Protokół nr XXXI/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 czerwca 2005 roku

 


Protokół  nr XXXI/05

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 24 czerwca 2005 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXXI sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył
i  obrady prowadził  wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak.

W sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, pracownicy samorządowi. Nieobecny był radny Krzysztof Rudziks. 

XXX sesja został zwołana w trybie pilnym na wniosek wójta w celu doprowadzenia do zgodności złożonego w ubiegłym roku wniosku o środki  unijne na budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej z aktualnym budżetem gminy i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

Porządek obrad:

1.Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

2.Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna

Ad.1.Wnioskodawcą  podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek podał uzasadnienie zmian  (w zał.)i  zgłosił następujące autopoprawki:

-          w § 1  pkt 2 po wyrazach „ w wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy”

-          skreśla się wyrazy „ zwiększył się”,

-           na początku  pierwszego zdania dodaje się wyrazy „zmniejszył się”,

-          na początku  drugiego zdania dodaje się wyrazy „ zwiększył się”.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował radnych o ustawowym zakazie głosowania w przypadku, gdy dotyczy to ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXI/256/05 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Ad.2.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt  Jerzy Fitek poinformował, że zmiana dostosowuje plan inwestycyjny do wniosku złożonego do współfinansowania przez ZPORR.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju gminy Bogdan Kaleta przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował radnych o ustawowym zakazie głosowania w przypadku, gdy dotyczy to ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXI/257/05 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Po wyczerpaniu porządku obrad, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz.1710 do 1750 .

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXI/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 czerwca 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż