Protokół nr XLVI/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 5 października 2006 roku

 


Protokół  nr XLVI/06

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  5 października 2006 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XLVI sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzyła
i  obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska.

W obradach uczestniczyło 13 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek,  pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy oraz urbanista Krzysztof Balcerek. Nieobecni byli radni Roman Kasprowicz i Jan Mroczkowski.

Ad.1. Wójt Jerzy Fitek zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku sesji punktu 9 - projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad przyznawania dożywiania dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania, który wymaga ponownego przeanalizowania oraz wniosek o rozszerzenie porządku sesji o projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/293/06  Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty przypada w roku 2006 ponieważ w obiegu prawnym mamy dwie uchwały dotyczące finansowania spłat kredytów i pożyczek. Za I wnioskiem głosowało 11 radnych ( jednogłośnie ), za II wnioskiem głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Radny Leopold Gomułkiewicz zgłosił wniosek do wójta o wycofanie projektu uchwały w sprawie zmiany jego wynagrodzenia.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości. Projekt uchwały umieściła w porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy.

Radny Leopold Gomułkiewicz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zawiadomienia prokuratury rejonowej o popełnieniu przestępstwa przez wójta Jerzego Fitka ( projekt i uzasadnienie w załączeniu).

Radny Lesław Kubik zauważył, że projekt uchwały jest przygotowany pod kampanię wyborczą. Nie możemy „robić szopki” z procedury i nie możemy dzisiaj głosować projektu uchwały ze względów formalnych.

Trzeci wniosek zgłoszony przez radnego Leopolda Gomułkiewicza dotyczył zdjęcia z porządku sesji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna jako nieetycznego, a w dobie ubóstwa, wskazującego na brak delikatności. Za wnioskiem głosował 1 radny, przeciw było 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w  sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej. Radna sądziła, że projekt uchwały trafi na sesję w dniu 26.10.2006 r. ale poniedziałkowe wydarzenia w Radwanicach przyśpieszyły termin. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że wniosek przewodniczącej otrzymał w zeszłym tygodniu i jest w trakcie pracy nad opinią i wymaganymi analizami. Wójt uznał, że sprawa krematorium jest nagłaśniana w Radwanicach przeciwko niemu a intencją przeciwników inwestycji jest załatwienie indywidualnej sprawy przez Radę Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała ile czasu wójt potrzebuje na przygotowanie analiz i po zapewnieniu wójta, że postara się przygotować je na 20.10.2006 r., radna wycofała swój wniosek.

Za przyjęciem następującego porządku obrad głosowało 11 radnych, przeciw był 1 radny, 1 radny wstrzymał się:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy i Przewodniczących komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Gminy Święta Katarzyna.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wykorzystania wyników kontroli  kompleksowej Jednostki Obsługi Szkół.

6. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/293/06  Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty przypada w roku 2006.

8.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami gruntowymi na obszarze gminy Święta Katarzyna.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w  Radwanicach.

10.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Anny Sołowskiej na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Wójta Gminy Święta Katarzyna.

11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów Siechnice, Kotowice i Groblice w gminie Święta Katarzyna.

12.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna.

13.Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Gminy.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poinformowała o:

-          skardze złożonej przez Irenę Lange na Wójta Gminy i przekazała ją Komisji Rewizyjnej,

-          rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody w stosunku do uchwał Rady Gminy w sprawie statutu GCK i odpłatności za usługi opiekuńcze,

-          sygnalizacji nieistotnego naruszenia prawa w uchwale w sprawie konsultacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował o zakończeniu kontroli zasadności i celowości podpisania aneksów do umów na wykonanie inwestycji   gminnych oraz rzetelności przeprowadzenia procedur przetargowych na te inwestycje za okres bieżącej kadencji, która nie stwierdziła nieprawidłowości. Komisja zakończyła rozpatrywanie skargi Ireny Werki na wójta, uznała ją za niezasadną. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik złożył  uchwałę komisji w tej sprawie.

Ad.3. Wójt Jerzy Fitek poinformował o:

-          uroczystym otwarciu firmy Peter Lacke w Świętej Katarzynie,

-          wizycie u nas, w ramach wymiany, delegacji francuskiej gminy  Sin le Noble, wstępnie ustalono współpracę szkół,

-          pobycie w szkole delegacji młodzieży z Niemiec,

-          zaproszeniu naszych przedstawicieli do Francji na targi rękodzieła, które odbędą się w grudniu.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił informację o realizacji zadań inwestycyjnych za III kwartał 2006 r. ( w zał.).

Ad.4. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska przypomniała o ustawowym obowiązku wstrzymania się od głosowania radnych, jeżeli głosowanie dotyczy ich interesu prawnego.

Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że po zapoznaniu się z projektem uchwały, komisja zaopiniowała go pozytywnie.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLVI/347/06 w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Gminy Święta Katarzyna głosowało12 radnych.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie w sprawie wykorzystania wyników kontroli  kompleksowej Jednostki Obsługi Szkół ( projekt w zał.) jest Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował, że w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w pracy JOSz. W projekcie uchwały Rada Gminy zobowiązuje wójta do wykorzystania wyników kontroli, a w szczególności do dostosowania statutu JOSz do obowiązującego prawa, opracowania regulaminu organizacyjnego jednostki, uregulowania sposobu zatrudnienie pełnomocnika wójta do spraw oświaty i wprowadzenia jednolitej formy obsługi księgowej w przedszkolach.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLVI/348/06 w sprawie w sprawie wykorzystania wyników kontroli  kompleksowej Jednostki Obsługi Szkół głosowało12 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006 ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił autopoprawki do pierwotnego projektu uchwały, które dotyczą zwiększenia wydatków o 100 tys. zł, z 200 tys. na 300 tys. zł, na remonty dróg i modernizację chodników ( II projekt uchwały w zał.).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię  komisji  o projekcie uchwały.

Radny Lesław Kubik zauważył, że projekt przewiduje zwiększenie wydatków, wprost nie mówi się o zwiększeniu dochodów a zwiększone wydatki pokrywamy ze zwiększonego deficytu i kredytu.

Wójt Jerzy Fitek przypomniał, że zwiększyliśmy ilość środków na kredyty w poprzednim miesiącu z dwóch źródeł: z nierozdysponowanych wolnych środków i z kredytu.

Radny Lesław Kubik wyraził wątpliwość co do powstania wolnych środków w przypadku gdy mamy deficyt. Uchwały zmieniające wysokość kredytów odnosiły się według radnego, do obowiązującego wtedy budżetu.

Skarbnik Krystyna Chmura wyjaśniła, że z ubiegłego roku mamy 1,9 mln wolnych środków, które dotąd nie były uwzględnione w budżecie. Ich wysokość jest znana dopiero w kwietniu po złożeniu wszystkich sprawozdań do RIO.

Radny Lesław Kubik stwierdził, że są to środki na papierze a zobowiązania są rzeczywiste. W projekcie uchwały, według radnego, jest brak pokrycia na zwiększone wydatki i dlatego uchwała nie powinna być przyjęta.

Radny Zbigniew Sieja zauważył, że wolne środki oraz kredyty służą do finansowania płynności. Zwiększenie deficytu jest źródłem sfinansowania. Jeżeli deficyt mieści się w odpowiednich ramach, to nie musimy równoważyć go dochodami

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLVI/349/06 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006 głosowało 7 radnych, przeciw było 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/293/06  Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty przypada w roku 2006 ( projekt w zał.) jest wójt.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja poinformował, że komisja pozytywnie odniosła się do wniesienia tego projektu uchwały na sesję.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLVI/350/06 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/293/06  Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty przypada w roku 2006 głosowało12 radnych (jednogłośnie).

Ad.8.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami gruntowymi na obszarze gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:

-          w § 2 ust.1 poprawia się numerację punktów wg zasad techniki prawodawczej,

-          w § 3 ust.1po wyrazie „zagospodarowania” dodaje się wyraz ”przestrzennego”, wyraz „oraz” zastępuje się wyrazem „lub”, na końcu zdania dodaje się wyraz „gminy”,

-          w § 4 po wyrazie „Gminy” dodaje się wyrazy „lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”, po wyrazie „fizycznych dodaje się wyraz „lub”,

-          w § 5 ust.1 poprawia się numerację punktów wg zasad techniki prawodawczej,

-          w § 7 ust.1 poprawia się numerację punktów wg zasad techniki prawodawczej, w pkt 1 przed wyrazem „planem” dodaje się wyraz „miejscowym”,

-          w § 7 ust.2 skreśla się wyraz „jednorazowemu”,

-          w § 7 ust.4 wyraz „użytkowania” zastępuje się wyrazem „użytkownika”,

-          w § 7 ust.1 po  wyrazach „prawnej w” dodaje się wyrazy „użytkowanie lub”,

-          w § 14 ust.4 liczbę „13” zastępuje się cyfrą „3”

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLVI/351/06 w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami gruntowymi na obszarze gminy Święta Katarzyna głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w  Radwanicach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLVI/352/06 w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w  Radwanicach głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Anny Sołowskiej na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Wójta Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest przewodnicząca Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik przedstawił skargę Anny Sołowskiej i uchwałę Komisji Rewizyjnej ( w zał.) i zaproponował Radzie Gminy uznanie skargi za niezasadną.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLVI/353/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Anny Sołowskiej na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Wójta Gminy Święta Katarzyna głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów Siechnice, Kotowice i Groblice w gminie Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek i urbanista Witold Warczewski wyjaśnili, że po zakończeniu całej procedury odwoławczej, zarzut mieszkańca Duroku do planu został odrzucony. Teren planu obejmuje obszary lasów i pól uprawnych położonych koło  Odry. Są to tereny zagrożenia powodziowego i  tereny polderu zalewowego Kotowice. Plan wyznacza tereny nietrwałej zabudowy rekreacyjnej, pozwala zagospodarować okolice rybaczówki i Utraty.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Mariusz Teodorowicz zapytał czy wzdłuż rzeki nie można było wydzielić więcej terenów rekreacyjnych.

Urbanista  Krzysztof Balcerek zwrócił uwagę, że są tam tereny projektowanego polderu zalewowego Kotowice i parku krajobrazowego Dolina Odry II a także grunty leżą  w zasięgu wody 1% .

Urbanista Witold Warczewski podkreślił, że teren przy Utracie jest wyniesiony i dlatego można było tam zlokalizować funkcje rekreacyjne.

Wójt Jerzy Fitek zwrócił uwagę, że w planie przewidziany jest wał opaskowy Duroku i uzupełnienie wału opaskowego Kotowic, co da możliwość ochrony przeciwpowodziowej obydwu wsi.

Wójt Jerzy Fitek złożył oświadczenie o spójności rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części obrębów Siechnice, Kotowice i Groblice z polityką przestrzenną gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna przyjętego uchwałą Nr XLIV/230/97 z dnia 16.12.1997 r.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLVI/354/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów Siechnice, Kotowice i Groblice w gminie Święta Katarzyna głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciw.

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest przewodnicząca Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poinformowała, że 31.08.2006 r. otrzymała pismo wójta ( w zał.)w sprawie podwyższenia wynagrodzenia wraz z projektem uchwały ( w zał.), który wprowadziła do porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywną opinię  komisji o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Sieja przedstawił pozytywną opinię  komisji  o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z wnioskiem, by uchwała weszła w życie z dniem 1.09.2006 r.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił także pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za wnioskiem Komisji Rewizyjnej, by uchwała obowiązywała od 1.09.2006 r. głosowało 6 radnych, przeciw było 2 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

Radny Lesław Kubik odniósł się do uzasadnienia przygotowanego przez wójta. Wcześniej nie dokonano regulacji wynagrodzenia  wójta bo widocznie Rada Gminy tego nie chciała a wójt przyjął na siebie dodatkowe obowiązki bo nie chciał powołać zastępcy. Wójt miał działania dobre i  złe. Za dobre trzeba dokonać zmiany wynagrodzenia.

Radny Leopold Gomułkiewicz uznał uzasadnienie podwyższenia wynagrodzenia za dziecinne. Wójt sam sobie wybrał zastępcę, niespodzianką nie było że ma problemy alkoholowe i może być odwołany. Argumentacja, że wójt ciężko pracował z braku zastępcy jest nietrafiona. Przygotowany projekt uchwały radny uznał za nieelegancki, nieetyczny i niezasadny. Za tak fatalne prowadzenie gminy, uchwała powinna zmniejszać wójtowi wynagrodzenie.

Radny Leopold Gomułkiewicz zapowiedział, że wycofuje się z głosowania.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska poinformowała, że radny nie może wycofać się z głosowania, może nie brać udziału w głosowaniu gdy dotyczy ono jego interesu prawnego.

Radny Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że jest tu jego interes prawny bo podniesienie pensji wójta będzie skutkować wzrostem wynagrodzenia następnego wójta, którym radny ma zamiar być.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XLVI/355/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna głosowało 9 radnych, przeciw było 2 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.13. Za przyjęciem protokołu nr XLV głosowało 13 radnych.

Ad.14.Radny Lesław Kubik zapytał czy prace związane z oświetleniem parku w Świętej Katarzynie zostały zakończone, dlaczego oświetlenie nie funkcjonuje i czy wójt zgadza się z uwagami radnego odnośnie budowy chodnika w Sulimowie i nawierzchni boiska w Świętej Katarzynie,

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że prace budowlane zostały zakończone, pozostało jeszcze włączenie oświetlenia do sieci i podpisanie  umowy. Uwagi radnego przekazał do wyjaśnienia. Powiat nie zgadza się na zarurowanie rowu, kazał wystąpić z pisemnym wnioskiem o zgodę. Jak uzyskamy zgodę, to rów w Sulimowie zarurujemy, jak nie, to będziemy robić jak dotychczas albo wcale.

Radny Lesław Kubik zapytał czy wniosek mieszkańców  Sulimowa w sprawie zmiany przebiegu  linii elektroenergetycznej 400/110 kV skierowany z opinią Komisję Gospodarczą i Rozwoju Gminy do wójta będzie realizowany.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wniosek ten wymaga analizy. Pismo zostało wysłane do inwestora i organów opiniujących, by się ustosunkowali do propozycji mieszkańców. Trasa linii została wyznaczona kilkanaście lat temu, w planach musimy uwzględnić zaplanowany jej przebieg. Zmiana przebiegu linii wymaga zmiany kilku planów, wprowadzi zakłócenia w realizacji inwestycji, będzie oprotestowana przez organy opiniujące plany zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem wójta nie ma uzasadnienia dla zmiany trasy oprócz opinii kilku osób.

Radny Lesław Kubik zapytał wójta czy podejmie działania zmierzające do zmiany przebiegu linii. Wskazał na podobny przypadek koło Poznania gdzie linia, wskutek oporów mieszkańców, jest przebudowywana. Według autorytetów, które się wypowiadały, oddziaływanie tamtej linii to 800 m. Może warto teraz dokonać korekty trasy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że po spotkaniu mieszkańców Sulimowa z przedstawicielami inwestora, energetyki i wskazanym przez mieszkańców ekspertem oraz po ich wyjaśnieniach, odniósł wrażenie, że wątpliwe kwestie zostały wyjaśnione. Raport oddziaływania linii na środowisko jest w trakcie opracowania. Wójt przekazał informację, że zwrócił się do PSE o rozpatrzenie możliwości przesunięcia trasy linii  400 kV na oprotestowanym odcinku w Sulimowie.

Radny Marek Kogut zapytał dlaczego dotąd nie kursuje do Zacharzyc bus. Radny poprosił o odpowiedź na piśmie.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że przewoźnik ma kłopoty z uzgodnieniem przystanku w Brochowie. Przyczyną był brak właściwych dokumentów, które pomogliśmy  mu je zrobić. Umowa z przewoźnikiem jest podpisana na pół roku. Równolegle wójt prowadzi rozmowy z DLA i Polbusem bo jest propozycja wydłużenia trasy przez Iwiny do Żernik by zapewnić dzieciom dojazd do szkoły.

Radny Leopold Gomułkiewicz zwrócił uwagę na stary statutu gminy zamieszczony w BIP i zapytał w jakim terminie  Narodowe Stowarzyszenie Aktywności uzyska zgodę by w sprawie krematorium w Radwanicach mógł występować jako strona.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zgodę podpisał, radny otrzyma ją listem poleconym.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska zapytała czy jest możliwość innej lokalizacji, uciążliwego dla mieszkańców ulic  Kościuszki i Stawowej w Siechnicach, składowiska frezowiny, czy prace związane z ogławianiem topoli w rejonie ulicy Kościuszki zostaną dokończone i czy nie lepiej topole wycinać, ze względu na zagrożenie i szkody, i nasadzać w ich miejsce drzewa wartościowe.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że jest przygotowane miejsce na frezowinę w Radwanicach. Teren w Siechnicach zostanie oczyszczony. Ze względu na brak środków ogłowiono tylko topole najbardziej zagrażające mieszkańcom, w zimie ogłowimy resztę. Zmiana nasadzeń na ulicy Kościuszki będzie możliwa po  wybudowaniu trasy Łany – Bielany – Długołęka. W innych miejscach jest to możliwe, wójt zleci pracownikowi przygotowanie takiego planu.

Radny Leopold Gomułkiewicz  zapytał przewodniczącą Rady Gminy czy ostatnio  wnioskowała obniżenie diet dla radnych za nieobecność podczas sesji, co należy do obowiązków przewodniczącej, np. radny Bogdan Kaleta przyszedł na sesję po godzinie18.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska odpowiedziała, że nie wnioskowała o ukaranie radnych, radny Leopold Gomulkiewicz może złożyć skargę na przewodniczącą.

Radny Zbigniew Sieja zapytał czy ogłoszenie o przetargu na boisko w Siechnicach ukazało się zgodnie z obietnicą wójta, czy zgoda na nadzór nad pracami związanymi z termomodernizacją obiektów ZOZ oznacza, że budynek ZOZ w Siechnicach będzie termomodernizowany.

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że ogłoszenie o przetargu już podpisał a w przetargu wybrał firmę nadzorującą całe zadanie.

Radny Bogdan Kaleta zapytał czy nastąpił już odbiór budynku szkoły w Żernikach Wrocławskich.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że odbiór trwa, zakończy się w przyszłym tygodniu. Oddanie szkoły do użytku nastąpi 27.10.2006 r.

Ad.15.Radny Lesław Kubik zasygnalizował, że przy pawilonie świetlicowym w Świętej Katarzynie jest ciemno bo nie palą się lampy, kikut wyschniętego drzewa trzeba wyciąć bo może zniszczyć pawilon, od strony wejścia trzeba wymienić  wybity zestaw szybowy i dwie niesprawne rolety, na boisku przed zasianiem trawy trzeba jeszcze poprawić niwelację.

Wójt Jerzy Fitek  stwierdził, że na stan techniczny pawilonu ma wpływ wyjątkowy wandalizm mieszkańców ( wójt już rozmawiał z policją na ten temat ) i zapewnił, że rolety zostaną naprawione, szyby wstawione. Leśnik jak najszybciej sprawdzi i załatwi usunięcie uschniętego drzewa, wójt sprawdzi przyczynę panujących ciemności przy pawilonie. Zakres prac na boisku był uzgodniony z Radą Osiedla, mieszkańcy pomagają przy rekultywacji, zostanie przekazana im informacja by przed zwałowaniem poprawili niwelację.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosterska   zamknęła obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.2030.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLVI/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 5 października 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż