Protokół nr XLIII/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 czerwca 2006 roku

 


Protokół  nr XLIII/06

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 22 czerwca  2006 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XLIII sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzyła
i  obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska.

W obradach uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek,  pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy.

Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów 11, 12 i 13 , ze względu na wątpliwości co do zapisów dotyczących bezpośredniego wyboru przewodniczącego zarządu osiedli i  miasta oraz nadzoru w sołectwach.

Za wnioskiem głosowało12 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Za następującym porządkiem sesji głosowało 12 radnych, 1 radny się był przeciw: 1.Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy.

3. Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od  17.05.2006 r. do 9.06.2006 r.

4.Przedstawienie oceny działalności Wójta Gminy Święta Katarzyna w 2005 roku przez Komisję Rewizyjną.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Zębicach.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości  Święta Katarzyna dla terenu położonego w południowej części miejscowości.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „E”- obszar położony w południowo-zachodniej części obrębu  Żerniki Wrocławskie.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „F”- obszar położony w południowej części obrębu  Żerniki Wrocławskie.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „B” dla obszaru położonego  w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie skargi Józefy Lichwy na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącą  nieprzedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 960 położonej w Świętej Katarzynie.

11. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. 

12.Zatwierdzenie protokołu XLII sesji Rady Gminy.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski.

15.Oświadczenia radnych.

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poinformowała radnych:

-          że w Sin le Noble będą reprezentować Radę Gminy radni Halina Zdęba i Bogdan Kaleta,

-          że 10 lipca w sali w gimnazjum odbędzie Forum Dyskusyjne „Gmina Święta Katarzyna w Unii Europejskiej”,

-          że wpłynęło pismo z Wyższej Szkoły Administracji w Kielcach z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania organów samorządu w gminie. Ankieta jest dostępna w biurze Rady Gminy.

Wójt Jerzy Fitek nie miał informacji  niezbędnych do przekazania Radzie Gminy.

Ad.3. Dodatkowych pytań do informacji o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna wydanych w okresie od  17.05.2006 r. do 9.06.2006 r. ( w zał.) radni nie mieli.

Ad.4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik przedstawił przebieg pracy komisji nad oceną działalności wójta. Komisja Rewizyjna wzięła pod uwagę dokumenty, o których mowa w statucie gminy, własną ocenę oraz ocenę wójta dokonaną przez jednostki pomocnicze i pozytywnie oceniła działalność wójta w ciągu roku 2005. Jest to ocena podjęta niejednogłośnie. Uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny działalności wójta wraz z uzasadnieniem ( w zał.) przewodniczący komisji przedstawił radnym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik zwrócił uwagę przewodniczącej Rady Gminy na popełniony błąd polegający na braku na dzisiejszej sesji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie oceny wójta. Jest  mowa w statucie gminy, że oceny wójta dokonuje Rada Gminy a opinię przedstawia Komisja Rewizyjna.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska wyjaśniła, że szukała ale nie znalazła  delegacji ustawowej by do powyższej oceny wójta niezbędna była uchwała. Przewodnicząca poprosiła radcę prawnego o opinię w tej sprawie.

Wójt Jerzy Fitek podziękował za pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej i zwrócił uwagę, że uzasadnienie Komisji Rewizyjnej jest do negatywnej opinii. Każda uwaga w uzasadnieniu powinna skutkować nieudzieleniem absolutorium wójtowi. Wójt podkreślił, że Rada Gminy uchwaliła  wszystkie zmiany budżetu, wszystkie inwestycje zostały odpowiednio przygotowane i rozpoczęte lub zakończone. Znowu będziemy w czołówce gmin inwestujących w Polsce. Uwagi Komisji Rewizyjnej wskazują jak planować kolejny budżet gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik podkreślił, że opinia została wydana niejednogłośnie, nie mówi się w niej o dobrze wykonanych obowiązkach. Komisja wskazuje czego nie należy w przyszłości robić.

Ad. 5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Zębicach ( projekt w zał.) jest wójt.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała, że radny nie może brać udziału w głosowaniu nad uchwałami ujętymi w dzisiejszym porządku sesji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że propozycja nazwania ulicy Zielonej została uzgodniona z mieszkańcami i Radą Sołecką Zębic. Leży ona na nowym terenie, gdzie już trwa budowa domów.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr XLIII/326/06 Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Zębicach głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad. 6. Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości  Święta Katarzyna dla terenu położonego w południowej części miejscowości ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały ( w zał.) i podkreślił, że zmiana planu Świętej Katarzyny wynika z dynamicznego rozwoju miejscowości i wniosków mieszkańców o wyznaczenie nowych terenów budowlanych. Aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego wsi został uchwalony w 1997 roku.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała czy dokonano analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Urbanista Witold Warczewski oraz wójt Jerzy Fitek poinformowali, że były robione analizy co do zasadności i zgodności z przygotowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty planem będzie przeznaczony na zabudowę jednorodzinną, cmentarz, tereny rolne z zakazem zabudowy, Są wnioski o zmianę funkcji obszarów produkcyjnych, których funkcje ustały ( np.  mleczarnia).Nie będzie tam terenów zabudowy wielorodzinnej. Analizowaliśmy również możliwości wykorzystania istniejącego uzbrojenia gruntów. Nie robiono analiz finansowych, bo to jest wymagane na etapie planu.

Radny Zbigniew Sieja zapytał czy do wszystkich uchwał były prowadzone takie analizy bo na komisji powiedziano, że jeszcze nie wiadomo jakie będą funkcje tych terenów.

Wójt Jerzy Fitek potwierdził i wyjaśnił, że są podstawowe założenia, szczegółowych nie ma, teraz nikt ich nie określi  bo np. możemy nie  uzyskać zgody ministra na wyłączenie gruntów.

Radny Zbigniew Sieja podkreślił, że interesują go ogólne zasady. Jeżeli są analizy dotyczące kierunków zagospodarowania należało je radnym przedstawić.

Radny Leopold Gomułkiewicz  zauważył, że można domniemywać, że te funkcje będą określone w zależności od tego kto da więcej.

Radny Lesław Kubik  zwrócił uwagę na niewłaściwa metodologię przyjętą przy pracach planistycznych. Rada Gminy nigdy nie wie a w ogólnym zarysie powinna wiedzieć jakie funkcje chcemy umieścić w planie. Koncepcje ogólną musi mieć przygotowaną zleceniodawca planu. Często przewija się tu cmentarz i  teren pod jego rozbudowę. Powinno się mieć opinię mieszkańców co do cmentarzy bo po co nam cmentarz, który nikomu nie odpowiada a tylko jest powodem wzburzenia.

Urbanista Witold Warczewski zwrócił uwagę, że w obowiązującym planie jest lokalizacja cmentarza  koło Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Problematyczne też jest pozyskanie terenów wokół obecnego cmentarza.

Radny Lesław Kubik zauważył, że zgoda właścicieli zależy od  ceny. Na nowym terenie jest wysoki poziom wody gruntowej, który będzie miał wpływ na koszty pochówku.

Wójt Jerzy Fitek zauważył, że ta dyskusja będzie dobra przy uchwalaniu planu. O podtrzymaniu lub zmianie funkcji terenów przeznaczonych na cmentarz decyzję podejmie Rada Gminy. Gdy proboszcz wraz z mieszkańcami kupią tereny koło obecnego cmentarza po ok. 100 zł/m2, to cmentarz można  tam lokalizować bo te funkcje tam są. Tam też jest wysoki poziom wody gruntowej.

Radny Zbigniew Sieja zgłosił wątpliwość  czy radny planujący kupić grunty na terenach objętych zmianą planu powinien wstrzymać się teraz od głosowania.

Wójt Jerzy Fitek był zdania, że nie ma takiej potrzeby. Teraz mamy do czynienia z rozważaniem co by było gdyby bo np. może zdarzyć się, że do kupna nie dojdzie.

Za przyjęciem uchwały Nr XLIII/327/06 Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości  Święta Katarzyna dla terenu położonego w południowej części miejscowości głosowało 9 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

Ad. 7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „E”- obszar położony w południowo-zachodniej części obrębu  Żerniki Wrocławskie ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały ( w zał.) i wyjaśnił, że teren opracowania planu podzielono na części bo to usprawni pracę m.in. ze względu na skalę używanej mapy ( 1:1000).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała czy gmina ma własne grunty w granicach opracowania planu oraz jaki jest obszar objęty planem.

Urbanista Witold Warczewski wyjaśnił, że gmina nie ma tam swoich terenów a obszar opracowania zajmuje ok.30 ha.

Za przyjęciem uchwały Nr XLIII/328/06 Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „E”- obszar położony w południowo-zachodniej części obrębu  Żerniki Wrocławskie głosowało 8 radnych, 6 radnych wstrzymało się.

Ad. 8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „F”- obszar położony w południowej części obrębu  Żerniki Wrocławskie( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała o wielkość obszaru objętego planem. oraz o własność terenów gminy.

Urbanista Witold Warczewski poinformował, że gmina nie ma tu własności poza drogami gruntowymi, obszar opracowania wynosi ok. 30 ha.

Za przyjęciem uchwały Nr XLIII/329/06 Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „F”- obszar położony w południowej części obrębu  Żerniki Wrocławskie głosowało 10 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

Ad. 9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „B” dla obszaru położonego  w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej

( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że obszar ten obejmuje część, która styka się z Biestrzykowem. Jest tu park, drogi i place publiczne, wolnych  gruntów gminnych nie ma.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

 Za przyjęciem uchwały Nr XLIII/330/06 Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „B” dla obszaru położonego  w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie skargi Józefy Lichwy na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącą  nieprzedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 960 położonej w Świętej Katarzynie ( projekt w zał.) jest Komisja Rewizyjna.

Rada Gminy udzieliła zgodę na zabranie głosu przez Józefę Lichwę na sesji. Za zgodą głosowało 9 radnych, przeciw głosował 1 radny, 4 radnych wstrzymało się.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował, że skarga na wójta dotyczyła odebrania J. Lichwie części  dzierżawionej od gminy działki i wykorzystania jej na gminną szkółkę drzew i krzewów ( skarga w załączeniu) oraz przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej ( w zał.), która uznała skargę za niezasadną. Skarżąca  podpisywała umowy o dzierżawę gruntu, znała ich treść i wiedziała kiedy umowy się kończą. Zarzut, że wójt zabrał grunt J. Lichwie i przekazał go p. Uśakowi jest  nieprawdziwy. Pan Uśak jest pracownikiem Urzędu Gminy i z racji swojej pracy zajmuje się szkółką.

Józefa Lichwa przedstawiła swoją skargę, zapytała czy prawdą jest, że działkę nr 960 kupił Bronisław Zając i zapytała dlaczego nie robi się zebrań z mieszkańcami bo na nich można wyjaśnić wiele wątpliwości.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nigdy nie odmawiał udziału w zebraniach mieszkańców poszczególnych miejscowości. Wielokrotnie tłumaczył pani J. Lichwie przeznaczenie spornego terenu w planie zagospodarowania wsi. Informował, że grunt leżący w strefie przycmentarnej nie jest przeznaczony do sprzedaży. Działka leży blisko Urzędu Gminy i dlatego łatwo przypilnować prowadzone na niej uprawy.

Radny Leopold Gomułkiewicz  wskazał na mało umiejętne podejście wójta do ludzi typu J. Lichwy i zaproponował by w przyszłości nie dopuszczać do podobnych sytuacji bo to  źle świadczy o organach gminy.

Za przyjęciem uchwały Nr XLIII/331/06 Rady Gminy w sprawie skargi Józefy Lichwy na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącą  nieprzedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 960 położonej w Świętej Katarzynie głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym  ( projekt w zał.) jest wójt. 

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uchwały wynika z ustawowej konieczności zmiany okręgów wyborczych, przedstawił uzasadnienie ( w zał.), nowe granice okręgów wyborczych i  ilość radnych wybieranych w każdym okręgu. Projekt był omawiany na połączonym posiedzeniu wszystkich komisji  gdzie radni zapoznali się z opiniami jednostek pomocniczych i komisarza wyborczego. Radni ze Świętej Katarzyny zgłosili wniosek o włączenie Łukaszowic do okręgu obejmującego Świętą Katarzynę i Zacharzyce. Propozycja ta spełnia wymogi ustawowe i ułatwia mieszkańcom Łukaszowic dostęp do lokalu wyborczego. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poinformowała, że połączone komisje przyjęły wniosek o przeniesienie Łukaszowic i pozytywnie zaopiniowały zmieniony projekt uchwały( 9 radnych głosowało za, 1 radny był ,przeciw, 4 radnych wstrzymało się ).

Spełniając wolę mieszkańców, radny Lesław Kubik zgłosił wniosek o przeniesienie Łukaszowic z okręgu wyborczego nr  2 do okręgu wyborczego nr 1.

Radny Zbigniew Sieja wyraził negatywną opinię o projekcie uchwały. Powoduje ona pokrzywdzenie mieszkańców Groblic, Grodziszowa, Sulęcina i Zębic. Dotąd mieli oni własny okręg a norma okręgowa wynosiła 780, teraz tworzy się okręg trzymandatowy gdzie norma jest mniejsza niż w Groblicach. Także opinia Rad Sołeckich wsi, które podlegają połączeniu jest negatywna.

Radny Leopold Gomułkiewicz  zauważył, że ten projekt nie daje szans poszczególnym wsiom, jeżeli chodzi o normę przedstawicielstwa. Na czym sprawa polega określił sołtys Grodziszowa ( opinia w zał.). Wyliczenia wójta są zgodne z prawem. Radny sądzi, że uda się to wytłumaczyć mieszkańcom i uda się ich zjednoczyć wokół celu jakim są wybory. Szkoda tylko, że są radni którzy będą bronić tylko swoich interesów. Projekt uchwały można było przygotować sprawiedliwiej, dlatego radny nie weźmie udziału w głosowaniu.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że w wyniku wzrostu liczby mieszkańców z wyliczenia wyszło, że w Żernikach  wzrosła liczba wybieranych radnych do  trzech, w gminie jest 15 radnych więc trzeba jeden mandat zabrać. Najmniejsza norma przedstawicielstwa jest w Kotowicach. Po połączeniu Kotowic z Groblicami, Sulimów ma  najmniejszą normę i traci mandat itd. Propozycja utworzenia okręgu trzymandatowego wprowadza najmniej zmian. Nie ulegają zmianie obwody głosowania poza Łukaszowicami i Szostakowicami o ile przejdzie wniosek radnego Lesława Kubika.

Radny Leopold Gomułkiewicz   zauważył, że mieszkańcy Łukaszowic chcieli tylko głosować w Świętej Katarzynie, nie być w okręgu nr 1. Nowy podział jest prawidłowy ale subiektywny.

Radny Lesław Kubik stwierdził, że byłby zadowolony gdyby radni Leopold Gomułkiewicz  i Zbigniew Sieja wyrażający swoje niezadowolenie z projektu uchwały, przedstawili swoje projekty .Radny podał propozycję Rady Osiedla w Świętej Katarzynie ( w zał.). Według radnych jest propozycja kontrowersyjna ale byłoby to pole do dyskusji.

Radny Leopold Gomułkiewicz  zauważył, że ordynacja wyborcza określa, że projekt przygotowuje wójt a nie radny Lesław Kubik.

Radna Halina Zdęba stwierdziła, że propozycji zmian okręgów wyborczych byłoby więcej, dyskusja byłaby zażarta ale zadecydowały o tym pozytywne wypowiedzi kolegów radnych z Kotowic i Sulimowa o przedłożonym projekcie uchwały.

Na wniosek radnego Mariusza Teodorowicza dyskusja została zamknięta. Za wnioskiem głosowało14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Za wnioskiem radnego Lesława Kubika głosowało12 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem uchwały Nr XLIII/332/06 Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym głosowało11 radnych, 1 radny był przeciw, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.12. Za przyjęciem protokołu z XLII sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.13.  Radny Lesław Kubik zapytał czy teren gminny położony na terenie tzw. majątku przy ul.. Żernickiej w Świętej Katarzynie został sprzedany a jeżeli nie, to na jakiej zasadzie ktoś nasypał tam kruszywo oraz zapytał gdzie została złożona ziemia z korytowania pod alejki w parku w Świętej Katarzynie zamiast przeniesienia jej 50 m dalej gdzie jest potrzebna.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że kruszywo składała, za naszą zgodą, w miejscu wskazanym przez radnego, firma wykonująca prace na ulicy Strażackiej. Ziemia mogła zostać wykorzystana przy plantowaniu nierówności, szczególnie koło świetlicy. Wójt to wyjaśni ale na pewno nikt jej nie ukradł bo humusu do zagospodarowania jest dużo. 

Radny Lesław Kubik zaapelował by wójt zainteresował się problemem dowiezienia humusu potrzebnego w parku w Świętej Katarzynie oraz zapytał czy wójt otrzymał uwagi o niewłaściwym wykonaniu ulicy Strażackiej i czy będzie wyegzekwowane właściwe wykonanie prac, zgodne z projektem technicznym.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że wie o wizji na ulicy Strażackiej, wie o uwagach ale pism w tej sprawie nie otrzymał.

Radny Lesław Kubik zaproponował by wójt bardziej przyłożył się do tej inwestycji pod kątem nadzoru pracowników i inspektora nadzoru.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że nie może uczestniczyć w komisjach odbioru bo jest sam ale informacje potrzebne otrzymuje. Na ulicy Strażackiej wykonano badania nośności podbudowy. Jak wyniki nie będą zgodne z normami, na pewno nie odbierzemy robót.

Radny Ginter Koch zasygnalizował, że posadzone w Kotowicach lipy nie były podlewane i uschły i zapytał dlaczego została zabrana od  p. Włodarczyka motopompa.

Wójt Jerzy Fitek obiecał, że sprawdzi te nasadzenia i wyjaśnił, że trwa jeszcze okres gwarancyjny i firma ponownie nasadzi drzewa. Po ostatnich podtopieniach  były problemy. Pan Włodarczyk nie chciał wydać pompy mimo, iż wiedział że jest ona na stanie OSP Siechnice i ma ją udostępniać mieszkańcom Kotowic. Z tego powodu pompa została  zabrana do OSP.

Radny Leopold Gomułkiewicz  zapytał o los jego projektu uchwały w sprawie uznania dębów za pomniki przyrody. Jeden z wymienionych w projekcie uchwały dębów już trafił do kominka.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poprosiła radnego o uzupełnienie projektu, zgodnie ze statutem, o wniosek.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że po analizie dendrologicznej w 2004 r. wyraził zgodę na wycięcie jednego dębu, który w połowie był spróchniały. Konserwator przyrody tez zgodził się na jego wycięcie. Na wycięcie drugiego dębu wójt nie wyraził zgody. Jego decyzja została uchylona  względu na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników drogi przy której dąb rośnie. Po roku walki wójt wydał zgodę na wycięcie drugiego dębu. Niedługo będzie podobnie z bramą dębową w stronę Smardzowa. Od starosty wójt otrzymał informację, że nie da się utrzymać drugiego dębu bo nikt nie chce iść do więzienia jak po modernizacji drogi do Siechnic ktoś zabije się na nim.

Radny Leopold Gomułkiewicz  wyraził zaskoczenie, że wójt lekką ręką podpisał decyzję o wycięciu drzewa. Opinia leśnika i P. Uśaka  o stanie dębu nie miała nic z prawdy, dąb był zdrowy. Dęby nikomu nie przeszkadzały, opinia została sporządzona pod potrzebę wycięcia i to martwi radnego.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała czy jest nowy pomysł na zarządzanie halą sportową w Siechnicach.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że do końca roku przedłużamy umowę z dotychczasowym zarządcą.

Radny Roman Kasprowicz zapytał kiedy zostaną uzupełnione lampy oświetleniowe za halą. Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zarządca miał to zrobić do końca czerwca, wójt sprawdzi dlaczego nie zrobił.

Ad.14. Radny Lesław Kubik zaproponował, by nie patrząc na plany starosty, gmina dokonała nasadzeń dębów wzdłuż modernizowanej  drogi do Siechnic.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że bez zgody starostwa, gmina nie ma prawa  posadzić żadnego drzewa przy drogach powiatowych. W tym przypadku wspólnie ze starostwem uzupełnimy nasadzenia.

Ad.15.Przeowdniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik i Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska podali terminy najbliższych posiedzeń komisji.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska   zamknęła obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.2010.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLIII/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 czerwca 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż