Protokół nr IV/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 grudnia 2006 roku

 


Protokół nr IV/06

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak.

W sesji wzięło udział 14 radnych ( lista obecności w zał.) i  wójt Jerzy Fitek. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecny był radny Jacek Madej.

Ad.1.Wójt Jerzy Fitek zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku sesji i rozpatrzenie w pkt 9 projektu uchwały w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji „Święta Katarzyna”. Sprawa jest pilna, na opinię Rady Gminy czekają w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.Za wnioskiem wójta głosowało12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady zgodnie z następującym porządkiem sesji:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących  

    komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie  Święta Katarzyna na rok 2007.

7.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna.

8.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok. 

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji „Święta Katarzyna”.

10.Przyjęcie protokołu III sesji Rady Gminy.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że do Rady Gminy wpłynął od wójta Raport o ochronie środowiska, który przewodniczący przekazał przewodniczącemu Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy.

Ad.3.Wójt Jerzy Fitek poinformował, że Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjęła z dniem 1.01.2007 r. rezygnację Jerzego Komorowskiego z funkcji prezesa i powołała na to stanowisko główną księgową ZGK.

W nawiązaniu do informacji o postanowieniach i zarządzeniach  wójta podjętych  w okresie od 12.12.2006 r. do 18.12.2006 r. (w zał. ) radna Halina Zdęba  zwróciła uwagę, że Radzie Miejskiej Siechnic trudno jest wskazać trasy przejazdu samochodów ciężarowych do dawnego młyna. W Siechnicach nie mamy ulic przygotowanych do przejazdu samochodów o tonażu 40 t. Już są problemy na ulicy Kościuszki, którą jeżdżą samochody z pulpą, są niszczone chodniki.  Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że firma Newcorn przedstawiła  propozycję trasy i należy ją zaopiniować lub podać własną propozycję.

Radny Krzysztof Rudziks zapytał kto zrezygnował z pracy w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kto został jej przewodniczącym, kto zastępcą, czy wójt nie ma zamiaru powołać komisji w nowym składzie bo ludzie się wypalają.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że komisja została powołana 4 lata temu. W jej składzie trzy osoby na siedem pochodziły z poprzedniej kadencji. Wójt niw widzi potrzeby zmiany jej składu. Komisja działa prawidłowo, członkowie są przeszkoleni, mają ukończone kursy, mają doświadczenie w pracy dotyczącej uzależnień, mają kontakty z sądami. Rezygnację złożył Ryszard Szuber, na jego miejsce przewodniczącym komisji został Artur Kaliszczak, z kolei na jego miejsce - wiceprzewodniczącym komisji został Franciszek Chmura. Skład komisji został zmniejszony o jedną osobę.

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006 ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przypomniał o ustawowym obowiązku wstrzymania się od głosowania radnych, jeżeli głosowanie dotyczy ich interesu prawnego.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uchwały obejmuje zwiększenie dochodów z opłat lokalnych, z podatków, z opłat za wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego. W projekcie uchwały są uwzględnione także zmiany leżące w kompetencji wójta. Projektem zmiany budżetu zajmowała się Komisja Budżetu i Finansów, która zwróciła się o wyjaśnienie na co zostanie konkretnie wykorzystana kwota 40 tys. zł przeznaczona na wydatki na zakupy inwestycyjne w GOPS. Wójt przedstawił koszty zakupów: komputerów, drukarek, notebooka, 12  programów, 3 UPS-ów a szczegółowe rozliczenie doręczył przewodniczącemu Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr IV/20/06 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006 głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek wniósł autopoprawki jak w załączonym projekcie II. Zostanie zrealizowane

zadanie nr 1 – adaptacja  poddasza w budynku GCK w Żernikach Wrocławskich dlatego została wykreślona z wykazu a dopisaliśmy zadanie nr 7 – budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich na kwotę 265 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Bogdan Kaleta zapytał jakie ulice w Siechnicach zostały rozpoczęte.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że jest to ulica Lwowska.  Zakończenie prac o wartości ogólnej 1,3 mln zł brutto nastąpi w przyszłym roku.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr IV/21/06 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciw, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie  Święta Katarzyna na rok 2007 ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie projektu uchwały ( w zał.), która została przygotowana przy udziale kierownika GOPS i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Społecznych. Harmonogram realizacji  Gminnego  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie w 2007 roku stanowi załącznik do uchwały ( w zał.). Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki:

-          w § 1 pkt II wprowadza się numerację 1 i 2 dla  ustępów i poprawia się numerację punktów ( cyfry z nawiasami),

-          w § 1 pkt III ust.6 po wyrazie „uzależnionych” stawia się przecinek i skreśla się literę „w”; po wyrazie „integrowanie” dodaje się wyraz „ich”.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Tomasz Jastrzębski zapytał  jakie są kryteria przy opiniowaniu wniosków przy udzielaniu zezwoleń, jaki jest limit punktów sprzedaży alkoholu, w jaki sposób i kto przeprowadza kontrole punktów sprzedaży alkoholu.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że dość dawno ustalony limit punktów sprzedaży wynosi 60, z tego jest wykorzystanych ok. 40 bez gastronomii (sprzedaż  piwo nie jest objęta limitem). Opiniowanie wniosku dotyczy zgodności z uchwałą Rady Gminy i ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu przeprowadzają członkowie gminnej komisji w składzie 2,3-osobowym. W ciągu jednego dnia kontrolują 3, 4 punkty.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr IV/22/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie  Święta Katarzyna na rok 2007 głosowało 12 radnych,  2 radnych wstrzymało się.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu) jest przewodniczący Rady Gminy.

Uzasadnienie i uchwałę Komisji Rewizyjnej Nr  2/2/06 z dnia  13 grudnia 2006 roku w sprawie skargi Lesława Kubika na Wójta Gminy Święta Katarzyna ( w zał.) przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr IV/23/06 w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna głosowało 11 radnych,  3 radnych wstrzymało się.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok ( projekt w załączeniu) jest  przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski  przedstawił uzasadnienie projektu uchwały (w zał.). Uchwałę nr 2/1/06 z dnia  13 grudnia 2006 roku w  sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok ( w zał.) radni otrzymali.

Radna Barbara Grabarz zgłosiła wniosek by pkt 3 planu pracy rozszerzyć o kontrolę wykorzystania budynku szkoły  podstawowej w Świętej Katarzynie. Za wnioskiem głosowało 14 radnych.

Radny Bogdan Kaleta zaproponował wykreślenie pkt 1 planu pracy. Radny nie pamięta by Komisja Rewizyjna kiedykolwiek  opiniowała  projekty uchwał.

Po propozycji wójta by zapis zostawić bo jest ogólny i komisja będzie opiniować kilka uchwał, radny Bogdan Kaleta wycofał wniosek.

Radny Tomasz Jastrzębski zgłosił wniosek by w pkt 4 planu pracy dopisać „ i obiektów przyległych do hali”.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zarządcy hali  sportowej kończy się umowa. W związku z uwagami dotyczącymi wykorzystania hali, został ogłoszony konkurs na nabór pełnomocnika wójta d/s sportu. Tereny wokół hali nie są w zimie wykorzystane. Termin kontroli do 30.03.2007 r. spowoduje, że kontrola będzie wytyczną dla nowego pracownika lub należy go przesunąć do 30.09.2007 r.

Za wnioskiem radnego Tomasza Jastrzębskiego i wójta głosowało 14 radnych.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr IV/24/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok głosowało 14 radnych.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji „Święta Katarzyna”( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że z uwagi na spadki terenu w stronę Świętej Katarzyny i Zacharzyc, Smardzów będzie obsługiwany przez oczyszczalnię ścieków w Siechnicach. Wójt złożył wniosek o wyłączenie Smardzowa z aglomeracji wrocławskiej i  włączenie go do aglomeracji Święta Katarzyna ale musi go zaopiniować Rada Gminy. Wniosek został przeanalizowany przez służby wojewody i przesłany do zaopiniowania dlatego wójt  zaproponował, by nie poprawiać ilości mieszkańców poszczególnych miejscowości wskazanych we wniosku jak proponowali radni na posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radna Elżbieta Rzewuska zapytała czy nazwa aglomeracja Siechnice jest prawidłowa.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nie jest, nazwa pojawiła się w związku z lokalizacją oczyszczalni ścieków. Powinno być: ”aglomeracja Święta Katarzyna”.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr IV/25/06 w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji „Święta Katarzyna” głosowało 14 radnych.

Ad.10. Za przyjęciem protokołu nr III sesji Rady Gminy głosowało13 radnych,  1 radny wstrzymał się.

Ad.11. Radna Elżbieta Rzewuska poinformowała o brakujących rozkładach jazdy na przystankach oraz wskazała na trudności z odczytaniem godzin odjazdu autobusów ze względu na panujące ciemności o tej porze roku.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że uzupełnianie rozkładów jazdy należy do przewoźnika dlatego przekaże mu wniosek radnej i zapewnił, że sprawdzi jak można wykorzystać oświetlenie uliczne do lepszego oświetlenia rozkładów jazdy. Podświetlenie ich nie wchodzi w rachubę, bo wtedy dewastacja tablic byłaby jeszcze większa. 

Ad.12. Radny Tomasz Jastrzębski złożył wniosek formalny o powołanie komisji ds. obchodów 10-lecia nadania praw miejskich Siechnicom.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że także Święta Katarzyna będzie obchodzić rocznicę 750-lecia powstania. Rada Gminy nie ma kompetencji obchodów rocznic. Wójt zapewnił, że powoła odpowiedni komitet.

Wójt Jerzy Fitek zaprezentował kalendarz z rysunkami obiektów gminnych wykonanych przez Janusza Łozowskiego i mapę gminy a następnie wręczył je radnym.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak i wójt Jerzy Fitek złożyli życzenia noworoczne wszystkim obecnym na sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1830.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr IV/06 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 grudnia 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż