Protokół nr XLI/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 


Protokół  nr XLI/06

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XLI sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzyła
i  obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska.

W obradach uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy.

Ad.1. Wójt Jerzy Fitek zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 5: projekt uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Święta Katarzyna z uwagi na wątpliwości formalno-prawne. Projekt zostanie zgłoszony na kolejnej sesji. Za wnioskiem wójta głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Radny Leopold Gomulkiewicz zgłosił wniosek by  wyraz „Informacja” w punkcie 3 porządku sesji zamienić na „Wykaz”.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zwróciła uwagę, że propozycja radnego wiąże się ze zmianą statutu.

Za przyjęciem następującego porządku obrad:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy.

3. Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  31.03.2006 r. do 19.04.2006 r.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2005 rok.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Radwanicach.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ozorzyce, gmina Święta Katarzyna.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szostakowice, części obrębu Sulęcin- Szostakowice – gmina Święta Katarzyna.

8.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Dariusza Zięby na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącą  przydzielenia mieszkania.

9. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/305/06  Rady Gminy Święta Katarzyna  z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVII/284/05 Rady Gminy Święta Katarzyna  z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna. 

10. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

11.Zatwierdzenie protokołu XXXIX sesji Rady Gminy.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski.

14.Oświadczenia radnych.

głosowało14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poinformowała:

-          o zarządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 87, w którym zostały ustalone ilości radnych wybieranych przez mieszkańców naszej gminy do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Rady Powiatu i Rady Gminy,

-          że w okresie między sesjami wpłynęła odpowiedź na interpelację radnego Leopolda Gomułkiewicza,

-          o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych i poprosiła o przekazanie wyników kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wójt Jerzy Fitek poinformował o zgromadzeniu wspólników ZGK, które dobrze oceniło pracę zarządu spółki, zostało mu udzielone absolutorium i zatwierdzono bilans spółki. W związku z rezygnacją prezesa ZGK,  Rada Nadzorcza ogłosiła nabór kandydatów na prezesa.

W tym miesiącu były dwie wizyty inwestorów zainteresowanych gruntami w strefie aktywności gospodarczej. W lipcu szykujemy przetarg na sprzedaż gruntów w strefie.

Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała o jakie zezwolenia chodzi w zarządzeniu wójta nr 16/2006.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że w zarządzeniu określono wymagania jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z ochroną środowiska  ( wywóz odpadów stałych i ciekłych).

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2005 rok

( projekt w załączeniu ) jest  przewodnicząca Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poprosiła wójta o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2005 roku ( w zał.).

Wójt Jerzy Fitek zwrócił uwagę na wykonanie dochodów i wydatków, uzyskanie nadwyżki budżetowej, stan zadłużenia gminy, zmniejszającą się relację długu do dochodów oraz  stosunek spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów wynoszący 12,24%

 ( max. 15%).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik przedstawił przebieg pracy komisji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Został powołany biegły, który  pozytywnie ocenił sprawozdanie ( jego wnioski w zał.). Jego opinia pokrywa się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej ( w zał.).Biorąc pod uwagę zgromadzone opinie oraz przeprowadzoną analizę sprawozdania, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2005 rok. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi za 2005 rok ( uchwała komisji Nr 30/2006 w zał.).  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę na zmiany w budżecie wprowadzane pod koniec roku. Takie „czyszczenie budżetu” nie powinno mieć miejsca  ale skoro Rada Gminy je uchwaliła, to nie możemy tego brać pod uwagę przy ocenie sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o wykonaniu budżetu gminy za 2005 rok ( 5 radnych było za, 3 radnych było przeciw).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o wykonaniu budżetu gminy za 2005 rok ( 5 radnych było za, 1 radny wstrzymał się).

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła również pozytywną opinię komisji o sprawozdaniu (6 radnych było za, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się).

Radny Leopold Gomułkiewicz zapytał o koszt zlecenia ekspertowi badania sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że jest to kwota 3 tys. zł.

Radny Leopold Gomułkiewicz  uznał, że te pieniądze zostały rzucone w błoto a opinia Komisji Rewizyjnej jest nie do przyjęcia. Radny zarzucił przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej dwulicowość bo był w grupie inicjatywnej referendum w sprawie odwołania wójta i Rady Gminy a teraz głosuje za udzieleniem absolutorium. Także radny ma zastrzeżenia do Komisji Rewizyjnej, która nie sprawdzi nasadzeń drzew i krzewów  na górce saneczkowej ( radny otrzymał odpowiedź na interpelację w tej sprawie) a do oceny wykonania budżetu bierze eksperta. Radny Leopold Gomułkiewicz  stwierdził, że jest zdegustowany  oceną Komisji Rewizyjnej bo według radnego praca wójta w 2005 roku była niezgodna z jego obowiązkami i ślubowaniem jakie składał przed Radą Gminy, dlatego będzie głosował przeciw.

Radny Leopold Gomułkiewicz przypomniał, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej podpisywał ulotkę o sprzeniewierzeniu się wójta równomiernemu rozwojowi gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik uznał, że radny Leopold Gomułkiewicz jest zgorzkniały i wyjaśnił, że wójt jest oceniany dwukrotnie. Radny może wyciągnąć swoje argumenty, Rada Gminy je oceni w głosowaniu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska  stwierdziła, że każdy głosuje zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem, zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały ( wersja poprawiona uchwały w zał.) oraz przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

Następnie przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska  poinformowała o sposobie głosowania nad absolutorium i przypomniała o obowiązku wstrzymania się od głosowania jeżeli dotyczy ono interesu prawnego radnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLI/315/06 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2005 rok głosowało 11 radnych, przeciw było 3 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Radwanicach ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej o projekcie uchwały przedstawiła przewodnicząca komisji Halina Zdęba.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLI/316/06 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Radwanicach głosowało 15 radnych.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ozorzyce, gmina Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że uchwalane dzisiaj plany są jednymi z ostatnich planów miejscowości. Uchwały o przystąpieniu do ich sporządzenia podjęła Rada Gminy poprzedniej kadencji. Powodem wydłużenia terminu sporządzenia obydwu planów było oczekiwanie na zgodę Ministra Rolnictwa na włączenie gruntów z produkcji rolnej.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:

-          w § 5 ust. 1 pkt 5 skreśla się w całości,

-          w § 5 ust. 2 drugie zdanie wykreśla się w całości,

-          w § 7 pkt 5 w pierwszym zdaniu po wyrazie „jednokondygnacyjnych” dodaje się wyrazy „położonych poza strefą „K” ochrony konserwatorskiej”,

-           w § 15 ust.1 pkt 19 w ostatnim zdaniu po wyrazach „od cmentarza” dodaje się wyrazy „wyznaczonej jak dla terenu posiadającego sieć wodociągową”,

-          w  § 15 ust.1 pkt 39 i w § 15 ust.2 pkt 1 w pierwszym zdaniu wyraz „krajowej” zastępuje się wyrazem „wojewódzkiej”.

Wójt Jerzy Fitek złożył oświadczenie o spójności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna przyjętym uchwałą Nr XLIV/230/97 z dnia 16.XII.1997 r.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały wraz z poprawkami.

Radny Bogdan Kaleta zapytał  jaki procent gruntów przeznaczonych pod budownictwo należy do gminy i ilu jest właścicieli prywatnych tych terenów.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że gmina posiada w Ozorzycach ok. 1 ha gruntów a 30 ha jest przeznaczonych pod budownictwo. Teren ten jest własnością osób fizycznych mieszkających i nie mieszkających w Ozorzycach. Do planu złożono 48 wniosków,  z tego 34 indywidualne a odrzucono w całości lub częściowo 21 wniosków.

Radny Bogdan Kaleta zapytał  czy wśród właścicieli gruntów przeznaczonych pod budownictwo są osoby posiadające kilka hektarów.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że są tacy, którzy mają od kilku do kilkudziesięciu hektarów, z tego na działki budowlane przeznaczono grunty o pow. od kilkudziesięciu arów do kilku hektarów.

Radny Leopold Gomułkiewicz  zapytał co decyduje o utworzeniu punktu archeologicznego.

Urbanista Krzysztof Balcerek wyjaśnił, że stanowiska archeologiczne nanosi do planu konserwator zabytków.

Radny Leopold Gomułkiewicz  zauważył, że mieszkańcy Ozorzyc uzyskują w planie zgodę na budownictwo zagrodowe a pozostali właściciele gruntów mają tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Mieszkańcy Ozorzyc buntują się i pytają dlaczego tak jest.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że nie ma podstaw do protestów rdzennych mieszkańców Ozorzyc, przybysze nie zostali lepiej potraktowani. Przeznaczenie gruntów pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową wynika ze złożonych wniosków do planu, z dokonanych podziałów, głównie zależy od uzyskanej zgody ministra na wyłączenie .

Radny Lesław Kubik nie zgodził się z wójtem, że plan Ozorzyc jest spójny ze studium zagospodarowania gminy. Radny zacytował rozdz.3 studium, gdzie jest zapis o rolniczym charakterze Ozorzyc. Tymczasem przedstawiony plan  zdecydowanie pozbawia miejscowość charakteru rolniczego. Radnemu zabrakło analizy finansowej. W bliskiej przyszłości gmina będzie musiała tam inwestować w sieci, naciski właścicieli działek będą dotyczyć nowych terenów, gminie zabraknie środków na inwestowanie w tereny objęte planem a to spowoduje konflikty między mieszkańcami. Z braku środków na inwestycje wynika  „czyszczenie budżetu”. Takie plany spowodują, że naruszenie ustawy o finansach publicznych będzie nagminne.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że nie jest prawdą, że „czyszcząc budżet” wójt narusza ustawę o finansach publicznych bo gdyby Rada Gminy nie uchwaliła korekty budżetu zmieniłby się jedynie procent wykonania budżetu. Zmienialiśmy budżet o środki, które i tak nie będą wydane w roku budżetowym. Nie ma obowiązku przedstawiania analiz finansowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwalenie planu Ozorzyc ( także Szostakowic) nie spowoduje wstrzymania inwestycji w Świętej Katarzynie ani w Siechnicach. W planach zagospodarowania przestrzennego  Żernik Wrocławskich, Świętej Katarzyny, Siechnic i Iwin pod budownictwo przeznacza się 1000 ha, tu jest tylko 30 ha. Plany te pozwolą na najbliższe 10-20 lat przewidzieć wizję miejscowości. Zakłada się, że ilość mieszkańców Ozorzyc wzrośnie do 600 osób, budowy wielorodzinnej nie przewiduje się. Bez względu na to czy jest plan czy go nie ma, w Ozorzycach można się budować. Jest to wieś bliski głównej drogi, blisko Żernik, zainteresowanie działkami jest tu b. duże. Plan pozwoli zdyscyplinować rozbudowę wsi, pozwoli ściągnąć rentę planistyczną i opłaty adiacenckie za podziały. Jak teren będzie rolny, opłat tych gmina nie uzyska.

Radny Zbigniew Sieja uznał, że powinno się przygotować analizę finansową skutków uchwalenia planu. W prognozie należy ująć przychody z opłat ale trzeba też oszacować wydatki. Radny zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały do Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy w celu uzupełnienia go o analizy ekonomiczne. Plan został przygotowany według starych przepisów ale skoro funkcjonuje Komisja Archtektoniczno-Urbanistyczna warto byłoby zasięgnąć jej opinii.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że plan Ozorzyc był gotowy, uzgodniony i konsultowany przed powstaniem Komisji Archtektoniczno-Urbanistycznej, czekaliśmy tylko na zgodę ministra na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, która przyszła w grudniu. Nie ma po co go cofać do komisji bo nic więcej nie jest wymagane. Także nie jesteśmy w stanie dzisiaj dokonać analiz ekonomicznych.

Urbanista Krzysztof Balcerek zauważył, że wycofanie planu do komisji spowoduje konieczność ponowienia procedury wyłożenia planu. Urbanista przedstawił projekt planu zagospodarowania Ozorzyc. Na 150 ha gruntów jest zakaz zabudowy, także przewidywana droga 4-pasmowa generuje inne wykorzystanie terenów niż rolnicze. Plan jest według niego kompromisem między funkcją rolniczą a mieszkaniową.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska wskazała tereny rolne, na których nie ma zakazu zabudowy, w planie nie wskazano terenu pod budowę oczyszczalni, co będzie zarzewiem konfliktów oraz zwróciła uwagę że, zgodnie z ustawą o planowaniu, Rada Gminy powinna zostać poinformowana o wynikach badania spójności planu z polityką przestrzenną określoną w studium. Powinna zostać poinformowana w jakich punktach plan nie jest spójny ze studium.

Witold Warczewski – zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  poinformował, że w studium nie wyznaczono żadnych terenów związanych z rozwojem poszczególnych miejscowości i w tym zakresie politykę zostawia się do określenia w planie miejscowym.

Radny Leopold Gomułkiewicz poinformował, że mieszkańcy wsi twierdzą, że nie byli zawiadomieni o planie.

Witold Warczewski wyjaśnił, że każdy mieszkaniec był indywidualnie zawiadomiony o wyłożeniu planu.

Radny Michał Młyńczak zapytał o liczbę mieszkańców Ozorzyc po wdrożeniu planu oraz o konsekwencje wycofania planu do komisji.

Urbanista Krzysztof Balcerek poinformował, że łącznie z terenami przeznaczonymi pod zabudowę zagrodową planuje się wzrost mieszkańców  do 600 osób.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przedstawiła konsekwencje wycofania planu do komisji a wójt Jerzy Fitek stwierdził, że wniosek radnego Zbigniewa Sieji jest niemożliwy do  realizacji. Nie znamy czasu realizacji planu ani  kosztów uzbrojenia terenu. Plan Świętej Katarzyny uchwalony został w 1997 r. a do dzisiaj nie są znane koszty. Uchwalenie planu Ozorzyc nie zagraża budżetowi gminy. Koszty wynikające z jego uchwalenia wójt oszacował na najbliższe 5 lat. na kwotę do 1,5 mln zł. Wniosek, zdaniem wójta,  ma na celu nieuchwalenie planu.

Radny Bogdan Kaleta zapytał czy w przypadku uchwalania planów zagospodarowania np. Radwanic czy Siechnic-Centrum była mowa o kosztach wynikających z ich uchwalenia.

Wójt Jerzy Fitek odpowiedział, że nigdy przez ostatnie 16 lat nie nie dyskutowano na temat wpływu uchwalenia planu na wstrzymanie rozwoju innych miejscowości. Przy rozszerzeniu zakresu opracowania planu Świętej Katarzyny radny Lesław Kubik ani słowem nie zająknął się o kosztach. Także gdy na wniosek państwa Hołubowiczów rozszerzano granice opracowania nikt nie wspomniał o kosztach. Dopiero teraz uwidoczniła się troska radnych o budżet gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała gdzie będzie oczyszczalnia ścieków.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że podobnie jak w innych planach nie ma wskazanego terenu pod oczyszczalnię. Praktycznie przepisy pozwalają lokalizować je wszędzie. Mogą to być grupowe oczyszczalnie budowane z pomocą gminy. Oczyszczalnia nie jest zaplanowana ze względu na brak możliwości zrzutu ścieków. Jak będzie skanalizowana południowa część gminy, będzie można opracować projekt kanalizacji Ozorzyc.

Za wnioskiem zgłoszonym przez radnego Zbigniewa Sieję głosowało 6 radnych, przeciw było 8 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym obowiązku wstrzymania się od głosowania radnych jeżeli dotyczy ono ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLI/317/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ozorzyce, gmina Święta Katarzyna głosowało 9 radnych, przeciw było 6 radnych.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szostakowice, części obrębu Sulęcin- Szostakowice – gmina  Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu została podjęta w 2002 r. Ze względu na brak zgody ministra na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i nasze odwołanie, plan może być dopiero teraz uchwalony. Większość uwag do planu Ozorzyc dotyczy również tego planu. W Szostakowicach gmina ma ponad 6 ha gruntów, które w planie są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W planie jest wyznaczone miejsce pod oczyszczalnię.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w § 5 ust.2 drugie zdanie w całości.

Urbanista Krzysztof Balcerek poinformował, że w planie przeznacza się 25 ha pod inwestycje, zakłada się wzrost liczby mieszkańców  do 450 osób.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Lesław Kubik zapytał dlaczego tak długo trwało przygotowanie planu i czemu Komisja Gospodarcza nie została wcześniej poinformowana o planie.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej został złożony we wrześniu 2003 r. a zgodę otrzymaliśmy w grudniu 2005 r. Dopóki jej nie było, wszystko mogło ulec zmianie.

Radny Lesław Kubik uznał, że gospodarka planistyczna jest prowadzona w gminie niewłaściwie. Plany uchwala się w ciągu kilku dni, komisja w ciągu pół godziny wydaje opinię. Jak chcemy wcześniej zapoznać się z planem, to słyszymy że jeszcze go nie ma a na etapie wyłożenia radny już nie ma nic do powiedzenia.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że procedura planistyczna jest ściśle określona, trudno jest wójtowi i planiście przedstawiać wszystkie propozycje każdego planu. Ta dyskusja  byłaby bardzo pożądana w momencie podejmowania uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu a nie przy jego uchwalaniu.

Radny Zbigniew Sieja zgłosił wniosek o zwrot uchwały do komisji w celu przygotowania projekcji finansowej. Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przeciw było 9 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Wójt Jerzy Fitek złożył oświadczenie o spójności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna przyjętym uchwałą Nr XLIV/230/97 z dnia 16.XII.1997 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym obowiązku wstrzymania się od głosowania radnych jeżeli dotyczy ono ich interesu prawnego.

 Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLI/318/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szostakowice, części obrębu Sulęcin- Szostakowice – gmina  Święta Katarzyna głosowało 9 radnych, przeciw było 5 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Dariusza Zięby na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącą  przydzielenia mieszkania ( projekt w załączeniu ) jest Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował, że skarga dotyczyła  niewłaściwej gospodarki komunalnymi lokalami mieszkalnymi. Na życzenie komisji wójt sporządził wykaz, z którego wynika że wszystkie mieszkania, poza jednym stanowiącym rezerwę na przypadki losowe, są zamieszkałe. Jest kolejka oczekujących na mieszkania. Komisja uznała skargę za bezpodstawną, bo nie ma wolnych mieszkań, które można przydzielić wnoszącemu skargę.

Radny Leopold Gomułkiewicz uznał, że skarga jest pismem do wojewody o pomoc. Z niego wynika, że po raz drugi pojawia się problem sąsiada wójta pana Niemczyka, który dotąd nie został rozwiązany. Takich kontenerów jak panaNiemczyka jest więcej. To pismo powinno być rozpatrzone przez wójta a Rada Gminy powinna go wesprzeć w tej sprawie. Na to liczył Dariusz Zięba a nie  żeby Rada Gminy podejmowała uchwałę, że skarga jest bezzasadna. Sprawa poszła takim torem, że nie daje satysfakcji ani skarżącemu ani wójtowi.

Radny Leopold Gomułkiewicz złożył wniosek o wycofanie skargi z porządku obrad i przekazanie jej wójtowi.

Zastępca wójta Edward Bielec wyjaśnił, że rodzice Dariusza Zięby otrzymali mieszkanie socjalne na tymczasowym osiedlu w Świętej Katarzynie podczas gdy on przebywał na Górnym Śląsku. Po powrocie do rodziców Dariusz Zięba od kilku lat chce  otrzymać odrębny lokal bo nie może porozumieć się z ojczymem. W gorszej sytuacji mamy ok. 100 rodzin, jest ustalona lista oczekujących na mieszkanie. Gdy jakiś lokal się zwolni, otrzymują go najbardziej potrzebujący. Rodzina Dariusza Zięby ma mieszkanie dwupokojowe i w nim skarżący może mieszkać. Problem ten kilkakrotnie wyjaśnialiśmy skarżącemu i jego ojczymowi.

Radny Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że nasza bogata gmina dawno powinna uregulować problem mieszkań komunalnych. Jest to jej ewidentnym obowiązkiem.

Za wnioskiem radnego Leopolda Gomułkiewicza głosował 1 radny, przeciw było 14 radnych.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLI/319/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Dariusza Zięby na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącą  przydzielenia mieszkania głosowało 14 radnych, przeciw był 1 radnych.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/305/06  Rady Gminy Święta Katarzyna  z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVII/284/05 Rady Gminy Święta Katarzyna  z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna

( projekt w załączeniu ) jest przewodnicząca Rady Gminy, która przedstawiła w formie autopoprawki drugą wersję projektu uchwały ( w zał.) i uzasadnienie ( w zał.).

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLI/320/06 zmieniającej uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVII/284/05 Rady Gminy Święta Katarzyna  z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna głosowało 14 radnych, 1 radny się wstrzymał.

Ad.10. Za przyjęciem protokołu z XL sesji Rady Gminy głosowało14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.11. Za zgodą Rady Gminy ( za zgodą głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się)  mieszkaniec Świętej Katarzyny  p. Danilewicz  przedstawił problemy mieszkańców ulic Słonecznej, Bukowej i sąsiednich wynikające z braku utwardzonej nawierzchni tych ulic ( kurz, brud, śmieci, odpady z torów i elektrociepłowni) i zapytał wójta jak  rozwiąże ten problem.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że nic mu nie wiadomo o przywożeniu odpadów. Poza tym sytuacja w Świętej Katarzynie nie odbiega od  stanu innych dróg nieutwardzonych w gminie. Równanie ulic odbywa się przy użyciu równiarki, od 5 lat nie wysypujemy dróg żużlem, do tego celu używamy frezowiny. W budżecie nie ma środków na usuwanie i wymianę kruszywa. W planach na najbliższe lata nie jest przewidziane wykonanie ulicy Strażackiej. Prędzej musimy wykonać kanalizację.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poinformowała, że radni z Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy sprawdzą stan dróg na miejscu i może wspólnie uda się coś wymyśleć.

Radny Lesław Kubik zapytał czy umowa z wykonawcą na wykonanie ulicy Strażackiej w Świętej Katarzynie przewidywała, że urobek z korytowania należy wywieźć na wskazane miejsce magazynowania i czy w najbliższym czasie przewiduje się, w ramach posiadanych środków, rzetelne  wykonanie wiosennych porządków bo tereny publiczne w Świętej Katarzynie w ogóle nie były sprzątane i tak brudno dotąd nie było.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wierzchnią warstwę  z każdej drogi wykonawca robót na przewieźć na magazyn lub na uzupełnienie podbudowy na drogach gminnych. Na oczyszczanie terenów gminnych nikt nie złożył oferty. Sprzątanie mechaniczne jest wykonywane doraźnie. Polega ono na oczyszczeniu krawężników przy chodnikach i nawierzchniach asfaltowych. Śmieci i odpady zostaną w ciągu miesiąca wyzbierane i wywiezione na wysypisko.

Radna Halina Zdęba poinformowała, że podczas wywożenia ziemi z terenu koło cmentarza w Siechnicach został zniszczony chodnik od PPO do ulicy Prawocińskiej  i poprosiła o wyegzekwowanie naprawy drogi i chodnika.

Radny Krzysztof Rudziks zapytał jak długo  będzie urzędowała Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że powołał ją 2 lata temu.

Radny Leopold Gomułkiewicz złożył interpelację w sprawie usług geodezyjnych, zapytał czy kontenery, które widział w Radwanicach, zostały sprzedane, kto uzyskał pieniądze a  jeżeli gmina, to ile.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że wycofane z eksploatacji kontenery gmina sprzedała po cenie złomu i kosztów transportu tj. po ok.250 zł i uzyskała za nie ok.2 tys. zł. Firmy geodezyjne są wybierane w przetargu, Geoagra od kilku lat nie otrzymuje zleceń. Ponieważ dokumenty w gminie trzymamy 5 lat, odpowiedź na interpelację wykraczająca poza ten okres nie będzie możliwa.

Ad.12. Radny Bogdan Kaleta  zgłosił wniosek by położyć większy nacisk na konsultacje z projektantami planów zagospodarowania przestrzennego.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zauważyła, że sporządzającym plan jest wójt i od niego zależy  na jakim etapie opracowania go przedstawi.

Radny Lesław Kubik  zgłosił wniosek by na ulicach o nawierzchni nieutwardzonej jak ul. Słoneczna stosować do utwardzania materiał czysty.

Radny Leopold Gomułkiewicz  poinformował, że mieszkańcy skarżą się na nietaktowne zachowanie sekretarza gminy i zgłosił wniosek by wójt  zwrócił jej uwagę.

Wójt Jerzy Fitek wyraził zdziwienie, że do radnego są składane wnioski na niewłaściwą pracę urzędników  a nikt nie przyszedł z tym do wójta. Wójt zaproponował, by radny przysyłał skarżących się do wójta zamiast w ten sposób mówić.

Radny Zbigniew Sieja zgłosił wniosek do przewodniczącej by udzielanie głosu na sesji mieszkańcom uznać za wyjątek bo nie wszyscy mogą być tak kulturalni jak dzisiejsi goście i możemy mieć kolejki do składania na sesji skarg na wójta.

Radna Halina Zdęba  poprosiła o przedstawienie sytuacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wójt Jerzy Fitek zapoznał radnych z protokołem kontroli przeprowadzonej w GOPS przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Z protokołu wynika, że było naganne postępowanie kierownika w stosunku do pracowników i nieprawidłowości w wypłacaniu premii . Wójt zapowiedział że, podobnie jak PIP, złoży do prokuratury wniosek o popełnieniu przestępstwa.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska   zamknęła obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.2120.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLI/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 kwietnia 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż