Protokół nr II/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 listopada 2006 roku

 


Protokół nr II/06

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 listopada 2006 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak.

W sesji wzięło udział 15 radnych ( lista obecności w zał.). Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi.

       Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak odczytał  tekst  roty ślubowania, a nieobecny na poprzedniej sesji radny Krzysztof Rudziks złożył ślubowanie

      Ad.2.Wybrany na następną kadencję wójt Jerzy Fitek złożył ślubowanie.

Ad.3.Wójt Jerzy Fitek zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku sesji o 3 uchwały w sprawie:

-          podatku od posiadania psów,

-          określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok,

-          określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Podatki są sprawą pilną. By weszły w życie od nowego roku, muszą być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego najpóźniej w dniu 16.XII.2006r.  Wcześniej nie można było ich uchwalić ze względu na termin wyborów oraz wybory komisji.

Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady według następującego porządku:

1.Ślubowanie radnego.

2.Ślubowanie Wójta Gminy.

3.Wnioski do porządku obrad.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie   powołania Komisji Rewizyjnej.                                                                              

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie   powołania Komisji Budżetu i Finansów.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie   powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie   powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie   wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.                                                                              

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie   wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie   wyboru przewodniczącego Komisji  Gospodarczej i Rozwoju Gminy.

11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie   wyboru przewodniczącego Komisji  Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.

12. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie   podatku od posiadania psów.

13. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

14. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że według statutu gminy wybieramy 4 komisje stałe, z tego Komisja Rewizyjna w składzie pięcioosobowym, pozostałe komisje w składzie ośmioosobowym. Każdy radny może być członkiem co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch komisji. Do przewodniczącego wpłynął wniosek grupy 11 radnych ( w zał.), który przedstawił radny Roman Kasprowicz. Grupa radnych  zgłosiła do składu poszczególnych komisji następujących radnych:

Komisja Rewizyjna: Alfred Bedryjowski, Krzysztof Rudziks, Barbara Grabarz, Marek Olczak i Małgorzata Mokrowska ;

Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy: Mariusz Teodorowicz, Bogdan Kaleta, Jerzy Woźniak, Anna Mazurek, Roman Kasprowicz, Tomasz Jastrzębski, Jacek Madej, Barbara Grabarz;

Komisja Budżetu i Finansów: Krzysztof Rudziks, Marek Olczak, Halina Zdęba, Jerzy Woźniak, Bogdan Kaleta, Alfred Bedryjowski, Elżbieta Rzewuska, Tomasz Jastrzębski;

Komisja Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej: Halina Zdęba, Elżbieta Rzewuska, Roman Kasprowicz, Anna Mazurek, Jacek Madej, Małgorzata Mokrowska, Mariusz Teodorowicz, Wojciech Szydełko.

Innych propozycji nie było. Wszyscy radni kolejno wyrazili zgodę na udział w pracy poszczególnych komisji.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr II/4/06 w sprawie   powołania Komisji Rewizyjnej głosowało14 radnych, 1 radny wstrzymał się. 

Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak podał propozycję składu Komisji Budżetu i Finansów (jak w punkcie 4 ). 

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr II/5/06 w sprawie   powołania Komisji Budżetu i Finansów  głosowało15 radnych.

Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak podał propozycję składu Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy (jak w punkcie 4 ).  

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr II/6/06 w sprawie   powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy głosowało12 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.7.Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak podał propozycję składu Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej (jak w punkcie 4 ). 

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr II/7/06 w sprawie   powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej głosowało12 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.8-11. Radny Roman Kasprowicz zgłosił wniosek ( w zał.) o powołanie radnego Alfreda Bedryjowskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radnego Krzysztofa Rudziksa na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, radnego Mariusza Teodorowicza na przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy oraz radnej Haliny Zdęby na przewodniczącą Komisji  Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.

Innych kandydatur nie zgłoszono, radni kolejno wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr II/8/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji   Rewizyjnej głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr II/9/06 w sprawie  wyboru przewodniczącego Komisji   Gospodarczej i Rozwoju Gminy głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr II/10/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

 Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr II/11/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej    głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

Po wyborach nastąpiła przerwa w obradach. Podczas przerwy odbyło się posiedzenie wspólne Komisji   Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy, na którym komisje zaopiniowały projekty uchwał podatkowych.

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie   podatku od posiadania psów (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że stawka i kryteria objęcia podatkiem właścicieli psów są takie same jak w 2006 i 2005 roku.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr II/12/06 w sprawie   podatku od posiadania psów głosowało 15 radnych.

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że także w tym podatku nie ma zmian w stosunku do roku 2006.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr II/13/06 w sprawie   określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.14. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że  projekt uchwały  był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy, gdzie zostały wniesione uwagi do zastosowanej w § 1 numeracji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały.   

 Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr II/14/06 w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok  głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak:

-          przekazał przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej skargę na wójta złożoną przez Lesława Kubika,

-          poinformował, że w związku z zaproszeniem radnych do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kotowicach na 14.XII.2006 r., planowana na ten dzień   sesja odbędzie się 18.XII.2006,

-          poinformował, że ostatnia w tym roku  sesja odbędzie się 28.XII.2006 r.,

-          przypomniał, że oświadczenia majątkowe należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia zaprzysiężenia Rady Gminy,

-          zaapelował, by komisje nie przeciągały prac nad projektem budżetu gminy na 2007 rok  bo ma to wpływ na terminy ogłoszenia przetargów i wykonania  inwestycji.

Wójt  Jerzy Fitek   poinformował, że nie wnosił o zmiany stawki podatku rolnego i leśnego. Będzie ona niższa od stawki z 2005 r. i prawie taka jak w 2006 r. Na podstawie ceny żyta określonej przez GUS w wysokości 35,52 zł, stawka podatki rolnego wyniesie 88,80 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych i 177.60 zł od pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako rolne.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1930.

 

Protokołowała

H. Demska

              

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr II/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 listopada 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż