Protokół nr XXXVII/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 roku

 


Protokół  nr XXXVII/05

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXXVII sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył
i  obrady prowadził  wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak.

W obradach uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy. Na sesję przybył przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Grzegorz Roman.

Ad.1.Radny Zbigniew Sieja zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku sesji  uchwalenia statutu gminy ( pkt 10), który otrzymał tydzień temu i powinien mieć więcej czasu na porównanie jego treści z przepisami prawa i poprzednim statutem. Drugi wniosek radnego  Zbigniewa Sieji dotyczył zdjęcia z porządku obrad  rozpatrzenia skargi pani Władysławy Tomoń ( pkt 15 ). W tej sprawie radny chciałby otrzymać nieco bardziej jasne dokumenty, w tym treść skargi.

Radny Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że statut był kilka lat opracowywany i nic nie stało na przeszkodzie by radni brali udział w pracach Komisji Statutowej. Zmianę statutu wymusiły zmiany niektórych ustaw m.in. o bezpośrednim wyborze wójta. Także powodem zmiany jest chęć by statut był zrozumiały dla wyborców. Ze statutem zapoznał się wójt i radca prawny, którzy  wnieśli niewiele uwag. Radny nie widzi sensu odkładania podjęcia uchwały, nie jest to w interesie mieszkańców, bo nadal będziemy posługiwać się statutem niezrozumiałym dla nich.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował, że komisja zajmowała się skargą, sprawę zakończyła, jej stanowisko nie zmieni się i sprawą radnego jest jak będzie głosował. Radny jest przeciw zdejmowaniu statutu z porządku obrad. Statut jest dopracowany i dostarczany radnym  7 dni przed sesją jak inne uchwały bo nie ma odrębnego trybu przyjmowania statutu.

Przewodniczący Komisji Statutowej Ginter Koch uznał, że 7 dni wystarczyło by zapoznać się ze statutem. Statut jest dopieszczony, był konsultowany z radcą prawnym i drobne uwagi radcy zostały uwzględnione.

Radny Zbigniew Sieja stwierdził, że w sprawie skargi opinie radcy i Komisji Rewizyjnej są różne a ponieważ obie są niejasne dlatego  proponuje odłożyć podjęcie uchwały. W przypadku statutu, nad którym komisja pracowała 3 lata, odłożenie sprawy o miesiąc nic nie zmieni. Nie jest to próba blokowania statutu ale prośba o umożliwienie przeanalizowania  materiału.

Radny Leopold Gomułkiewicz zauważył, że dopiero nowy statut zapewnia radnemu otrzymanie materiałów na 10 dni przed sesją.

Za pierwszym wnioskiem radnego Zbigniewa Sieji głosowało 5 radnych, przeciw było 8 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Za drugim wnioskiem radnego Zbigniewa Sieji głosowało 7 radnych, przeciw było 7 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady według następującego porządku:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Wiceprzewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3. Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  18.11.2005 r. do 16.12.2005 r.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie:  Teren „B” dla terenu szkolnego położonego w  rejonie ulicy Kolejowej.

- 2 -

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w  centrum miejscowości.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w  rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu  Święta Katarzyna w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV .

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Prawocin w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV .

9. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Święta Katarzyna.

11. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005

12. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2006.

13. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2006 rok .

14. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2006 rok.

15. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi pani Władysławy Tomoń i mieszkańców Iwin na brak skuteczności wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącej usunięcia odpadów z działki Barbary Sobeckiej.

16. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

17. Zatwierdzenie protokołu XXXVI sesji Rady Gminy.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski.

20.Oświadczenia radnych.

Ad.2. Wójt Jerzy Fitek poinformował o spotkaniu zespołu do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec i zaapelował do radnych o zgłaszanie wójtowi wszelkich uwag dotyczących porządku, zagrożeń,  bezpieczeństwa na terenie gminy. Sygnały te zostaną przekazane policji i na następnym spotkaniu będzie informacja o ich realizacji. Brak sygnalizacji będzie traktowany, że nic niepożądanego nie dzieje się u nas.

Ad. 3. Uwag do informacji o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna wydanych w okresie od  18.11.2005 r. do 16.12.2005 r. ( w zał.) nie było.

Ad.4.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie:  Teren „B” dla terenu szkolnego położonego w  rejonie ulicy Kolejowej

( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek, przedstawiając uzasadnienie ( w zał.), zwrócił uwagę na zakończenie w przyszłym roku budowy szkoły w Żernikach Wrocławskich. Stary budynek, który ma określoną funkcję oświatową, zostanie opuszczony. W celu jego zagospodarowania niezbędne jest dopuszczenie innych funkcji.

 

- 3 -

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił wiceprzewodniczący komisji Bogdan Kaleta.

Radny Leopold Gomułkiewicz zapytał o bilans między korzyścią ze sprzedaży obiektu szkoły a kosztami opracowania zmiany planu.

Wójt Jerzy Fitek oszacował koszt opracowania planu na kilka tysięcy zł a zysk ze sprzedaży działki na kilkadziesiąt tysięcy zł.

Radny Mariusz Teodorowicz zapytał o przeznaczenie budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że na razie budynku przedszkola nie ruszamy. Działka , na której jest położony  na też zapisaną funkcję oświatową tylko lżej.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przypomniał radnym o zakazie głosowania, jeżeli dotyczy ono ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVII/279/05 Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie:  Teren „B” dla terenu szkolnego położonego w  rejonie ulicy Kolejowej    głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.5.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w  centrum miejscowości ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek, przedstawiając uzasadnienie ( w zał.) podkreślił, że zmiana dotyczy planu uchwalonego w 1997 roku i obejmuje teren, gdzie z przyczyn inwestycyjnych lub zapisów obowiązującego planu nie jest możliwe jego racjonalne zagospodarowanie. Radni otrzymali zmieniony na wniosek komisji załącznik mapowy, który obejmuje teren przyległy do Urzędu Gminy i teren przyległy do linii energetycznej średniego napięcia. Jest on w pełni uzbrojony i celowe jest dopuszczenie tam zabudowy. Koszt opracowania planu zwiększy się o ok.5%, całkowity koszt przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego centrum Świętej Katarzyny wyniesie kilkanaście tysięcy zł.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Bogdan Kaleta zapytał kto jest właścicielem gruntów przy linii energetycznej i jaka jest ich klasa.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że są to grunty prywatne klasy III z niewielkimi kawałkami klasy IV i II.

Radna Barbara Kosterska  zapytała czy tereny objęte nowym planem są uzbrojone.

Witold Warczewski potwierdził.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVII/280/05 Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w  centrum miejscowości    głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.6.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w  rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej

( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.).Potrzeba zmiany planu wynika z upływu czasu od uchwalenia poprzedniego planu. Zmianie ulegają zapisy dotyczące linii zabudowy by objąć działki na granicy z Zacharzycami bo zablokowana jest możliwość zabudowy kilku działek. Także trafostacja została wybudowana w innym miejscu. Zmiana planu nie pociągnie

 

- 4 -

za sobą dodatkowych skutków finansowych bo teren jest uzbrojony a nowych dróg nie będzie.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił wiceprzewodniczący komisji Bogdan Kaleta.

 Za przyjęciem uchwały Nr XXXVII/281/05 Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w  rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej   głosowało 15 radnych.

Ad.7.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu  Święta Katarzyna w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV  ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Witold Warczewski przedstawił uzasadnienie ( w zał.). Złożenie  projektu uchwały wynika z konieczności budowy linii energetycznej. Około 15 km linii przebiega przez teren gminy, tu mamy lukę. 

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił wiceprzewodniczący komisji Bogdan Kaleta.

Radna Barbara Kosterska  zapytała o przeznaczenie w planie pól, przez które przebiega linia energetyczna.

Witold Warczewski poinformował, że będzie to nadal rola.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVI/276/05 Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu  Święta Katarzyna w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV   głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.8.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Prawocin w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Zastępca wójta Edward Bielec przedstawił uzasadnienie ( w zał.). Projekt uchwały jest konsekwencją poprzedniej uchwały, usuwa on kolejną lukę w przebiegu linii energetycznej.

Linia biegnie przez tereny rolne i ta funkcja nie ulegnie zmianie.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Leopold Gomułkiewicz zauważył, że już była dyskusja o złym oddziaływaniu linii energetycznej. Radny rozumie, że to zostanie uwzględnione podczas negocjacji z właścicielami gruntów.

Witold Warczewski poinformował, że inwestor sieci elektroenergetycznej w najbliższym czasie będzie prowadził rozmowy z właścicielami gruntów, przez które przebiega linia. Biegnie ona w linii prostej, omija tereny zamieszkane.

 Za przyjęciem uchwały Nr XXXVII/283/05 Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Prawocin w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV   głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.9.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wicewójt  Edward Bielec i prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Leszek Piecyk wyjaśnili, że zmiana regulaminu następuje na wniosek ZGK,  w celu dostosowania jego zapisów do znowelizowanych przepisów prawa. Wprowadzone zmiany obligują ZGK do zawierania

- 5 -

umów pisemnych z odbiorcami i do zmiany sposobu rozliczania odbiorców w budynkach wielorodzinnych. Nie są wymagane pozwolenia na budowę przyłączy, a tak stanowi nasz regulamin, także zmiana dotyczy dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił wiceprzewodniczący komisji Bogdan Kaleta.

Radny Lesław Kubik wskazał na błędy interpunkcyjne w projekcie uchwały.

Radny Leopold Gomułkiewicz wyraził ubolewanie, że nie otrzymał zmienianej uchwały Rady Gminy z czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVII/284/05 Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna   głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.10.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu) jest Komisja Statutowa.

Przewodniczący Komisji Statutowej Ginter Koch poinformował, że komisja w składzie: Barbara Kosterska, Lesław Kubik, Leopold Gomułkiewicz, Michał Młyńczak, Jerzy Woźniak i wcześniej Milan Usak solidnie pracowała nad statutem. Materiał jest dopracowany, Rada Gminy może go przyjąć.

Radny Leopold Gomułkiewicz zgłosił wniosek o zmianę w § 11 ust.2 na: „ radny powinien w określonym wcześniej i podanym do wiadomości publicznej czasie przyjmować w biurze Rady Gminy opinie, uwagi i wnioski”. Po dyskusji i po złożeniu wniosku przez radnego  Lesława Kubika  powyższy wniosek został wycofany.

Radny Bogdan Kaleta  stwierdził, że propozycja radnego Leopolda Gomułkiewicza nie ma sensu, będzie ona suchym zapisem bo wyborcy np. z Kotowic nie będą jechali do biura Rady Gminy tylko na miejscu zgłoszą swoje sprawy radnemu.

Radny Leopold Gomułkiewicz  zwrócił uwagę, że nie obowiązuje żadne ograniczenie terytorialne i mieszkańcy poszczególnych miejscowości mogą chcieć porozmawiać z radnymi wybranymi w innych okręgach wyborczych.

Radna Barbara Kosterska  uznała, że zapis jest zbędny. Radna zauważyła, że gazeta gminna jest ale może jej nie być

Radny Krzysztof Rudziks zaproponował dopisać w § 18 wyrazów:  „lub na wniosek ¼  ustawowego składu Rady”.

Radny Michał Młyńczak zauważył, że w § 27 należy po wyrazie Komisja dopisać „Rewizyjna”. Jego zdaniem radny reprezentuje mieszkańców więc zmuszanie ich do przyjeżdżania do biura Rady Gminy nie ma sensu.

Radny Zbigniew Sieja poinformował, że ma szereg uwag, poprawek i pytań do projektu statutu. Na początek zapytał jak rozumieć zapis „kilku” posiedzeń użyty w § 73 ust.2.

Radny Lesław Kubik wyjaśnił, że w naszym rozumieniu jest to więcej niż jedno posiedzenie.

Wobec widocznych różnic w interpretacji zapisów statutu, radna Barbara Kosterska zaproponowała, by głosowanie nad statutem przesunąć na następną sesję by dać radnym czas na wniesienie uwag.

Przewodniczący Komisji Statutowej Ginter Koch zapewnił, że zaprosi na kolejne posiedzenie komisji  członków pozostałych komisji Rady Gminy i wspólnie zastanowimy się nad wniesionym uwagami i ustalimy ostateczną treść statutu.

Radny Lesław Kubik sformułował  wniosek, by odesłać projekt statutu na okres 1 miesiąca do komisji, która wspólnie z innymi komisjami rozpatrzy wnioski i uwagi radnych.

Za wnioskiem głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.11.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 ( projekt w załączeniu) jest wójt.

- 6 -

Skarbnik gminy Krystyna Chmura przedstawiła uzasadnienie ( w załączeniu ) i wniosła autopoprawkę wójta. O kwotę 120 zł zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80104. Jest to różnica w wyliczeniu dotacji dla niepublicznych przedszkoli gminy Wrocław, z którą podpisaliśmy porozumienie o ponoszeniu kosztów uczęszczania do nich naszych dzieci. W ślad za tym zmniejsza się o 120 zł rezerwy w dziale 758, rozdz.75818 § 4810 ( zmiany w załączeniu ).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVII/285/05 Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005 głosowało 15 radnych.

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2006 ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie uchwały ( w zał. ) i zgłosił następujące autopop-rawki:

-   w § 1.I.  liczby 49 i 13 zamienia się odpowiednio na 41 i 5 a na końcu zdania po   

     wyrazie „sprzedaży” dodaje się wyrazy ” objętych limitem”,

-          w § 1. III. pkt 4 wyraz „ustawy” zamienia się na „ustaw” i dodaje wyrazy „ o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii i o przeciw-działaniu przemocy w rodzinie”,

-          w § 1. VI. pkt  3 lit .b na końcu zdania dodaje się  wyrazy „trybu życia”,

-          w § 1. VI. pkt  3 lit .h na końcu zdania dodaje się  wyrazy „ oraz nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie realizacji programów profilaktycznych”,

-          w § 1. VI. pkt  5 na końcu zdania dodaje się  wyrazy„ o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”,

-          w § 1. VII. pkt  1 zamiast spójnika „i „ dodaje się  wyrazy „ oraz sporządzanie 

      sprawozdań przez”,

-          w § 1. VIII  w tytule wyrazy „rozwiązywaniu problemów alkoholowych. ( Dz.U. Nr   

-          35, poz.230) zastępuje się wyrazami „przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, w pkt 2 i 3 wykreśla się informacje o publikacji,

-          w § 4  liczbę  „2005” zastępuje się liczbą „2006”.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Lesław Kubik zapytał  o różnicę w ilości punktów sprzedaży.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że różnica wynikła z faktu, że sprzedaż piwa nie jest objęta limitem sprzedaży.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVII/286/05 Rady Gminy w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2006 głosowało 15 radnych.

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2006 rok ( projekt w załączeniu ) jest Komisja Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVII/287/05 Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2006 rok głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

- 7 -

Ad.14. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2006 rok ( projekt w załączeniu ) jest Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący komisji Jerzy Woźniak.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVII/288/05 Rady Gminy w sprawie  uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2006 rok głosowało 15 radnych.

Ad.15. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  rozpatrzenia skargi pani Władysławy Tomoń i mieszkańców Iwin na brak skuteczności wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącej usunięcia odpadów z działki Barbary Sobeckiej ( projekt w załączeniu ) jest Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik wyjaśnił, że skarga dotyczyła składowania  na posesji odpadów – podkładów kolejowych – używanych do spalania w piecu CO i przedstawił uzasadnienie uchwały nr 29/2005 Komisji Rewizyjnej ( w załączeniu). Radny nie zgodził się z zapisem projektu uchwały Rady Gminy,  że skarga jest zasadna bo wójt podjął działania ale przekroczył czas. Postępowanie  przeciągnęło się na skutek niepotrzebnego pomieszania trybu administracyjnego z trybem karnym dlatego komisja wnioskuje by uznać wójta winnym nieterminowego wydania decyzji administracyjnej.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że postępowanie w sprawie zostało wszczęte niezwłocznie, czas nieco przekroczył 2 miesiące. Podkłady zostały w części wywiezione, w części złożone w piwnicy, teraz toczy się postępowanie w sprawie ich spalania. Wszczynając postępowanie administracyjne zadbaliśmy o odpowiednie dokumenty pozwalające skierować sprawę do sądu gdyby odpady nie zostały usunięte. Wójt uznał, że nasze postępowanie było właściwe.

Radca prawny Ewa Jacuńska wyjaśniła, że w ustawie o odpadach jest mowa o karach za nieprzestrzeganie ustawy. Dlatego przygotowywaliśmy się do zgłoszenia sprawy w sądzie bo kończąc postępowanie administracyjne nie mamy właściwych dokumentów do złożenia wniosku w sądzie. Sprawa była skomplikowana ze względu na to, że ta pani nie stawiała się na wizji, trzeba było wzywać ją ponownie. Uchybienia terminu wynikają z  tego, że inaczej nie dało się tego załatwić.

Radny Leopold Gomułkiewicz  stwierdził, że Rada Gminy nie zna skargi i dlatego należy doręczyć ją wszystkim radnym. W związku z tym radny zgłosił wniosek o zdjęcie skargi z porządku obrad i przeniesienie jej na następne obrady.

Radca Ewa Jacuńska  przedstawiła treść skargi. Jest w niej również informacja o pogorszeniu stanu zdrowia sąsiadów a nawet zgonie dziecka na skutek emisji  odpadów i zapytała dlaczego Komisja Rewizyjna nie zawiadomiła o tym  organów ścigania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik stwierdził, że radny Leopold Gomułkiewicz zagalopował się. Po to Rada Gminy ma komisje  by  zajmowały się wybranymi tematami. Komisja Rewizyjna analizowała skargę na 3 posiedzeniach i zajęła stanowisko podejmując uchwałę nr 29/2005. Sprawa pani  Tomoń szybciej trafiła do wójta niż do Komisji Rewizyjnej stąd komisja przyjęła, że wójt złożył doniesienie.

Radca Ewa Jacuńska zauważyła, że skarga została skierowana do Rady Gminy, nie do wójta.

Radny Bogdan Kaleta zapytał jakim stosunkiem głosów Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę i czy uzasadnienie  napisał przewodniczący komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował, że napisał uzasadnienie a uchwałę podjęto stosunkiem głosów 3:2.

Radny Roman Kasprowicz zgłosił wniosek o uznanie skargi za bezzasadną.

Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek by w sentencji uchwały Rady Gminy uznać wójta winnym nieterminowego wydania decyzji administracyjnej ( tak jak ustaliła Komisja Rewizyjna).

 

- 8 -

Radca Ewa Jacuńska zwróciła uwagę, że to sądy uznają kogoś winnym, Rada Gminy nie może tego robić. Sentencja Komisji Rewizyjnej jest wadliwa, nie można jej powielać.

Radny Roman Kasprowicz zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zwrócił uwagę, że głosowanie przeciw uchwale znaczy, że skarga jest bezzasadna.

Za uchwałą głosował 1 radny, przeciw głosowało 9 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

W głosowaniu została przyjęta uchwały Nr XXXVII/289/05 Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi pani Władysławy Tomoń i mieszkańców Iwin na brak skuteczności wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącej usunięcia odpadów z działki Barbary Sobeckiej.

Ad.16. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek i Agata Drobnica – zastępca skarbnika przedstawili uzasadnienie ( w zał.) oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej nr142/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVI/273/05 Rady Gminy Święta Katarzyna  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 oraz zwolnień od tego podatku ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Michał Młyńczak zapytał czy w związku z brakiem zwolnień ż z podatku od nieruchomości wzrośnie cena wody.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że na razie cena wody nie wzrośnie  bo potrzebna jest uchwała w tej sprawie, która jest podejmowana raz w roku. ZGK będzie miał straty lub mniejszy zysk. Do lipca wójt będzie mógł rozpatrywać wniosek ZGK o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXVII/290/05 Rady Gminy w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.17.Za przyjęciem protokołu  XXXVI sesji Rady Gminy głosowało12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.18.Radny Leopold Gomułkiewicz złożył interpelację w sprawie kosztów wprowadzenia do centrali telefonicznej w urzędzie opcji indywidualnych kodów, kosztów jej likwidacji. oraz jakie argumenty przemawiały za jej wprowadzeniem i likwidacją.

Radny wystąpił o przysłanie mu treści rozpatrywanej dzisiaj skargi bo rozważa złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa.

Ad.19.Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę, że nie jest respektowany zapis statutu dotyczący wolnych wniosków, który mówi że wójt informuje  o wykonaniu wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji i zapytał co zrobiono w sprawie pachołków ( które nadal nie są zamontowane ) i linii oświetlenia na ul. Słonecznej.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że  oglądał oświetlenie. Nie jest prawdą, że każdy słup jest krzywy. Jednego słupa nie można było ustawić w linii, wychylenie nie jest b. duże  ale jest to zgodne z projektem.

Słupki granitowe zostały zdjęte przez grupę mieszkańców w związku z ich zajęciami. I nie zostały zakopane. Jak zmienią się warunki atmosferyczne, to je zakopią.

W obu przypadkach zostały powołane komisje do zbadania powyższych spraw. Wójt zapewnił, że będzie składał informacje dotyczące realizacji wniosków zgłaszanych przez radnych.

Ad.20. Radny Ginter Koch poprosił o interwencję w sprawie posypania śliskiej drogi z Kotowic do Groblic.

 

- 9 -

Radny Zbigniew Sieja uznał za lekceważenie radnych zamieszczenie w gazecie gminnej informacji o przeznaczeniu środków gminnych przez rozpoczęciem pracy nad budżetem przez Komisję Budżetu i Finansów oraz  przed uchwaleniem budżetu przez Radę Gminy.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że my finansujemy gazetę ale jej treści są autorskie. Informacja w gazecie nie była wypisem z budżetu ale tak mogła zostać odebrana przez czytelników dlatego wójt zwróci uwagę redaktorowi. Wójt zapewnił, że nie było to lekceważenie radnych.

Radny Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że wójt lekceważy demokratycznie wybraną Radę Gminy składając na pierwszej stronie gazety życzenia świąteczne i noworoczne mieszkańcom gminy tylko w swoim imieniu. Radny zadał retoryczne pytanie,  czy Rada Gminy zgadza się z takim działaniem wójta bo radny nie zgadza się.

Po wyczerpaniu porządku obrad, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak   zamknął obrady i złożył radnym życzenia noworoczne. Życzenia złożyli również wójt Jerzy Fitek i przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Grzegorz Roman.

Sesja trwała od godz. 17 do godz.2030.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXVII/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż