Protokół nr XLIV/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 lipca 2006 roku

 


Protokół  nr XLIV/06

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  27 lipca 2006 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XLIV sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzyła
i  obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska.

W obradach uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek,  pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy. Nieobecny był radny Lesław Kubik.

Ad.1. Wójt Jerzy Fitek zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o 2 projekty uchwał:

1)     w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. ”Modernizacja placu boiska przy Szkole podstawowej w Świętej Katarzynie”;

2)     w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego  na uchwałę Nr XL/311/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 06.04.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna.

Wobec złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie modernizacji boiska, wymagane jest przedstawienie uchwały o zapewnieniu finansowania tego zadania. W drugim przypadku rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wpłynęło po wysłaniu zawiadomienia o sesji. Po konsultacjach z radcą prawnym i prezesem ZGK, wójt wnosi o uwzględnienie skargi wojewody.

Za uzupełnieniem porządku sesji głosowało 9 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska prowadziła sesję według następującego porządku:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy i Przewodniczących komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4.Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał  Rady Gminy za II kwartał 2006 roku.

5.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna.

6.Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

7.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zakresu  i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Święta Katarzyna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Siechnicach.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.

10 Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na stałe obwody głosowania.

11.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. ”Modernizacja placu boiska przy Szkole podstawowej w Świętej Katarzynie”.

12.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego  na uchwałę Nr XL/311/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 06.04.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna.

13.Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Gminy.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poinformowała, że:

- wpłynęła informacja o wynikach nauki osiągniętych przez uczniów naszego gimnazjum (nienajlepsze),

- projekt uchwały w sprawie uznania dębów za pomniki przyrody przekazała do zaopiniowania przez wójta, radcę prawnego i Komisję Gospodarczą i Rozwoju Gminy,

- otrzymała opinię prawną w sprawie uchwały Rady Gminy dotyczącej oceny działalności wójta, przeczytała ją radnym,

- wróciła do Rady Gminy skarga Anny Sołowskiej w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości i przekazała ją do rozpoznania Komisji Rewizyjnej.

Ad.3. Wójt Jerzy Fitek poinformował o:

- konferencji  na temat budownictwa pt. ”Bezpieczna przestrzeń”, która odbyła się 23.06.06. w gimnazjum,

- pobycie naszej delegacji we francuskiej gminie Sin le Noble,

- debacie na temat pozyskania środków unijnych, jaka odbyła się 10.07.06 r. na wniosek przewodniczących Rady Powiatu i Gminy – Grzegorza Romana i Barbary Kosterskiej,

- uzyskaniu przez gminę dyplomu Rzeczpospolitej  za zajęcie 64 miejsca w Złotej Setce gmin najwięcej inwestujących w kraju,

 - zorganizowanych warsztatach w sprawie strategii rozwoju ZGK.

Ad. 4. Wójt Jerzy Fitek złożył sprawozdanie  z wykonania uchwał  Rady Gminy za II kwartał 2006 roku. Na 42 uchwały podjęte przez Radę Gminy, 11 uchwał dotyczyło bieżącej pracy Rady. Pozostałe regulują m.in.: 7 – prace planistyczne, 7 – sprawy finansowe i organizacyjne naszych jednostek, 6 – działalność budżetową  gminy, 2- nadanie nazw ulicom i są w trakcie realizacji. W wyniku podjęcia uchwał o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostali wyłonieni w przetargach wykonawcy planów. Uchwała w sprawie nadania nazwy szkole w Radwanicach wejdzie w życie we wrześniu, w odsłonięciu tablicy weźmie udział burmistrz gminy Sin le Noble.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest radny Zbigniew Sieja.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o obowiązku wstrzymania się radnych od udziału w głosowaniu nad projektami uchwał jeżeli dotyczy to ich interesu prawnego.

Radny Zbigniew Sieja przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Leopold Gomułkiewicz zapytał jakie argumenty przemawiają za tym, by projekt ten opiniowała Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poinformowała, że według statutu gminy należy to do kompetencji tej komisji.

Radny Leopold Gomulkiewicz poinformował, że nie zgadza się z opinią Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy, złożył wniosek o skreślenie wszystkich paragrafów uchwały oprócz  § 11 i 12 , radnego Zbigniewa Sieję zapytał z jakich pomocy korzystał  przy konstruowaniu projektu uchwały, rozdał  radnym uchwałę w sprawie konsultacji  uchwaloną przez Radę Gminy Stary Dzierżoń i zapytał skąd wynika tak znaczne podobieństwo projektu przedstawionego przez radnego do tej uchwały. Nawet błędy są takie same.

Radny Zbigniew Sieja poinformował, że projekt uchwały złożył wójtowi rok temu. Pisząc ten projekt opierał się na uchwałach innych rad. Przepisy prawne nie są chronione prawem autorskim. Przyjmując, że projekt tej uchwały jest podobny do już przyjętej uchwały to nie może zawierać błędów, skoro uchwała została  dopuszczona przez organ nadzoru do stosowania.

Radny Leopold Gomułkiewicz uznał projekt uchwały przygotowany przez wnioskodawcę za  schematyczny, sztampowy, zawierający luki i w związku z tym, złożył wniosek o jego odrzucenie i przyjęcie jego projektu uchwały, który złożył ( w zał.).

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska  przyjęła nowy projekt uchwały radnego Leopolda Gomulkiewicza i zapowiedziała, że podda go obowiązującej procedurze uchwałodawczej. Jest to nowy projekt, który wymaga opinii komisji, wójta, radcy prawnego.

Radny Zbigniew sieja zauważył, że wniosek  radnego Leopolda Gomułkiewicza nie jest wnioskiem formalnym do jakiego radny ma prawo na sesji.

Radny Michał Młyńczak zgłosił wniosek o odesłanie projektu uchwały radnego Leopolda Gomułkiewicza do poszerzonej Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy.

Za wnioskiem radnego Leopolda Gomułkiewicza głosowało 4 radnych, przecie było 8 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Za wnioskiem radnego Michała Młyńczaka głosowało 8 radnych, przeciw było 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006 ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że zmiany w budżecie wynikają z potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy, skarbnika  a także następują w wyniku pism wpływających go gminy. W sprawach majątkowych zmiany dotyczą terminu wykonania  termomodernizacji oraz remontu budynków ZOZ. Z uwagi na wartość tych prac wynikającą z kosztorysu, termin wykonania prac zmienia  się  na lata 2006-2007 i wartość remontu ustala się na 950 tys. zł. Po ogłoszeniu i  wynikach przetargu rozstrzygnie się czy termomodernizację budynku w Siechnicach opłaci się wykonać. Według oceny wójta, lepiej wybudować nowy ośrodek zdrowia  bo niektórych, koniecznych prac modernizacyjnych po prostu nie da się wykonać.

Zmianie ulega również przyjęty do budżetu sposób rozliczania komunikacji. Teraz będziemy przekazywać do budżetu miasta Wrocławia różnicę między kosztami funkcjonowania komunikacji a wpływami z biletów. Po 5 miesiącach funkcjonowania, wpływy z biletów pokrywają 60-70 % kosztów. Z dochodów zdejmujemy wpływy z biletów w wysokości 800 tys. zł, koszty pozostawiamy w wysokości 400 tys. zł. Inne zmiany budżetu są podane w uzasadnieniu ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Zbigniew Sieja przypomniał, że budżet był uchwalany 4 miesiące temu. Od tego czasu, w stosunku do audytu, koszt termomodernizacji podwoił się. Wójt uznał, że termomodernizacja budynku w Siechnicach nie ma sensu gdyż przepisy uniemożliwiają od 2008 roku prowadzenie w nim działalności z zakresu opieki zdrowotnej. Radny zauważył, że ten przepis już istniał gdy budżet był uchwalany a poza tym w kraju jest sporo takich budynków, które nie spełniają  ustalonych norm. Gdyby tak było jak mówi wójt, należy zmienić WPI. Radny Zbigniew Sieja złożył wniosek o zmiany w  Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zgodnie ze zmianami w budżecie.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska stwierdziła, że rezygnacja z termomodernizacji budynku w Siechnicach nie jest zasadna, bo niezależnie od jego wykorzystania, będzie to nadal budynek gminny.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że audytor opracował dokumentację w oparciu o wskaźniki i obowiązujące ceny i te koszty przyjęliśmy do budżetu. Zakres robót projektanta jest taki sam jak audytora ale okazało się, że np. rynny, okna trzeba wymienić ( audytor zakładał, że założymy je z powrotem) co wpływa na wzrost kosztów. W oparciu o projekt techniczny robimy przetarg na termomodernizację budynku ZOZ w Świętej Katarzynie. Po jego rozstrzygnięciu zostanie podjęta decyzja czy zrobić jeden obiekt, czy jeszcze raz wrócić do budynku w Siechnicach i całe zadanie wykonać w 2007 roku. Na dzień dzisiejszy wójt nie wnioskuje o zabezpieczenie całej kwoty bo może ona wystarczy na termomodernizację w Świętej Katarzynie oraz remonty w Świętej Katarzynie i w Siechnicach. Okaże się to po rozstrzygnięciu przetargu bo już teraz firmy  podnoszą ceny i robią po cenach kosztorysowych. Jeżeli nie zmienimy terminu ani środków na zadanie, nie będzie można ogłosić przetargu.

Radny Leopold Gomułkiewicz przypomniał, że budżet uchwala Rada Gminy i nie ma nic do wnioskowania odnośnie jego zmian. Wnioskować o zmiany może tylko wójt.

Radny Zbigniew Sieja podkreślił, że w żadnym razie nie wnioskował o rozszerzenie inwestycji, wnioskował jedynie o ujęcie tej zmiany w WPI.

Za wnioskiem radnego Zbigniewa Sieji głosowało 3 radnych, przeciw głosowało 7 radnych, 3 radnych wstrzymało się

Za przyjęciem uchwały Nr XLIV/333/06 Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006 głosowało 9 radnych, przeciw było 3 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy w sprawie zakresu  i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Święta Katarzyna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze  ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie uchwały ( w załączeniu ) i zgłosił autopoprawkę polegającą na zastąpieniu nawiasów kropkami w załącznikach nr 1 i 2.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr XLIV/334/06 Rady Gminy w sprawie zakresu  i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Święta Katarzyna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze  głosowało 14 radnych.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Siechnicach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie uchwały ( w załączeniu ).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr XLIV/335/06 Rady Gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Siechnicach głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy ( projekt w zał.) jest przewodnicząca Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała, że Rada Gminy rozpatrywała na poprzedniej sesji skargę Józefy Lichwy i uznała ją za niezasadną. Skargę tej samej treści Józefa Lichwa złożyła równocześnie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, który przekazał ją Radzie Gminy dopiero 5 lipca 2006 r. Ponieważ skarga już była rozpatrywana, przewodnicząca Rady Gminy, po konsultacji, zaproponowała by ją uznać za niezasadną.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że Józefa Lichwa rozmawiała z nim na ten temat i stwierdziła, że nie chciała składać drugiej skargi.

Radny Jerzy Woźniak zapytał czy gmina nie dysponuje kawałkiem ziemi który można wydzierżawić pani Lichwie.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że pani Lichwa jest właścicielką działki o pow.14 arów, od gminy dzierżawi 5 arów bo więcej  gruntów do wydzierżawienia gmina nie ma.

Radny Leopold Gomułkiewicz zapytał czy to jest skarga ponowna, bo to znaczy że jest to inna skarga.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska wyjaśniła, ze sprawę skargi rozpoznawała radca prawny i zaproponowała tę formę uchwały. Druga skarga jest tej samej treści co skarga rozpatrzona przez Radę Gminy, dotyczy tej samej sprawy.

Radny Leopold Gomułkiewicz zgłosił wniosek o skreślenie w projekcie uchwały wyrazu „ponownej”. Za wnioskiem głosował 1 radny, przeciw było 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Za przyjęciem uchwały Nr XLIV/336/06 Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na stałe obwody głosowania ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie uchwały ( w załączeniu ).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Jerzy Woźniak podzielił się wątpliwościami dotyczącymi zmiany podejmowanej uchwały w związku z trwającym  remontem świetlicy w Żernikach Wrocławskich.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że wybory odbędą się w świetlicy.

Za przyjęciem uchwały Nr XLIV/337/06 Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na stałe obwody głosowania głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. ”Modernizacja placu boiska przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie”( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie uchwały ( w załączeniu ).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr XLIV/338/06 Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. ”Modernizacja placu boiska przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie” głosowało 14 radnych.

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego  na uchwałę Nr XL/311/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 06.04.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że skarga wojewody ( w zał.) nie ma zasadniczego znaczenia dla regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków bo dotyczy głównie sformułowań zawartych w przepisach wyższej rangi. Po wykreśleniu zaskarżonych fragmentów, regulamin pozostaje.

Za przyjęciem uchwały Nr XLIV/338/06 Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego  na uchwałę Nr XL/311/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 06.04.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.13. Za przyjęciem protokołu poprzedniej sesji głosowało13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.14. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała jak rozwiązano w gminie problem odbierania zużytych urządzeń i przekazała, że mieszkańcy Świętej Katarzyny proszą o rozwiązanie problemu wjazdów  do ich posesji w trakcie prac przy realizacji chodnika.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że odbiór zużytych urządzeń należy do sprzedających nowe urządzenia. Gmina będzie częściej wystawiała kontenery i będziemy zabierać niepotrzebne urządzenia  tak jak to robimy. Wjazdy na posesje w Świętej Katarzynie gmina uzupełni, będzie to kosztować ok.4-5 tys. zł.

Radna Halina Zdęba zapytała czy chodnik przy ulicy Gimnazjalnej w Siechnicach będzie robiony, czy chwasty przy ulicy Prawocińskiej ( którą jedzie się jak w tunelu) zostaną wykoszone i poprosiła o pisemną odpowiedź na pytanie co się dzieje z wodociągowaniem ulicy Polnej w Siechnicach.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że chodnik przy ul. Gimnazjalnej będzie dokończony gdy firma CEN wybuduje tam dom i wtedy zrobi chodnik wraz z parkingami. Środki na koszenie traw zostały zwiększone w dzisiaj uchwalonym budżecie. Pozwoli to wykosić wszystkie tereny jeszcze co najmniej jeden raz. Projekt wodociągowania ulicy Polnej był skomplikowany za względu na przejścia pod wałami i torami ale jest już gotowy. Wodociąg będziemy robić łącznie z przejściami.

Radny Bogdan Kaleta zwrócił uwagę na konieczność podlewania posadzonych drzew ( bo 1/3 z nich może wypaść ) i poprosił o interwencję bo przy plebanii  nie zabrano części odpadów wielkogabarytowych i telewizor do tej pory tam leży.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że ograniczenie podlewania nastąpiło z braku środków w budżecie Nie przypuszczaliśmy, że będzie takie upalne lato. Wójt zapewnił, że w najsuchszych miejscach drzewa i krzewy będziemy podlewać. 

Radna Halina Zdęba zasygnalizowała, że kontener w Siechnicach był ustawiony częściowo na prywatnej posesji i jej właściciel burzy się.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska uznała, że trzeba zrobić przegląd miejsc, na których stały kontenery i zapytała czy pawilon po klasach 1-3 w Siechnicach po wakacjach zniknie.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że ogłaszamy licytację pawilonu i wójt ma nadzieję, że po obniżeniu ceny o 40%, znajdzie się nabywca.

Ad.15. Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska   zamknęła obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1950.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLIV/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 lipca 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż