Protokół nr XXXVI/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 listopada 2005 roku

 


Protokół  nr XXXVI/05

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 24 listopada 2005 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXXVI sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył
i  obrady prowadził  wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak.

W obradach uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy. Na sesję przybył przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Grzegorz Roman.

Ad.1.Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady według następującego porządku:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Wiceprzewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3. Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  12.10.2005 r. do 16.11.2005 r. 

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień od tego podatku.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych na 2006 rok.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok.

7. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. ”Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”.

9.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006.

10. Zatwierdzenie protokołu XXXV sesji Rady Gminy.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13.Oświadczenia radnych.

Ad.2 Wójt Jerzy Fitek złożył informację o złożonych oświadczeniach majątkowych

( w zał.).

Ad.3.Radny Leopold Gomułkiewicz zapytał o skład komisji przydzielającej stypendia dla uczniów.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że komisja tylko opiniuje, stypendia przyznaje wójt. W skład komisji wchodzą pedagodzy: Barbara Kasprowicz - SP Siechnice, Barbara Kisiel -gimnazjum, Agnieszka Świętczak-Matuszewska - SP Święta Katarzyna oraz dyrektor Jednostki Obsługi Szkół -Waleria Hasik.

Radna Barbara Kosterska zapytała przy jakiej ulicy jest położona działka nr 375/4.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że działka ta została zakupiona z przeznaczeniem na parking koło szkoły w Siechnicach.

Ad.4.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień od tego podatku ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Uzasadnienie i informację dotyczącą zmian stawek ( w załączeniu) przedstawiła Agata Zawadziłło-Drobnica – zastępca skarbnika.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVI/273/05 Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień od tego podatku głosowało 11 radnych, przeciw był 1 radny, 2 radnych wstrzymało się.

            Ad.5.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych na 2006 rok ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że proponuje utrzymanie stawek na poziomie ubiegłego roku, a w przypadku stawek odbiegających od stawek w gminach ościennych – obniżenie. Ma to na celu zmniejszenie obciążenia posiadaczy pojazdów, nie chcemy też by samochody były przerejestrowywane do gmin gdzie podatki są niższe.

Zastępca skarbnika Agata Zawadziłło – Drobnica przedstawiła uzasadnienie do uchwały ( w zał.).

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Zbigniew Sieja.

Radny Leopold Gomułkiewicz  ocenił politykę podatkową w gminie jako nienajlepiej prowadzoną, stąd wiele naszych pojazdów jest rejestrowanych poza gminą. W przyszłości może warto zrobić wywiad, ile byśmy zyskali gdyby stawki u nas były niższe.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że podatek od środków transportowych  był analizowany pod kątem ustalenia stawki optymalnej, analizowaliśmy też co się dzieje w innych gminach. Wynikiem powyższych analiz są zaproponowane stawki podatku. Na terenie gminy mamy zarejestrowanych ok. 200 samochodów. Można zrobić tak jak sugeruje radny Leopold Gomułkiewicz , ale nam niekoniecznie zależy by do nas  przerejestrowywały się samochody z innych gmin. Proponowane stawki podatku są przyjazne dla podmiotów gospodarczych i oni wrócą do nas ( jeżeli tacy są).

Radny Bogdan Kaleta poinformował, że są samochody rejestrowane we Wrocławiu, parkowane w naszej gminie. One niszczą nam chodniki i blokują ulice. Jeżeli będą niskie podatki i oni wrócą do nas, to należy zmusić ich do parkowania na parkingach.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVI/274/05 Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych na 2006 rok głosowało 13 radnych, przeciw był 1 radny.

Ad.6.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że stawki podatku nie ulegają zmianie, podatek pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Zbigniew Sieja.

Radny Leopold Gomułkiewicz  przypomniał ubiegłoroczną krytykę podatku od posiadania psów w mediach. Wpływy z tego podatku są niewielkie, Rada Gminy nie może zwolnić podatników od tego podatku, jedynie może obniżyć stawki. Radny zgłosił wniosek o zmniejszenie stawki podatku do 1 zł. Wtedy nie będzie to krzywdzące dla czworonogów rasowych i poprawi się ściągalność podatku.

Radny Zbigniew Sieja stwierdził, że nie podtrzymuje optymizmu radnego Leopolda Gomułkiewicza. Ten podatek dotyczy bardzo wąskiej grupy mieszkańców i jest minimalnym kosztem w porównaniu z kosztem nabycia zwierzęcia. Prawo należy egzekwować, a trudno egzekwować podatek w wysokości 1 złotego.

Za wnioskiem radnego Leopolda Gomułkiewicza  głosował 1 radny, 11 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVI/275/05 Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok głosowało 12 radnych, przeciw był 1 radny, 1 radny wstrzymał się.

Ad.7.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawiając projekt uchwały powiedział, że generalnie zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów i wydatków o planowane kwoty ze środków unijnych, które nie będą w tym roku uruchomione oraz o znaczący brak wykonania dochodów ze sprzedaży mienia

( 2,5 mln zł ) na skutek wycofania się inwestora z realizacji inwestycji i odkupienia jego gruntu w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej przez gminę. Także zmniejsza się środki na inwestycje, o których wiadomo, że ich realizacja wymaga środków mniejszych niż zapisane w budżecie gminy. W wyniku zmian dochody budżetu gminy zmniejszają się o kwotę11 980 316 zł, wydatki o kwotę 14 957 046 zł. Zmiana budżetu pozwoli uruchomić środki w innych działach budżetu.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Zbigniew Sieja. Za pozytywną opinią głosowało 4 członków komisji, przeciw było 3 członków komisji, 1 radny wstrzymał się.

Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę, że uchwalając budżet na 2005 rok, Rada Gminy nie dokonała w projekcie zmian kwot ogólnych proponowanych przez wójta. Wtedy wójt nie protestował przeciwko nierealności budżetu. Aby ułatwić wójtowi realizację a Radzie Gminy kontrolę wykonania budżetu, podjęliśmy uchwałę  w sprawie harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych w 2005 roku, która nakładała na wójta obowiązek składania kwartalnych sprawozdań. Były one, mimo wyjaśnień, niewłaściwe. Teraz wójt podejmuje próbę „wyczyszczenia” budżetu z zadań, których nie miał zamiaru realizować. Świadczy to o koniunkturalnym podejściu wójta do opracowania projektu budżetu i jego wykonania. Jako przykłady radny podał budowę sali gimnastycznej i budowę biblioteki w Świętej Katarzynie oraz wykonanie nawierzchni ulicy Strażackiej. W przypadku sali gimnastycznej zakupiono kilka projektów gotowych, wybrano jeden, zlecono jego adaptację nie zasięgając opinii konserwatora zabytków. Brak pozytywnej opinii konserwatora spowodował zniweczenie wszystkich działań.

W przypadku biblioteki w Świętej Katarzynie, wójt z postawy zwolennika przyjął postawę jej przeciwnika. Z inicjatywy wójta opracowano projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zostało dwukrotnie ujęte w budżecie, wójt nadzorował prace nad planem rozwoju Świętej Katarzyny, który był niezbędny do wystąpienia o środki unijne. Teraz zadanie ma być zaniechane z powodu nie zgłoszenia wniosku o finansowanie ze środków unijnych. Podobne działania pozorowane podejmowano w odniesieniu do budowy nawierzchni ulicy Strażackiej w Świętej Katarzynie. Przez 10 miesięcy wójt nie przedstawił zagrożeń niewykonania budżetu.  Z powyższych powodów nie należy zatwierdzać zmiany budżetu.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że projekt budżetu gminy nie był koniunkturalny. Przedstawiając go radnym w listopadzie 2004 r., określił go jako optymistyczny i mówił, że wykonanie zadań w 70% będzie sukcesem bo i tak będzie to budżet rekordowy. Nawet po zmianach budżet będzie większy niż w 2004 roku.. Zapisanie zadań w budżecie pozwalały przygotować je do realizacji. Nikt z premedytacją nie rezygnował z realizacji inwestycji. Ten rok pozwolił w większości inwestycji przygotować projekty, dokumentacja niektórych jest na ukończeniu. Na terminy miała wpływ zmiana przepisów z zakresu ochrony środowiska. Większość zadań ma wyłonionych w przetargach wykonawców, prawie każde niezrealizowane zadanie będzie w 2006 roku kontynuowane i każde zadanie, które ma szansę być wykonane, zostanie wykonane. Także odnośnie biblioteki w Świętej Katarzynie wójt nie zmienił zdania. W najbliższym czasie zakończą się starania o pozwolenie na budowę i nastąpią przygotowania do realizacji.

Korekty budżetu są dokonywane nie tylko w naszej gminie. Mają one za zadanie  przedstawić możliwości budżetowe gminy, nie są po to by czyścić budżet.

Radny Zbigniew Sieja stwierdził, że zmiany budżetu występują w dużym zakresie i w wielu pozycjach dlatego oczekiwał na omówienie tych zmian i omówienie zaawansowania inwestycji, tym bardziej że pojawił się projekt budżetu na 2006 rok ale wójt uznał to za zbędne. Radny uznał, że stopień zaawansowania inwestycji w Siechnicach jest mniejszy niż prawdopodobnie mógłby być gdyby pracownicy dołożyli staranności i przypomniał, że był przeciwny takiej konstrukcji, jaka została zastosowana przy sporządzeniu budżetu na 2005 rok (szczególnie chodzi o środki unijne).

Radny Bogdan Kaleta uznał, że 70% zrealizowanych i będących w trakcie realizacji zadań to jest dużo i stwierdził, że nie jest wyłączną winą wójta i pracowników to, że doszło do trudnej sytuacji w realizacji budżetu. Radny wskazał na naciski rad jednostek pomocniczych, przypomniał że liczyliśmy ( na próżno) na duże środki z Unii Europejskiej, także zawierucha referendalna sprawiła, że gmina straciła inwestorów. Odpowiedzialność za budżet  powinna czuć wspólnie Rada Gminy i wójt.

Radny Lesław Kubik uznał, że referendum nie miało wpływu na wykonanie budżetu gminy, także ewentualna odpowiedzialność Rady Gminy to sformułowanie daleko idące. Naciski Rad Osiedli, Sołeckich i radnych to ich prawo i obowiązek. Wójt dokonuje selekcji zgłoszonych potrzeb i ma prawo powiedzieć „nie”. Radę Gminy należy winić wtedy, gdy nie reaguje na zgłaszane jej informacje o zmianie warunków i sytuacji ale nie teraz.

Radny Leopold Gomułkiewicz przypomniał, że to wójt jest organem wykonawczym. Referendum było po to, by zmienić Radę Gminy bo pracuje nie najlepiej. Budżet gminy powinien być rzeczą świętą, uchwaliliśmy go w grudniu po to, by go realizować. Jest jeszcze 1,5 miesiąca do końca roku więc radny wyraził przypuszczenie, że wójt nadrobi zaległości.

Radny Michał Młyńczak zapytał o przyczyny braku wpływów środków unijnych.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że:

-          sugestie grupy ekspertów wprowadziły tyle zmian we wniosku na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej iż wystąpił brak spójności i wniosek nie przeszedł,

-          wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację jest dostosowywany przez gminy do wymogów ochrony środowiska i będzie składany. Jak Komisja Europejska go zaopiniuje, to w przyszłym roku rozpocznie się realizacja i będzie trwała do 2008 r.

-          wniosek na bibliotekę nie został złożony bo nie było planu rozwoju Świętej Katarzyny,

-          komputeryzacja, według zapewnień, będzie realizowana,

-          wnioski na inne zadania, które miały przewidziane na wykonanie środki własne będą składane jak pojawią się możliwości.

Nauczeni doświadczeniem, nie przewidujemy w budżecie 2006 roku środków unijnych. Jak pojawią się możliwości, będziemy występować do Rady Gminy o zmiany budżetu, na razie planujemy 6 mln kredytu na inwestycje.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że być może jest wina wójta i pracowników  odnośnie wniosków o środki unijne ale na pewno jest tu wina znaczących firm doradczych. Sami sobie skomplikowaliśmy wnioski na tyle, że np. czeskie wnioski liczą 5, nasze 500 stron.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVI/278/05 Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 głosowało 9 radnych, przeciw było 4 radnych,1 radny wstrzymał się.

Ad.8.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. ”Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił projekt uchwały i uzasadnienie ( w zał.). Uchwała Rady Gminy będzie jednym z załączników do wniosku o środki unijne na „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił wiceprzewodniczący komisji Bogdan Kaleta.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVI/276/05 Rady Gminy w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. ”Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.9.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 ( projekt w załączeniu) jest wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Przedstawiając projekt uchwały, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik powiedział, że projekt planu pracy różni się od poprzednich, jest tylko jedna kontrola. Wynika to z faktu, że w 2006 roku kończy się kadencja Rady Gminy i niewykluczone, że wybory zostaną przyspieszone a także wskutek intensywnej pracy komisji w poprzednich latach, kontrole jednostek zostały przeprowadzone. W planie pracy nie została ujęta trwająca jeszcze kontrola GCK. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to radny wystąpi  o ujęcie jej w planie pracy.

Wójt Jerzy Fitek zapytał jaki jest cel kontrolowania sprzedaży terenów parkowych w Grodziszowie i Zacharzycach skoro obydwa te grunty zostały sprzedane w drodze przetargu, wpływy ze sprzedaży były ujęte w uchwalonym przez Radę Gminy budżecie gminy, sprzedaży dokonał Zarząd Gminy ( nie wójt), sprzedaż nastąpiła 6 lat temu za cenę znacznie wyższą niż wycena wartości gruntów dokonana przez biegłych, od tego czasu Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła w gminie 2 kompleksowe kontrole i nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie. Wójt nie dostrzega sensu tej kontroli, chyba że przewodniczący ma podejrzenie popełnienia przestępstwa. Wtedy o podejrzeniu należy zawiadomić prokuraturę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik wyjaśnił, że ta kontrola ma dotyczyć procedury sprzedaży powyższych nieruchomości. Wprowadzamy ją w wyniku sugestii mieszkańców Zacharzyc i Grodziszowa, by zaspokoić ich ciekawość i odpowiedzieć na ich zainteresowanie. Po to jesteśmy radnymi, by ludziom to umożliwić. Natomiast zadecyduje Rada Gminy. O kontrolach zewnętrznych nic nie jest radnemu wiadome.

Radny Leopold Gomułkiewicz uznał kontrolę sprzedaży parków za trochę zagadkową i stwierdził, że nie ma podstaw do obaw.

Wójt Jerzy Fitek zwrócił uwagę, że nie obawia się kontroli lecz dopytuje o jej sens. Rada Gminy ma uchwalić w ostatnim roku kadencji coś, co było wielokrotnie kontrolowane, nie stwierdzono uchybień, Rada Gminy ujmowała środki ze sprzedaży powyższych terenów w budżecie a wójt miał obowiązek wykonać uchwałę Rady Gminy. Tereny te  nie były parkami, są to tereny zieleni bez statusu parku, w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na budownictwo mieszkaniowe i tereny zieleni. Komisja Rewizyjna nic tam nie znajdzie, po co wracać do spraw sprzed 6-7 lat., dlaczego nie było tej kontroli w poprzedniej kadencji. Skoro w każdej chwili zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentami i każdy radny ma prawo zapytać wójta to po co kontrola.

Radny Leopold Gomułkiewicz poinformował, że na początku kadencji składał w tej sprawie interpelację. Sprzedaż terenów była zgodna z opinią Rady Sołeckiej, na pewno nic nowego nie pojawi się w tej sprawie w wyniku kontroli.

Radny Bogdan Kaleta złożył wniosek o wykreślenie z § 1 projektu uchwały punktu 6 – kontrola sprzedaży terenu parkowego w Zacharzycach i Grodziszowie. Za wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciw było 3 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Radny Michał Młyńczak zapytał o środki na pokrycie kosztów ekspertyz, opinii i analiz. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik wyjaśnił, że zgodnie z zapisem statutu powinno się zabezpieczyć środki na ten cel. Jest to kwota ogólna, nie przypisana do konkretnych czynności. Mogą z niej korzystać wszystkie komisje. Inna sprawą jest jej wykorzystanie. Według radnego, badanie sprawozdania z wykonania budżetu powinno być wykonane przez osoby biegłe ( pomimo kontroli RIO ) i na ten cel można przeznaczyć środki.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w złożonym projekcie budżetu na 2006 rok, w ramach środków przeznaczonych na działalność Rady Gminy, można wyodrębnić środki na pokrycie kosztów ekspertyz, opinii i analiz.

Radny Leopold Gomułkiewicz zwrócił uwagę, że jak wynika ze statutu, środki powinny być zapisane w budżecie na ten cel. Kwota nie jest duża,  radny nie robiłby  z tego problemu.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVI/277/05 Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.10.Za przyjęciem protokołu XXXV sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.11. Radny Ginter Koch stwierdził, że wały przeciwpowodziowe koło Siechnic i Groblic są coraz wyższe, co budzi  niepokój mieszkańców Kotowic i Duroku ze względu na rosnące  zagrożenie powodzią mieszkańców tych wsi i zapytał  o budowę wałów między Odrą a Kotowicami i Durokiem.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że budowany wał od Groblic do Wrocławia jest wałem I kategorii na wody 1000-letnie. Miał on być elementem polderu Kotowice, który nie będzie realizowany dlatego w nowych planach przewidziana jest opaska Kotowic i Duroku.

Radny Roman Kasprowicz zapytał czy jest przewidziane przedłużenie wałów od Siechnic do Mokrego Dworu.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że obecnie kończone są prace projektowe, realizacja wałów od Siechnic do Niskich Łąk przewidziana jest w ciągu 3 lat.

Radny Zbigniew Sieja poinformował, że na posiedzeniu Rady Miejskiej Siechnic na pytanie o inwestycje wykonane w tym roku w Siechnicach, wójt nie miał wiele do powiedzenia. Wymienił wodociąg na ul. Grafitowej i gimnazjum. Radny zapytał o zasady  przydziału dla klubów i mieszkańców gminy czasu korzystania z hali sportowej. Klub sportowy Energetyk chciał 60 godzin w czasie, który potrzebuje na zajęcia sportowe. Okazało się, że tych godzin zabrakło, bo zostały przydzielone klubowi koszykówki, który dzisiaj ma nazwę Ślęza Siechnice ale nie jest związany z gminą. Radny zapytał, czy nie można było tych 60 godzin  (na ogólną ilość 1000 ) przydzielić klubowi w czasie dogodnym dla klubu i dlaczego mieszkańcy Siechnic w tej hierarchii plasują się dosyć nisko.

Wójt Jerzy Fitek zaprzeczył, że klub liczący 60-70 zawodników jest dyskryminowany. Halę trzeba utrzymać cały rok, do dyspozycji są różne terminy i godziny. Obiekt jest wykorzystywany od rana do północy. W tygodniu kluby korzystają z hali przez 13 godzin, z tej puli Energetyk ma zarezerwowane godziny we wtorki i soboty, niewykluczone że nie w tych godzinach co by chciał. Wójt podkreślił, że stara się jednakowo traktować wszystkich, poinformował że z budżetu gminy najwięcej pieniędzy otrzymują piłkarze i zwrócił uwagę że sali gimnastyczna  w szkole podstawowej jest pusta i można w niej trenować.

Ad.12. Radny Lesław Kubik zwrócił się do wójta o  interwencją w sprawie ustawienia wyrwanych pachołków stanowiących ogrodzenie parku w Świętej Katarzynie (Rada Osiedla  zgłaszała problem w Urzędzie gminy ale bezskutecznie ).

Lampy oświetleniowe na ul. Słonecznej w Świętej Katarzynie są krzywo posadowione. Pracownicy Urzędu Gminy, którym problem był zgłaszany, twierdzą że jest to zgodne z dokumentacją. Radny poprosił by wójt pojechał na ul. Słoneczną i upewnił się czy geodeta faktycznie tak wytyczył ustawienie słupów. Jak nie, to niech wykonawca poprawia robotę w ramach gwarancji.

Radny Lesław Kubik zaproponował, by na tablicach ogłoszeń podać informacje kiedy i gdzie można kupować bilety na nowa komunikację, która ruszy od 1.01.2006 r. Dodatkowo powyższe informacje należy przesłać z wyprzedzeniem do Rad Sołeckich i Osiedlowych.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że organizatorem komunikacji podmiejskiej jest ZdiK, który w najbliższym czasie rozpocznie kampanie informacyjną. Będą plakaty, informacje już są w internecie, także sołtysi i Rady Osiedli otrzymają rozkłady jazdy.

Ad.13. Oświadczeń radnych nie było.

Po wyczerpaniu porządku obrad, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak   zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do godz.2015.

Protokołowała

H. Demska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXVI/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 listopada 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż