Protokół nr XXX/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 czerwca 2005 roku

 


Protokół  nr XXX/05

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 9 czerwca 2005 roku

 

Na wstępie  wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak odczytał pismo radnego Leopolda Gomułkiewicza  informujące, m.in. że wycofuje swoją rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Gminy ( w zał.) i swoją odpowiedź ( w zał.), w której radny został poinformowany, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, niepodjęcie uchwały przez Radę Gminy w ciągu miesiąca od złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem jej z dniem 31 maja. Nie ma również możliwości wycofania raz złożonej rezygnacji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak wręczył radnemu Leopoldowi Gomułkiewiczowi powyższą odpowiedź.

Po sprawdzeniu quorum, XXX sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył
i  obrady prowadził  wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak.

W sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Grzegorz Roman, pracownicy samorządowi ,  przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy oraz  mieszkańcy gminy.

Ad.1.Radny Bogdan Kaleta zgłosił wniosek  o zdjęcie punktu 6 z porządku obrad i odesłanie „Planu Odnowy i Rozwoju Wsi  Święta Katarzyna na lata 2005-2013”  do wnioskodawcy  celem zmiany priorytetu na zgodny z wolą mieszkańców, którym jest budowa sali gimnastycznej.

Radny Leopold Gomułkiewicz  zapytał czy jednostki pomocnicze otrzymały te same materiały co radni.

Wójt Jerzy Fitek zwrócił uwagę, że w tym punkcie sesji ustalamy porządek obrad, wyjaśnił że sołtysi i przewodniczący rad osiedli i miasta otrzymali jak zwykle porządek sesji  i zwrócił uwagę, że na omówienie tej kwestii będzie miejsce w punkcie „oświadczenia”.

Radny Leopold Gomułkiewicz zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 4( bo ten projekt kompromituje Radę Gminy), złożył projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i zgłosił wniosek o wprowadzenie go pod obrady dzisiejszej sesji.

Wójt Jerzy Fitek zwrócił uwagę, że tryb umieszczania projektów uchwał w porządku sesji reguluje statut. Projekt zgłoszony przez radnego może być rozpatrzony na następnej sesji bo żadna komisja, skarbnik ani wójt nie mieli możliwości zapoznania się z nim. Wójt przypomniał, że powyższy projekt już był omawiany na sesji i wtedy zobowiązał się do przygotowania projektu stosownej  uchwały przed przygotowaniem budżetu gminy na 2006 rok.

Za wnioskiem radnego Leopolda Gomułkiewicza o zdjęcie z porządku obrad punktu 4 głosowało 2 radnych, przeciw było 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił wniosek o wprowadzenie w pkt 4 projektu uchwały w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie. Za wnioskiem, głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Radny Lesław Kubik uznał wniosek radnego Bogdana Kalety za zaskakujący, poprosił o sensowne jego uzasadnienie i zapytał na jakiej podstawie radny Bogdan Kaleta uważa, że założony priorytet w Planie Odnowy i Rozwoju Wsi  Święta Katarzyna nie jest zgodny z wolą mieszkańców skoro został stworzony na podstawie wniosków mieszkańców Świętej Katarzyny, zatwierdzony przez Radę Osiedla i Grupę Inicjatywną Mieszkańców. Pośród priorytetów jest również budowa sali sportowej. Można przyjąć, że takie działanie jest odwetem za rozpisanie referendum ale wobec tego trzeba też  się liczyć z wpływem takiej postawy na jego wyniki.

Za wnioskiem zgłoszonym przez radnego Bogdana Kaletę głosowało 9 radnych, 4 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się.

Wobec sugestii zmiany priorytetu w Planie odnowy  i rozwoju wsi Święta Katarzyna, z którym związana jest zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, wójt Jerzy Fitek zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu zmiany WPI ( pkt 7) jako przedwczesnej.

Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw głosował 1 radny, 4 radnych wstrzymało się.

Przyjęty został następujący porządek sesji ( za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw było 2 radnych).

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Wiceprzewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3. Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  20.04. 2005 r. do 31.05.2005 r.

4 Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie.

5.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego

Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-7/314/05.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna.

7. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

8.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Siechnice - Centrum dla terenu położonego przy ul. Kościelnej  w Siechnicach.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  rozwiązania spółki prawa handlowego pod nazwą: „GSAG Siechnice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  nadania nazw ulicom w Siechnicach. 

11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  nadania nazw ulicy  Radomierzycach.

12. Zatwierdzenie protokołów XXVIII i  XXIX sesji Rady Gminy.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski.

15.Oświadczenia radnych.

Ad.2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zapoznał radnych z rozstrzygnięciem Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-7/314/05, poinformował o kolejnym rozstrzygnięciu w którym wojewoda stwierdził nieważność uchwały nr XXVIII/240/05 w sprawie rozpatrzenie skargi firmy  Reico na wójta i poinformował o piśmie komisarza w sprawie referendum.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że wojewoda nie  uznał pisma firmy Reico za skargę, mimo że pismo nosiło taki  tytuł lecz za pismo, w którym firma domaga się wydania decyzji i w związku z tym sprawa nie podlega załatwieniu w postępowaniu skargowym.

Wójt otrzymał identyczne pismo od komisarza wyborczego w sprawie referendum, przeczytał je i zaapelował do radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych.

Została opracowana ankieta, która będzie rozprowadzona wśród mieszkańców za pośrednictwem radnych, rad sołeckich i osiedlowych. Posłuży ona do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie.

Wójt Jerzy Fitek:

1)     poinformował o przetargu na komunikację podmiejską na trasie Wrocław – pl. Dominikański , Radwanice, Siechnice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Wrocław – Dworzec Główny i w przeciwnym kierunku. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w końcu sierpnia, komunikacja według nowych zasad zacznie funkcjonować od października lub stycznia 2006 roku.

2)     poinformował o dochodach i wydatkach, w tym inwestycyjnych, poszczególnych miejscowości gminy. Statystyka potwierdza, że w przypadku podziału gminy obie jednostki będą słabe.

3)     odczytał odpowiedź na interpelację radnego Leopolda Gomułkiewicza w sprawie Strefy Aktywności Gospodarczej i wręczył mu pismo z odpowiedzią.

4)     poinformował, że koszty referendum, jakie poniesie gmina, wyniosą ok. 20 tys. zł.

Ad.3. Dodatkowe pytania i uwagi do informacji o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna wydanych w okresie od  20.04. 2005 r. do 31.05.2005 r. ( w zał.) zgłosili:

1.radny Lesław Kubik zapytał o powołanie sztabu kryzysowego w aspekcie ostatniej nawałnicy i poprosił o przedstawienie osoby zajmującej się w Urzędzie Gminy audytem wewnętrznym.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że następnego dnia po burzy powołał zespół do szacowania strat w formie sztabu kryzysowego. Do 15.06.2005 wpływają zgłoszenia o poniesionych stratach. Po oszacowaniu strat i wydaniu zaświadczeń przez wojewodę, mieszkańcy otrzymają kredyty preferencyjne a może dotacje. My wspólnie z GOPS rozpatrujemy przypadki osób poszkodowanych, już kilka zasiłków zostało wypłaconych. Jak zajdzie potrzeba przekażemy środki na zasiłki z rezerwy budżetowej.

Po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej została zlecona 2 biegłym audytorom kontrola 5% wydatków w naszych jednostkach. Nasz pracownik nabywa przy nich doświadczenia.

2. radny Leopold Gomułkiewicz zapytał czym wyróżniła się oferta  firmy z Łagiewnik dotycząca sprzedaży kontenerów na śmieci skoro cena ich nie jest znana, co trzymał najemca w garażu, za który umorzono mu zaległości, jaka jest wielkość nieruchomości w Radwanicach sprzedana w trybie bezprzetargowym, czego dotyczy zmiana zarządzenia wójta w sprawie wyposażenia pracowników urzędu w okulary korekcyjne.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że zakup kontenerów jest zakupem z wolnej ręki. Oferty były zbierane od różnych firm. O wyborze zadecydowała trwałość materiału. Wójtowi nie jest wiadome co najemca trzymał w garażu. Działka trójkątna o pow.200 m2 powstała w wyniku podziału dróg. Zgodnie z prawem może ona być dosprzedana  właścicielom sąsiednich posesji za cenę nie mniejszą niż wycena rzeczoznawcy. Zgodnie z przepisami BHP pracownikom urzędu korzystającym podczas pracy z monitora ekranowego należy się dopłata do okularów korekcyjnych. Zarządzenie wójta wprowadza ją na 2005 rok.

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.), które było przedstawione radnym na posiedzeniach komisji przed sesją.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował radnych o ustawowym zakazie głosowania w przypadku, gdy dotyczy to ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXX/248/05 w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-7/314/05 ( projekt w załączeniu ) jest radny Zbigniew Sieja.

Radny Zbigniew Sieja przedstawił uzasadnienie( w zał.). Wątpliwości co do rozstrzygnięcia mają radni i radcy. Zapytanie sądu nie było, nie jest i nie będzie kompromitacją. Jedną z przyczyn złożenia skargi jest to, że w jego przekonaniu radny Leopold Gomułkiewicz ma poczucie krzywdy i rozstrzygnięcie sporu zdejmie kamień z jego piersi.

Radny Lesław Kubik poinformował, że spodziewał się uzasadnienia bardziej rzeczowego z podaniem przepisów prawa będących podstawą do odwołania się i zapytał radcę prawnego o podstawę zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

Radca Ewa Janus podkreśliła, że decyzja należy wyłącznie do radnych. Według niej nie doszło do rażącego naruszenia prawa przy zastosowaniu trybu tajnego głosowania. Jeżeli  tryb był niestosowny, to i tak z dniem 31 maja radny Leopold Gomułkiewicz przestał być przewodniczącym z mocy prawa a wynik głosowania w głosowaniu jawnym byłby taki sam. Radczyni zacytowała orzeczenie NSA z 16.XI.2002 r. i uznała, że szanse są duże.

Radny Leopold Gomułkiewicz  przypomniał swoje stanowisko wyrażone na XXVIII sesji , zacytował  przepisy  ustawy o samorządzie gminnym i podziękował radnemu Zbigniewowi Sieji za troskę o jego interesy.

Wójt Jerzy Fitek przyznał, że przyczynił się do tego problemu. Wydawało się , że dla zażegnania  problemu należało głosować wniosek o rezygnację jaką dalej idący. Gdyby Rada Gminy głosowała wniosek radnych o odwołanie przewodniczącego nie byłoby tych wątpliwości. Rada gminy głosami 13 radnych przyjęła rezygnację. To samo byłoby w głosowaniu jawnym. Ustawa wskazuje kiedy Rada Gminy podejmuje uchwały w tajnym głosowaniu. Sąd rozważy kto ma rację, czy doszło do rażącego naruszenia prawa.

Radny Zbigniew Sieja  zapewnił, że na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały radcy przygotują skargę do sądu i dobrze to zrobią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował radnych o ustawowym zakazie głosowania w przypadku, gdy dotyczy to ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXX/249/05 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-7/314/05 głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad. 6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił autopoprawki do projektu uchwały polegające na zmianie w § 1 pkt 5 liczby 5,70 na 5,71 i  poprawnej numeracji punktów.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak  przedstawił również pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Leopold Gomułkiewicz  stwierdził, że nie do końca zgadza się z ceną wody i ścieków. Wniosek jest dobrze przygotowany, ale nie będzie głosował za nim ze względów referendalnych.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował radnych o ustawowym zakazie głosowania w przypadku, gdy dotyczy to ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXX/250/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:

1)     wobec negatywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej o planie odnowy i rozwoju wsi Święta Katarzyna skreśla się pkt 9 i 10 w § 1 projektu zmiany budżetu,

2)     w uzasadnieniu skreśla się pkt 9, a punkty 10 i 11 otrzymują odpowiednio nr 9 i 10,

3)     w nowym pkt 9 uzasadnienia wyraz „Osiedla” zmienia się na  „Sołectwa”,

4)     w załączniku nr 3  nazwy, terminy i kwoty zadań nr 1, 2 i 3 nie ulegają zmianie w porównaniu z obowiązującą dotąd uchwałą,

5)     załączniki nr 6 i 7 do projektu uchwały skreśla się w całości.

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z wyłączeniem wykreślonych punktów 9 i 10.

Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały do poprawienia bo jest niespójny. Nastąpiło usunięcie projektu budowy biblioteki, należy dostosować do tego projekt budżetu. Poprawki wójta wprowadzają istotne i nagłe zmiany w budżecie. Tylko Komisja Budżetu i Finansów mogła zapoznać się z nimi, część radnych została zaskoczona takim podejściem.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nie ma możliwości poprawienia budżetu bo w wyniku zmian wracamy do poprzedniej wersji z tym, że zamiast proponowanych obecnie dwóch zadań jest trzy. Wójt przypomniał, że informował Radę, że cześć zapisów w budżecie umożliwia przygotowanie się do realizacji inwestycji a nie wymusza ich realizacji gdy brakuje środków. Póki nie ma pieniędzy z dotacji, nie będziemy ich realizować.

Radny Lesław Kubik podkreślił, że plan odnowy jest warunkiem koniecznym wystąpienia o dotacje. Dzisiejsza postawa radnych  świadczy że inwestycji nie będzie.

Za wnioskiem radnego Lesława Kubika głosowało 3 radnych, przeciw było 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek by z kwoty 25 tys. zł przeznaczonej w projekcie uchwały na nagrodę dla Smardzowa za zdobycie tytułu „Sołtysa roku 2004” przeznaczyć 10 tys.zł dla Smardzowa a resztę rozdzielić między sołectwa: Sulimów, Ozorzyce, Łukaszowice, Szostakowice i Grodziszów. Sam tytuł jest wyróżnieniem dla Smardzowa.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że zaangażowanie mieszkańców Smardzowa doprowadziło do promocji w skali kraju naszej gminy. Mając na uwadze dalszą chęć do pracy mieszkańców Smardzowa, wnioskuje o nagrodę dla nich. Tamte wsie nie zasłużyły na środki w formie nagrody. Gdy zasłużą wójt też będzie wnioskował o nagrody dla nich.

Radny Lesław Kubik nie odbiera należnego uznania mieszkańcom Smardzowa, też chce docenić ich działania pozostawiając środki w wysokości 10 tys. zł. Pozostałe wsie, którym chce zwiększyć środki nie mają się czym wykazać gdy przypada dla nich po 2-3 tys. zł. Zwiększenie środków, to zwiększenie ich możliwości.

Sołtys Smardzowa Edward Skiba poinformował, że środki z nagrody zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia do świetlicy i dokończenie placu.

Radny Mariusz Teodorowicz zaznaczył, że mieszkańcy Smardzowa dołożą następne 25 tys. zł w formie wniesionej pracy.

Za wnioskiem radnego Lesława Kubika głosowało 2 radnych, przeciw było 12 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Radny Leopold Gomułkiewicz  stwierdził, że widać jaka sytuacja jest w naszej Radzie Gminy i dlatego referendum jest nieodzowne. Radny jest za przyznaniem sołectwom kwoty 25 tys. zł ale nie dlatego, że jest to sołtys roku bo radny nie chce kwestionować decyzji kapituły. Gdyby sięgnąć do oceny działalności sołectw, to sołtys Smardzowa był jednym z tych, którzy mieli być odwołani za niesubordynację. Propozycja nagrody jest  decyzją polityczną ( w pewnym momencie ukazał się apel sołtysa Smardzowa by ludzie nie podpisywali wniosku o przeprowadzenie referendum) i dlatego jest naganna.

Radna Barbara Kosterska zapytała radnego Leopolda Gomułkiewicza  czy skłamał wydając pozytywną opinię na wniosku do kapituły, na co radny odpowiedział, że nie skłamał. Sołtys przyrzekł, że się poprawi.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXX/251/05 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 głosowało 13 radnych, 2 radnych było przeciw.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Siechnice - Centrum dla terenu położonego przy ul. Kościelnej  w Siechnicach ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.). Wójt poinformował, że zakres ustaleń planu wymieniony w § 2 jest zapisem ustawowym i zgodnie z sugestią dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wyrażoną na konferencji dotyczącej nadzoru i kontroli gmin, nie należy go powoływać w  akcie prawnym niższego rzędu. Ale na wspomnianej konferencji powiedziano też, że NSA zmienił zdanie w stosunku do statutów, regulaminów gdzie można powoływać uregulowania ustawowe, statuty mogą być załącznikami do uchwał. Dlatego wójt  zostawiłby § 2 bez zmian , głównie ze względu na pełna informację mieszkańców korzystających z Biuletynu Informacji Publicznej.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:

1)     w podstawie prawnej wykreśla się wyrazy „w związku z Uchwałą Nr XXXI/276/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru  miasta Siechnice – Centrum ( Dz. Urz. Woj. Doln.z 2001 r.Nr 17, poz.175)”

2)     w § 1 ust.1 wyraz „ogłoszoną „ zastępuje się wyrazem „ogłoszonego „, wyraz „Wrocławskiego” zastępuje się wyrazem „Dolnośląskiego”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o  projekcie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował radnych o ustawowym zakazie głosowania w przypadku, gdy dotyczy to ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXX/252/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Siechnice - Centrum dla terenu położonego przy ul. Kościelnej  w Siechnicach głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Ad.9.  Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie   rozwiązania spółki prawa handlowego pod nazwą: „GSAG Siechnice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że w związku ze spełnieniem zadań dla których została utworzona, dalsze istnienie spółki jest nieuzasadnione. Jej zadania przejęło Gminne Centrum Informacji współpracujące z osobami poszukującymi pracy, podmiotami szukającymi pracowników. Młodzi ludzie z GCI zajęli się promocją  i ( jeszcze nie na tym poziomie) pozyskiwaniem inwestorów. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o  projekcie uchwały.

Radna Barbara Kosterska wyraziła żal, że zadania nie mogły być realizowane przez spółkę GSAG i zapytała ile będą nas kosztowały te zadania realizowane przez GCI. Radna uznała, że radnemu Zbigniewowi Sieji należą się podziękowania za pracę w spółce i jej osiągnięcia.

Radny Krzysztof Rudziks  postawił pytanie dlaczego likwidujemy spółkę, która przynosiła zysk ( spółka osiągnęła 8 tys. zł nadwyżki),  szczególnie długotrwały, dbała o to by w strefie pojawiali się inwestorzy, zajmowała się lobbingiem. Na tym terenie są jeszcze wolne tereny. GCI udziela informacji ogólnych.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował radnych o ustawowym zakazie głosowania w przypadku, gdy dotyczy to ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXX/253/05 w sprawie  rozwiązania spółki prawa handlowego pod nazwą: „GSAG Siechnice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach głosowało 10 radnych, 1 radny był przeciw, 4 radnych wstrzymało się.

Wójt Jerzy Fitek podkreślił, że podjęcie uchwały pozwoli powołać likwidatora. Spółka będzie jeszcze funkcjonować 3-6 miesięcy, jej wyposażenie przejmie gmina. Wójt podziękował b. prezesowi i osobom, które prowadziły spółkę. Skoro  ze współpracy wycofały się podmioty gospodarcze i nie ma dochodów, to za zbędne należy uznać wyposażanie spółki i , choć z żalem, należało ją rozwiązać.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulicom w Siechnicach ( projekt w załączeniu ) jest wójt, który przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o  projekcie uchwały.

Radny Roman Kasprowicz zapytał czy nazwę nadaje się dla ulicy przedstawionej w projekcie uchwały, czy kończącej się na działce 214 jak w planie zagospodarowania Siechnic.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że  dopóki nie powstanie obwodnica, nie ma powodu by ulicę skracać

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował radnych o ustawowym zakazie głosowania w przypadku, gdy dotyczy to ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXX/254/05 w sprawie nadania nazw ulicom w Siechnicach głosowało 14 radnych,  1 radny wstrzymał się.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulicy  Radomierzycach ( projekt w załączeniu ) jest wójt, który przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o  projekcie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował radnych o ustawowym zakazie głosowania w przypadku, gdy dotyczy to ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXX/255/05 w sprawie nadania nazw ulicy  Radomierzycach głosowało 14 radnych,  1 radny wstrzymał się.

Ad.12. Za przyjęciem protokołu XXVIII sesji głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem protokołu XXIX sesji głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.13. Radny Lesław Kubik zapytał wójta co go skłoniło do zmiany stanowiska w sprawie Planu Odnowy i Rozwoju Wsi  Święta Katarzyna na lata 2005-2013.  

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że  on nie wnioskował  zmian i nie zmienił swojego stanowiska.

Radny Leopold Gomułkiewicz polecił wójtowi lekturę statutu, konstytucji i regulaminu pracy Rady Gminy, który zacytował w części dotyczącej udzielania głosu na sesji (sołtys Smardzowa zabrał głos na wniosek wójta bez zgody Rady Gminy). Także podkreślił, że to mieszkańcy zadają określone pytania a radny je jedynie przekazuje.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że sołtys mówił o wykorzystaniu nagrody w jego imieniu, nie swoim i zaapelował do radnego  Leopolda Gomułkiewicza by nie odpowiadał na pytania zadawane przez mieszkańców bo sam nie potrafi rzetelnie na nie odpowiedzieć. Lepiej zaprosić pytającego do wójta, który udzieli wyjaśnień i udostępni potrzebne dokumenty.

Radny Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że nie wszyscy mieszkańcy chcą rozmawiać w obecności wójta a w kwestii scedowania swojego głosu przez wójta wystąpi z pisemnym zapytaniem.

Radny Bogdan Kaleta zapytał o przewidywany termin zakończenia budowy szkoły w Żernikach  Wrocławskich, czy są prowadzone prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy sali sportowej w Świętej Katarzynie i kiedy rozpocznie się budowa.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że  w budżecie i w umowie z wykonawcą, budowa szkoły przewidziana jest na 3 lata.  Zakończenie tego etapu ma nastąpić w przyszłym roku, wykonawca chce zakończyć go w tym roku. Wstępnie ustalono, że jeżeli gmina wpłaci w tym roku kwotę 1,5 mln zł to zakończą budowę w tym roku a wpłata pozostałej  należności nastąpi w przyszłym roku. Negocjacje z wykonawcą jeszcze trwają.

Zlecone zostało opracowanie projektu technicznego typowego obiektu hali sportowej w Świętej Katarzynie. Realizacja rozpocznie się w przyszłym roku, zakończenie w 2007 r. Przewidywany koszt inwestycji wyniesie 1,8- 2 mln zł

Radna Halina Zdęba poinformowała o problemach mieszkańców ulicy Świerczewskiego 4 w Siechnicach. Od czasu remontu kanalizacji burzowej, po deszczach woda zalewa im piwnice.

Wójt Jerzy Fitek zaproponował, by mieszkańcy na piśmie określili co się dzieje w piwnicach. Wtedy wyśle pracowników, którzy to sprawdzą i określą przyczyny zalewania. Jeżeli wina leży po stronie gminy, to  usuną awarię.

Radny Mariusz Teodorowicz zapytał o pracę nad dalszymi etapami inwestycji w Żernikach Wrocławskich obejmującymi przedszkole i salę gimnastyczną oraz o pawilon przeznaczony na świetlicę w Iwinach.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że  dalsze prace zależą od pozyskania środków na budowę przedszkola i sali sportowej. Składamy wniosek o 2 mln zł z Unii Europejskiej. Jak otrzymamy środki, to reszta zadania będzie finansowana w latach 2007-2009. W przyszłym roku w budżecie trzeba zabezpieczyć środki na projekt techniczny i pozwolenie na budowę.

Zlecono opracowanie projektu technicznego pawilonu wraz z infrastrukturą świetlicy dla Iwin.

Radny Lesław Kubik zapytał czy tak się dzieje czy to tylko zbieg okoliczności, że po zgłoszeniu uwag do jakości robót ( chodzi o remont ogrodzenia stawu przeciwpożarowego w Świętej Katarzynie)  wyznacza się odbiór na dzień następny po złożeniu uwag a przewodniczącą Rady Osiedla zawiadamia się o odbiorze w dniu odbioru.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że tak się nie robi. Siedem dni przed terminem odbioru podpisał zawiadomienie o zwołaniu komisji, w której są przedstawiciele Rady Osiedla.

Zastępca wójta Edward Bielec poinformował, że jeszcze nie było odbioru powyższych robót. Ponieważ były sygnalizowane usterki, pracownik Urzędu Gminy spotkał się w tej sprawie z wykonawcą. Jest to błyskawiczna reakcja na wniosek Rady Osiedla.

Radna Barbara Kosterska zapytała o liczebność klas pierwszych, bo dochodzą ją słuchy, że będą równie liczne jak w tym roku.

Wójt Jerzy Fitek i dyrektor Jednostki Obsługi Szkół Waleria Hasik poinformowali, że w tym roku w Siechnicach będą 3 klasy pierwsze bo mamy ponad 60 dzieci.

Radny Ginter Koch poinformował o złej jakości prac wykonanych przy remoncie dróg w Kotowicach. Pominięta została ulica Ogrodowa mimo, że Rada Sołecka wystąpiła  o jej  remont.

Wójt Jerzy Fitek i zastępca wójta Edward Bielec przyznali, że niektóre remonty dróg źle wychodzą dlatego zmieniona została technologia. Udało się wykorzystać do napraw frezowinę.  Uwagi do jakości dróg w Kotowicach zostały zebrane. Wykonawca czeka na poprawę pogody by usunąć usterki i będzie poprawiał je aż do skutku. Wtedy też zajmie się ulicą Ogrodową.

Radny Bogdan Kaleta zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie przewróconych przez burzę wiat przystankowych w Radwanicach i zapytał o dofinansowanie założenia sieci internetu dla mieszkańców Trestna ( sołtys skierował pismo w tej sprawie do urzędu).

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wiaty były zgłoszone do ubezpieczyciela ale okazało się, że od huraganu nie są ubezpieczone. W tym tygodniu zostaną zamocowane i wstawione będą szyby. Nie ma możliwości prawnych by mieszkańcom Trestna ufundować sieć internetową.

Ad.13.Radna Barbara Kosterska zgłosiła wniosek do wójta   by w informacji o dochodach i wydatkach poszczególnych miejscowości gminy  uwzględnić osobno dotacje na inwestycje, wpływy z podatków lokalnych i podatki CIT rozbić na poszczególne miejscowości.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że na przyszłą sesje przygotuje te informacje, z wyjątkiem podatku CIT bo w skali gminy wynosi on 50 tys. zł.

Radny Lesław Kubik zapytał czy sztab kryzysowy oceniał zagrożenia po nawałnicy i zgłosił wniosek o usunięcie wiszących konarów koło kościoła i w parku w Świętej Katarzynie.

Radny Roman Kasprowicz poinformował, że powyższe przypadki należy zgłaszać na  numer telefonu 998.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że w zespole kryzysowym jest 6 osób, które oprócz tego muszą pracować. Nie jesteśmy w stanie objeżdżać teren gminy i szukać zagrożeń. Teren koło kościoła, wskazany przez radnego, należy do powiatu. Faktem jest, że we wszystkich parkach i na cmentarzach są straty. Najlepiej by mieszkańcy w miarę możliwości  dzwonili na tel.998.

Radny Marek Kogut zasygnalizował, że na budynku położonym przy ulicy Głównej ( od ulicy Żernickiej  do szkoły) w Świętej Katarzynie wiszą dachówki i gąsiory, które stanowią zagrożenie dla dzieci idących do szkoły. Także w Zacharzycach ogromne drzewa niebezpiecznie przechyliły się.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że ulica Kościuszki w Zacharzycach jest drogą powiatową,  a teren zadrzewiony jest prywatny. Jest wydana decyzja na wycinkę drzew, teraz właściciele otrzymali również ocenę dendrologiczną. Wójt porozmawia z naszym  leśnikiem, by udzielił pomocy właścicielom parku. Do właścicieli budynku przy ulicy Głównej  już zwróciliśmy się o naprawę dachu.

Ad.14.Radny Zbigniew Sieja oświadczył, że podczas ustalania porządku obrad dzisiejszej sesji doszło do skandalicznej sytuacji  gdy radny Lesław Kubik, przy biernej postawie przewodniczącego, wydał oświadczenie polityczne bo zaatakowani radni nie mogli odpowiedzieć. Radny Bogdan Kaleta przedstawił wyczerpujące przyczyny wycofania uchwały z porządku sesji. Radny Zbigniew Sieja zacytował fragment planu odnowy na potwierdzenie, że najbardziej przydatną dla mieszkańców Świętej Katarzyny jest sala gimnastyczna i za kuriozalne uznał fakt, że to radny Lesław Kubik nie wycofał projektu. Powinien to zrobić również po to, by jak wynika z zacytowanej informacji organizatorów referendum, obecna Rada Gminy nie podjęła decyzji szkodliwych dla mieszkańców.

Radny Lesław Kubik wyjaśnił, że skoro postawiono zdjęcie sprawy z porządku obrad, to nie było innej możliwości by odnieść się do tego pomysłu, dlatego też przewodniczący nie odebrał mu głosu. Wystąpienie radnego Zbigniewa Sieji było  złośliwością.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak stwierdził, że jego postawa nie była bierna tylko trudno jest  ocenić, w którym momencie przerwać dyskusję. A ponadto on niekoniecznie musi siedzieć na tym miejscu, które obecnie zajmuje.  

            Po wyczerpaniu porządku obrad, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do 2140 .

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXX/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 czerwca 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 08:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż