Protokół nr XL/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 kwietnia 2006 roku

 


Protokół  nr XL/06

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 6 kwietnia 2006 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XL sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzyła
i  obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska.

W obradach uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy.

Ad.1.Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska prowadziła sesję zgodnie z następującym porządkiem:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy.

3. Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  15 do 29.03.2006 r.

4.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2005 roku.

5.Informacja o Wójta o realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w budżecie gminy Święta Katarzyna w 2006 roku.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna”.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Święta Katarzyna.

8.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVII/289/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani Władysławy Tomoń i mieszkańców Iwin na brak skuteczności wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącej usunięcia odpadów z działki Barbary Sobeckiej.

9.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie złożenia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2006 r.   w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 października 2003 r. Nr XII/103/03.

10. Zatwierdzenie protokołu XXXIX sesji Rady Gminy.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13.Oświadczenia radnych.

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poinformowała, że:

-          wpłynęła odpowiedź na interpelację radnego Leopolda Gomulkiewicza w sprawie spółek wodnych,

-          wykaz wniosków finansowanych z funduszu inicjatyw społecznych jest do wglądu w biurze Rady Gminy,

-          2 maja mija termin składania oświadczeń majątkowych radnych.

Wójt Jerzy Fitek poinformował:

-          o ustępującym zagrożeniu powodziowym na terenie gminy,

-          o wystąpieniu do wojewody o powołanie komisji, która oszacuje szkody w uprawach i na podstawie szacunku szkód rolnicy będą mogli występować o kredyty preferencyjne,

-          o stanie wałów przeciwpowodziowych, który ocenił jako dobry a po zakończeniu prac przy odbudowie wałów nie będzie groźna woda wyższa niż podczas powodzi z 1997 roku ( oprócz Duroku i Kotowic),

-          o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2005 rok,

-          o pełnionych dyżurach przez Pawła Mazura – nowego doradcy rolnego, którego wójt przedstawił radnym,

Ad.3. Radny Leopold Gomulkiewicz zwrócił uwagę na extra lapidarne zapisy w informacji o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  15 do 29.03.2006 r. ( w zał.) i zapytał o jakie media chodzi w przypadku umorzenia znacznej kwoty zaległości w opłatach mieszkanki Siechnic, czego dotyczy zarządzenie nr 12 wójta skoro czas pracy reguluje kodeks pracy, z czego wynikła potrzeba powierzenia obowiązków dyrektora GOPS.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że zaległości mieszkanki Siechnic dotyczyły należności za pobyt w kontenerach, na którą składały się opłaty za wodę, prąd, kanalizację ( regulowane przez gminę ) oraz czynsz. Zarządzenie nr 12 dotyczy ustalenia dodatkowego dnia pracy za wolny od pracy dzień 1 lub 3 maja. Wobec choroby p. E. Sawczuk obowiązki dyrektora ośrodka zostały powierzone innemu pracownikowi GOPS.

Ad.4. Wójt Jerzy Fitek przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2005 roku ( w zał.).

Ad.5. Wójt Jerzy Fitek przedstawił informację o realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w budżecie gminy Święta Katarzyna w 2006 roku ( w zał.).

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna” (projekt w zał. ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i zgłosił następujące autopoprawki:

-          w  § 1 ust.2 pkt 6 skrót „nt.” zastępuje się wyrazem „dotyczących”,

-          w § 9 ust.3 i w § 21 ust.3 po wyrazach „Wniosek o” dodaje się wyrazy „wydanie technicznych warunków” oraz  wyraz „przyłączenie” zastępuje się wyrazem „przyłączenia”,

-          w § 13 skreśla się na końcu zdania wyrazy „działające na terenie gminy”,

-          w § 20 ust.1 skreśla się wyraz ”stosownym”,

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały i wniesionych autopoprawkach.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zaproponowała by w § 42 skreślić ust.1 jako niezgodny z prawem co podniósł wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym oraz w ust.2 skreślić nr ustępu.

Wójt Jerzy Fitek zgodził się z propozycją przewodniczącej Rady Gminy i wniosek ten zgłosił jako autopoprawkę.

Radny Roman Kasprowicz zaproponował by w § 13 po wyrazie „przeciwpożarowej” dodać wyrazy „ prowadzących działania na terenie gminy”.

Wójt Jerzy Fitek zauważył, że nie ma takiej potrzeby bo w razie potrzeby jednostki straży z Oławy, Żórawiny i Wrocławia i tak się podłączą  ( nikt inny nie przyjedzie po wodę). Nie będzie to wielki koszt, jednostki straży i tak zgłoszą, że wodę pobrali a przynajmniej nie będzie to niezgodne z prawem.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym nakazie wstrzymania się od głosowania gdy dotyczy on interesu prawnego radnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XL/311/06 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna” głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Święta Katarzyna (projekt w zał. ) jest Komisja Statutowa.

Przewodniczący Komisji Statutowej Ginter Koch przypomniał, że statut opracowała Komisja Statutowa, następnie dyskutowały nad nim wszystkie komisje, po wniesieniu poprawek zgłoszonych przez radnych powyższy  projekt został przyjęty większością głosów.

Radny Zbigniew Sieja zapytał przewodniczącą Rady Gminy czy wystąpiła o opinię prawną dotyczącą udostępnienia zespołowi kontrolnemu komisji informacji o premiach i ryczałtach wypłacanych pracownikom jednostek kontrolowanych.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska  poinformowała, że uzgodniła z radcą prawnym, iż przed sesją w sprawie absolutorium zwoła Komisję Koordynacyjną z udziałem radczyni na której problem ten zostanie wyjaśniony.

Radny Zbigniew Sieja zapytał radcę prawnego w jakim zakresie zaopiniowany został projekt statutu gminy oraz w jakiej formie  powinna odpowiadać na pytania Rady Gminy.

Radca prawny Ewa Jacuńska wyjaśniła, że poprzednią wersję statutu zaopiniowała pod względem prawnym i merytorycznym, tej wersji już nie czytała. Komisja Rewizyjna zadała jej dwa pytania dotyczące wypłaty premii i ryczałtów dla pracowników kontrolowanej jednostki i na te pytania odpowiedziała, nie był to wniosek o opinię prawną.

Radny Zbigniew Sieja zauważył, że zapis wprowadzony w § 75 ust.2 iż ”sesję budżetową należy zwołać przed końcem roku  poprzedzającego rok budżetowy” nakłada na przewodniczącego Rady Gminy obowiązek zwołania sesji nawet w przypadku gdy nie ma wymaganych dokumentów i opinii komisji. Taki zapis nie ma sensu dlatego radny zgłosił wniosek o wykreślenie w § 75 ust.2 ostatniego zdania.

Radny Lesław Kubik nie zgodził się z propozycją radnego Zbigniewa Sieji. Spowoduje ona nagminne uchwalania budżetu gminy do 31 marca a nie jest to najlepsze rozwiązanie. Budżet powinien być uchwalony, jak przewiduje ustawa o samorządzie gminnym, do końca grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy a tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach  do 31 marca roku budżetowego.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zauważyła, że niezależnie od tego czy zdanie to będzie w statucie czy nie, obowiązują nas zapisy ustawy.

Za wnioskiem radnego Zbigniewa Sieji głosowało 3 radnych, przeciw było 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Radny Roman Kasprowicz zgłosił wniosek o wykreślenie zapisu w § 2 pkt 15. Za wnioskiem głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się. 

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym nakazie wstrzymania się od głosowania gdy dotyczy on interesu prawnego radnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XL/312/06 w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Święta Katarzyna głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVII/289/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani Władysławy Tomoń i mieszkańców Iwin na brak skuteczności wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącej usunięcia odpadów z działki Barbary Sobeckiej  (projekt w zał. ) jest przewodnicząca Rady Gminy.

Radca prawny Ewa Jacuńska wyjaśniła, że organ nadzoru zagalopował się bo treść pisma mieszkańców Iwin wskazuje, że jest to skarga ( nadzór jej nie miał ) i w momencie złożenia skargi sprawa jeszcze nie została zakończona. Rada Gminy może zgodzić się z nadzorem lub nie ale w ciągu 30 dni musimy przekazać do sądu stanowisko Rady Gminy.

Radny Leopold Gomułkiewicz wyraził przekonanie, że Rada Gminy nie patrzy przez pryzmat złożonego ślubowania ani przez pryzmat mieszkańców gminy lecz głosuje według woli wójta. Podjęcie tej uchwały jest kompromitacją Rady Gminy. 29 grudnia 2005 r. Rada Gminy uchwaliła bubel uznając skargę za bezzasadną. Rada Gminy nie była władna rozpatrywać tej skargi, należało ją przekazać wójtowi. Jak wójt jeszcze nie wydał decyzji w tej sprawie  należało skargę dołączyć do akt sprawy, jak decyzja została wydana skargę należało przesłać do Kolegium Samorządowego. Rada Gminy powinna przeprosić skarżących się mieszkańców a nie ciągnąć sprawę. Radny zgłosił wniosek o zastąpienie w § 1 wyrazów „Nie uwzględnia się” wyrazami „uwzględnia się”. Wtedy nadzór wycofa skargę.

Radca prawny Ewa Jacuńska zapytała radnego skąd ma pewność, że nadzór wycofa skargę i poinformowała, że sąd skargę otrzymał i będzie ją rozpatrywał.

Za wnioskiem radnego Leopolda Gomułkiewicza głosował 1 radny, przeciw było 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym nakazie wstrzymania się od głosowania gdy dotyczy on interesu prawnego radnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XL/313/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVII/289/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani Władysławy Tomoń i mieszkańców Iwin na brak skuteczności wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącej usunięcia odpadów z działki Barbary Sobeckiej  głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciw, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie złożenia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2006 r.   w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 października 2003 r. Nr XII/103/03 (projekt w zał. ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek  stwierdził, ze skarga kasacyjna ma na celu rozstrzygnięcie przez sąd spraw bardzo istotnych dla gminy. Chodzi o rozstrzygnięcie, przy okazji rozpatrywania skargi, czy decyzja prezydenta Wrocławia z 1974 roku ustanawiająca strefy ochrony ujęć wody dla Wrocławia obowiązuje mimo zmian przepisów prawa czy nie.

Witold Warczewski - zastępca kierownika wydziału – pokazał na mapie tereny Mokrego Dworu,  których zagospodarowanie przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest według wojewody i Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego niezgodne z prawem.

Radny Lesław Kubik zapytał czy został skierowany wniosek o uznanie decyzji prezydenta Wrocławia z 1974 roku za nieważną. Byłoby wskazane wystąpienie o uznanie tego aktu prawnego za nieważny ( skoro jest niezgodny z prawem) bo dotąd nikt nie wystąpił o jego unieważnienie. Jak wójt albo Rada Gminy ma takie kompetencje, to należy je wykorzystać bo radny przychyla się do wyroku WSA i uważa że kasację przegramy.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że po otrzymaniu z komisji treści wniosku, skieruje go do zaopiniowania.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym nakazie wstrzymania się od głosowania gdy dotyczy on interesu prawnego radnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XL/314/06 w sprawie złożenia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2006 r.   w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 października 2003 r. Nr XII/103/03 głosowało 14 radnych.

Ad.10. Za przyjęciem protokołu XXXIX sesji głosowało 14 radnych (jednogłośnie ).

Ad.11. Radny Leopold Gomułkiewicz złożył interpelację w sprawie nasadzeń zieleni na terenie gminy oraz wpływów z biletów komunikacji  na terenie gminy.

Radny Marek Kogut zapytał czy marszałek wyraził zgodę na komunikację między Brochowem a Świętą Katarzyną.

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że brak zgody dotyczy przejazdu z Radwanic przez wiadukt ze względu na zły stan wiaduktu, o innych trasach nic nie wiadomo.

Radny Marek Kogut zaproponował, by szukać innego przewoźnika, który zorganizuje komunikację między Wrocławiem i Święta Katarzyna przez Zacharzyce.

Wójt Jerzy Fitek  spróbuje porozmawiać z właścicielem busa i ustalić czy jest on w stanie zapewnić komunikację mieszkańcom Zacharzyc.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała czy firmy mają określone normy czasowe na posprzątanie terenów publicznych  i czy zrobiono inwentaryzację dróg, które wymagają remontu.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że wybrano firmy i lada dzień zaczną one remontować oraz sprzątać drogi, chodnik .i przystanki. Pozostałe tereny publiczne będą sprzątane przez osoby kierowane przez sądy albo przez osoby którym prace te zlecimy w miarę potrzeb i posiadanych środków.

Ad.11.Radny Zbigniew Sieja zgłosił wniosek by, w celu usprawnienia obrad, nie prowadzić dyskusji nad informacją o postanowieniach i zarządzeniach wójta.  Zainteresowani radni mają możliwość dotarcia do  dokumentów i wyjaśnić swoje wątpliwości.

Wójt Jerzy Fitek  ponowił swoje zaproszenie i zapewnił, że każdemu radnemu zostaną udostępnione potrzebne dokumenty i wyjaśnienia tak wójta jak i pracowników.

Radny Leopold Gomułkiewicz zauważył, że każdy ma dostęp do wójta. Jak nie ma być dyskusji nad tym punktem porządku sesji, to lepiej go skreślić z porządku obrad. Poza sesją i komisją, radny niewiele może dlatego nie ma potrzeby odbierania radnym tej możliwości. Poza tym radny nie zawsze może siedzieć w urzędzie, a wójt na pytania radnych odpowiada od ręki..

 Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zauważyła, że skreślenie tego punktu z porządku sesji wymaga  zmiany statutu.

Ad.12. Radny Leopold Gomułkiewicz oświadczył, że podpisał zawiadomienie złożone do prokuratora przez Narodowe Stowarzyszenie Aktywności Społecznej o popełnieniu przestępstwa przez spółki wodne.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała czym zajmuje się kontrola NIK w gminie.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że NIK kontroluje gospodarkę nieruchomościami w 2005 roku.

Radny Zbigniew Sieja oświadczył, że oczekuje satysfakcji od radnych G. Kocha, L. Gomulkiewicza i L. Kubika bo zarzucali mu, że próbuje wstrzymać uchwalenie statutu. Tymczasem z ok. 50 uwag zgłoszonych przez radnego, Rada Gminy przyjęła połowę.

Radny Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że nie przypomina sobie by wskazani radni mówili że radny Zbigniew Sieja chce zablokować uchwalenie statutu. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska   zamknęła obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.2040.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XL/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 kwietnia 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż