Protokół nr III/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 grudnia 2006 roku

 


Protokół nr III/06

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 18 grudnia 2006 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak.

W sesji wzięło udział 14 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek i urbanista Leszek Witkowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecny był radny Roman Kasprowicz.

       Ad.1. Wniosków o zmianę porządku sesji nie było, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady zgodnie z następującym porządkiem:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego  przy ul. Kościelnej w Siechnicach. 

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przez Gminę Święta Katarzyna przygotowania dokumentacji projektowej oraz przetargowej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siechnice oraz budowa kanalizacji w Gminie Święta Katarzyna” w ramach „Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie   określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.

7.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna.

8.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia zakwestionowanych przez Organ Nadzoru zapisów w uchwale Nr XL/311/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6.04.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Święta Katarzyna”.

9. Przyjęcie protokołów I i II  sesji Rady Gminy.

10. Interpelacje i zapytania.

11.  Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował o zaproszeniu radnych na spotkanie organizowane przez wójta i JOSz w dniu 20.XII.2006 w gimnazjum na temat oświaty w gminie Święta Katarzyna.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba zawiadomiła członków komisji o posiedzeniu komisji w dniu 21. XII.2006 poświęconym budżetowi GOPS w 2007 roku.

Ad.3. Wójt Jerzy Fitek poinformował o wizycie delegacji naszej gminy w Sin le Noble. Przez 3 dni trwała prezentacja rękodzieła i potraw regionalnych, która wzbudziła duże zainteresowanie, była dobrą promocją gminy i zaowocowała zaproszeniem nas na następne targi w Sin le Noble.

Radny Bogdan Kaleta  zapytał o  przejście dla pieszych przy ulicy Bukowej i o rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że  jest to ulica koło cmentarza w Świętej Katarzynie. Jest tam przystanek autobusu, ludzie przechodzą na drugą stronę dlatego na koszt gminy, według warunków wskazanych przez powiat - właściciela drogi, zostały wymalowane pasy na jezdni.

Stosunkowo niedużym kosztem zostaną powiększone zbiorniki ścieków w oczyszczalni (SBR) z 1900 na 2400 m3. Będzie również modernizowana trafostacja odsługująca oczyszczalnię.

Radny Mariusz Teodorowicz zapytał czy wniosek firmy FUNAM dotyczył zmiany terminu sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji.

Wójt potwierdził i wyjaśnił, że wynika to z przedłużających się uzgodnień przebiegu trasy sieci.

Ad.4.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego  przy ul. Kościelnej w Siechnicach ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przypomniał o ustawowym obowiązku wstrzymania się od głosowania radnych, jeżeli głosowanie dotyczy ich interesu prawnego.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uchwały został cofnięty do komisji w poprzedniej kadencji celem uzupełnienia analizy skutków finansowych opracowania planu. Projekt obejmuje teren centrum Siechnic aż do gimnazjum, był poprzedzony koncepcją zagospodarowania opracowaną przez pracownię urbanistyczną i uwzględnia wnioski, mieszkańców, inwestorów oraz Rady Miasta.

Projektant Leszek Witkowski  przedstawiając projekt uchwały pokazał teren opracowania zmiany planu obejmujący przestrzeń od kościoła po gimnazjum. Przewidywania jest zabudowa wielorodzinna, dachy strome i płaskie. W centrum przewidziano plac publiczny zabudowany obiektami administracji i kultury otoczony terenami zieleni. Wyznaczono tereny parkingowe dla korzystających z terenów usług i dla mieszkańców. Plan przeszedł pełną procedurę. Podczas wyłożenia zgłoszono 3 uwagi, z tego dwie zgłoszone przez Polsystem i K. Maćkowa zostały uwzględnione, trzecia stanowi załącznik nr 3 do uchwały ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Bogdan Kaleta zapytał czy brak porozumienia ze wspólnotą mieszkaniową będzie miał wpływ na ilość miejsc parkingowych oraz dlaczego granica opracowania planu nie biegnie wzdłuż ulicy Kościelnej.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że ze względu na brak porozumienia ze wspólnotą, ulegnie zmniejszeniu ilość wybudowanych mieszkań. Nie udało się dogadać z właścicielami terenów przy ul. Kościelnej co do przeprowadzenia drogi wzdłuż terenu kościelnego oraz wzdłuż ul Kościelnej był ustanowiona obowiązująca linia zabudowy, która nie nawiązywała do istniejącej zabudowy dlatego na jej miejsce wprowadzono nieprzekraczalną linię zabudowy której zasięg dochodzi do ul. Świerczewskiego.

Radna Elżbieta Rzewuska zapytała czy możliwe jest finansowanie projektu ze środków unijnych lub innych czy tylko ze środków własnych gminy.

Wójt Jerzy Fitek  zakłada, że bardzo możliwe jest partnerstwo publiczno-prywatne bo nie przewiduje się na ten cel środków unijnych. Za udostępnione inwestorom grunty, oni wybudują infrastrukturę i budynki użyteczności publicznej.

Radna Elżbieta Rzewuska zapytała ile ha gruntów na tym obszarze jest własnością gminy i czy środki z ich sprzedaży mogą być wykorzystane na inwestycje w innych miejscowościach gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że gmina ma obowiązek budowy infrastruktury, dróg i  budynków o charakterze publicznym. W tym przypadku aportem dajemy grunt i robimy przetarg kto mniej zechce od gminy lub więcej da lub, po wydzieleniu placów publicznych i dróg, resztę z 8 ha tj.ok.3,1 ha możemy sprzedać i za te środki budować drogi, uzbrojenie i budynki. Może okazać się, że kilka milionów zł zostanie nam i zasili budżet ogólny gminy.

Radna Barbara Grabarz zapytała czy by były starania gminy o środki unijne przewidziane na rewitalizację terenów wiejskich.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nie występowaliśmy o środki unijne bo projekty są kosztowne,

 rewitalizacja nie obejmuje budowy nowych domów wielorodzinnych ponieważ tu są zyski. Na budynek administracyjny też nie otrzymamy wsparcia.

Radny Tomasz Jastrzębski zapytał czym kierowano się przy pozytywnym rozpatrzeniu uwag do wysokości zabudowy jednocześnie odbiegając od  przygotowanej przez pracownię urbanistyczną koncepcji.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że głównym powodem było to, że przy dopuszczeniu na dole pod parterem usług i wprowadzeniu spadzistego dachu powodowało, że 4 kondygnacje się nie mieszczą. Gdyby było 14 m wysokości budynku, nie dałoby się zrobić spadzistego dachu co narzucił nam konserwator zabytków.

Za przyjęciem Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych przez Wspólnotę Mieszkaniową „Zacisze” do projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego  przy ul. Kościelnej w Siechnicach ( zał. nr 2) głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr III/15/06 w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego  przy ul. Kościelnej w Siechnicach głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

            Ad.5.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przez Gminę Święta Katarzyna przygotowania dokumentacji projektowej oraz przetargowej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siechnice oraz budowa kanalizacji w Gminie Święta Katarzyna” w ramach „Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy

( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Także przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr III/16/06 w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przez Gminę Święta Katarzyna przygotowania dokumentacji projektowej oraz przetargowej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siechnice oraz budowa kanalizacji w Gminie Święta Katarzyna” w ramach „Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”głosowało14 radnych.

Ad.6.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie   określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek i zastępca skarbnika Agata Zawadziłło-Drobnica przedstawili uzasadnienie

( w zał.).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr III/17/06 Rady Gminy w sprawie   określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych głosowało 14 radnych.

Ad.7.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Sekretarz Gminy Aleksandra Kutowska wyjaśniła, że płace wójta są określone w tabeli wynagrodzeń w zależności od ilości mieszkańców gminy. Proponowane stawki spełniają wymogi tabeli wynagrodzeń. Dodatkowo wójt nabył prawo do 20% dodatku stażowego. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła również pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr III/18/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna głosowało 14 radnych.

Ad.8.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia zakwestionowanych przez Organ Nadzoru zapisów w uchwale Nr XL/311/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6.04.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Święta Katarzyna” ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr III/19/06 w sprawie uchylenia zakwestionowanych przez Organ Nadzoru zapisów w uchwale Nr XL/311/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6.04.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Święta Katarzyna” głosowało 14 radnych.

Ad.9.Za przyjęciem protokołu I sesji Rady Gminy głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem protokołu II sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych.

Ad.10.Radna Elżbieta Rzewuska zapytała jaka jest możliwość utworzenia w Świętej Katarzynie zespołu szkół łączącego szkołę podstawową i oddział gimnazjum.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że jest to możliwe ale wymaga uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany struktury organizacyjnej szkolnictwa, zmiana ta musi być zaopiniowana przez kuratorium, muszą być wybrane nowe władze szkoły. Sprawa jest ryzykowna ponieważ budynek gimnazjum nie spełnia wymogów i może okazać się, że zostanie zamknięty.

Radny Bogdan Kaleta zapytał czy opinia kuratorium zostaje wydana przed podjęciem uchwały Rady Gminy czy po jej podjęciu.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że przed uchwałą Rady Gminy.

Radny Wojciech Szydełko przypomniał protesty mieszkańców Sulimowa w związku z lokalizacją linii elektroenergetycznej o natężeniu 400kV i zapytał  o decyzję Państwowych Sieci Elektroenergetycznych w tej sprawie.

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że otrzymał z PSE odpowiedź na swoje pismo, w którym PSE  informują, że nie widzą uzasadnionych powodów przesunięcia linii. W piątek miało odbyć się spotkanie z mieszkańcami Sulimowa z PSE ale zostało przesunięte na połowę stycznia. Przedstawiciele PSE wycofali się z udziału w zebraniu bo przed wojewodą toczy się postępowanie o wydanie decyzji w sprawie warunków oddziaływania inwestycji na środowisko, do wojewody też zostały zgłoszone protesty. Po wysłaniu do nas odpowiedzi, PSE otrzymały od wojewody  pismo o szczegółowe ustosunkowanie się do protestów.  W Sulimowie był wójt i W. Warczewski. Przedstawili mieszkańcom stanowisko PSE i uzgodnili skorygowany przebieg linii. Jeszcze przed świętami zostanie wysłane do PSE sprawozdanie z zebrania i wniosek o ustosunkowanie się na piśmie do propozycji  mieszkańców. Sprawa jest  w trakcie załatwiania, zobaczymy jak się ustosunkuje wojewoda. PSE zależy na czasie, a protesty wydłużają terminy i mogą trwać dłużej niż zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt poinformował, że gmina ustali kto jest właścicielem gruntów, przez które może przebiegać trasa linii ustalona na spotkaniu w Sulimowie i przeprowadzi z nimi rozmowy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zapytał na jakim etapie realizacji są plany zagospodarowania przestrzennego Żernik Wrocławskich.

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że aktualnie są przygotowywane podkłady mapowe, zostali już wyłonieni wykonawcy i są  zbierane wnioski mieszkańców do planu.

Ad.11. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks  oraz Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba  podali terminy najbliższych posiedzeń komisji.

Radna Barbara Grabarz zaproponowała by przy rozpatrywaniu spraw spornych w postępowaniu uczestniczyły dwie strony sporu.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak oraz wójt Jerzy Fitek złożyli życzenia świąteczne.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Radni i osoby biorące udział w sesji podzielili się opłatkiem. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1930.

 

Protokołowała

H. Demska

              

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr III/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 grudnia 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż