Protokół nr XLV/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 roku

 


Protokół  nr XLV/06

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  12 września 2006 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XLV sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzyła
i  obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska.

W obradach uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek,  pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy. Nieobecny był radny Roman Kasprowicz.

Ad.1. Radni nie zglosili wniosków do porządku obrad.  Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska prowadziła sesję zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1.Wnioski do porządku obrad.                                                          

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy i Przewodniczących komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Prezentacja Wójta Gminy pt. „Możliwości pozyskiwania przez Gminę Święta Katarzyna dofinansowania do zadań inwestycyjnych zawartych w WPI w latach 2007-2013”.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach.

6.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

7.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach.

8.  Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

9.Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/292/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 11.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna.

12.Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Gminy.

13. Interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poinformowała radnych że:

-          ogłoszony został termin wyborów samorządowych, które odbędą się 12.XI.2006 r.,

-          NSA oddalił skargę kasacyjną na uchwałę Rady Gminy złożoną przez M. Stanisza,

-          w sprawie Krystyny Kornas NSA uchylił zaskarżony wyrok i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez WSA,

-          trwają prace nad projektem uchwały w sprawie uznania dębów za pomniki przyrody – Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy otrzymała opinię dendrologiczną i prawną,

-          wpłynęła opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.  i jest do wglądu, jak i pozostałe pisma, w biurze Rady Gminy,

-          wpłynął wniosek wójta o podwyższenie wynagrodzenia wraz z projektem uchwały – wniosek został przedstawiony radnym a projekt uchwały jest umieszczony w dzisiejszym porządku obrad,

-          złożyła interpelację w sprawie słabych wyników w nauce uczniów szkół podstawowych i gimnazjum a otrzymana odpowiedź wójta jej nie satysfakcjonuje.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował, że dla zamknięcia kontroli kompleksowej Jednostki Obsługi Szkół,  wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej odbędzie się18.09.2006 r.

Ad.3.Wójt Jerzy Fitek poinformował że:

-          sprzedaliśmy 20 ha gruntów w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej firmie logistycznej TIM i firmie farmaceutycznej Hasco, które w ciągu 2 lat rozpoczną działalność gospodarczą,

-          4.08.2006 r. odbyło się w Sulimowie spotkanie przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych w sprawie budowy linii 400/110 kV- następne spotkanie odbędzie się na przełomie września i października,

-          w sierpniu podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Świętej Katarzynie na obsługę gminy,

-          odbyła się uroczystość z okazji 1 rocznicy odsłonięcia w Smardzowie tablicy poświęconej  pamięci mieszkańców Kresów Wschodnich przesiedlonych  na zachód,

-          od 7-11.09.2006 delegacja nasza gościła we włoskiej gminie Cecina, jutro oczekujemy potwierdzenia  przyjazdu przedstawicieli francuskiej gminy Sin le Noble na Radwanicką Jesień,

-          odbyły się gminne dożynki, w których nie brał udziału ze względu na wyjazd do Włoch.

     Ad.4. Tomasz Sikora - przedstawiciel firmy Business Mobility Internacional przedstawił prezentację na tematMożliwości pozyskiwania przez Gminę Święta Katarzyna dofinansowania do zadań inwestycyjnych zawartych w WPI w latach 2007-2013”. Zainteresowani radni otrzymają powyższe opracowanie na płycie CD.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska  zapowiedziała, że po zapoznaniu się radnych z opracowaniem, ustali termin kolejnego spotkania radnych z Tomaszem Sikorą.

Radny Leopold Gomułkiewicz zapytał czy jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych na budowę ratusza w Siechnicach. Tomasz Sikora odpowiedział, że nie ma tej możliwości.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że można przystąpić do budowy ratusza w ramach partnerstwa prywatno-publicznego. Trwają rozmowy na ten temat, zainteresowanie jest b. duże. Gmina należy do 2 związków międzygminnych. Są duże szanse na uzyskanie środków na ochronę zlewni rzek Ślęzy i Oławy ( w wyniku kanalizacji 12 gmin leżących w ich zlewniach), na ochronę gospodarki odpadami ( nasze składowisko odpadów jest uwzględnione we wniosku złożonym przez Aglomerację wrocławską do funduszu spójności).

Ad.5. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym obowiązku wstrzymania się od głosowania radnych, jeżeli głosowanie dotyczy ich interesu prawnego.

Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach ( projekt I w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że przedstawiony projekt uchwały wynika z konieczności dostosowania statutu GOPS do obowiązujących przepisów prawa. Zalecenia te wynikają z kontroli  przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną i Dolnośląski Urząd Wojewódzki. W wyniku pracy komisji powstała II wersja statutu ( w zał.). Poprawki, oprócz zapisu w par.6.ust.1, wójt zgłosił jako autopoprawki.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywną opinię wszystkich komisji stałych Rady Gminy.

Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek, by w § 6 ust.1 dopisać wyrazy: ”i właściwą komisję Rady Gminy Święta Katarzyna”. Za przyjęciem wniosku glosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Radny Zbigniew Sieja zauważył, że zgodnie z kodeksem pracy, pracodawcą w stosunku do pracowników  GOPS jest Ośrodek a nie kierownik i zgłosił wniosek by w § 5 ust.7 wyraz „Kierownik” zastąpić wyrazem „Ośrodek”. Za wnioskiem głosowało 9 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLV/340/06 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Uzasadnienie do projektu uchwały ( w zał. ) przedstawiła kierownik GOPS Joanna Bryłkowska Hehn i zgłosiła w imieniu wójta następujące autopoprawki:

-          w podstawie prawnej, po nawiasie, dodaje się wyrazy „Rada Gminy Święta  

      Katarzyna”,

-          w § 1 ust.2, 2, 3 i 7 ust.1 poprawia się numerację zgodnie z zasadami techniki prawodawczej,

-          w § 4 - datę umieszcza się po wyrazie „ustawy”,

-          w § 5 po wyrazie „ustawy” umieszcza się wyrazy: „ z dnia 12 marca 2004 r.”,

-          w § 9 numer uchwały umieszcza się po wyrazie „uchwała”.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywną opinię wszystkich komisji stałych Rady Gminy o projekcie uchwały z poprawkami.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLV/341/06 w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach ( projekt I w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt statutu jest efektem pracy m.in. Komisji Rewizyjnej i zgłosił autopoprawki jak w II wersji  projektu ( w zał.) oprócz  § 9 ust. 6 bo według opinii prawnej, którą wójt przedstawił,  w przypadku zatrudnienia dyrektora GCK nie ma mowy o kadencyjności.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywną opinię wszystkich komisji stałych Rady Gminy o projekcie uchwały wraz z poprawkami.

Radny Zbigniew Sieja zgłosił wniosek o wykreślenie  § 10 ust. 4 bo wynika on z kodeksu pracy.

Radca prawny zwróciła uwagę, że pracodawcą jest Gminne Centrum Kultury, nie dyrektor GCK.

Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw było 6 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Radny Zbigniew Sieja zgłosił wniosek by w § 11 ust. 2  zapisać, że „Społeczną Radę Programową powołuje wójt na wniosek dyrektora GCK”.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że rolą Społecznej Rady Programowej jest wspomaganie pracy GCK dlatego powołuje ją dyrektor.

Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciw było 5 radnych, 6 radnych wstrzymało się.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zgłosiła wnioski:

-          o zmianę zapisu w § 9 ust. 6 na: „Dyrektora GCK powołuje się na okres 5 lat” ( za wnioskiem głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się) ,

-           w § 9 ust. 4 wyrazy „zatrudnia i zwalnia” zastępuje się wyrazami „powołuje i odwołuje (za wnioskiem głosowało 14 radnych ).

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLV/342/06 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach głosowało 14 radnych.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006 ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Uzasadnienie projektu uchwały ( w zał.) oraz poprawki ( w zał.) przedstawiła skarbnik Krystyna Chmura, która podkreśliła, że w wyniku zmiany budżetu zmienia się kwota deficytu. Idzie za tym inna forma finansowania deficytu i nie trzeba zaciągać kredytu na finansowanie deficytu w poprzednio planowanej wysokości.

Skarbnik poinformowała, że planowana relacja długu do dochodów wynosi obecnie 24% tj. prawie połowę mniej niż dopuszczalny pułap. Pojawiła się możliwość pozyskania dotacji w wysokości 250 tys. zł z Funduszu Ochrony Środowiska ale warunkiem jest zaciągnięcie pożyczki w tej wysokości. Zaciągamy w tym roku pożyczkę na kanalizację Świętej Katarzyny, dotacja będzie zaplanowana w budżecie 2007 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię  komisji  o projekcie uchwały.

Radny Lesław Kubik zapytał o przeszkody w pozyskaniu gruntów przez gminę, czy wójt rezygnuje z ich pozyskania.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, w wyniku radykalnego wzrostu cen nieruchomości, właściciele gruntów w rejonie domków duńskich i cmentarza, które gmina chce nabyć, nie chcą ich sprzedawać albo wycofują swoja zgodę na sprzedaż. Dlatego w budżecie zostaje  tylko 50 tys. zł. by można było zakupić jedna małą działkę o ile się to uda. Zakup nieruchomości przesuwa się na  przyszły rok, w budżecie 2007 r. też będą środki na ten cel.

Wójt ocenił sytuację finansową gminy jako b. dobrą. Deficyt trzeba utrzymać by pozyskać pożyczkę i dotację, o której mówiła skarbnik gminy.

Radny Lesław Kubik zapytał czy planowany kredyt będzie zaciągnięty i wykorzystany.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że zależy to od potrzeb. Na razie nie wzięliśmy żadnego kredytu, zobowiązania spłacamy ze środków bieżących, ale uchwałę trzeba mieć. Szansę jej realizacji wójt oszacował na 70%.

Radna Halina Zdęba zapytała dlaczego zabiera się środki w wysokości 100 tys. zł na zakup nieruchomości i co można kupić za pozostawione w budżecie 50 tys. zł.

Wójt Jerzy Fitek powtórzył, że można kupić małą działkę, szanse na wykorzystanie zaplanowanych  środków są małe.

W związku z przekazaniem  kwoty  400 tys. zł na zabezpieczenie komornicze w związku z toczącą się sprawą sadową, radny Leopold Gomułkiewicz zapytał kto skierował sprawę na drogę sądową, z czyjej winy powstało tak duże zadłużenie.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że WPRI  nie dokończyło prac w gimnazjum dlatego potrąciliśmy im kwotę 400 tys. zł. Na tydzień przed likwidacją WPRI, kancelaria prawna reprezentująca nas sprawę wygrała. WPRI przemilczało ten fakt i sprzedało tę kwotę jako dług innej firmie. Komornik w trybie nakazowym ściągnął nam z konta 400 tys. zł. Wystąpiliśmy o zwrot, jest szansa że otrzymamy ją z powrotem wraz z odsetkami. Nie ma tu naszej winy, tylko troska o nasze pieniądze.

Radny Zbigniew Sieja podzielił się swoimi wątpliwościami czy niezbędne są tak częste, praktycznie na każdej sesji, zmiany budżetu. Wśród propozycji zmian są sprawy pilne i takie, które mogą poczekać. Głosując przeciw tym ostatnim, blokujemy zadania pilne. Radny zwrócił uwagę, że jeżeli  wprowadzamy dzisiaj dochody, to niezbędne jest też porządkowanie wydatków o których wiemy, że nie będą w tym roku wykonane np. boisko w Siechnicach.

Wójt Jerzy Fitek przypomniał że 2 miesiące temu w zmianie budżetu zapisaliśmy, że boisko będzie realizowane w ciągu 2 lat. Gdyby nie unieważnienie przetargu, już byśmy je robili. Jeszcze w tym miesiącu ogłosimy nowy przetarg z realizacja zadania do końca sierpnia 2007 r. Jak przetarg sprawnie pójdzie, od pogody będzie zależało ile pracy w tym roku wykonamy Na pewno boisko nie będzie zrobione w całości, ale  zapis w budżecie tego nie gwarantował. Pieniądze na zadanie są  zabezpieczone.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLV/343/06 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006 głosowało 7 radnych, przeciw było 3 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Roman poinformował, że..........................

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/292/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006 ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że wobec dokonanej dzisiaj korekty budżetu, zmianie ulega wysokość deficytu budżetowego i dlatego zachodzi konieczność zmiany uchwały Nr XXXVIII/292/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006. Pożyczka długoterminowa może być zaciągnięta do kwoty 500 tys. zł.

Skarbnik Krystyna Chmura zgłosiła w imieniu wójta  autopoprawki polegające na skreśleniu

w tytule uchwały wyrazów : „Nr XXXVIIII/292/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 roku” i przeniesienie ich do § 1.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię  komisji  o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XLV/344/06 zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/292/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006 głosowało 10 radnych, przeciw był 1 radny, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.10.  Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ( projekt w załączeniu ) jest wójt.

Skarbnik Krystyna Chmura poinformowała, że wobec dzisiejszej korekty budżetu nie ma potrzeby zaciągania kredytu określonego w poprzednio podjętej uchwale Nr XXXIX/308/06.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię  komisji  o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLV/345/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów głosowało 11 radnych, przeciw był 1 radny, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu ) jest radny Zbigniew Sieja, który zgłosił następujące autopoprawki:

-          w podstawie prawnej publikację ustawy o samorządzie gminnym ograniczyć do Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.,

-          w § 1 ust.3 wykreślić wyrazy: „ lub mieszkańcy jednostek pomocniczych”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że po zapoznaniu się z dwoma projektami uchwał zgłoszonymi przez radnego Leopolda Gomułkiewicza i radnego Zbigniewa Sieję, komisja zarekomendowała projekt radnego Zbigniewa Sieji i  zaopiniowała go pozytywnie.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLV/346/06 w sprawie w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna głosowało 13 radnych,1 radny wstrzymał się.

Ad.12. Za przyjęciem protokołu nr XLIV głosowało 13 radnych,1 radny wstrzymał się.

Ad.13.Radny Michał Młyńczak zapytał o możliwość powstania krematorium w Radwanicach.

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że jest prywatny inwestor, który chce na działce prywatnej, której jeszcze nie kupił, wybudować w Radwanicach w super nowoczesnej technice ( szkło i aluminium ) spalarnię. Obecnie trwa procedura wydania decyzji o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Wydaje ją wójt  po zasięgnięciu opinii starosty i stacji sanitarno-epidemiologicznej. Projekt decyzji został  już pozytywnie zaopiniowany, starosta ani sanepid nie wnieśli żadnych uwag do oddziaływania spalarni na środowisko. Pozwolenie na budowę wydaje starosta. Wydaje się, że jeżeli inwestor kupi grunt, starosta wyda pozwolenie na budowę, to ta inwestycja powstanie. Z raportu oddziaływania na środowisko wynika, że nie jest ona szkodliwa dla środowiska. Spalenie 1 butelki plastikowej daje kilkadziesiąt razy większą emisję gazów szkodliwych niż  spalenie zwłok Miejsce jest stosunkowo dobrze wybrane ( ok.150- 200 m od budynków mieszkalnych i stacji benzynowej ). Jeśli wszystkie wymogi zostaną spełnione, to w tym miejscu będą usługi pogrzebowe na wysokim poziomie. Jeszcze we wrześniu odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Radwanic w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała czy będą tam zlokalizowane miejsca przechowywania urn z prochami.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości. Zwłoki będą tam przywożone a prochy będą wywożone na cmentarz.

Radny Leopold Gomułkiewicz  poinformował, że zwrócili się do niego ludzie z prośbą o interwencję w sprawie lokalizacji krematorium i zapowiedział, że interwencję podejmie. Jest to zwykłe krematorium mimo, że wójt skrzętnie omija tę nazwę.

Radny Leopold Gomułkiewicz ponowił apel o przestrzeganie prawa ( w gazetce gminnej nadal figuruje wiadomość, że przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów) i zapytał kiedy wójt ogrodzi trafostację i przepompownię zlokalizowane na działce pana Galińskiego w Radwanicach i kiedy mu zapłaci za grunty, które gmina wykorzystuje. Radny poprosił o odpowiedź na interpelację na piśmie.

Wójt Jerzy Fitek  poprosił o sformułowanie interpelacji na piśmie i wyjaśnił, że prowadził rozmowy z panem Galińskim w sprawie kupna gruntu zajętego pod przepompownię. Pan Galiński żądał 200 zł za m2 gruntu w czasach gdy jego cena była niższa niż 20 zł za m2. Trafostacja jest własnością Zakładów Energetycznych, z nimi musi rozmawiać pan Galiński.

Przepompownia na gruncie pana Galińskiego została wybudowana za jego zgodą i na jego wniosek. Jak pan Galiński zwróci się do gminy o wykup działki, poda rozsądne warunki, to gmina ją wykupi. Wójt nie ma nic wspólnego z krematorium. Jak inwestor wypełni wszystkie warunki określone prawem, to organy gminy i powiatu muszą wydać mu zgodę. Obecnie najlepszym sposobem zablokowania  budowy krematorium jest wykupienie ziemi od właściciela.

Radny Leopold Gomułkiewicz zauważył, że plan Radwanic został zmieniony na wniosek wójta. W planie można było zadbać o usługi, za wyjątkiem krematorium.

Radny Lesław Kubik zapytał czy jest możliwe ( jeszcze do końca kadencji wójta) utwardzenie terenu koło świetlicy i placu zabaw, o co prosi sołtys  Zacharzyc, oraz kiedy przewidywane jest zakończenie robót na ulicy Strażackiej w Świętej Katarzynie.

Wójt Jerzy Fitek  zapewnił, że  wyjaśni dlaczego jeszcze nie dokończono prac w Zacharzycach. Zakończenie prac na ulicy Strażackiej nastąpi do końca października, perturbacje wynikły z konieczności przeprojektowania chodnika na skutek braku zgody właścicieli na przesunięcie granicy i sprzedaż gruntów pod chodnik.

Radny Lesław Kubik zapytał czy wójt otrzymał opinię Rady Osiedla w sprawie studium zagospodarowania Świętej Katarzyny. Wójt odpowiedział, że opinia wpłynęła dzisiaj, jeszcze się z nią nie zapoznał.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała czy jest możliwe, by plan Siechnice raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych był wyłożony w Siechnicach. Radna zwróciła uwagę, że znak zakazu postoju na ulicy Jarzębinowej jest odwrócony, nie jest respektowany a ulica Jarzębinowa jest zablokowana oraz poprosiła o interwencję w sprawie wykonania zjazdów na posesje w Świętej Katarzynie ( m.in. p. Błońskiego), których dotąd nie zrobiono. Wójt Jerzy Fitek  odpowiedział, że W. Warczewski  porozumie się z wykonawcą planu w sprawie jego wyłożenia w Siechnicach, znak zakazu postoju na ulicy Jarzębinowej zostanie odwrócony a policja zostanie poinformowana o potrzebie zwrócenia uwagi na ten odcinek drogi. Wójt wyjaśni też dlaczego wybrana firma  dotąd nie robi zjazdów.

Radny Zbigniew Sieja zwrócił uwagę, że boisko w Siechnicach weszło do budżetu gminy na 2005 rok, minęło 2 lata i nic się nie robi. Wątpliwości budzi ostatni przetarg, który został unieważniony przez gminę na skutek wniesionych 2 zarzutów ( jeden z nich to sposób przedstawienia istotnych warunków zamówienia w taki sposób, że może spełnić je tylko jedna firma w kraju), co powoduje następne przesunięcie terminu rozpoczęcia prac. Radny zapytał ile razy w ciągu ostatniej kadencji przetargi zostały unieważnione  z przyczyn leżących po stronie gminy.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że unieważniono 2 może 3 przetargi. W przypadku boiska, powodem zarzutów było nieumieszczenie ( wskutek choroby i urlopu pracowników ) informacji o przetargu na stronach internetowych gminy w tym samym terminie co ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Projekt szczegółowy robiła firma „Maćków”, w specyfikacji jest określona ilość  trawy, włosków. Dlatego zmieniamy te zapisy, by nie było zarzutu, że przetarg robi się pod jednego wykonawcę.

Radny Zbigniew Sieja zapytał kiedy odbędzie się dyskusja publiczna nad planem zagospodarowania centrum Siechnic. 

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że procedura jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa, sprawdzi kiedy to nastąpi.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zwróciła się do wójta o przekazanie jej ogłoszenie o wyłożeniu planu Siechnic.

Ad.14. Radny Lesław Kubik złożył wniosek, by wójt zapoznał się z opinią dotyczącą planu zagospodarowania Świętej Katarzyny i wykazał maximum dobrej woli by przyjąć studium zagospodarowania Świętej Katarzyny.

Radny Lesław Kubik odniósł się do nieprawdy, jaką w wydanej gazecie rozpowszechnia radny Leopold Gomułkiewicz odnośnie nie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy w 1994 roku. Radny zapowiedział, że nie życzy sobie puszczania w eter informacji nieprawdziwych. Radny Leopold Gomułkiewicz był informowany jak naprawdę przedstawia się sprawa tamtego planu. To co zostało opublikowane radny ocenił jako złą wolę radnego Leopolda Gomułkiewicza, zapowiedział że będzie bacznie śledził wszelkie jego informacje  i  każde kłamstwo odda do sądu.

Radny Bogdan Kaleta zwrócił uwagę na  nieprawdę podaną w gazetce wydanej przez radnego Leopolda Gomułkiewicza. Podano, że  okręgu wyborczym nr 2 przypada 2128 mieszkańców na 1 mandat, podczas gdy ilość ta przypada na 2 mandaty.

Radny Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że w gazetce napisano, że radny Lesław Kubik był członkiem tamtej Rady Gminy i to jest prawda. Natomiast co radny Lesław Kubik robił w tej radzie, to nic mu nie wiadomo.

Radny Leopold Gomułkiewicz zapewnił, że jeżeli w biuletynie jest błąd drukarski, o którym, mówił radny Bogdan Kaleta, to zostanie on sprostowany w następnym numerze.

Radny Zbigniew Sieja zaproponował, by do porządku sesji wprowadzić punkt „Prostowanie nieprawdy w piśmie Leopolda Gomułkiewicza”.

Radny Leopold Gomułkiewicz zapewnił, że każdy kto umie pisać może zamieścić swój artykuł w następnym wydaniu biuletynu.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska   zamknęła obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.2100.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLV/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż