Protokół nr XXXIX/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2006 roku

 


Protokół  nr XXXIX/06

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 23 marca 2006 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXXIX sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzyła
i  obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska..

W obradach uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy.

Ad.1.Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska prowadziła sesję zgodnie z następują-cym porządkiem:

1.Porządek obrad

2.Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady i Wójta Gminy

3.Informacje o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy w okresie od 30.01.  do 15.03.2006 r.

4.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2005.

5.Informacja  Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach finansowych jednostek pomocniczych Gminy  za 2005 r.

6.Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna.

7.Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie .

8.Projekt uchwały w sprawie powołania członka  Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie. 

9.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVII/284/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna.

10.Informacja o wynikach kontroli Gminnego Centrum Kultury.

11.Projekt uchwały w sprawie wykorzystania wyników kontroli Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach.

12.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i  podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 13.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na  

 finansowanie planowanego deficytu budżetu.

 14.Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok   

  2006.

 15.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

  planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Siechnice w obszarze  

  planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV

16.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji

17. Interpelacje i zapytania

18. Wolne wnioski.

19.Oświadczenia radnych.

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym obowiązku złożenia w terminie do 1 maja 2006 oświadczeń majątkowych za rok 2005 wraz z kopią rozliczenia podatku PIT a następnie poinformowała radnych:

-          że wiceprzewodniczący Rady Gminy nie skorzystał ze swego uprawnienia do potrącenia diety radnemu Romanowi Kasprowiczowi (w związku z zapytaniem radnego Leopolda Gomułkiewicza);

-          o złożonych przez jednostki pomocnicze gminy sprawozdaniach z działalności w 2005 roku ( sprawozdania są do wglądu w biurze Rady Gminy ).Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała obecnym na sesji przedstawicielom jednostek za złożenie sprawozdań i wyraziła zadowolenie z większej aktywności Rady Osiedla Święta Katarzyna;

-          o 2 pismach jakie do wiadomości Rady Gminy wpłynęły od pracowników GOPS, gdzie powstał konflikt i poprosiła wójta o przybliżenie sprawy radnym;

-          o skardze Damiana Zięby na działalność wójta w kwestii nieprzydzielenia mu mieszkania w kontenerze. Skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia;

-          że Wydział Nadzoru Prawnego dokłada należytej staranności w badaniu naszych uchwał, wpłynęły dwa rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał Nr 297 i 298.

Wójt Jerzy Fitek poinformował:

-          o wyborze Małgorzaty Mokrowskiej na sołtysa Kotowic,

-          o konferencji prasowej w sprawie linii elektroenergetycznej 400 kV i 110 kV oraz o spotkaniach z mieszkańcami gminy w tej sprawie,

-          że w związku ze złożoną skargą, kierownik nałożyła kary na 2 pracowników GOPS. Pracownicy odwołali się od decyzji kierownika, założyli związek zawodowy, zaprosili na kontrolę Państwową Inspekcję Pracy. Konflikt skończył się zawałem kierownika GOPS. Wójt powołał osobę pełniącą obowiązki kierownika spośród pracowników GOPS. Konflikt powinien zostać wyjaśniony, nie powinien wpływać na pracę ośrodka.

Ad.3. Radny Jerzy Woźniak zapytał czy nieruchomość położona w Radomierzycach została nabyta od Agencji Nieruchomości Rolnych pod obiekt sportowy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że powyższy teren  jest przeznaczony pod przepompownię ścieków.

Radny Leopold Gomułkiewicz zapytał o przekazanie psów do schroniska, kto wystawił rachunek na kwotę 1822 zł za tę usługę oraz zapytał o skład komisji do spraw eksploatacji hali sportowej w Siechnicach.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że  w trakcie kontroli z udziałem policji i weterynarzy stwierdzono, że zwierzęta są głodzone i traktowane niehumanitarnie. Dlatego zabrano je właścicielowi i przekazano do schroniska. Koszty poniosła gmina a następnie wystąpiła o ich zwrot od właścicieli. W skład komisji, która zajęła się gospodarowaniem w hali sportowej weszli: zastępca wójta Edward Bielec jako przewodniczący komisji, E.A. Jerkiewicz – przewodnicząca Rady Miejskiej Siechnic, pracownicy urzędu  gminy: R. Budzowski i R. Wesołowski oraz nauczyciele ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Siechnicach.

Radny Bogdan Kaleta  zapytał czy wójt nie rozpatrywał innego sposobu umorzenia zadłużenia mieszkanki Siechnic niż spłatę w 60 ratach, co będzie trwało 5 lat.

Zastępca wójta Edward Bielec wyjaśnił, że osoba zadłużona podjęła pracę, zaczęła spłacać zadłużenie a to pozwoliło jej otrzymać dodatek mieszkaniowy.

Ad.4.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2005 ( w załączeniu ) przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik.

Radny Leopold Gomułkiewicz uznał, że sprawozdanie jest lapidarne, nic z niego nie wynika i jest nie do przyjęcia. Jako przykład wręcz nierzetelności radny wskazał ustalenia zasadności budowy Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik wskazał, że sprawozdanie jest zgodne z prawdą. Zarzut nierzetelności jest chybiony bo tak pracowała Komisja Rewizyjna. Plan kontroli komisji został zatwierdzony przez Radę Gminy. Po rozpoczęciu kontroli GZUOK, zespół zajął się kontrolą zasadności prowadzenia inwestycji dlatego w sprawozdaniu jest podany wynik tej kontroli.

Radny Leopold Gomułkiewicz zauważył, że w przyszłości dobrze byłoby dołączyć wykaz diet pobranych przez członków zespołów kontrolnych by społeczeństwo o tym wiedziało.

Ad.5.Informację  o sprawozdaniach finansowych jednostek pomocniczych Gminy  za 2005 r. ( w zał. ) przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik.

Radny Leopold Gomułkiewicz  stwierdził, że sprawozdanie jest lapidarne i nic nie daje Radzie Gminy.

Wójt Jerzy Fitek  zwrócił uwagę, że sugestia Komisji Rewizyjnej by niewykorzystane środki rad sołeckich i osiedlowych przeznaczać na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin niezamożnych jest niezgodna z klasyfikacją budżetową. Należy zwrócić się z wnioskiem o zmianę budżetu i  przekazanie środków do GOPS, który zakupi przybory szkolne lub podręczniki.

Ad.6.Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu ) jest przewodnicząca Rady Gminy.

Radny Leopold Gomułkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Michała Młyńczaka, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radny Krzysztof Rudziks zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Kalety, a radny Lesław Kubik kandydaturę radnego Gintera Kocha. Obaj radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Na wniosek radnego Mariusza Teodorowicza do Komisji Skrutacyjnej jednogłośnie  zostali wybrani radni: Marek Kogut, Michał Młyńczak i Mariusz Teodorowicz.

Radny Michał Młyńczak poinformował o sposobie głosowania. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne  głosowanie nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Gminy

( protokół komisji w zał.). Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został wybrany radny Bogdan Kaleta, który otrzymał 8 głosów, radny Ginter Koch - 6 głosów.

Podjęta w tajnym głosowaniu uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna otrzymuje Nr XXXIX/302/06.

Ad.7.Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie ( projekt w załączeniu ) jest przewodnicząca Rady Gminy, która przedstawiła uzasadnienie ( w zał.).

Radny Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że w uzasadnieniu niewiele podano i podzielił się refleksją, że szkoda iż rezygnuje doświadczony członek  rad społecznych jednostek opieki zdrowotnej we Wrocławiu. Może przyczyną  jest fakt, że jest to praca społeczna ?

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zwróciła uwagę, że radny Zbigniew Sieja publicznie złożył rezygnacją i ma takie prawo.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/303/06 w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie powołania członka  Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie ( projekt w załączeniu) jest przewodnicząca   Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przedstawiła uzasadnienie ( w zał.).

Radny Leopold Gomułkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Rudziksa, który nie wyraził zgody na pracę w Radzie Społecznej ZOZ.

Radny Mariusz Teodorowicz zgłosił kandydaturę radnego Michała Młyńczaka, który także nie wyraził zgody na pracę w Radzie Społecznej ZOZ.

Radny Roman Kasprowicz zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Kalety, który zgodził się  pracować w Radzie Społecznej ZOZ.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/304/06 w sprawie powołania członka  Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.9.Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVII/284/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu ) jest przewodnicząca Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przedstawiła uzasadnienie ( w zał.).

Radny Leopold Gomułkiewicz  przypomniał, na co zwracał uwagę podczas uchwalania regulaminu i stwierdził, że skarga wojewody jest nauką na przyszłość i świadczy o kompromitacji gminy.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/305/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVII/284/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.10.Informacja o wynikach kontroli Gminnego Centrum Kultury.

Radny Leopold Gomułkiewicz  zwrócił uwagę przewodniczącej Rady Gminy, by prowadziła sesję zgodnie z regulaminem, bo podjęte uchwały są niezgodne z prawem.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik przedstawił informację o kontroli GCK. Wszyscy radni są zapoznani z jej wynikami bo uczestniczyli w połączonym posiedzeniu komisji w tej sprawie.

Uwag i dodatkowych pytań nie zgłoszono.

      Ad.11.Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie wykorzystania wyników kontroli Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach ( projekt w załączeniu ) jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W związku z tym, że do niektórych sformułowań użytych w projekcie uchwały nie było podstaw, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik zgłosił następujące autopoprawki:

-          w § 1 po wyrazach „ w Siechnicach „ dodaje się wyrazy ”stanowiącej załącznik nr 1”,

-          w § 1 skreśla się pkt  4 i następujące po nim wyrazy „ oraz do” w całości, dalszy zapis stanowi punkt i otrzymuje nr 4),

-           treść § 1 staje się ustępem i zostaje oznaczona numerem 1,

-          w § 1 dodaje się ust.2. w brzmieniu: „Protokół kontroli kompleksowej stanowi zał. nr 2.”

Radny Zbigniew Sieja zgłosił wniosek o cofnięcie projektu uchwały do komisji do czasu uzyskania opinii prawnej na temat czy dyrektor GCK miała prawo nie wydania zespołowi kontrolnemu dokumentów z zakresu rozliczania ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Radny wyraził zaniepokojenie stanowiskiem radcy prawnego, który przyznaje takie prawo dyrektorowi ale nie podaje uzasadnienia. Gdyby się okazało że radca ma rację, to należy poznać podstawę prawną, wykorzystać to przy uchwalaniu statutu gminy i trzeba przewrócić całą koncepcję przygotowanego projektu statutu gminy. Radny Zbigniew Sieja podzielił się wątpliwościami czy informacje te są niejawne czy też stanowią tajemnicę. Dotyczą one osoby, która składa oświadczenie majątkowe. Niebezpieczne jest to, że zostały one udostępnione audytorowi a zespołowi kontrolnemu Rady Gminy nie były udostępnione.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik zgodził się, że do uchwalenia statutu należy te kwestię wyjaśnić. Jednocześnie radny podkreślił, że kontrola połączonych komisji została zakończona. Skierowanie projektu uchwały do komisji nic już nie zmieni, także opinia  radcy nic nie zmieni.

Poparcie wniosku przez radnego Bogdana Kaletę „żeby nie było wstydu przed Urzędem Wojewódzkim”, skłoniło przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Lesława Kubika do odebrania tego tak, że Rada Gminy boi się dokonywania kontroli. Jeżeli tak jest, to radny prosił, by nie uchwalać planu pracy Komisji Rewizyjnej, nie narazi to podatników na koszty, członkowie komisji zajmą się swoja pracą a Rada Gminy będzie spała spokojnie. W każdej instytucji, dla jej zdrowia, jest Komisja Rewizyjna. Nie trzeba bać się, że wojewoda unieważni uchwałę.

Radca prawny Ewa Jacuńska wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna wystąpiła do niej zapytaniem a nie z wnioskiem o opinię prawną. Wcześniejsza opinia prawna w sprawie skargi pani Tomoń nie była zrozumiana przez komisję.

Za wnioskiem radnego Zbigniewa Sieji głosowało6 radnych, przeciw było 7 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała, że radny nie może brać udziału w głosowaniu jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/306/06 w sprawie wykorzystania wyników kontroli Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach głosowało 10 radnych, przeciw był 1 radny, 4 radnych wstrzymało się.

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i  podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała, że radny nie może brać udziału w głosowaniu jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Wójt Jerzy Fitek i zastępca skarbnika Agata Zawadziło Drobnica przedstawili uzasadnienie

( w zał.).

Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/307/06 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i  podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na  finansowanie planowanego deficytu budżetu ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała, że radny nie może brać udziału w głosowaniu jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Leopold Gomułkiewicz  uznał zaciąganie kredytu na pokrycie deficytu, który został zaplanowany, za nie najlepsze rozwiązanie. Kredyt ten spowoduje trudności w przyszłości, termin spłaty kredytu w latach 2007-2015 jest okresem o którym niewiele dzisiaj wiemy.

Wójt Jerzy Fitek opierając się na sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok  poinformował, że pomimo brania kredytów i pożyczek na inwestycje,  zadłużenie gminy jest mniejsze niż 40%. Więcej kredytów spłaciliśmy niż wzięliśmy. W tym roku to się zbilansuje.

Wójt nie widzi tu zagrożenia. Jego zdaniem lepiej wziąć kredyt, wykonać zadanie i spłacać kredyt niż robić inwestycje własnymi środkami po kawałku.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/308/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na  finansowanie planowanego deficytu budżetu głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Ad.14.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok  2006 ( projekt I w załączeniu ) jest wójt. W związku z liczbą ofert jaka wpłynęła na konkurs ogłoszony na realizacje zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wójt proponuje zwiększyć na ten cel środki do 130 tys. zł i zmniejszyć do 10 tys. zł plan wydatków na realizację zadań z zakresu  sportu masowego. Zmieniony projekt uchwały radni otrzymali i komisje zaopiniowały( projekt II w załączeniu ).

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała, że radny nie może brać udziału w głosowaniu jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Pozytywną opinię o projekcie uchwały Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów przekazali przewodniczący Komisji Halina Zdęba i Zbigniew Sieja.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/309/06 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok  2006 głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.15. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Siechnice w obszarze  planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała, że radny nie może brać udziału w głosowaniu jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Witold Warczewski – zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – przedstawił uzasadnienie ( w zał.), na mapie wskazał przebieg linii elektroenergetycznej.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/310/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Siechnice w obszarze  planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV głosowało 15 radnych.

Ad.16. Za przyjęciem protokołu XXXVIII sesji Rady Gminy głosowało 15 radnych.

Ad.17. Radny Leopold Gomułkiewicz  złożył interpelacje w sprawie funkcjonowania spółki wodnej i zapytał na jakiej podstawie prawnej wójt zarządził drugą turę wyborów sołtysa podczas zebrania w Kotowicach.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że uczestniczył w zebraniu w Kotowicach. W trakcie wyborów sołtysa, w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał 50% głosów, w drugim głosowaniu wybór nastąpił większością głosów.  Tak przyjęła Komisja Skrutacyjna, na wniosek mieszkańców.

Radny Leopold Gomułkiewicz  podkreślił, że w statucie sołectwa nie ma mowy o konieczności uzyskania przez kandydata na sołtysa 50% głosów, wójt dopuścił do ewidentnego naruszenia prawa podczas wyborów sołtysa.

Radny Ginter Koch podziękował za przekazanie miejscowości Kotowice kontenera, poinformował o usterkach jakie pojawiły się w trakcie użytkowania kontenera i zapytał czy zostaną one usunięte na koszt wykonawcy remontu lokalu.

Wójt Jerzy Fitek obiecał, że w wyniku kontroli zostanie ustalony  stan kontenera i sprawa zostanie wyjaśniona.

Radny Zbigniew Sieja  zapytał czy wójt zna ustawę o kulturze fizycznej. Zgodnie z nią w jednostkach samorządu  działają Rady Sportu. Do ich zadań  należy m.in. opiniowanie budżetu jednostki w zakresie sportu i tę opinię  należało uzyskać o projekcie budżetu gminy na 2006 rok.

Wójt Jerzy Fitek powiedział, że nie miał informacji o Radzie Sportu ale to sprawdzi.

Radny Marek Kogut zapytał czy gmina ma mieszkania rezerwowe na wypadek zdarzeń losowych oraz co dzieje się z komunikacja do Zacharzyc.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że niezasiedlonych mieszkań gmina nie ma. Jest wolny  jeden kontener, w przypadku zdarzeń losowych są udostępniane mieszkańcom nasze obiekty świetlicowe.  Gmina podpisała umowę z przewoźnikiem na komunikację do Zacharzyc. On ma obowiązek uzyskać zgodę Urzędu Marszałkowskiego na kursowanie i tej zgody jeszcze nie uzyskał. Wójt dowie się na jakie przeszkody napotyka, jakich wymogów nie spełnia.

Ad.18. wniosków nie zgłoszono.

Ad.19.Oświadczeń nie było.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska   zamknęła obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.2010.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXIX/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż