Protokół nr XXXIII/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 sierpnia 2005 roku

 


Protokół  nr XXXIII/05

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 31 sierpnia 2005 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXXIII sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył
i  obrady prowadził  wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak.

W sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy. Nieobecny był radny Michał Młyńczak. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak pogratulował organizatorom referendum w sprawie odwołania wójta i Rady Gminy dość wysokiej frekwencji.                       

Ad.1. Wójt Jerzy Fitek zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadanie nazwy ulicy w Kotowicach i rozpatrzenie projektu w punkcie 7 porządku sesji.

Za wnioskiem wójta głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę na brak w porządku obrad  punktu dotyczącego realizacji harmonogramu inwestycji. Podjętą przez Radę Gminy uchwałą, wójt został zobowiązany do składania Radzie kwartalnych informacji o realizacji gminnych inwestycji. Radny poprosił przewodniczącego o zamieszczenie tego punktu w porządku obrad następnej sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady według następującego porządku:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Wiceprzewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3. Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  22.06. 2005 r. do 22.08.2005 r.

4.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie.

5.Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w  Iwinach.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w  Kotowicach.

8. Zatwierdzenie protokołu XXXII sesji Rady Gminy.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

11.Oświadczenia radnych.

Ad.2. Wójt Jerzy Fitek poinformował radnych:

1)     o braku wyroku sądu dotyczącego zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody w sprawie uchylenia uchwał w sprawie powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

2)     że zaawansowanie inwestycji jest omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku, które radni otrzymali na sesji,

3)     że kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, ze względu na urlopy  i referendum, poleci przygotować na kolejną sesję,

4)     o wizycie naszej delegacji we Francji, na święcie miasteczka Sin le Noble. We wrześniu przyjeżdża do nas delegacja z Francji. W związku z tym wójt zwrócił się do wiceprzewodniczącego Rady Gminy o zwołanie na 16.09.2005 do Radwanic ( w świetlicy Urzędu Gminy będzie wystawa dożynkowa) uroczystej sesji oraz podjęcie uchwały o wzajemnej współpracy,

5)     że w związku z referendum, które odbyło się pod hasłem zamachu na demokrację z powodu  chęci przeniesienia siedziby gminy do Siechnic ( a będzie to możliwe w 2007

 

- 2 -

 

lub 2008 roku czyli będzie to zmartwienie następnej Rady Gminy), wraz z radnym Zbigniewem Sieją przygotowują projekt uchwały w sprawie konsultacji w tej sprawie z mieszkańcami gminy. Na 10 300 mieszkańców uprawnionych do głosowania, w referendum wzięło udział 2 100 mieszkańców, pozostałych nikt nie pytał  czy są za przeniesieniem gminy.

Wójt zaprosił radnych na gminne dożynki w dniu 11.09.2005 r. i na uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował radnych o ustawowym zakazie głosowania w przypadku, gdy dotyczy to ich interesu prawnego.

Ad.3. Radny Lesław Kubik zapytał o termin wykonania zlecenia na opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w Świętej Katarzynie , który projekt został przyjęty, jaki jest zakres remontu boiska w Siechnicach, jakie jest wykorzystanie boisk koło hali sportowej, kto został dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej, czy na poddaszu budynku gimnazjum będą adaptowane pomieszczenia i z czego wynika niedostateczna izolacyjność ścian i dachu budynku szkoły.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że termin wykonania zlecenia określono na 30.XI.2005 r., wybrany został gotowy projekt sali pełnowymiarowej o wymiarach 40x18 m, który uzyskał najlepszą opinię.

Na głębokości 1,5-2 m na boisku była rura odwadniająca świniarnię, o której nikt nie wiedział. Po ulewnych deszczach w tym miejscu boisko zapadło się. Koszt zasypania dziury nie jest objęty gwarancją i wyniesie ok.2 tys. zł.

Wykorzystanie boisk przy hali sportowej wójt ocenił jako dość duże, grają na nich szkoły i  uczestniczący w zajęciach szkółki tenisa.

Przy odbiorze budynku gimnazjum zakwestionowaliśmy część prac związanych z ociepleniem poddasza i zatrzymaliśmy środki w wysokości 114 tys. zł jako gwarancję dobrego wykonania robót. Obecnie sprawa toczy się w sądzie. Koszt poprawy izolacyjności szacuje się na ok.30 tys. zł.

Radna Barbara Kosterska zwróciła uwagę, że wójt raz wyraża zgodę, raz odmawia zgody  na współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i zapytała czy jest opracowany regulamin i kryteria w tej sprawie są znane mieszkańcom oraz zapytała kiedy zostanie zabrany kontener z Siechnic.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że zawsze wybiera rozwiązanie tańsze. Jeżeli koszt budowy indywidualnej oczyszczalni ścieków  ( ok.20 tys. zł dla 2 użytkowników) jest niższy niż  doprowadzenie sieci kanalizacyjnej lub w miejscowości nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej jak np. w Grodziszowie, Sulęcinie, to gmina  współfinansuje oczyszczalnię zagrodową ze środków budżetowych, bez kosztów przyłączy. Prace nad  regulamin finansowania  są na ukończeniu. Kontener zostanie zabrany z Siechnic w najbliższym czasie ( po wykonaniu wyceny przez rzeczoznawców chcemy go sprzedać), nie szybciej niż wiosną 2006 r.

Radna Barbara Kosterska poprosiła, by kryteria finansowania kanalizacji były jak najszybciej dostępne dla mieszkańców.

Radny Leopold Gomułkiewicz zwrócił uwagę , że informacja wójta jest przygotowana  w sposób mało staranny, o czym świadczy sporo pytań radnych.

Ad.4.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i poinformował, że pani Dorota Urbańska ma ośmioletni staż na stanowisku zastępcy kierownika Urzędu Stanu

 

-          3 –

 

Cywilnego w Bolesławcu. Wcześniej  była pracownikiem kultury i opieki społecznej. W ramach pracy w USC wykonywała prace z zakresu ewidencji ludności i wydawania

     dowodów osobistych, zna program komputerowy, który będziemy instalować na tym       stanowisku.

Danuta Urbańska poinformowała, że ma wyższe wykształcenie, mieszka we Wrocławiu. Podała przebieg swojej pracy zawodowej i poinformowała o sytuacji rodzinnej.

Radny Lesław Kubik zapytał czy w ramach dokształcania studiowała prawo administracyjne.

Dorota Urbańska  zaprzeczyła ale zwróciła uwagę, że prawo było przedmiotem na wydziale pedagogiki specjalnej, który ukończyła.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak  przedstawił  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/261/05  w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.5.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 ( projekt I w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek sprostował błędy pisarskie w projekcie uchwały oraz poinformował, że po wysłaniu do radnych projektu zmiany budżetu wpłynęły 2 nowe  informacje i dlatego zgłosił następujące wnioski ( projekt II w zał.) :

1)     o zwiększenie dochodów i wydatków o środki przeznaczone na wybory do Sejmu i Senatu RP w wysokości  7258 zł,

2)    o zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 50 tys. zł na projekt centrum handlowo-administracyjnego w Siechnicach i przeznaczenie ich na budowę hali sportowej w Siechnicach..  Wobec przekazania środków na budowę hali sportowej  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu z opóźnieniem, wzrosły koszty obsługi. Na ich pokrycie oraz na zakup drobnego sprzętu na wyposażenie hali potrzebna jest kwota 50 tys. zł. Z kolei po przetargu  okazało się, że na projekt centrum handlowo-administracyjnego w Siechnicach wystarczy kwota 100 tys. zł ( w budżecie jest 150 tys. zł. ).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja poinformował, że II projekt uchwały członkowie otrzymali przed posiedzeniem komisji. Przewodniczący podjął decyzję, by go nie opiniować ze względu na niedotrzymanie 7-dniowego terminu doręczenia  oraz świadomość, że kwestie budżetu są b. ważną prerogatywą Rady Gminy i spójność wewnętrzna budżetu ma  większe znaczenie niż wielkość kwoty. Komisja zaopiniowała pozytywnie I projekt uchwały.

Skarbnik Krystyna Chmura zapewniła, że w II projekcie uchwały nie ma  złamania zasady spójności budżetu.

Radny Lesław Kubik zapytał o dodatkowe wyposażenie hali sportowej.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że potrzebne jest uzupełnienie tablic do koszykówki, potrzebne są zegary i drobne urządzenia do siłowni.

Za 1 wnioskiem wójta głosowało 10 radnych, 2 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się.

Za 1 wnioskiem wójta głosowało 9 radnych, 2 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/262/05  zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się

Ad.6.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach ( projekt w zał.) jest wójt.

-          4 –

 

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że nazwa  „Kwiatowa” została uzgodniona z     mieszkańcami i Radą Sołecką i zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie w tytule wyrazu „zamiany” na wyraz „nadania”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak  przedstawił  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/263/05  w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się

Ad.7.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w  Kotowicach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że nazwa ulicy została uzgodniona z mieszkańcami i Radą Sołecką.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak  przedstawił  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/264/05  w sprawie głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.8. Za przyjęciem protokołu XXXII sesji głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.9.Radny Lesław Kubik zapytał czy jest powołana Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna i jaki jest jej skład.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że od wiosny działa komisja obejmująca gminę naszą i gminę Żórawina. Z naszej strony w jej skład wchodzą: Lesław Witkowski, Witold Warczewski, Grzegorz Roman i Dorota Sławińska. Zakres działania komisji regulują przepisy prawa, np. komisja opiniuje projekty planów zagospodarowania przestrzennego. Radny Lesław Kubik zapytał czemu opinie komisji nie były przedstawiane Radzie Gminy, czy są jakieś przeciwwskazania ku temu.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że opinie komisji urbanistycznej są przedstawiane na etapie zbierania wniosków, w trakcie pracy nad projektem planu. Ma to miejsce przed  wyłożeniem planu. Nie ma żadnych przeciwwskazań, by zapoznać się z opinią komisji, wójt zaprosi radnych na jej posiedzenie.

      Radny  Mariusz  Teodorowicz zapytał na jakim etapie jest adaptacja poddasza budynku   

      centrum kultury w Żernikach Wrocławskich i na jakim etapie budowa boiska sportowego.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zakończone są prace kosztorysowe i projektowe adaptacji poddasza, przygotowywany jest przetarg, który będzie we wrześniu lub październiku. Przygotowywana jest koncepcja i projekt techniczny budowy boiska. Projekt będzie gotowy w październiku.  Na razie, ze środków tego roku, wykonamy prace nie wymagające pozwolenia na budowę tj. drenaż i odprowadzenie wody, niwelację terenu, ogrodzenie.

Radny Roman Kasprowicz zapytał czy planuje się odnowienie  znaków drogowych i oznakowań przejść na naszych drogach w sąsiedztwie szkół, czy było wystąpienie do powiatu w tej sprawie oraz czy jest przygotowany projekt wodociągu dla mieszkańców ul. Polnej w Siechnicach.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że poleci pracownikom sprawdzenie stanu oznakowań i poprawienie go w miarę potrzeb. Na drogach powiatowych były malowane pasy w czerwcu br., w Świętej Katarzynie trzeba je poprawić. Wójt zajmie się tą sprawą.

Projekt wodociągu  w rejonie ul. Polnej jest w końcowej fazie, trzeba jeszcze wykonać projekt oddziaływania na środowisko.

Radny Leopold Gomułkiewicz złożył interpelację w sprawie wydatków z budżetu gminy na wyjazdy służbowe, artykuły prasowe i reklamę  oraz interpelację  w sprawie

-          5 –

 

podejmowania decyzji szkodzących interesom gminy i jej mieszkańców w związku z pismem spółki Exaclair Polska. Radny poinformował, że na stronie internetowej jest informacja, że Siechnice są gminą Siechnice i uznał, że należy tę informację sprostować oraz zapytał jak to się dzieje, że w tajemnicy przed Radą Gminy podejmowane są decyzje w sprawie grzebowiska zwierząt na wysypisku w Sulęcinie.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że w sprawie grzebowiska wypełnia obowiązki narzucone planem zagospodarowania przestrzennego. Zamiarem naszym jest wskazanie miejsca, gdzie można zakopać padłe zwierzęta o wadze do 30 kg. W ubiegłym roku ich w gminie 32 sztuki. Obecnie mieszkańcy wywożą je do Kątów Wrocławskich lub Czernicy, płacąc kilkaset złotych. W Sulęcinie jest odpowiednia działka, staramy się o pozwolenie. Nasze działanie jest w interesie mieszkańców a nie przeciw. Wójt spotka się z mieszkańcami Sulęcina i wyjaśni im problem. Odpowiedź na pisma mieszkańców gminy o jednakowej treści wpływające do urzędu zostanie przesłana do radnego Leopolda Gomułkiewicza.

Radna Barbara Kosterska zasugerowała, by następna sesja odbyła się w sali gimnazjum w Siechnicach i zapytała czy radni będą mieli wpływ na program pobytu delegacji francuskiej i włoskiej.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że miejsca sesji ustali z wiceprzewodniczącym Rady Gminy, podał ramowy program wizyty i zaprosił zainteresowanych programem pobytu do siebie.

Radny Lesław Kubik zapytał od kiedy możemy jeździć na jeden bilet zintegrowany środkami komunikacji podmiejskiej, czy rozstrzygnięty został przetarg na komunikację podmiejską i czy dotychczasowe linie zostaną utrzymane.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że już można korzystać z biletu zintegrowanego, który nie obejmuje jeszcze PKS. Będzie on 30-40 % tańszy niż trzy oddzielne bilety. ZdiK już rozstrzygnął przetarg na obsługę komunikacji obejmującą naszą gminę. Wygrał go Polbus Wrocław. Cena biletu zaoferowana przez zwycięzcę przetargu na trasie Dworzec Główny - Plac Dominikański - Siechnice - Żerniki Wrocławskie -  Dworzec Główny i odwrotnie wynosi 3,60 zł. Trasa jest podzielona na 4 strefy, w każdej z nich cena biletu wzrasta o 50 gr. Zostaną wprowadzone bilety miesięczne i ulgowe. Wpływy z biletów będą wpływały do ZdiK, który będzie rozliczał się z gminą. Szacuje się, że wydatki gminy na komunikację będą mniejsze niż w tym roku. Nowa komunikacja ruszy od 1 listopada lub 1.01.2006 r. Niewykluczone, że linia DLA zostanie utrzymana, MPK na pewno nie będzie kursować.

Radny Lesław Kubik zapytał o tabor i czy cena biletu wynika z kalkulacji kosztów bez naszych dopłat.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że gmina nie dotuje przewoźnika, rozlicza się ze      ZdiK-iem. Tabor w 50% będzie nowy.

Ad.10. Radny Leopold Gomułkiewicz przeczytał pismo p. Siekierki, związane z wypowiedzią radnego Gintera Kocha na poprzedniej sesji,  w którym przedstawił rozliczenie zapłaconego podatku bieżącego i zaległego oraz poinformował o braku pomocy przy usuwaniu skutków powodzi i jego prawie do upominania się o drogi i chodniki w Kotowicach. Radny podziękował wójtowi za pomoc w uratowaniu bociana.

Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek o poprawienie słupka z nazwą ulicy ustawionego na rogu ulic Żernickiej i Lipowej w Świętej Katarzynie i zwrócił wójtowi uwagę by sprostował nieprawdziwą informację zamieszczoną w Gazecie Gminnej, że mieszkańcy w referendum nie poparli wniosku o odwołanie Rady Gminy i wójta. Prawdą jest, że 95% biorących udział w referendum poparło ten wniosek. Radny zaproponował, by rozstrzygnąć sprawę braku przewodniczącego Rady Gminy. Jeżeli nie będzie

-          6 –

 

rozstrzygnięcia sądu, to na następnej sesji należy podjąć uchwałę o wycofaniu skargi i wybrać przewodniczącego.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że słupek zostanie w tym tygodniu poprawiony. Wójt nie może prostować informacji dotyczących referendum bo nie jest ich autorem i uznaje je za rzetelne. Faktem jest, że 7800 mieszkańców nie wzięło udziału w referendum wiedząc, że skutkuje to jego nieważnością. Faktem jest również że 95% tych którzy głosowali było za odwołaniem Rady Gminy i wójta. W celu sprostowania radny powinien zwrócić się do red. Marka Perzyńskiego lub przesłać mu własny tekst.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak wskazał, że jest jedynym wiceprzewodniczącym i stwierdził, że może dojść do sytuacji gdy nie będzie nikogo kto zwoła sesję. Jeżeli wkrótce nie dojdzie do rozstrzygnięcia sporu z wojewodą, to zrobi wszystko by na następnej sesji rozwiązać sytuację w jakiej znaleźliśmy się.

Ad.11. Radny Leopold Gomułkiewicz odczytał oświadczenie, w którym za hańbę i  coś obrzydliwego uznał nawoływanie wójta ( poprzez rozsyłanie ulotek do mieszkańców gminy) do rezygnacji z udziału w referendum.

Za obrzydliwe uznał również  zachowanie zastępcy wójta, który 22 lipca 2005 r. w Siechnicach zaatakował samochód  używany przez grupę inicjatywną do informowania mieszkańców gminy o referendum.

Zastępca wójta Edward Bielec stwierdził, że fakty przedstawione przez radnego Leopolda Gomułkiewicza są nieprawdziwe. Nie brał on udziału w zamieszkach sprowokowanych przez działaczy grupy inicjatywnej swoimi wypowiedziami, powstrzymał osoby szykujące się do ataku od zerwania nagłośnienia z samochodu. Zastępca wójta Edward Bielec zażądał od radnego Leopolda Gomułkiewicza złożenia treści odczytanego oświadczenia do protokołu zapowiedział, że poda sprawę do sądu.

Radny Zbigniew Sieja oczekiwał na słowa przeprosin ze strony radnych uczestniczących w przygotowaniu referendum. To oni  mówili, że działanie tej Rady spowoduje nieobliczalne skutki. Tymczasem to referendum je spowodowało. Panowie spolaryzowali społeczeństwo gminy, gmina doszlusowała do  grupy gmin gdzie pranie brudów robi się na zewnątrz, inwestorzy dostali sygnał, że są tu ludzie którzy dla własnych  celów robią bałagan.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że takie samo prawo nawoływania mieszkańców miała grupa inicjatywna jak i wójt. Wójt zdecydował się na taki sposób informowania bo chodziło o ważne sprawy dotyczące przyszłości gminy.

Radny Lesław Kubik oświadczył, że referendum jest dla niego jednym ze sposobów podejmowania  rozstrzygnięcia, skorzystał z prawnej możliwości jaką ma i nie ma za co przepraszać.

Radny Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że przypomina mu się organizacja, która miała jedynie słuszny kierunek działania.

Radny Ginter Koch  zauważył, że nie tylko p. Siekierka, ale 90% z nas zostało poszkodowanych podczas powodzi. Dwa lata były ulgi w podatku, teraz wszyscy je płacą. Także jeden radny nie jest w stanie budować drogi i chodniki.

Radny Mariusz Teodorowicz zaapelował do radnego Leopolda Gomułkiewicza, by cos zrobił dla swoich wyborców i złożył mandat.

 Po wyczerpaniu porządku obrad, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  

      zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do 1930 .

 

      Protokołowała

      H. Demska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXIII/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż