Protokół nr I/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 listopada 2006 roku

 


Protokół nr I/06

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 27 listopada 2006 roku

 

 

Pierwszą sesję V kadencji Rady Gminy Święta Katarzyna zwołała Barbara Kosterska – przewodnicząca Rady Gminy poprzedniej kadencji, która zaproponowała następujący porządek sesji ( w załączeniu ):

1.  Ślubowanie radnych.

2. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna.

3. Wybory Wiceprzewodniczących Rady Gminy Święta Katarzyna.

W sesji wzięło udział 14 radnych ( lista obecności w zał.), nieobecny był radny Krzysztof Rudziks. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi.

Przed otwarciem sesji przedstawicielka Gminnej Komisji Wyborczej Agata Biechowiak wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.

Po sprawdzeniu quorum, sesję otworzył i obrady prowadził do momentu wyboru przewodniczącego Rady Gminy, najstarszy nowo wybrany radny Alfred Bedryjowski.

Ad.1.Radny Alfred Bedryjowski odczytał  tekst  roty ślubowania, a wywoływani kolejno radni złożyli ślubowanie. Na następnej sesji złoży ślubowanie nieobecny radny Krzysztof Rudziks.

Ad.2.Radny Bogdan Kaleta zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Woźniaka. W uzasadnieniu zgłoszenia zgłaszający podkreślił, że kandydat na przewodniczącego jest radnym od wielu lat, ma potrzebne doświadczenie, jest stanowczy i opanowany, będzie mógł godnie sprawować powierzoną mu funkcję.

Radny Jerzy Woźniak wyraził zgodę na kandydowanie.

Jednogłośnie powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: radna Halina Zdęba, radna Anna Mazurek i  radny Marek Olczak.

Radny Alfred Bedryjowski podał sposób głosowania: głosujący za wyborem stawia „X” w kratce „tak”, głosujący przeciw stawia „X” w kratce „ nie”, skreślenie dwóch kratek oznacza głos nieważny, brak skreślenia oznacza wstrzymanie się.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie nad wyborem przewodniczącego Rady Gminy. Protokół komisji  (w załączeniu) przedstawiła przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Halina  Zdęba. 

Za wyborem radnego Jerzego Woźniaka na przewodniczącego Rady Gminy głosowało 14 radnych.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Wójt Jerzy Fitek pogratulował radnemu wyboru.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak podziękował za wybór i  wyraził nadzieję, że zostanie zakopany topór wojenny, wszyscy będziemy pracować dla dobra gminy, zgoda między wójtem i radnymi jest szansą na rozwój gminy szczególnie teraz gdy mamy szansę na pozyskanie środków unijnych.

Ad.2. Radny Alfred Bedryjowski zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Kalety na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Rady Bogdan Kaleta był wiceprzewodniczącym Rady gminy w poprzedniej kadencji, jest aktywnym radnym, aktywnie pracuje w Radzie Osiedla Radwanice.

Radna Barbara Grabarz zgłosiła kandydaturę radnego Marka Olczaka bo warto, zdaniem radnej, postawić na kogoś nowego.

Radna Halina Zdęba zgłosiła kandydaturę radnego Romana Kasprowicza, który jest radnym  piątą kadencję, dał się poznać jako dobry radny, ma spore doświadczenie i będzie pomocny przewodniczącemu Rady Gminy.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Jednogłośnie została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie: radna Halina Zdęba, radna Anna Mazurek i  radny Tomasz Jastrzębski.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak podał sposób dokonywania wyboru poprzez postawienie znaku „X” w nie więcej niż 2 kratkach.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie nad wyborem 2 wiceprzewodniczących Rady Gminy. Protokół komisji  (w załączeniu) przedstawiła przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Halina  Zdęba. 

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

radny Bogdan Kaleta - 7

radny Roman Kasprowicz - 11

radny Marek Olczak – 6

Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali radni Bogdan Kaleta i Roman Kasprowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna (Bogdana Kalety) głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr I/3/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna (Romana Kasprowicza) głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował że, ze względu na konieczność zaprzysiężenia wójta, kolejną sesję zwołał na 30.XI.2006 r. Jej porządek radni otrzymali na dzisiejszej sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1830.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr I/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 listopada 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż