Protokół nr XLII/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 maja 2006 roku

 


Protokół  nr XLII/06

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 maja 2006 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XLII sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzyła
i  obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska.

W obradach uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek,  pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy. W związku z odejściem z dniem 31.05.2006 r. z pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej prezesa Leszka Piecyka, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska podziękowała mu w imieniu Rady Gminy za pracę.

Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska prowadziła obrady według następującego porządku:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy.

3. Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  25.04.2006 r. do 17.05.2006 r.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu.                   

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna.

6. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzących swoją działalność na terenie gminy Święta Katarzyna.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w Żernikach Wrocławskich.

9.Zatwierdzenie protokołu XLI sesji Rady Gminy.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.

12.Oświadczenia radnych.

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poinformowała:

-          o piśmie przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Romana dotyczącego zorganizowania spotkania w sprawie działań w celu pozyskania środków unijnych,

-          że planuje zorganizować powyższe spotkanie w połowie czerwca,

-          że wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie statutu gminy( radni otrzymali je na sesji), zostanie zorganizowane posiedzenie wspólne komisji w tej sprawie,

-          że radni otrzymali projekt statutu  GCK, będzie on również przedmiotem obrad wspólnej komisji,

-          o odpowiedzi na interpelację radnego Leopolda Gomułkiewicza w sprawie usług geodezyjnych,

-          o projekcie uchwały w sprawie uznania wiekowych dębów rosnących w okolicach Świętej Katarzyny za pomniki przyrody złożonej przez radnego Leopolda Gomułkiewicza i poprosiła radnego o uzupełnienie projektu o stosowny wniosek,

-          o informacji dyrektora Szkoły Podstawowej w Siechnicach dotyczącej wygaśnięcia umowy o pracę z radnym zatrudnionym w szkole,

-          o skardze Ireny Werki na wójta i przekazała ją Komisji Rewizyjnej do zbadania,

-           o ponownym wniosku Ireny Lange  w sprawie zmiany planu zagospodarowania jej działek ( wniosek przekazany został Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy),

-          o zaproszeniu  dla 2 radnych na wyjazd do zaprzyjaźnionej gminy Sin le Noble i  poprosiła zainteresowanych wyjazdem o zgłoszenia.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że:

-          w związku ze złożonym wypowiedzeniem, nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej Leszkiem Piecykiem i w poniedziałek Rada Nadzorcza podejmie decyzję w sprawie jego następcy,

-          rozwiązano umowę o pracę z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, już ukazało się ogłoszenie o naborze kandydatów na to stanowisko,

-          z końcem miesiąca odchodzi z GOPS główna księgowa ( złożyła wypowiedzenie), jutro komisja wybierze jej następcę,

-          będzie odwołany Edward Bielec z funkcji zastępcy wójta ( teraz jest na zwolnieniu lekarskim) a wójt zastanawia się czy jest sens by do końca kadencji powoływać zastępcę,

-          w ramach współpracy nasza młodzież uczestniczy w turnieju piłkarskim w Sin le Noble,

-          w sobotę odwiedzi gminę delegacja powiatu Borken, zwiedzi PPO, gimnazjum, tereny sportowe w Siechnicach, EC oraz weźmie udział w otwarciu retroteki w Świętej Katarzynie.

Wójt Jerzy Fitek podał program pobytu 4-osobowej delegacji gminy we Francji.

Ad.3. Radni nie mieli pytań i uwag do informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna wydanych w okresie od  25.04.2006 r. do 17.05.2006 r.

( w zał.).

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu (projekt w załączeniu) jest wójt.

      Wójt Jerzy Fitek poinformował, że na wniosek Marszałek Województwa Dolnośląskiego

(  w zał.)  przekazujemy w formie darowizny działki wydzielone z dróg gruntowych i rowów o powierzchni ok. 4 ha na realizację drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka. Wójt zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:

-          w § 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Wyraża się zgodę na przekazanie na rzecz Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w formie darowizny, nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Święta Katarzyna położonych:”,

-          w § 2 wyraz „Regulacji” zastępuje się wyrazem „realizacji”.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy przedstawił przewodniczący komisji Jerzy Woźniak.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił również pozytywną opinię komisji.

Radny Lesław Kubik uznał, że nie musimy za darmo oddawać gruntów, bezpłatne ich przekazanie nie jest słuszne.

Radny Zbigniew Sieja poprosił by radni nie brali pod uwagę  stanowiska radnego Lesława Kubika. Budowana droga jest finansowana ze środków publicznych a jej znaczenia nie można przecenić.

Wójt Jerzy Fitek zwrócił uwagę, że my nabywaliśmy na cele publiczne grunty od starosty czy Agencji Nieruchomości  Skarbu Państwa nieodpłatnie. Tu też jest cel publiczny. Gmina współfinansowała koncepcję przebiegu tej drogi, jej realizacja jest istotna dla rozwoju naszej gminy, pozwoli poprawić dostępność gminy, dojazd i wyjazd z niej. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym obowiązku wstrzymania się od głosowania radnych jeżeli dotyczy ono ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLII/321/06 w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu głosowało13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.5.  Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna (projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował że, na wniosek ZGK,  projekt taryfy był analizowany przez zewnętrzną firmę consultingową. Taryfy są ustalone na rok od 1.07.2006 do 30.06.2007 r. W projekcie uchwały po raz pierwszy ustala się dopłaty do opłat za świadczenie usług przez ZGK. Główną przyczyną dopłat oraz zwyżki cen wody i ścieków jest objęcie ZGK podatkiem od nieruchomości ( dotąd zakład korzystał ze zwolnienia, teraz nie ma takiej możliwości). Rocznie podatek od nieruchomości ZGK wyniesie ponad 650 tys. zł, wpływy ZGK z dopłat wyniosą ok.450 tys. zł. Dopłaty proponujemy po to, by mieszkańcy gminy nie odczuli drastycznego wzrostu cen wody i ścieków.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki:

-          § 2 skreśla się w całości,

-          w nowym § 2 wyraz „Zatwierdza” zmienia się na wyraz „Ustala”,

-          w nowym § 4 skreśla się wyrazy „Gazecie Wyborczej”.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały wraz z poprawkami wójta  przedstawił przewodniczący komisji Jerzy Woźniak.

Także pozytywną opinię przedstawił przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja.

W imieniu mieszkańców Siechnic, radny Krzysztof Rudziks stwierdził, że podwyżka ceny wody jest znaczna ale radny przyjmuje argumenty za wzrostem ceny. Natomiast drastyczny wzrost ceny ścieków z 3,31 na 5 zł/m3 jest niezrozumiały. Gmina jest kanalizowana, coraz więcej ścieków trafia do oczyszczalni a mimo to cena rośnie. Jakość wody pozostawia wiele do życzenia więc  mieszkańcy kupują wodę mineralną. Wprowadza się alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę a mimo to cena rośnie.

Prezes ZGK Leszek Piecyk wyjaśnił, że zawirowania w cenach spowodowała uchwała Rady Gminy o podatku od nieruchomości. Majątek ZGK to 35 mln zł, z tego 2% podatku to kwota  ok. 700 tys. zł. Wartość środków trwałych służących do zaopatrzenia w wodę wynosi 10 mln zł ( podatek od tego 200 tys. zł ) , reszta służy oczyszczaniu ścieków (podatek 500 tys. zł). Spółka przyjmuje rocznie 208 tys.m3 ścieków. W cenie 1 m3 ścieków ( 5 zł) podatek stanowi 2,50 zł a pozostałe 2,50 to cena ścieków. Dotąd mieszkańcy płacą za ścieki po 3,31 zł czyli poprzez zmniejszenie kosztów spółki i pozyskanie nowych dostawców ścieków, cena ścieków jest mniejsza. Zakład dostarcza rocznie 445 tys.m3 wody, w cenie 1 m3 podatki stanowią czterdzieści kilka groszy. Prezes Leszek Piecyk podkreślił, że nie można  dotować ścieków z przychodów z wody i na odwrót. Głównym dostawcą wody jest zakład z Oławy, który dolicza sobie dodatkowo 10% narzutu. By ograniczyć zakupy z Oławy i w ten sposób obniżyć cenę wody,  ZGK dąży do spięcia naszych stacji między sobą i z siecią Wrocławia. W tym roku połączyliśmy Radwanice z siecią Wrocławia ( woda będzie 30% tańsza), pozostaje jeszcze spięcie SUW Łukaszowice i SUW Suchy Dwór z SUW Święta Katarzyna. Woda z PPO nie spełniała oczekiwań naszych odbiorców dlatego przestaliśmy ja kupować. Docelowo 65% wody będzie pochodziło z naszych ujęć, reszta z Wrocławia. Są uwagi mieszkańców Świętej Katarzyny do jakości wody. Ze względów technologicznych nie możemy obniżyć jej twardości poniżej 300 mg (norma wynosi 500 mg, osiągamy poniżej 440 mg ).Nadzór nad jakością wody sprawuje stacja sanitarno-epidemiologiczna. W ubiegłym roku były 4 przekroczenia normy, w tym 2 bakteriologiczne.

Radny Leopold Gomułkiewicz  zaapelował by zastanowić się czy w wyniku wzrostu ceny ścieki nie trafią do gruntu zamiast do oczyszczalni, czy nie stracimy na ochronie środowiska.

Wójt Jerzy Fitek wyliczył, że w cenie ścieków jest 1,56 zł dopłaty gminy. Odbiorca zapłaci za ścieki 3,44 zł, dotąd płacił 3.31 zł. W ciągu następnego roku odbiorca zapłaci o 11 gr więcej, co stanowi 3-4 % wzrostu ceny. Jeżeli chodzi o jakość wody, będziemy dochodzić z ekspertami jak ją poprawić. Także PPO będzie modernizować stację uzdatniania wody by poprawić jej jakość i będzie sprzedawać wodę o 30% taniej.

Radny Krzysztof Rudziks podkreślił, że operujemy tutaj cenami bez 7 % podatku VAT. Wyjaśnienie mieszkańcom wzrostu ceny ścieków z 2,55, zł do 5 zł będzie bardzo trudne.

Prezes ZGK Leszek Piecyk podkreślił, że taryfy wynikają z kosztów, szczególny wpływ ma wprowadzenie podatku od nieruchomości. Odbiorca zapłaci za wodę o 5,3 % więcej, za ścieki o 4,2%. Resztę pokryje gmina. Te dopłaty do spółki wyniosą  ok. 250 tys. zł. Także ZGK wykona duży wysiłek by obniżyć swoje koszty.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym obowiązku wstrzymania się od głosowania radnych jeżeli dotyczy ono ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLII/322/06 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna głosowało9 radnych, 2 radnych było przecie, 4 radnych wstrzymało się.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006 (projekt w załączeniu) jest wójt. Propozycje zmian budżetu zostały szczegółowo przedstawione w uzasadnieniu uchwały ( w zał.)

Radny Krzysztof Rudziks zapytał czy  wymiana wyposażenia kuchni w przedszkolach w Żernikach Wrocławskich i Świętej Katarzynie spowoduje konieczność przesunięcia środków na ten cel z innych jednostek i czy - w związku ze zwiększeniem planu wydatków GOPS o 10 tys. zł na usługi opiekuńcze – zmieniły się stany osobowe w GOPS, skąd ta kwota i jak to rozliczyć

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nie ma przesunięcia środków w szkołach ani przedszkolach. Wydatki na wymianę wyposażenia   pokryjemy ze środków pochodzących ze zwiększonego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ze zmniejszenia o ok.32 tys. dotacji dla szkoły w Kotowicach w porównaniu z założoną kwotą w budżecie gminy. W związku ze zwiększoną ilością podopiecznych, którym należy zapewnić opiekę, środków zaplanowanych w budżecie wystarczy do lipca. By objąć opieką jak najwięcej mieszkańców, wprowadzamy zmiany polegające na zatrudnieniu osób na pełne etaty opiekunów. Wtedy jeden opiekun za pensję ok.1000 zł zajmie się 5-6 osobami. Środki na ten cel też pochodzą z wpływu naszego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym obowiązku wstrzymania się od głosowania radnych jeżeli dotyczy ono ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLII/323/06 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006 głosowało13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzących swoją działalność na terenie gminy Święta Katarzyna (projekt w załączeniu) jest wójt.

      Wójt Jerzy Fitek poinformował, że  w stosunku do projektu uchwały zdjętej z porządku obrad poprzedniej sesji Rady Gminy, w tym projekcie wzrasta z 75% do 80% dotacja na każdego ucznia w oddziale przedszkolnym oraz wykreślono tryb udzielania innych dotacji niż oświatowe. Inne zmiany to zmiany stylistyczne, zmodyfikowane załączniki oraz poprawki zgłoszone przez komisje.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba  przedstawiła pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Także pozytywną opinię przedstawił przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym obowiązku wstrzymania się od głosowania radnych jeżeli dotyczy ono ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLII/324/06 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzących swoją działalność na terenie gminy Święta Katarzyna głosowało14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

            Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w Żernikach Wrocławskich (projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że  projekt uchwały wynika z wniosków i potrzeb mieszkańców Żernik Wrocławskich, którzy chcą zamieszkać w wybudowanych domach przy ulicach, których nazwy - Wiśniowa i Ogrodowa – uzgodniono z Radą Osiedla.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym obowiązku wstrzymania się od głosowania radnych jeżeli dotyczy ono ich interesu prawnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLII/325/06 głosowało14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.9. Za przyjęciem protokołu z XLI sesji Rady Gminy głosowało15 radnych.

Ad.10.Radny Krzysztof Rudziks  zasygnalizował potrzebę ustawienia pojemnika na odpady wielkogabarytowe w Prawocinie i zapytał jak się ustala miejsca ustawienia takich pojemników.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska wyjaśniła, że jest to inicjatywa Rady Miasta. Propozycje miejsc  ustawienia pojemników zgłaszali radni, Prawocin zostanie uwzględniony gdy będziemy wskazywać kolejne ustawienie pojemników.

Radny Roman Kasprowicz  zwrócił uwagę, że kontenery te są  często  przepełnione, firma nie uprząta  placu wokół kontenerów.    

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych jest stosowana w dużych miejscowościach gminy od kilku lat. Termin i miejsce odbioru jest uzgodnione z Radami Osiedli i Miejską.. Jak kontener jest pełny, to nie należy odpadów ustawiać obok kontenera bo wywożący nie ma gdzie ich  zabrać. Koszt przywiezienia i wywiezienia jednego kontenera wynosi 250 zł.

Radna Halina Zdęba zapytała jak długo ma trwać budowa  drogi  od ulicy Świerczewskiego do gimnazjum ( bo niewiele tam zrobiono), czy jest ona prosta czy  ma zakręty, czy mają być zrobione chodniki i czy jest tam jakiś inspektor nadzoru.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że wykonawca ma zakończyć roboty do końca czerwca. Chodnik do gimnazjum będzie po jednej stronie ulicy, po drugiej stronie nie będzie chodnika aż do zagospodarowania terenu prywatnego na parking.

Radny Marek Kogut zapytał jakie są szanse na ruszenie komunikacji do Brochowa.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że  przedsiębiorca nie wycofał oferty, nadal stara się o pozwolenie i nie może tego załatwić. Zostanie mu wyznaczony termin załatwienia uruchomienia komunikacji. Niedotrzymanie terminu spowoduje rozwiązanie umowy. Radny Marek Kogut zwrócił uwagę na zapadający się chodnik w Zacharzycach.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że chodnik nie zapada się.         Na chodnik wjechał samochód ciężarowy i uszkodził dwie kostki brukowe. Niedługo nastąpi realizacja chodnika po drugiej stronie ulicy, wtedy uszkodzenie zostanie usunięte.

Radny Zbigniew Sieja zapytał czy został ogłoszony przetarg na wykonanie boiska w Siechnicach ( jeżeli nie ogłoszono, to dlaczego) i kiedy nastąpi realizacja zadania.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg. Realizacja całości zadania jest planowana do czerwca 2007 r. W tym roku ma być gotowe boisko ( w specyfikacji  podano termin wykonania płyty boiska do końca września ).

Radny Leopold Gomułkiewicz zapytał o kryteria jakie należy spełnić, by prowadzić ogródek piwny.

Radca prawny Ewa Jacuńska poinformowała, że udostępni radnemu opinię prawną, którą wydała Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Radny Jerzy Woźniak zapytał kiedy zostanie załatwiony problem podania energii elektrycznej do parku w Żernikach Wrocławskich.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że niedługo problem zostanie rozwiązany. Aktualnie pracownicy  załatwiają go z energetyką, pozostaje podpisanie umowy i włączenie energii.

Radny Lesław Kubik  zapytał jaka będzie forma  wykonania rekultywacji boiska w Świętej Katarzynie ( przetarg czy inna forma), kiedy to nastąpi i czy jeszcze trwa okres gwarancji na remont stawu.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że środki na rekultywację boiska w Świętej Katarzynie mamy w budżecie w tym roku. Kilka wywrotek ziemi dowieźliśmy. Zakres i termin rekultywacji jest do omówienia, pracownicy urzędu oczekują na przedstawicieli klubu sportowego Orzeł. Czy jeszcze trwa okres gwarancji na remont stawu wójt sprawdzi.

Radny Mariusz Teodorowicz  zapytał czy został ogłoszony przetarg na wykonanie kompleksu sportowego i na adaptację poddasza w budynku świetlicy w Żernikach Wrocławskich oraz na pawilon świetlicowy w Iwinach.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że ogłoszono przetarg na adaptację poddasza w świetlicy i na I etap budowy kompleksu sportowego ( realizacja etapu do końca października ). Nie można ogłosić przetargu na pawilon w Iwinach bo firma projektowa nie uzyskała jeszcze pozwolenia na budowę i nie ma wymaganych uzgodnień. Przetarg będzie można ogłosić jak będzie dokumentacja, prawdopodobnie we wrześniu.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska  zapytała czy prawdziwe są informacje o zapełnianiu wysypiska śmieci luźnym materiałem (prawdopodobnie zepsuła się zgniatarka), czy jest system monitoringu ilości odpadów gromadzonych na wysypisku, kiedy rozpoczną się prace nad II etapem parku w Siechnicach przy gimnazjum oraz jaki jest stan prac przygotowawczych do budowy sali gimnastycznej w Świętej Katarzynie.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że ilość odpadów zgromadzonych na wysypisku jest dwa razy w roku weryfikowana z prowadzonym zapisem ilości odpadów przyjętych. Normatyw na poprzedni rok został przekroczony ale w całości  się mieszczą. Lada chwila zostanie uruchomiona sortownia i recykling co wydłuży okres użytkowania wysypiska, który został zaplanowany do 2009-2010 r. Zgodnie z obecnym tempem zapełniania, kwatera wystarczy do 2009 roku. Na wysypisku była awaria kompaktora, zamiennie stosowano przez 1,5 miesiąca do ugniatania śmieci ciężką ładowarkę ( jest to zgodne z warunkami dopuszczenia zakładu utylizacji do eksploatacji). Kompaktor jest już naprawiony, do czerwca ma być wymieniony na nowy. W czerwcu ogłosimy przetarg na realizację parku przy gimnazjum. Przetarg obejmie całe zadanie, które będzie realizowane przez 3 lata. Projektant sali gimnastycznej w Świętej Katarzynie został wyłoniony w przetargu. Projekt wraz z pozwoleniem na budowę przygotuje do września.

Radny Roman Kasprowicz  wskazał na potrzebę ustawienia znaku zakazu postoju na ulicy Jarzębinowej w Siechnicach oraz zapytał kiedy firma Nowe Lokum naprawi chodnik uszkodzony w trakcie budowy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że tymczasowy parking został wyznaczony koło ulicy Chabrowej dlatego chętnie widziałby po jednej stronie ulicy zakaz postoju. Wszelkie uszkodzenia zostaną usunięte przez wykonawców budynków po zakończeniu robót.

      Ad.11. Radny Lesław Kubik zgłosił wnioski o sprawdzenie czy jeszcze obowiązuje gwarancja  na remont stawu w Świętej Katarzynie, o dokonanie przeglądu wszystkich robót, na które kończy się okres gwarancyjny i w tym okresie doprowadzić by wykonawcy usunęli wszystkie usterki.

Radny Leopold Gomułkiewicz zaproponował by wylosować spośród radnych te osoby, które wyjadą do Francji.

Ad.12.Oświadczeń radnych nie było.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska   zamknęła obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1930.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLII/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 maja 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż