Protokół nr XXXV/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 20 października 2005 roku

 


Protokół  nr XXXV/05

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 października 2005 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXXV sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył
i  obrady prowadził  wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak.

W obradach uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy. Na sesję przybył przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Grzegorz Roman.

Ad.1. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że były przygotowane projekty uchwał w sprawie wyborów przewodniczącego i wiceprzewodni- czącego Rady Gminy oraz projekt wycofania skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.

Wójt  Jerzy Fitek  wyjaśnił, że po otrzymaniu pisma z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu że skarga zostanie rozpatrzona podczas rozprawy, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Rady Gminy i radcami prawnymi, wysłaliśmy pismo do prezesa sądu o pilne rozpatrzenie sprawy. Do wojewody wystąpiliśmy z pytaniem czy na jednej sesji można podjąć uchwały w sprawie wycofania skargi i wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Licząc na to, że sprawa lada chwila będzie rozpatrzona przez sąd, to do następnej sesji sprawa powinna się wyjaśnić.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady według następującego porządku:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Wiceprzewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3. Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  1.09.2005 r. do 11.10.2005 r.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010.

5. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

6.Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005.

7. Projekt uchwały Rady Gminy  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005.

8.Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2005 roku.

9. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w  Grodziszowie

11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w Zacharzycach

12. Zatwierdzenie protokołów XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski.

15.Oświadczenia radnych.

Ad.2. Wójt  Jerzy Fitek przedstawił panią Jadwigę Rembowską – Zając, wybraną przez mieszkańców Biestrzykowa na sołtysa i  poinformował  o swoim udziale w uroczystości nadania naszej gminie po raz trzeci tytułu „ Gmina Fair Play” oraz certyfikatu „ Złota Lokalizacja Biznesu”.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przypomniał radnym o zakazie głosowania, jeżeli dotyczy ono ich interesu prawnego.

Ad.3.Radny Lesław Kubik poprosił o uszczegółowienie  informacji w sprawie sprzedaży działki nr 128/2,  o przedstawienie zasad refundacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zapytał gdzie znajduje się działka 278 i co na niej  będziemy robić.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że działka  budowlana  nr 128/2 leży w Świętej Katarzynie przy ul. Żeromskiego na przedłużeniu ulicy Strażackiej. O przeznaczeniu i położeniu działki nr 278 wójt poinformuje po sprawdzeniu w dokumentach.

Regulamin  określający zasady refundacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest już opracowany. Na terenach gminy, gdzie nie jest przewidywana kanalizacja sieciowa
( Grodziszów, Sulęcin, Bogusławice) i na terenach, gdzie jest lub jest przewidywana sieć ale nie ma technicznych możliwości lub  budowa sieci jest ekonomicznie nieuzasadniona, właściciele nieruchomości mogą uzyskać od gminy dofinansowanie w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych budowy przydomowej oczyszczalni posadowionej na prywatnym gruncie, nie więcej niż 10 tys. zł. W miejscowościach, gdzie jest sieć kanalizacyjna lub jest przewidywana jej budowa i plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę oczyszczalni – właściciele nieruchomości mogą je budować ale na własny koszt.

Radna Barbara Kosterska zapytała kiedy zostanie uruchomiona komunikacja do Zacharzyc, jaki jest jej koszt i czy jest możliwość skomunikowania Grodziszowa.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że mieszkańcy Zacharzyc i Świętej Katarzyny od lat wnioskują o przedłużenie linii autobusu 114. Chodzi tu głównie o dojazdy dzieci i osób starszych. Najpierw trzeba wyremontować i poszerzyć ulicę 50-ciu  Bohaterów, ustalić miejsca przystanków i zawracania autobusu. Cena biletu została ustalona na 2 zł, będą bilety ulgowe. Umowa jeszcze nie została podpisana, chcemy podpisać ją na pół roku. Jak przedsięwzięcie się uda,  będzie możliwość wykorzystania tego samochodu i połączenie innych miejscowości z istniejącą komunikacją zbiorową, ośrodkami zdrowia i szkołami.

Radny Leopold Gomułkiewicz zaapelował do wójta, by informację o postanowieniach i zarządzeniach  robił staranniej i zapytał o jaką ulicę Jarzębinową chodzi w informacji, jakie były założenia do projektu budżetu gminy na 2006 rok, za jaką cenę za 1 m2 zakupiona została działka  nr 278 w Świętej Katarzynie oraz poprosił wójta o udostępnienie zarządzeń nr 37 i 38.

Wójt Jerzy Fitek zwrócił uwagę, że informacja jest wyciągiem z zarządzeń wójta i wyjaśnił, że ulica Jarzębinowa leży w Siechnicach, zarządzenia są dostępne w każdej chwili ( także w internecie ) podobnie jak założenia do projektu budżetu gminy, o cenie gruntu wójt poinformuje po sprawdzeniu jej wysokości.

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010 ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie projektu uchwały ( w zał.). Projekt, lepszy od poprzedniego, został przygotowany wraz z GOPS-em i GCI. Ujmuje on wiele trudnych problemów społecznych, które wójt chciałby załatwić.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Mariusz Teodorowicz zwrócił uwagę na pominięcie na str.5 wsi Sulęcin i błędną informację, że gminę tworzy 24 miejscowości.

Wójt Jerzy Fitek  zgodził się z uwagami radnego i zgłosił następujące autopoprawki:

-          na str. 5 poprawić ilość miejscowości w gminie na „24”, w tabeli dopisać ilość mieszkańców miejscowości Sulęcin

-          na str. 17 obszar III, cel I, działanie 7 – wyrazy „Domu Kultury i Biblioteki Publicznej” zastąpić wyrazami „Centrum Kultury”

-          na str. 22 obszar VI - wyrazy „spółdzielcze” zastąpić wyrazami „wielorodzinne” oraz wyrazy „Wszystkie budynki wyposażone są” zastąpić wyrazami „Większość budynków wyposażona jest”.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr XXXV/267/05 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010 głosowało15 radnych.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie projektu uchwały ( w zał.), omówił propozycję zmian w inwestycjach ( zał. nr 3). Według informacji z Urzędu Marszałkowskiego, zmniejszą się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dlatego zmianie ulega załącznik nr 5. W związku ze zwiększonymi wpływami środków dla Rady Osiedla Święta Katarzyna, zmienia się załącznik nr 7. W załączniku nr 10 pozostaje kwota 7 450 000 zł na „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” z Funduszu Spójności mimo, że w tym roku już ich nie pozyskamy bo jeszcze trwa akceptacja wniosku.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił negatywną opinię komisji o projekcie uchwały. Za negatywną opinią głosowało 5 członków komisji, przeciw był 1 radny, 2 członków komisji wstrzymało się.

Radny Lesław Kubik nawiązał do obowiązującej uchwały w sprawie harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych, która nakłada obowiązek składania co kwartał sprawozdania z realizacji inwestycji co ma dyscyplinować wójta i  sygnalizować wcześniej zagrożenia  wykonania budżetu w zakresie inwestycji. Radny przyjął złożoną korektę budżetu jako próbę wyczyszczenia i dopasowania budżetu do sytuacji jaka obecnie powstała, stwierdził że nie było należytej woli do wykonania większości zadań ujętych w budżecie i zaapelował o odrzucenie projektu zmiany budżetu.

Radny Zbigniew Sieja wyjaśnił, że podstawową kwestią mającą wpływ na decyzję Komisji Budżetu i Finansów jest zapowiedź wójta, iż plan dochodów jest zagrożony i będzie jeszcze jedna sesja poświęcona korekcie budżetu. Komisja uznała, że lepiej przeprowadzić łączną debatę nad całością zmian w budżecie. W opinii radnego drugą kwestią jest brak dotacji. Pomijając Fundusz Spójności, na który gmina  ma niewielki wpływ bezpośredni, nie pozyskaliśmy 2 300 tys. zł dotacji zapisanych w przychodach. Radny nie podważa sensu starania się o dotacje ale uznał, że trzeba dużej dozy ostrożności przy wpisywaniu ich do budżetu. Trzeba zbadać prawdopodobieństwo ich otrzymania a także lobbować w celu ich pozyskania.

Radny Zbigniew Sieja zapytał czy wszystkie wnioski o dotacje wpisane do budżetu gminy zostały złożone.

Wójt Jerzy Fitek wymienił wszystkie złożone  wnioski. Nie zostały złożone wnioski na rewitalizację terenów wiejskich.

Radny Zbigniew Sieja stwierdził, że budżet gminy jest zbyt cennym dokumentem by wstawiać dochody tylko dlatego, że być może uda się je zrealizować. Wójt sugeruje, iż korekty budżetu są czymś naturalnym bo np. przetargi są realizowane z opóźnieniem. Radny Zbigniew Sieja podkreślił, że to wójt steruje realizacją budżetu.

Radny Lesław Kubik powiedział, że ma obiekcje czy środki, które przewidujemy uzyskać z Unii Europejskiej można zapisać w budżecie bo zadania musimy zrealizować z własnych funduszy a Unia Europejska zwraca je dopiero po wykonaniu, na ogół nie w roku budżetowym. Według radnego, niewłaściwe jest planowanie środków, których nie mamy szczególnie, że od 2000 roku w skali kraju Polska uzyskała środki unijne w wysokości 1,4% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zapisując jak dotąd środki unijne - „wykrzywiamy” budżet.

Wójt Jerzy Fitek przypomniał, że przedstawiając projekt budżetu mówił, że bez zapewnienia o finansowaniu z funduszy unijnych poszczególnych zadań, nie będą one realizowane. Z drugiej strony nie ma możliwości pozyskania środków unijnych, nie ma po co składać wniosku, gdy w budżecie i wieloletnim planie inwestycyjnym nie będzie tych zadań  i środków  własnych ( rzędu 25% ) na ich realizację. Samo przygotowanie wniosku o środki unijne sporo kosztuje i zajmuje wiele czasu dlatego niemożliwe jest jego sporządzenie bez odpowiedniego zapisu w budżecie. Gdyby gmina  miała pełne pokrycie na wykonanie inwestycji ze środków własnych, to nikt nie dałby nam dotacji. Zapisując w budżecie zadanie współfinansowane z dotacji, umożliwiamy sobie pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jako przykład wójt wskazał inwestycje dotowane przez fundusze ochrony  środowiska. W ten sposób zapisując zadania w budżecie, pozyskaliśmy tyle środków na 1 mieszkańca, że plasujemy się w pierwszej pięćdziesiątce gmin w kraju. Budżet tegoroczny jest rekordowy

( 40 mln zł ), wiele zadań jest kontynuowanych. Na korektę mają także wpływ, zmienione w tym roku, przepisy prawne. Musieliśmy dodatkowo uzyskać decyzje oddziaływania na środowisko wszystkich inwestycji i je mamy, także przeprowadziliśmy wszystkie przetargi. Jeżeli Rada Gminy, zgodnie z sugestią Komisji Budżetu i Finansów, nie uchwali zmian w budżecie, trzeba będzie sprawdzić jakie są jego możliwości. Trzeba się liczyć z tym, że niektóre zadania nie będą w ogóle realizowane.

Radny Zbigniew Sieja zgodził się z wójtem, że nie można występować o dotacje na zadania, których nie ma w budżecie, jednak dla komisji ważniejszą kwestią była potrzeba jeszcze jednej korekty.

Skarbnik Krystyna Chmura przypomniała, że radni byli wcześniej informowani o zmianach w realizacji zadań inwestycyjnych, przypomniał, że dochody gminy są prognozowane i poinformowała, że w budżecie wskazaliśmy kredyt na prefinansowanie inwestycji jako źródło ich finansowania.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że dotacje będą zrealizowane w wysokości ok. 1 mln zł. Budżet gminy jest realizowany zgodnie z planem oprócz przychodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Odkupiliśmy grunt w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej za prawie 2,5 mln zł i ogłosiliśmy przetarg na jego sprzedaż za większą kwotę. Jak go nie sprzedamy, to nie wykonamy w tym dziale dochodów i wtedy albo weźmiemy kredyt albo przesuniemy terminy płatności.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 głosowało 6 radnych, 6 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się. Uchwała nie uzyskała większości głosów.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005
( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zmiana uchwały dotyczy rozszerzenia zadań inwestycyjnych, na które można kredyt przeznaczyć. W poprzedniej uchwale była mowa o inwestycjach drogowych, obecnie proponuje się rozszerzenie na inwestycje oświatowe.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Lesław Kubik zapytał czy kwotę kredytu w wysokości 400 tys. zł sumuje się z kwotą kredytu w wysokości 1 400 000 zł.

Wójt Jerzy Fitek potwierdził, obie kwoty są ujęte w uchwale budżetowej.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr XXXV/268/05 zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005 głosowało13 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005 ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i wyjaśnił, że projekt uchwały jest wynikiem zaplanowanego w budżecie gminy, pokrywania wydatków inwestycyjnych z kredytu. Uchwała pozwoli jeszcze w tym roku wyłonić w drodze przetargu bank,  w którym zaciągniemy kredyt.

Radny Lesław Kubik zapytał czy możliwe jest doprecyzowanie jakie zadania będą finansowane z tego kredytu.

Skarbnik Krystyna Chmura wyjaśniła, że uchwała pozwoli finansować zadania wymienione w załączniku nr 3 do budżetu, przy czy płacić  będziemy tam, gdzie będzie taka potrzeba a w załączniku są wskazane źródła własne.

Radny Lesław Kubik zapytał czy możliwe jest wskazanie konkretnych zadań.

Skarbnik Krystyna Chmura uznała, że dzisiaj nie jest to możliwe bo to zależy od realizacji zadań własnych.

Wójt Jerzy Fitek wymienił zadania m. in. rozwinięcie sieci wodociągowej, infrastrukturę w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej, budowę dróg i ulic, zakup nieruchomości na cele inwestycyjne, budowę szkoły w Żernikach Wrocławskich, budowę kanalizacji sanitarnej i być może budowę kompleksów sportowo-rekreacyjnych, które mogą być finansowane z kredytu o ile będą wymagalne faktury za te zadania. W poprzednio podjętej uchwale był zapis, że kredyt ten zostanie wykorzystany wyłącznie na budowę dróg.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr XXXV/269/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005 głosowało10 radnych, 1 radny był przeciw, 4 radnych wstrzymało się.

Ad.8. Wójt Jerzy Fitek przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych

 ( w zał.).

Radny Lesław Kubik zapytał czy umowa z wykonawcą planu rozwoju Świętej Katarzyny została wykonana i czy dokonano zapłaty.

Wójt Jerzy Fitek potwierdził, że plan jest wykonany i zapłata została dokonana. Można go zmienić lub wrócić do jego zapisów.

Radny Zbigniew Sieja przypomniał, że plan został odrzucony bo według Rady Gminy był źle przygotowany.

Radna Barbara Kosterska zwróciła uwagę, że plan zawierał ustalenia, iż głównym priorytetem była budowa sali sportowej zamiast biblioteki.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że brak dokumentacji projektowej uniemożliwiał jakiekolwiek zmiany planu, także konserwator ma swoje uwagi.

Radny Lesław Kubik uznał, że plan rozwoju Świętej Katarzyny nie został przyjęty bo był zrobiony niewłaściwie. Samo przyjęcie planu nie skutkowało wydawaniem pieniędzy, nie przyjęcie planu spowodowało wyrzucenie go do kosza.

Ad.9.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Uzasadnienie ( w zał.) przedstawiła zastępca skarbnika Agata Zawadziłło-Drobnica.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr XXXV/270/05 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso głosowało15 radnych.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w  Grodziszowie ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta  przedstawił  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXV/271/05  w sprawie nadania nazwy ulicom w  Grodziszowie głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w Zacharzycach ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uchwały wynika z rozwoju miejscowości. Na styku z Wrocławiem wydzielono działki, gdzie trwa budowa ok.10 domów.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta przedstawił  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXV/272/05  w sprawie nadania nazwy ulicom w Zacharzycach głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.12. Za przyjęciem protokołu XXXIII sesji głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem protokołu XXXIV sesji głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

Ad.13.Radny Lesław Kubik zapytał wójta czy polecił zakryć studnię, o której mówił poprzednio.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że dzisiaj lub jutro powinna być zakryta.

Radny Zbigniew Sieja zapytał jakie kroki czyni wójt w celu pozyskania gruntów pod budowę obwodnicy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nie ma uprawnień do pozyskiwania gruntów pod obwodnicę. Jest powołany z polecenia Marszałka Województwa zespół do negocjacji, trwa wydzielanie pasa drogowego. Problemy z wydzieleniem pasa drogowego występują w Iwinach i Siechnicach. Na terenach od hałdy do Odry osoby prywatne, MPWiK i gmina wyrażają zgodę na przekazanie gruntów. Jak zostanie wydzielony pas, gmina przejmie grunty będące w użytkowaniu MPWiK ale stanowiące własność gminy i przekaże Marszałkowi.

Ad.14. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował o wspólnym  spotkaniu z Komisją Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej w dniu 25.X.05 o godz.1530 na budowanym obiekcie szkoły w Żernikach Wrocławskich.

Radny Leopold Gomułkiewicz nawiązał do ulicy E. Gierka w Smardzowie i przekazał radnemu Mariuszowi Teodorowiczowi artykuł zamieszczony w Super Ekspresie w sprawie „przekrętów E.Gierka”.

Radny Mariusz Teodorowicz zarzucił radnemu Leopoldowi Gomułkiewiczowi, że jako były przewodniczący rzuca złe światło na Radę Gminy.

Ad.15.Oświadczeń nie było.

Po wyczerpaniu porządku obrad, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak   zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do godz.2030.

Protokołowała

H. Demska

 

   

 

 

·          modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie – zadanie zakończone i rozliczone;

·         sieć wodociągowa – trwa budowa sieci  w Radomierzycach, w rozwinięciu sieci w innych miejscowościach współuczestniczy wielu mieszkańców gminy  ( ze względu na niższy podatek VAT preferujemy dotacje od mieszkańców a wtedy gmina wykonuje całość sieci);

·         infrastruktura w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej – opracowanie projektu technicznego drogi do ul. Ciepłowniczej jest w końcowej fazie, zakończono przetarg na oświetlenie, w przyszłym roku nastąpi rozliczenie. Wniosek o środki z Unii Europejskiej na całą sieć drogową nie został przyjęty, zadanie trzeba podzielić i realizować i realizować etapami w poszczególnych latach ( w przyszłym roku trzeba ok.1 mln zł). Uzbrojenie strefy trzeba realizować 2-3 lata:

·         infrastruktura turystyczna – jest na etapie przygotowania .

·         budowa dróg i ulic – w Radwanicach ul. Gałczyńskiego wykonana, na ul. Szerokiej wykonano I etap za 70 tys. zł reszta etapami w ciągu 2 lat, ul. 1 Maja jest po przetargu .

·         zakup rewitalizacja terenów parkowych – opracowano plany zagospodarowania terenów parkowych dla parków w Radwanicach i Świętej Katarzynie, przymierzamy się do parku w Żernikach Wr. Dla parku w Świętej Katarzynie jest opracowana dokumentacja  oświetlenia , w przyszłym roku będzie uzupełnienie zieleni. W parku w Radwanicach oczyszczono z mułu staw, trwa realizacja oświetlenia;

·         adaptacja poddasza w budynku świetlicy w Żernikach Wrocławskich – wykonano wejście, .

         

·         świetlica w Iwinach – otrzymaliśmy projekt, wg niego wartość inwestycji wyniesie 400 tys. zł, w przetargu może spaść do 300 tys. zł, zadanie planujemy umieścić w budżecie na 2006 i 2007 rok;

·         budowa centrum administracyjno-handlowego w Siechnicach -

3)

 nieruchomości – są realizowane;

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXV/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 20 października 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż