Protokół nr XXIX/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 


Protokół  nr XXIX/05

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska powitała Edwarda Skibę ze Smardzowa, który w plebiscycie Gazety Sołeckiej zdobył tytuł  „Sołtysa roku 2004”, złożyła mu gratulacje i wręczyła kwiaty. Gratulacje złożył również wójt.

Edward Skiba poinformował o przebiegu uroczystości, w której uczestniczył wraz z wójtem, przewodniczącą Rady Gminy i proboszczem , pokazał zdobyty puchar, dyplomy i nagrody, podziękował Radzie Gminy i wójtowi za współpracę a następnie przeczytał apel do organizatorów referendum ( w załączeniu).

Po sprawdzeniu quorum, XXIX sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzyła
i  obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska.

W sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, komendant  Komisariatu Policji Wrocław – Rakowiec podinsp. Mariusz Żebrowski, jego zastępca podinsp. Adam Pęcak,  pracownicy samorządowi , policjanci, przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy oraz  mieszkańcy gminy.

Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy  Barbara Kosterska   zgłosiła  wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14. Oświadczenia radnych, co pozwoli sprawniej zrealizować porządek obrad.

Za wnioskiem głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska prowadziła obrady według następującego porządku:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady i Wójta Gminy.

3. Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  29.03. 2005 r. do 19.04.2005 r.

4. Informacja komendanta Komisariatu Policji Wrocław – Rakowiec o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Święta Katarzyna.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2004 rok.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w Biestrzykowie

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w  Radomierzycach

8. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania    przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

11. Zatwierdzenie protokołu XXVIII sesji Rady Gminy.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski.

14. Oświadczenia radnych.

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy  Barbara Kosterska:

1)     poinformowała przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że skarga o którą pytał na poprzedniej sesji, dotycząca tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Święta Katarzyna dotąd nie wpłynęła do Rady Gminy,

2)     przypomniała o terminie składania oświadczeń majątkowych radnych.

Ad.3. Do informacji o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  29.03. 2005 r. do 19.04.2005 r. ( w zał.) dodatkowe pytania i uwagi zgłosili radni:

1)  Jerzy Woźniak zapytał o roboty dodatkowe przy realizacji budowy szkoły w Żernikach Wrocławskich, ich zakres i koszty.

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że budowa szkoły trwała od 1995 do 1998 roku, potem nastąpiła przerwa do 2004 roku. Usterki dotyczą dachu, trzeba ocieplić ściany i fundamenty  bo zmieniły się przepisy w tym zakresie. Kosztorys wstępny określa roboty dodatkowe na 300 tys, zł. Wójt szacuje, że koszty te można będzie obniżyć ale trzeba zabezpieczyć środki w wysokości  200-250 tys. zł.

2)  Leopold Gomułkiewicz zapytał o korzyści dla mieszkańców gminy wynikające z wyjazdu służbowego pracownika urzędu do fabryki Heramo Steinzeg produkującej rury do sieci kanalizacyjnych oraz zapytał czy termin wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Marka Kocyły z Zębic musiał być tak odległy.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że firma Heramo zaprosiła do siebie i na swój koszt przedstawicieli 35 gmin. Wójt zgodził się na wyjazd by pracownik poznał najnowsze technologie bo robót kanalizacyjnych w gminie będzie wiele. Wykonanie przyłącza wodociągowego dotyczy jeszcze porozumienia ze społecznym komitetem budowy wodociągu. Pan M. Kocyła teraz wystąpił o wykonanie przyłącza, gmina miała takie zobowiązanie i  zasadne było jego wykonanie.

3) Bogdan Kaleta zapytał o zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że odwołał z komisji Milana Usaka, który złożył rezygnację a powołał Annę Pawińską – socjologa, specjalistę od uzależnień i dzielnicowego Mariusza Galasa, który też zajmuje się sprawami uzależnień.

Ad.4. Komendant  Komisariatu Policji Wrocław – Rakowiec podinsp. Mariusz Żebrowski przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Zapewnił, że będzie dążył  do  zwiększenia współpracy policji z mieszkańcami, wzrostu zadowolenia społeczeństwa z jakości pracy policji. Policja będzie szczególnie reagować na sprzedaż alkoholu nieletnim. Zastępca komendanta  Komisariatu Policji Wrocław – Rakowiec podinsp.  Adam Pęcak przedstawił radnym dzielnicowych i poinformował o ich rejonach działania.

Anna Pajda – sołtys wsi Ozorzyce - wskazała na potrzebę pojawiania się funkcjonariuszy na terenie wsi i zgłosiła wywóz śmieci  na, stanowiącą nieużytek, zagospodarowaną działkę w Ozorzycach.

Ad.5.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2004 rok ( projekt w załączeniu ) jest przewodnicząca Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy  Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym zakazie głosowania w przypadku gdy dotyczy ono interesu prawnego radnego i poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Opinię RIO  o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy na 2004 rok ( w zał.) radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik przedstawił uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy w roku 2004 oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi ( w zał.).

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywną opinię komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy w roku 2004.

Pozytywną opinię o powyższym sprawozdaniu przedstawili również przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak oraz przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił jeszcze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( w zał.).

Radny Leopold Gomułkiewicz przypomniał, że absolutorium jest formą kontroli Rady Gminy nad wójtem. By głosować za absolutorium radny musi mieć przekonanie, że sprawozdanie spełnia kryterium rzetelności, celowości, legalności i gospodarności. Radny poinformował, że w świetle złożonej 7 kwietnia 2005 r. informacji o wystąpieniu z inicjatywą referendum w prawie odwołania wójta i Rady Gminy, nie znajduje podstaw  do udzielenia wójtowi absolutorium i będzie głosował przeciw.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2004 roku.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIX/242/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2004 rok głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Wójt Jerzy Fitek podziękował za udzielenie absolutorium.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w Biestrzykowie ( projekt w załączeniu ) jest wójt, który przedstawił uzasadnienie ( w zał.)

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska  poinformowała radnych o ustawowym zakazie głosowania w przypadku gdy dotyczy ono ich interesu prawnego.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o  projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIX/243/05 w sprawie nadania nazwy ulicom w Biestrzykowie głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w  Radomierzycach ( projekt w załączeniu ) jest wójt, który przedstawił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska  poinformowała radnych o ustawowym zakazie głosowania w przypadku gdy dotyczy ono ich interesu prawnego.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  ( 4 głosy za projektem, 3 przeciw, 1 wstrzymał się) przy czym zwróciła uwagę na niedogodności wynikające z przyjętej nazwy Kamienna dla mieszkańców tej ulicy w przyszłości. Ulica ta biegnie dalej przez Wrocław i ten odcinek będzie nosił w przyszłości inną nazwę ( mimo, że granica biegnie osią jezdni), bo ulicę Kamienną Wrocław już ma.

Radny Lesław Kubik zaproponował, by całej ulicy ( na naszym terenie i terenie miasta Wrocław) nadać jednakową nazwę i dlatego zgłosił wniosek o wykreślenie z § 1 punktu 1.

Za wnioskiem radnego Lesława Kubika głosowało 9 radnych, przeciw było 2 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

Radny Zbigniew Sieja zaproponował by poczynić ustalenia z Komisją Nazewnictwa Rady Miasta Wrocławia aby ustaloną wspólnie nazwę, jakiej dotąd nie ma we Wrocławiu, zarezerwowali dla tej ulicy i wtedy ją tak nazwiemy.

Wójt Jerzy Fitek uznał pomysł radnego za dobry i zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zastosowaniu w treści projektu liczby pojedynczej.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIX/244/05 w sprawie nadania nazwy ulicom w  Radomierzycach głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska  poinformowała radnych o ustawowym zakazie głosowania w przypadku gdy dotyczy ono ich interesu prawnego.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że przedłożony projekt uchwały wynika z prośby Urzędu Marszałkowskiego, by dostosować nazwę projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” do nazwy zgłoszonej przez nich we wniosku  o środki unijne. Wójt zgłosił autopoprawkę w § 1 pkt 1 polegającą na dodaniu  po wyrazach „zdanie 3” wyrazów „tiret 3”

Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska przedstawiła pozytywną opinię komisji o przedłożonym projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIX/245/05 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 głosowało 14 radnych, 1 radny był przeciw.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów ( projekt w załączeniu ) jest przewodnicząca Rady Gminy. 

Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji w związku z jej wyborem na przewodniczącą Rady Gminy ( w zał.) i podziękowała członkom komisji za współpracę.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIX/246/05 w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów ( projekt w załączeniu ) jest przewodnicząca Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska  poinformowała radnych, że o swojej rezygnacji z funkcji przewodniczącej poinformowała wcześniej Komisję Budżetu i Finansów. Komisja wnioskuje, by na nowego przewodniczącego Rada Gminy wybrała radnego Zbigniew Sieję.

Radny Zbigniew Sieja wyraził zgodę na przewodniczenie komisji. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIX/247/05 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.11.Na wniosek radnego Lesława Kubika protokół zostanie zatwierdzony na następnej sesji. Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.12 Radny Leopold Gomułkiewicz złożył interpelację w prawie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej ( w zał.) i przedstawił radnym jej treść.

Radny Lesław Kubik zapytał kiedy można się spodziewać odpowiedzi w sprawie konsultacji  z mieszkańcami gminy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że otrzymał opinię prawną w sprawie konsultacji  i przygotuje projekt uchwały Rady Gminy. To samo dotyczy straży gminnej.

Ad.13.Radny Michał Młyńczak zapytał czy już wiadomo jak został wpięty hotel pracowniczy położony na Księżu do kanalizacji sanitarnej Radwanic.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że po sprawdzeniu okazało się, że między studzienka a mieszkaniami nie ma zaworów ani klap zwrotnych. Wydobywanie się nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji nie jest winą instalacji sieciowej. Zakład Gospodarki Komunalnej wyjaśnił te sprawę zainteresowanym.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poprosiła o zorganizowanie radnym prezentacji studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że jeszcze jest za wcześnie bo dane są na razie szczątkowe. Później będzie to możliwe.

Ad.14.Radny Zbigniew Sieja, odnosząc się do interpelacji radnego Leopolda Gomułkiewicza i zarzutu sprzedaży ziemi w strefie za bezcen, poinformował że gdyby tak było, to dzisiaj  w strefie mielibyśmy dużo firm. Radny miał  pretensje do wójta, że ziemię sprzedaje za drogo.

Radny Lesław Kubik nawiązując do apelu Edwarda Skiby o zaprzestanie działań związanych z referendum, wskazał na referendum jako formę wypowiedzenia się mieszkańców gminy o sprawach dla nich istotnych.

Radny Leopold Gomułkiewicz  uznał, że wypowiedź sołtysa E. Skiby zabrzmiała jak zamach na demokrację, jest to oświadczenie typu PRL, które sołtys zapomniał zostawić w domu. stwierdził Radny podkreślił, że są mieszkańcy gminy, którzy nie zgadzają się na przeniesienie gminy. Przeprowadzenie referendum jest wolą mieszkańców, nie powinno dochodzić do nacisków na nich z żadnej strony .

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że grunty sprzedaje zgodnie z prawem. W przetargu nie można wystawić ceny poniżej wyceny wartości nieruchomości, w drugim przetargu cenę można obniżyć o 20%, w negocjacjach o 40%. W strefie sprzedaliśmy uzbrojone działki po 40 zł/m2.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zamknąła obrady. Sesja trwała od godz.17 do 2010 .

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXIX/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 kwietnia 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 08:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż