowadził wyznaczony przez przewodniczącą wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. Uczestniczyło w nim 14 radnych, wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward Bielec, pracownicy samorządowi, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy. Nieobecny był radny Roman Kasprowicz.

Ad. 6. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował:

1)     o zdobyciu I miejsca w konkursie na „Sołtysa roku 2004” przez Edwarda Skibę – sołtysa Smardzowa,

2)     o rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdzającym nieważność części uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XXVII/231/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Święta Katarzyna,

3)     o rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdzającym nieważność części uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XXVII/225/05 w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna.,

4)     przypomniał o obowiązku złożenia do dnia 30.04.2005 r. oświadczeń majątkowych.

Wójt Jerzy Fitek poinformował:

1)     o forum Samorządowym w Kudowie Zdroju, w którym uczestniczył z przewodniczącym Rady Gminy,

2)     o konferencji z okazji 15-lecia samorządu w Polsce, w której wziął udział wraz z przewodniczącym Rady Gminy,

3)     że 1.04.2005 rozpoczęto procedury  związane z opracowaniem  Projektu odnowy wsi dla miejscowości Święta Katarzyna,

4)     że 26.04.2005 nastąpi wręczenie dyplomu najlepszemu sołtysowi.

Zastępca wójta Edward Bielec poinformował o głównej nagrodzie Beaty Czyżewskiej zdobytej  w konkursie ogłoszonym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i władze Sardynii na opracowanie folderu Dolnego Śląska i Sardynii.

Radny Leopold Gomułkiewicz zapytał o informacje dotyczące referendum gminnego, które złożył w biurze Rady Gminy. Rada Gminy nie została o tym zawiadomiona, co radny uznał za nową jakość pracy niezgodną z ustawą o samorządzie

Wójt Jerzy Fitek  przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu informacja została podana, dopóki nie ma zebranych podpisów mieszkańców jest to wyłącznie  inicjatywa grupy mieszkańców.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował, by komisje wytypowały swoich przedstawicieli do składu zespołów kontrolnych placówek oświaty. 

Ad.7.Radni nie zgłosili uwag do informacji o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna wydanych w okresie od  23.02. 2005 r. do 23.03.2005 r. ( w zał.).

Ad.8. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy w okresie  od 1.09.2004 do 31.03.2005 r. ( w zał.) przedstawił wójt Jerzy Fitek

Radny Lesław Kubik uznał, że w sprawozdaniu wójt powinien poinformować Radę Gminy o sposobie wykonania uchwał, bo ile i jakie uchwały zostały podjęte Rada wie. Sprawozdanie powinno zawierać również harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych Radny zapytał jak są realizowane uchwały nr 171 w sprawie nabycia nieruchomości w Kotowicach i nr 189 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach, jakie zadania wykonano w 2004 r. w ramach współpracy z organizacjami samorządowymi  o których mowa w uchwale nr 200, jak przebiega realizacja  uchwały w sprawie wymaga dotyczących utrzymania zwierząt gospodarskich i deratyzacji, jak realizowane są uchwały w sprawie zmian nazwy ulic. Harmonogram zadań inwestycyjnych należało uzupełnić, bo w pierwszym sprawozdaniu brakowało sporo inwestycji.

Wójt Jerzy Fitek uznał sprawozdanie za wystarczająco szczegółowe i zaprosił radnego do urzędu gdzie uzyska informacje szczegółowe. Istnieje możliwość  skorzystania z interpelacji. Wójt wyjaśnił, że nieruchomość pod oczyszczalnię ścieków w Kotowicach została notarialnie wykupiona, współpraca z organizacjami samorządowymi jest prowadzona cały czas -  aktualnie  prowadzone są konkursy na działalność sportową. Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych  na koniec I kwartału 2005 r. radni otrzymali na piśmie wraz z przewidywanym harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji do końca roku. Intencją sprawozdania jest  możliwość pokazania jak są realizowane poszczególne zadania. W sprawie nazewnictwa ulic -  stawia się tabliczki z nazwami ulic, nadaje się numery porządkowe  dla nieruchomości zabudowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Radny Lesław Kubik poprosił  wójta, by sprawozdanie z wykonania uchwał miało formę zastosowaną w ubiegłym roku przy ocenie wójta, a harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych był sporządzony tak, jak jego część dotycząca dróg.

Wójt Jerzy Fitek zwrócił uwagę, że w treści uchwały Rady Gminy nie ma mowy jak  ma wyglądać harmonogram realizacji inwestycji. Jest on ciągle rozszerzany, zawiera nowe elementy i wójt  uważa, że jest dobrze zrobiony. Jeżeli radny jest innego zdania, to może złożyć wniosek o odrzucenie sprawozdania.

Radny Bogdan Kaleta zauważył, że radny  mógł przedstawić swoje wątpliwości na posiedzeniu komisji.

Radny Leopold Gomułkiewicz poinformował, że sprawozdanie wójta wpłynęło „za jego pontyfikatu”, umieścił je w porządku sesji, ale nie przewidywał dyskusji. Określił je jako lapidarne i zaapelował do radnego Lesława Kubika by nie męczył wójta, a Radzie Gminy zaproponował by rozważyła zmianę uchwały tak, by zwolnić wójta od składania sprawozdania. Na tym dyskusję zakończono.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (projekt w zał.) jest poprzedni przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz, który przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i podkreślił, że ustawa o samorządzie gminnym daje Radzie  Gminy możliwość ustalenia diet, tylko Radzie brakowało woli. Od początku kadencji wójt mówił, że nie ma na to pieniędzy. Dowodem jest opinia skarbnika ( w zał.). Jako źródło pokrycia wydatków radny wskazał nadpłacone diety radnych w kwocie 7336 zł i zapytał z jakich środków wójt zamierzał pokryć swoja podwyżkę pensji o ok.1000 zł, którą Rada Gminy odrzuciła.

 Wójt Jerzy Fitek uznał powyższe informacje za skandaliczne przekłamanie. Od połowy ubiegłego roku wójt i inne osoby zatrudnione w urzędzie mają zmniejszoną trzynastą pensję, ich pensje sporo odbiegają od górnych limitów, środki na podwyżki są uchwalone w budżecie a Rada Gminy nie odrzuciła podwyżki tylko postanowiła  wrócić do niej po absolutorium. Diety zostały nadpłacone radnym  w roku 2003 i 2004 w wyniku błędnej interpretacji przepisów prawa, radni je zwracają  ale w budżecie nie ma zaplanowanych środków na inne diety. Rada Gminy dotąd nie skorzystała z możliwości ustalenia zasad  przyznania diet dla przewodniczących organów  wykonawczych jednostek pomocniczych. Wójt negatywnie opiniuje projekt  uchwały bo nie ma zabezpieczonych w budżecie środków na ten cel, jest przeciwny by dieta należała się za udział w sesji zamiast za pracę w jednostce pomocniczej, w której sołtys poświęca swój czas i pieniądze. Także przedstawiony projekt uchwały nie  dotyczy zasad na jakich należą się diety.  Powyższe sprawy zostaną rozważone przy przygotowywaniu budżetu gminy na rok 2006 i wtedy zostanie zgłoszony projekt stosownej uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że po zapoznaniu się z opinią skarbnika i wójta oraz  biorąc pod uwagę zapewnienie, że nowy projekt uchwały  zostanie przedstawiony Radzie Gminy, komisja negatywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Za negatywną opinią głosowało 5 radnych, 2 było przeciw.

Radny Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że to ustawa pozbawiła wójta trzynastki, a branie jej na raty jest niemoralne. Środki z nadpłaconych diet wpływają na konto Rady Gminy a dodatkowym źródłem  środków na diety może być kwota 100 tys. zł przeznaczona na promocję gminy, bo nie ma lepszej promocji  od przyzwoitej Rady Sołeckiej.

Radny Lesław Kubik zgodził się z opinią skarbnika i zgłosił wniosek by w § 3 dodać wyrazy: „ z terminem obowiązywania od dnia 1 stycznia 2006 r.” Pozwoli to wprowadzić niezbędne zmiany  w projekcie uchwały. Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przeciw było 7 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Radca prawny wyraził wątpliwość czy organ nadzoru zaakceptuje  diety dla sołtysów in gremio.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  uprzedził o zakazie głosowania radnych jeżeli dotyczy to ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych głosowało 5 radnych, 8 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Ad.13.Wnioskodawca podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych ( projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.)

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska przedstawiła pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  uprzedził o zakazie głosowania radnych jeżeli dotyczy ono ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały nr XXVIII/241/05 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciwny.

Ad.14. Wnioskodawcą  podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do wstrzymania wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność jednostek pomocniczych Gminy ( projekt w zał.) jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik, który poinformował, że powyższy projekt jest wynikiem kontroli sprawozdań finansowych jednostek pomocniczych gminy i podjętej na tej podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały należy traktować jako wywołanie tematu. Rada może wprowadzić w nim zmiany, może go odrzucić jeżeli uzna że jest za ostry, ale radny nie zgadza się z opinią , że takiej uchwały nie można podjąć.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska przedstawiła negatywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Wójt Jerzy Fitek negatywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały . W uchwale budżetowej są środki przeznaczone dla jednostek pomocniczych. Ten projekt uchwały nie koresponduje z budżetem, spowoduje utrudnienie w  działalności jednostek pomocniczych gminy. Jednostki można wezwać do przestrzegania statutu, można rozwiązać ich organy. Innych sankcji nie ma.

Radny Leopold Gomułkiewicz  uznał, że można liczyć na lepsza współpracę jednostek pomocniczych gminy z Radą Gminy  gdybyśmy docenili przewodniczących ich organów wykonawczych. Próba zatrzymania środków jest nieporozumieniem i radny ma wątpliwości czy zgodna z prawem. Są to środki zapisane w budżecie, a wniosek o jego zmianę może zgłosić tylko wójt. Według radnego uchwałę należy odrzucić.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  poinformował o zakazie głosowania radnych jeżeli dotyczy ono ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do wstrzymania wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność jednostek pomocniczych Gminy głosował 1 radny, przeciw było 13 radnych.

Ad.15. Wnioskodawcą  podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do nie sprzedawania nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej siedziby Urzędu Gminy położonej w Świętej Katarzynie ( projekt w zał.) jest radny Lesław Kubik, który przedstawił radnym II wersję projektu uchwały ( w zał.).

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja nie zaakceptowała zmian w projekcie uchwały uznając że jest to nowy projekt. Za pozytywną opinią głosował 1 radny, 5 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju gminy Jerzy Woźniak poinformował, że radny Lesław Kubik wniósł poprawki do projektu na posiedzeniu komisji i komisja pozytywnie zaopiniowała nowy projekt uchwały. Za pozytywną opinia było 4 radnych, 3 radnych było przeciw.

Wójt Jerzy Fitek zapytał radcę czy tak daleko idące zmiany w projekcie uchwały są autopoprawką czy jest to nowy projekt.

Radca prawny uznał, że mamy tu do czynienia z nową uchwałą i zwrócił uwagę, że raczej należy się zastanowić nad zmianą obowiązującej uchwały o zasadach gospodarowania nieruchomościami gminy.

Wójt Jerzy Fitek negatywnie zaopiniował obydwa projekty uchwał. Są one sprzeczne z budżetem gminy i planem zagospodarowania przestrzennego Świętej Katarzyny, wchodzą w kompetencje wójta, który zgodnie z uchwałą o zasadach gospodarowania nieruchomościami gminy wraz z Komisją Gospodarczą i Rozwoju Gminy ustala które nieruchomości  są istotne dla gminy. Wójt  zgodził się z opinią radcy.

Radny Lesław Kubik uznał, że jeżeli uchwała zostanie uchylona, to wtedy  zastanowimy się nad błędami, ale radny nie widzi podstaw do uchylenia, Właścicielem budynku jest Gmina, reprezentuje ją Rada Gminy i ma prawo odebrać lub ograniczyć udzielone pełnomocnictwo. Tu chodzi o jeden szczególny przypadek, którego uchwałą o zasadach gospodarowania nie można uregulować.

Radca prawny wskazał, że po uchwaleniu tej uchwały będziemy mieli dwie sprzeczne ze sobą uchwały.

Radny Leopold Gomułkiewicz poinformował, że nie ma zastrzeżeń do projektu uchwały. Ona zmienia tamtą uchwałę o zasadach gospodarowania. Jej meritum  jest istotne dla mieszkańców  gminy dlatego radny dziwi się dlaczego wójt boi się takiego zabezpieczenia potrzeb gminy. Radny przytoczył protokół kontroli gminy przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową , gdzie są zastrzeżenia do gospodarowania nieruchomościami.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że protokół kontroli jest dostępny na stronach internetowych, chciałby by nie było w nim żadnych uwag ale przestępstwa nam  w nim nie zarzucono. Wójt nie boi się tej uchwały. Ona jest niewłaściwa. Ze względu na zmianę przepisów została zlecona wycena nieruchomości, potem procedura przetargowa spowoduje, że najszybciej można ją sprzedać w lipcu lub sierpniu. Czasu także wymaga zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Świętej Katarzyny tak, by wpisać w nim cel publiczny dla tej nieruchomości. W najbliższym budżecie trzeba znaleźć ok. 700 tys. zł na remont budynku dawnego urzędu. To wszystko jest możliwe ale wymaga czasu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  zgłosił wniosek o przekazanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez komisję w terminie do końca maja 2005 roku.

Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw było 2 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.17. Za przyjęciem protokołu XXVII sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.18. Radny Lesław Kubik zapytał o wynik  ekspertyzy windy w ośrodku zdrowia w Świętej Katarzynie, na jakim etapie jest przygotowanie opinii w sprawie konsultacji społecznych i co z odpowiedzią na interpelację w sprawie straży gminnej.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wykonano dwie niezależne ekspertyzy techniczne, obydwie zawierały pewne uwagi. Po wprowadzeniu ich w życie winda działa. Ze szczegółami można zapoznać się w ZOZ. Projekt uchwały w sprawie  konsultacji jest przygotowywany, najdalej w czerwcu zostanie przedstawiony radnym. Informacja dotycząca straży gminnej zostanie przygotowana. Rada Gminy może utworzyć straż gminną określając  zasady jej działania i  uchwalając na to środki. Wójt zwrócił się do Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy by omówiła ten problem na swoim posiedzeniu.

Radny Lesław Kubik przypomniał, że w budżecie 2003 roku przeznaczyliśmy środki na windę a słyszał, że nie działa dlatego poprosił by sprawę dokładnie rozeznać. Powołanie straży gminnej radny chce przedstawić Radzie Gminy i dlatego potrzebne mu są przepisy prawne.

Radny Lesław Kubik zapytał przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Barbarę Kosterską  kiedy będą rozpatrywane skargi Rady Osiedla Święta Katarzyna dotyczące wykonania tablicy ogłoszeń i  wykorzystania środków na inicjatywy społeczne.

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska wyjaśniła, że  skarga   dotyczące wykonania tablicy ogłoszeń nie jest jej znana. Skarga w sprawie wykorzystania środków na inicjatywy wpłynęła 3 marca 2005 r. Ze względu na pogodę nie można było wyjść w teren. Potem ze względu na żałobę posiedzenie komisji zostało odwołane. Przewodnicząca Rady Osiedla została o tym poinformowana. Na najbliższej sesji radna składa rezygnację z przewodnictwa komisji, więc wniosek rozpatrzy komisja z nowym przewodniczącym.

Radna Halina Zdęba zapytała czy są składane wnioski o stypendia i  gdzie można zasięgnąć informacji o tej formie pomocy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wpłynęło ponad 250 wniosków, które teraz są sprawdzane. Informacji udziela JOSz.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała czy rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody  spowoduje , że nie będziemy mogli wypłacać stypendiów.

Waleria Hasik - dyrektor  Jednostki Obsługi Szkół wyjaśniła, że nie ma takiej obawy. Rozstrzygnięcie nadzorcze uchyliło zapisy uregulowane ustawą.

Radny Leopold Gomułkiewicz  zapytał o odpowiedź na protokół pokontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej i dlaczego gdy cały świat żegnał papieża, Gmina Święta Katarzyna jako jedyna nie dała nekrologu ani w Ziemianinie ani na stronach internetowych.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że odpowiedź na protokół pokontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej została przekazana w terminie za pokwitowaniem. Wójt nie widział potrzeby ani nie miał obowiązku zamieszczania nekrologu ( mógł zamieścić go przewodniczący). Swój głęboki smutek wyraził na sesji a także udzielając pracownikom dzień wolny w dniu pogrzebu papieża.

Ad. 19.Radny Bogdan Kaleta zaapelował do radnego Leopolda Gomułkiewicza  by nie porównywał się z papieżem  mówiąc „o swoim pontyfikacie” bo obraża uczucia radnych.

Radna Halina Zdęba zapytała jak długo jeszcze będziemy wstydzić się za radnego Leopolda Gomułkiewicza.

Radny Lesław Kubik zwrócił się do wójta by poprawiono mocowanie słupków z nazwami ulic. Zastępca wójta Edward Bielec poinformował o podjętych już krokach. Słupki będą sukcesywnie wymieniane. 

Radny Marek Kogut poinformował, że w  Świętej Katarzynie nie świeci się wiele lamp ulicznych.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że umowa ryczałtowa na konserwację oświetlenia przez zakład energetyczny została, zgodnie z przepisami rozwiązana. Trwa spór między gminą i firmami prywatnymi, które są znacznie tańsze, a zakładami energetycznymi. Najprawdopodobniej spór zakończy się w Urzędzie Antymonopolowym. W wyniku sporu cena spada ale firmy prywatne nie są dopuszczane do konserwacji oświetlenia. Naprawy oświetlenia są zlecane  dwa razy w miesiącu zakładom energetycznym po długich negocjacjach w zakresie ceny usługi.

Radny Zbigniew Sieja zwrócił uwagę, że Rada Gminy jest po to by działała zgodnie z prawem, a radni Lesław Kubik i Leopold Gomułkiewicz proponowali uchwalanie uchwał niezgodnych z prawem. W grupie przygotowującej referendum w sprawie odwołania wójta i Rady Gminy są radni Lesław Kubik i Leopold Gomułkiewicz. Radny zwrócił im uwagę, że jeżeli nie chcą pracować z pozostałymi radnymi, to prościej i taniej złożyć mandat.

Radny Leopold Gomułkiewicz  poinformował, że brał pod uwagę propozycję radnego Zbigniewa Sieji oraz radnej Haliny Zdęby i zapytał co robi się na końcu ulicy Szkolnej w Radwanicach. Mieszkańcy pytają czy nie jest to kruszarnia betonu.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że jest to nielegalne składowisko odpadów. Ponieważ część z nich jest przydatna do robót drogowych odpady te są wywożone na budowy dróg. +

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  zaapelował do radnych o zdrowy rozsądek, wstrzymanie się od aluzji i złośliwości, szczególnie w tym trudnym dla gminy ze względu na referendum okresie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  zamknął sesję obrady trwały do godz.2040.

 

Protokołowała

   H.Demska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXVIII/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 13,14 i 21 kwietnia 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 08:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż