Protokół nr XXXVIII/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 roku

 


Protokół  nr XXXVIII/06

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 9 lutego 2006 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXXVIII sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył
i  obrady prowadził  wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. Od punktu 15 sesję prowadziła przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska.

W obradach uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy. Nieobecny był radny Alfred Bedryjowski.

Ad.1.Radny Leopold Gomułkiewicz uznał, że porządek sesji został ustalony z naruszeniem prawa a sesja zwołana wbrew zasadom, jakie ustaliła Rada Gminy podejmując uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy. Radny wniósł o zdjęcie punktu 4 porządku sesji  z powodu skrócenia terminu ( zawiadomienie o terminie sesji radny otrzymał 2.02.06.) na złożenie wniosków do budżetu przez radnych z pięciu do trzech dni. Uchwalenie budżetu dzisiaj będzie skutkowało uchyleniem uchwały budżetowej przez nadzór wojewody.

Radca prawny Ewa Jacuńska  stwierdziła, że tu nie ma żadnych błędów prawnych. Radni otrzymali projekt budżetu 24 lutego i mogli składać wnioski w terminie.

Także radny Zbigniew Sieja uznał, że procedura uchwalania budżetu została zachowana.

Radny Leopold Gomułkiewicz złożył drugi wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 14 i 15. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddala skargę gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwał w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy podlega zaskarżeniu w  ciągu miesiąca. Termin ten mija 5 marca, możemy spokojnie poczekać.

Radca prawny Ewa Jacuńska poinformowała, że wyrok jest po myśli wojewody dlatego nie ma powodu do składania skargi kasacyjnej ( termin mija dzisiaj). Podejmując uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, Rada Gminy rezygnuje ze skargi kasacyjnej.

Za pierwszym wnioskiem  radnego Leopolda Gomułkiewicza głosowało 2 radnych, przeciw było 10 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Za drugim wnioskiem  radnego Leopolda Gomułkiewicza głosował 1 radny, przeciw było 13 radnych.

Radny Lesław Kubik zapytał czy sesja zostanie podzielona na 2 posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  poinformował, że nie planuje takiego rozwiązania ale gdy ok. godz.21 będzie wiadomo, że nie ma szans na zakończenie obrad, to zakończenie sesji przeniesie na dzień następny.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak, od punktu 15 przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska , prowadzili obrady według następującego porządku:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Wiceprzewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3. Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  21.12.2005 r. do 27.01.2006 r.

4.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2006

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta,

2) przedstawienie opinii komisji,

3) przedstawienie wniosków radnych,

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

5) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,

6) dyskusję nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie,

        7) głosowanie nad projektem budżetu.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty przypada w roku 2006.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Święta Katarzyna.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Święta Katarzyna do zatwierdzenia wniosku o współfinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Święta Katarzyna.

11.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna.

12. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna.

13. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych, w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz  Jednostce Obsługi Szkół.

14. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna

15. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna.

16. Zatwierdzenie protokołu XXXVI sesji Rady Gminy.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski.

19.Oświadczenia radnych.

Ad.2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pismo radnego Zbigniewa Sieji, w którym informuje Radę Gminy o swojej rezygnacji z członkostwa w Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że:

-          od 1.01.2006 funkcjonuje w naszej gminie komunikacja w systemie aglomeracyjnym,

-    grunty oferowane do sprzedaży w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej uzyskały 

      tytuł „Grunt na medal”,

-          o spotkaniu w Komisariacie Rakowiec zespołu do spraw bezpieczeństwa i zaapelował o przekazywanie uwag na temat bezpieczeństwa w gminie  wójtowi lub w komisariacie.

Ad.3.Do informacji o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  21.12.2005 r. do 27.01.2006 r. ( w zał.) pytania i uwagi zgłosili:

-          radny Lesław Kubik zapytał czy sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 545/135 położonej w Siechnicach była opiniowana przez Komisję Gospodarczą i Rozwoju Gminy. Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że jest to działka o szerokości 5 m, która samodzielnie nie może funkcjonować. Można sprzedać ją właścicielowi działki sąsiedniej bez przetargu, za cenę nie niższą niż wycena rzeczoznawcy. Z powyższych powodów wójt nie składał wniosku o opinię komisji.

                  - radny Bogdan Kaleta zapytał jaki wypadek miał miejsce skoro wójt powołał zespół wypadkowy i co to jest stały dyżur. Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że   podczas mycia szklanek sprzątaczka przecięła sobie palec. Wymagało to wizyty na pogotowiu. W celu uzyskania odszkodowania należało przygotować odpowiednią dokumentację i powołać zespół   wypadkowy. Stały dyżur gminy jest powoływany na podstawie przepisów prawa na wypadek zagrożenia. W zarządzeniu wójta zostały wyznaczone osoby, które ten dyżur będą pełnić.

-          radna Barbara Kosterska  zapytała kiedy będzie realizowana przyciskowa sygnalizacja 

 świetlna  na przejściu dla pieszych przez ulicę Opolską w Siechnicach koło PPO.     

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w odpowiedzi na nasze wnioski o sygnalizację na   przejściu przez ulicę Opolską, GDDKiA  poinformowała, że zrobi projekt sygnalizacji pod warunkiem, że gmina będzie partycypować w kosztach. Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała wniosek. Realizacja rozpocznie się nie szybciej niż za rok.                                    

       Ad.4 Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2007 ( 2 projekty w załączeniu ) jest wójt.

Ad.4.1. Wójt Jerzy Fitek poinformował, że złożony przed 15.XI.2005 r. projekt uchwały budżetowej został zmieniony o wnioski komisji oraz uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zwiększenie wydatków na OSP o 10 tys. zł oraz zwiększenie wydatków na budowę dróg w Radwanicach (których nie udało się zrealizować w 2005 roku i umowy przeszły na 2006 rok) o 90 tys. zł wynika z dyskusji na komisjach, pozostały zmiany wynikają z niezbędnych korekt na skutek zmian ustawy o finansach publicznych.

Ad.4.2. Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Opieki  Społecznej przedstawiła przewodnicząca komisji Halina Zdęba ( w zał.). 

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy przedstawił wiceprzewodniczący komisji Bogdan Kaleta ( w zał.). 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów ( w zał.).  przedstawił przewodniczący komisji Zbigniew Sieja.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował, że komisja  nie wydawała opinii o projekcie budżetu. Jej wnioski zostały zawarte w planie pracy komisji.

Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, Komisja Budżetu i Finansów pracuje nad ostateczną opinią o projekcie budżetu wraz z przewodniczącymi pozostałych komisji. Radny nie brał udziału w posiedzeniu  komisji bo nie został powiadomiony o terminie. Radny Lesław Kubik zapytał czy wójt podał do publicznej wiadomości projekt budżetu, czy poinformował jednostki pomocnicze o sposobie rozpatrzenia wniosków, czy te informacje przekazał Radzie Gminy i dlaczego wnioski zgłoszone do budżetu a nie ujęte w budżecie nie zostały uzasadnione.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja  przypomniał, że zgłosił wątpliwości czy udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, która nie wyraziła swojej opinii o projekcie budżetu jest konieczny. Po dyskusji na zapisami uchwały Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu, radni i wójt stwierdzili, że skoro komisja  nie wydała opinii, jej przewodniczący nie musi być obecny.

Radny Leopold Gomułkiewicz uznał, że jest to kolejny sygnał o nieprawidłowości przy uchwalaniu budżetu. To nie Komisja Budżetu i Finansów przez głosowanie ustala interpretację uchwały Rady Gminy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że po uchwaleniu budżetu Komisja Gospodarcza rozdziela środki na inicjatywy gospodarcze i jednostki są informowane o ich wysokości. Wnioski na inwestycje w poszczególnych miejscowościach opiewały na kwotę 400 mln zł. Większość z nich jest ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym. Ich realizacja zajmie 20 lat. Na przykład wnioski zgłoszone przez Radę Osiedla w Świętej Katarzynie dotyczące skanalizowania i oświetlenia miejscowości oraz wybudowania wszystkich dróg nie mogą być zrealizowane z braku pieniędzy.

Radny Lesław Kubik stwierdził, że zna intencje uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu i chciałby wiedzieć które wnioski zostały uwzględnione w budżecie, a które nie zostały i dlaczego.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że nie zostały uwzględnione wnioski, na które brak pieniędzy.

Ad.4.3. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przedstawił wniosek radnego Leopolda Gomułkiewicza ( w zał.)

Ad.4.4.Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej ( w zał.) przedstawiła Skarbnik Gminy Krystyna Chmura.

Ad.4.5. Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wszystkie wnioski komisji są umieszczone w poprawionej wersji uchwały budżetowej. Wniosek radnego Leopolda Gomułkiewicza o zmniejszenie wydatków na budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej o kwotę 100 tys. zł jest wręcz szkodliwy. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie scalenia gruntów w strefie i zobowiązała się do budowy infrastruktury. Właściciele gruntów, którzy wnieśli opłaty adiacenckie będą mogli dochodzić swoich praw od gminy. Wójt przedstawił  zaawansowanie inwestycji w strefie. Przyjęcie wniosku spowoduje, że nie będzie można realizować inwestycji, które są zapisane w budżecie i wieloletnim planie inwestycyjnym. Radny Leopold Gomułkiewicz proponuje przeznaczyć kwotę 100 tys. zł na modernizację ulicy Strażackiej w Świętej Katarzynie. Zadanie to jest przewidziane w budżecie. Od wiosny ruszy jej modernizacja do ulicy Żeromskiego i środki  przewidziane w budżecie powinny wystarczyć. Wójt Jerzy Fitek zaopiniował obydwa wnioski radnego Leopolda Gomulkiewicza negatywnie.

Ad.4.5. Radny Leopold Gomułkiewicz  uznał, że przeznaczamy kolejne  środki na podniesienie wartości gruntów w strefie, których gmina nie jest właścicielem. Zadłużenie gminy zbliża się do dopuszczalnej granicy, spłacamy kredyty rzędu 2,5 mln zł na inwestycje w strefie które nic nie dały mieszkańcom gminy.9 czerwca 2005 r. odbył się pogrzeb GSAG, Rada Gminy podjęła uchwałę o likwidacji spółki ale pytanie kto na strefie  skorzystał a kto stracił jest aktualne. Radny zaproponował przeznaczyć kwotę 100 tys. zł na budowę dróg i ulic z rozszerzeniem na inne miejscowości gminy.

Radny Zbigniew Sieja zauważył, że uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu daje radnym dużo możliwości zgłaszania wniosków do budżetu. Zgłaszanie wniosków na 5 dni przed sesją budżetową stanowi wentyl bezpieczeństwa dla wniosków, które nie zyskały aprobaty komisji. Wniosek zgłoszony przez radnego Leopolda Gomulkiewicza nie był zgłoszony na żadnej komisji. Radny  podejrzewa, że jego zgłoszenie nastąpiło po to by przypodobać się mieszkańcom. Radny Zbigniew Sieja podkreślił, że jeżeli się inwestuje, to trzeba brać kredyty. Zwrot poniesionych nakładów na inwestycje następuje poprzez sprzedaż gruntów i podatek od nieruchomości. Radny stwierdził, że wymyślone przez radnego Leopolda Gomułkiewicza referendum spowodowało perturbacje wśród potencjalnych inwestorów, teraz propozycja zmniejszenia środków na inwestycje w strefie zmierza w tym samym kierunku.

Radny Leopold Gomułkiewicz  uznał, że to radny Zbigniew Sieja ( jako pierwszy prezes) skorzystał na  Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej, zależy mu by ten budżet był uchwalony w interesie mieszkańców gminy a referendum w sprawie odwołania organów gminy wymyśliła ustawa nie radny.

Radna Barbara Kosterska przypomniała, że na złożoną interpelację w sprawie Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej radny Leopold Gomułkiewicz otrzymał obszerną odpowiedź i wyraziła zdziwienie, że radny nie potrafi zrozumieć zwykłego pisma.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że gmina od 6 lat znajduje się w setce gmin w kraju najwięcej inwestujących. By tam się znaleźć, trzeba zaciągać kredyty. Od ubiegłego roku zadłużenie gminy spada. Aktualnie wynosi 46%, do określonej ustawą granicy 60% jest jeszcze daleko. Zagrożenia dla budżetu wójt nie widzi. Spółka GSAG wypełniła swoje zadania i została przez Radę Gminy rozwiązana. Z gruntów położonych w strefie ok. 60 ha należało do gminy, do osób prywatnych, PPO i spółek – ok. 20 ha. W tym budżecie mamy zaplanowany dochód ze sprzedaży gruntów w wysokości 4 mln zł, z tego 2,5 mln to sprzedaż gruntów w strefie.

Radny Lesław Kubik przedstawił w rozbiciu dochody i wydatki zapisane w budżecie na 2006 rok, podał wysokość deficytu. Radny stwierdził, że zadłużenie gminy rośnie, wydatki bieżące przekraczają dochody własne gminy o 1 mln zł. Jednocześnie wykonuje się inwestycje (w obecnej sytuacji gminy) zbędne, np. park w Siechnicach – kwota na roboty przygotowawcze 100 tys. zł, budowa centrum Siechnic – 100 tys. zł na ratusz, budowa kompleksu sportowego w Siechnicach - 1 mln zł. Nie są to zadania niezbędne. W nieodpowiedniej kolejności planuje się niektóre inwestycje, np. w Świętej Katarzynie należy rozpocząć od starych ulic zamieszkałych przez starych mieszkańców a wójt planuje wykonanie nowych ulic, jeszcze nie zamieszkałych. Wszystko to ma miejsce w sytuacji gdy inne wsie w gminie długo czekają na wykonanie 50 m chodnika.

Wójt Jerzy Fitek wyraził zdziwienie, że radny z długim doświadczeniem ma takie podejście do budżetu i gospodarki gminy. Budżet gminy w 1998 r. wyniósł 16 mln zł, w 2006 wzrósł do 32 mln zł. Było to możliwe w wyniku prowadzonych inwestycji. Także uzbrajanie terenów i inwestowanie w kompleksy terenów powoduje, że zainteresowanie inwestorów gruntami rośnie. Wójt zaapelował o odrzucenie wniosku radnego Leopolda Gomułkiewicza jako szkodliwego i zbędnego bo kwota 660 tys. zł wyczerpuje potrzeby na drogi na ten rok.

Radny Leopold Gomułkiewicz  określił budżet na 2006 rok jako budżet wyborczy.

Radny Lesław Kubik wyraził zadowolenie z faktu, że budżet gminy rośnie i uznał, że wpływ na wzrost mają dotacje i subwencja oświatowa.

Krystyna Chmura poinformowała, że dotacje i subwencje wynikają z ustaw i należą się gminie. W budżecie mamy 153 tys. zł dotacji celowej na zadania inwestycyjne, dochody z podatków bieżących wynoszą 23 mln zł a wydatki bieżące wynoszą 19 mln zł.

Radny Roman Kasprowicz zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Za wnioskiem zgłoszonym przez radnego Leopolda Gomułkiewicza  głosował 1 radny, przeciw było 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.4.7. Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/291/06 w sprawie budżetu gminy na rok 2006 głosowało 11 radnych, 2 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Wójt Jerzy Fitek podziękował za przyjęcie budżetu, zapewnił, że nie jest to budżet wyborczy i wyraził przekonanie, że uda się zrealizować większość uchwalonych zadań.

Ad.5 Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006 ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek zwrócił uwagę, że projekt uchwały nawiązuje do budżetu gminy na 2006 rok. Na budowę kanalizacji sanitarnej, budowę i rozbudowę sieci wodociągowej oraz budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków będzie zaciągnięta pożyczka w wysokości 265 000 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/292/06 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006 głosowało 10 radnych, wstrzymało się 2 radnych.                                              

Ad.6.Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty przypada w roku 2006 ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i poinformował, że kwota zaciągniętego kredytu na spłatę rat wyniesie 2 850 000 zł.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Zbigniew Sieja.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/293/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty przypada w roku 2006 głosowało 11 radnych, wstrzymał się 1 radny.                                              

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przypomniał, że projekt uchwały wynika z zobowiązania jakie złożył w ubiegłym roku. Wtedy obiecał, że środki na diety zostaną zaplanowane na 2006 rok. W budżecie mamy  kwotę 35 tys. zł. Miesięcznie przewodniczącym organów wykonawczych przysługuje dieta zryczałtowana w wysokości 150 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Leopold Gomułkiewicz  złożył wniosek o zmianę w § 1 daty wejścia w życie uchwały na dzień 1 stycznia 2006 r. Według radnego jest taka możliwość. W innych gminach problem ten dawno rozwiązano i diety nie są elementem kampanii wyborczej .Gdyby uchwałę podjęto w kwietniu 2005 r., jak radny proponował, nie doszłoby do nadużyć w 2 sołectwach. Wtedy wójt stwierdził, że nie ma na diety pieniędzy a, jak się okazało, ośrodki w wysokości 20 tys. zł zostały niewykorzystane. Radny zwrócił również uwagę na pomyłkę w uzasadnieniu: Rada Gminy uchwaliła na diety 35 tys. zł.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że praca w jednostkach pomocniczych jest praca społeczną, Rada Gminy może ale nie musi określić dietę za tę pracę. Są gminy gdzie sołtysi otrzymują diety, są gminy gdzie ich nie ma. Wójt proponuje kwotę 150 zł miesięcznie od 1.03.2006 r. i uważa, że uchwała nie powinna obowiązywać wstecz. Fakt, że 2 sołtysów nie wpłaciło w terminie podatków nie ma nic wspólnego z dietami. Wójt zasugerował, że środki trzeba przeliczyć bo może być ich za mało na diety od 1.01.2006.

Za wnioskiem radnego Leoplda Gomułkiewicza głosowało 5 radnych, przeciw było 4 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Radny Zbigniew Sieja zgłosił wniosek o skreślenie w § 1 uchwały wyrazów” zwrotu kosztów przejazdów i diet – w formie zryczałtowanej – w sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji”.

Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę, że po wykreśleniu powyższego zapisu nie będą to zasady wypłaty diet dlatego zaproponował, by zapis pozostał bez zmian.

Radna Barbara Kosterska zgłosiła wniosek, by w § 1 dodać wyrazy „ w formie zryczałtowanej”. Za wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciw było 3 radnych.

Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przeciw było 4 radnych, 2 radnych wstrzymało sie

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy   Nr XXXVIII/294/06 w sprawie zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Święta Katarzyna    głosowało  radnych, przeciw było radnych, wstrzymało się radnych.                                              

Ad 8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki do projektu:

-          w § 3 ust.2 wykreślić wyrazy  „lub finansowym”,

-          w pierwszym zdaniu  uzasadnienia wyraz „planu” zastąpić wyrazem „programu”.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba poinformowała, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy   Nr XXXVIII/295/06 w sprawie w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się.                                              

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Święta Katarzyna do zatwierdzenia wniosku o współfinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego   ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki do projektu:

-          tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie  upoważnienia Wójta Gminy Święta Katarzyna do zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”,

-          w podstawie prawnej dodaje się na początku nawiasu skrót „t. j.”.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja i wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta przedstawili pozytywne opinie obu komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy   Nr XXXVIII/296/06 w sprawie  upoważnienia Wójta Gminy Święta Katarzyna do zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego   głosowało  11 radnych, wstrzymało się 2 radnych.                                              

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Święta Katarzyna  ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił opinię radcy prawnego dotyczącą wyłączenia gruntu z produkcji rolnej i zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:

-          w § 4 ust.2 wyrazy: „zawiera umowę” zastępuje się wyrazami: ”zobowiązany jest do zawarcia umowy”,

-          w § 4 ust.4 wyrazy: „odrębnie gromadzą odpady niebezpieczne, takie” zastępuje się wyrazami: ” zobowiązani są do odrębnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, takich”,

-          w § 8 pkt 1 po wyrazie ”palenia” dodaje się wyrazy „ w szczególności:,

-          w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „niszczenia publicznych trawników i zieleńców”,

-          w § 8 pkt 3 wyraz „indywidualnego” zastępuje się wyrazem „samodzielnego”,

-          w § 8 pkt 4 wyraz „indywidualnego” zastępuje się wyrazem „samodzielnego” i wyraz „oczyszczalnię” zastępuje się wyrazem „oczyszczalnią”,

-          w § 8 pkt 5 wyraz „oczyszczalnię” zastępuje się wyrazem „oczyszczalnią”,

-          w § 8 pkt 6 wyraz „określonymi” zastępuje się wyrazem „określonym”,

-          w § 9 ust. 5 po wyrazach „różnych typów” literę „i” zastępuje się literą „o”,

-          w § 10 ust. 1 skreśla się w całości.

-          w § 10 ust. 2 skreśla się cyfrę „2”,

-          w § 16 ust. 1 po wyrazie „poziom” dodaje się wyraz „trwałego”

-          w tytule rozdziału VIII po wyrazie „dotyczące” dodaje się wyrazy „hodowli i”,

-          w § 24 ust. 1 po wyrazie „futerkowych” dodaje się wyrazy „ drobiu, gołębi”,

-          w § 24 ust. 2  wyrazy „jednorodzinna, wolnostojąca i” zastępuje się wyrazami „wolnostojąca jednorodzinna lub”,

-          w § 31 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „nr XXIII/197/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia wymagań dotyczących utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania na terenie Gminy Święta Katarzyna”.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta przedstawił pozytywną opinię  komisji o projekcie uchwały wraz z wniesionymi autopoprawkami.

Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek by w § 24 ust.1 wprowadzić określenie terenu jak w § 1 ust.1 dotąd obowiązującej uchwały Rady Gminy Nr XXIII/197/04. Takie sformułowanie pozwoli uniknąć w przyszłości zatargów prawnych.

Wójt Jerzy Fitek uznał zapisy w § 24 ust.1 przedłożonego projektu uchwały za dobre.

Za wnioskiem radnego Lesława Kubika głosowało 9 radnych,  wstrzymało się 4 radnych.

Radny Leopold Gomułkiewicz zgłosił wniosek o wykreśleniu pszczół z wykazu zwierząt, które nie mogą być hodowane  na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Wójt Jerzy Fitek podkreślił, że argumentem zakazu swobodnego ustawiania uli w osiedlach jest bezpieczeństwo mieszkańców. W poprzedniej uchwale tez ten zakaz był.

Radny Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że pszczoły podlegają specjalnym przepisom, latem nie ma dla nich granic. Ograniczenie zastosowane w uchwale niczemu nie służy dlatego radny wycofał wniosek.

Następnie radny Leopold Gomułkiewicz złożył wniosek o przerwanie sesji i zakończenie jej w dniu następnym.

Radny Bogdan Kaleta zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji. Za wnioskiem głosował 1 radny, przeciw było 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy   Nr XXXVIII/297/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Święta Katarzyna   głosowało  radnych, przeciw było radnych, wstrzymało się radnych.  . 

Za wnioskiem radnego Leopolda Gomułkiewicza głosowało 14 radnych.                                            

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek podał błędy, które należy poprawić w podstawie prawnej, błędy językowe w treści uchwały oraz zgłosił następujące autopoprawki:

-          w § 1ust.3. drugie zdanie staje się ustępem nr 4, ostatnie zdanie staje się ustępem  nr 5,

-          w nowym ust.4 skreśla się skrót „w/w”, po wyrazie „kryteria stawia się przecinek i po przecinku dodaje się wyrazy: „o których mowa w ust.1”,

-          w nowym ust.5 po wyrazie „wójt” dodaje się wyrazy” w oparciu o kryteria, o których mowa w ust.2”,

-          w § 1 ust.4,5 i 6 otrzymują numery odpowiednio 6,7 i 8,

-          w § 5 ust.5 pkt 3,4, 6 i 7 staja się ustępami i  otrzymują numery odpowiednio 6,7,8 i 9,

-          w § 6 ust.7 po wyrazach „ Karta Nauczyciela” zapis w nawiasie skreśla się w całości, w ostatnim zdaniu po wyrazach „25 godzin” dodaje się wyrazy „ z czego”, po wyrazach „21 godzin” wyrazy: „i będzie miał” zastępuje się wyrazem „oraz”.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił również pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/298/06 w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna głosowało 12 radnych, wstrzymało się 2 radnych.                                              

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna  ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek podał błędy, które należy poprawić w podstawie prawnej.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/299/06 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna głosowało 12 radnych, przeciw był 1 radny, wstrzymał się 1 radny.                                              

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych, w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz  Jednostce Obsługi Szkół  ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poprosił o sprostowanie błędów w podstawie prawnej i zgłosił w formie autopoprawki  zmianę w § 1 ust.2 wyrazu „obsługowych” na „obsługi”.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił również pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy   Nr XXXVIII/300/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych, w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz  Jednostce Obsługi Szkół  głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

Ad.14. Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu ) jest wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jerzy Woźniak stwierdził, że obecny stan Rady Gminy jest niezgodny ze statutem. Rada Gminy powinna mieć przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Spór prawny z wojewodą został zakończony dlatego należy przeprowadzić wybory.

Radny Bogdan Kaleta zgłosił w imieniu Klubu kandydaturę radnej Barbary Kosterskiej  na przewodniczącą Rady Gminy. W uzasadnieniu podał, że jest to osoba spokojna, kompetentna z dużym doświadczeniem, zaangażowana w prace Rady Gminy.

Radna Barbara Kosterska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Do Komisji Skrutacyjnej radny Bogdan Kaleta zgłosił  radnych  Michała Młyńczaka, Mariusza Teodorowicza i Marka Koguta. Za wyborem  Komisji Skrutacyjnej głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Michał Młyńczak przedstawił protokół komisji ( w zał.).

Za wyborem  radnej Barbary Kosterskiej na  funkcję przewodniczącej Rady Gminy Święta Katarzyna głosowało 12 radnych, 1 radny  wstrzymał się.

Podjęta w głosowaniu tajnym  uchwała w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna otrzymuje Nr XXXVIII/301/06 .

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska podziękowała za wybór, podziękowała wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Jerzemu Woźniakowi za prowadzenie obrad i przejęła prowadzenie obrad.

Ad.15. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna  ( projekt w załączeniu ) jest wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Radny Krzysztof Rudziks, w imieniu klubu radnych, zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Kalety, który jest kompetentny, zna procedury i obowiązki wynikające z funkcji wiceprzewodniczącego.

Radny Lesław Kubik zgłosił kandydaturę radnego Gitera Kocha, który jest wieloletnim radnym, zna zasady funkcjonowania Rady Gminy, był wiceprzewodniczącym, poradzi sobie z przygotowaniem i poprowadzeniem sesji.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zgłosiła wniosek, by do Komisji skrutacyjnej weszli ci sami radni co w pkt 14. Za wnioskiem przewodniczącej głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Michał Młyńczak poinformował o sposobie głosowania.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Michał Młyńczak przedstawił protokół komisji ( w zał.). Obydwaj kandydaci otrzymali po 7 głosów. Uchwała w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna nie została podjęta. 

Ad.16. Za zatwierdzeniem protokołu nr XXXVII z naniesioną poprawką radnego Michała Młyńczaka głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.17.Radny Leopold Gomułkiewicz zaapelował, by wójt w terminie odpowiadał na interpelacje, zapytał kiedy  z terenu gminy znikną tablice z nazwą zlikwidowanej Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej spółki,  czy został odnotowany fakt wcześniejszego wyjścia z poprzedniej sesji radnego Romana Kasprowicza i czy została mu potrącona dieta.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że  tablice są ustawione przy wyjeździe z ulicy Wiosennej. W najbliższym czasie nakleimy na nich inne informacje.

Ad.18. Radny Lesław Kubik  zgłosił wniosek do przewodniczącej Rady Gminy, by protokoły sesji były gotowe do pobrania z materiałami na sesje.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zgłosiła wniosek do wójta o przekazanie radnym informacji, udzielonej radnemu Leopoldowi Gomułkiewiczowi, w sprawie wysokości diet wypłaconych imiennie radnym w 2005 roku. Informacja powyższa będzie przydatna radnych tym bardziej, że nie wiemy w jakim celu radny Leopold Gomułkiewicz ją pobrał.

Ad.19. Radny Zbigniew Sieja złożył oświadczenie w sprawie swojej rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie. Ponieważ Rada Społeczna ZOZ nie została zwołana by podziękować dotychczasowemu dyrektorowi ZOZ ani nie została poinformowana o nowym dyrektorze, radny uznał że jego osoba jest tam zbędna i dlatego podziękował za członkostwo.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska   zamknęła obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.2030.

Protokołowała

H.Demska

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXVIII/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż