Protokół nr V/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 stycznia 2007 roku

 


Protokół nr V/07

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 stycznia 2007 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak.

W sesji wzięło udział 14 radnych ( lista obecności w zał.) i  wójt Jerzy Fitek. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecny był radny Wojciech Szydełko.

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku sesji i rozpatrzenie w pkt 9 projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta. Pracodawcą wójta jest Rada Gminy. Trudno byłoby zwoływać  Radę Gminy by zlecić wójtowi podróż służbową lub udzielić mu urlop wypoczynkowy dlatego udzielone przewodniczącemu upoważnienie usprawni działanie obydwu organów gminy. Za wnioskiem głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady zgodnie z następującym porządkiem sesji:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących  komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie gminy Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna.

7.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Zacharzycach i w Świętej Katarzynie.

8.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportu, rekreacji i usług w Siechnicach.

9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

10. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Gminy.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przypomniał o ustawowym obowiązku wstrzymania się od głosowania radnych, jeżeli głosowanie dotyczy ich interesu prawnego.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba poinformowała, że:

-          do społecznego komitetu obchodów 10-lecia nadania praw miejskich Siechnicom zostali wybrani radni Tomasz Jastrzębski i Jacek Madej,

-          do społecznego komitetu obchodów 750-lecia Świętej Katarzyny zostały wybrane radne Elżbieta Rzewuska i Barbara Grabarz,

-          posiedzenie komisji poświęcone zimowemu  wypoczynkowi dzieci i  młodzieży odbędzie się 29.01.2007 r.

-          przedstawiciele  komisji uczestniczyli w posiedzeniu dziecięcej Rady Gminy.

Ad.3. W związku z informacją o postanowieniach i zarządzeniach podjętych przez Wójta Gminy Święta Katarzyna wydanych w okresie od  21.12.2006 r. do 15.01.2007 r. ( w zał.) radny Krzysztof Rudziks  zapytał  o  powołanie Rady Sportu.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w ciągu 2 miesięcy zostanie powołana Rada Sportu. Nastąpi to po wyłonieniu pełnomocnika wójta do spraw sportu, obecnie trwa jego wybór. Rada jest organem doradczym wójta, będzie opiniowała działania w zakresie sportu oraz budżet przeznaczony na sport. 

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały  Rady Gminy w sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie gminy Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych  ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uchwały  uzupełnia wykaz dróg gminnych zaliczonych do tej kategorii na podstawie wcześniej podjętych uchwał Rady Gminy. Obejmuje on drogi i ulice w Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie i Żernikach Wrocławskich. Wniosek o zaliczenie dróg i ulic  do kategorii dróg gminnych został pozytywnie zaopiniowany przez zarząd powiatu wrocławskiego  ( uchwała nr 84/06 w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr V/26/07 w sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie gminy Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych   głosowało 14 radnych.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały  Rady Gminy w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi określona w § 2 projektu uchwały dotyczy zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, profilaktyki i rehabilitacji uzależnień, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych a także oświaty i wychowania. Zlecanie zadań publicznych następuje w formie konkursów na zasadach określonych w ustawie. Zadania publiczne mogą realizować podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego a ich działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania. Wójt zgłosił autopoprawkę polegającą na poprawieniu numeracji  w § 2.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr V/27/07  w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  głosowało 14 radnych.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna   ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił projekt i uzasadnienie uchwały ( w zał.) oraz zgłosił następujące autopoprawki:

-          w tabeli dodatków funkcyjnych po wyrazach: „Wysokość dodatku funkcyjnego” dodaje się zapis „( zł )”,

-          w § 5 ust.5 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzina zajęć, za prowadzenie:

-          w § 5 ust.5 ostatnie zdanie po myślniku wykreśla się w całości,

-          w § 8 ust. 1 i ust.2 podpunkty otrzymują numery od 1) do 4).

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr V/28/07 w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna   głosowało 14 radnych.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Zacharzycach i w Świętej Katarzynie ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w związku z koniecznością nadania numeracji nieruchomościom  ostatnio wybudowanym trzeba nadać nazwę ulicom, przy których budynki te powstały. Taka samą nazwę „ Zacharzycka” proponuje się nadać działce nr 90/3 w Zacharzycach i działce nr 292 w Świętej Katarzynie. Propozycja powyższa została uzgodniona z Radą Osiedla Święta Katarzyna i Radą Sołecką Zacharzce.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Roman Kasprowicz zapytał czy po wybudowaniu obwodnicy ulica Zacharzycka nie zostanie podzielona na 2 części.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nic takiego nie nastąpi, ulica Zacharzycka  znajdzie się po stronie Świętej Katarzyny.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr V/29/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zacharzycach i w Świętej Katarzynie   głosowało 14 radnych.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportu, rekreacji i usług w Siechnicach  ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że  musimy zmienić obowiązujący plan i powiększyć teren opracowania planu o 5 działek ( nowa mapa w załączeniu) bo obiekty sportowe nie mieszczą się i wchodzą w pasy drogowe a właściwie w rezerwę terenu pod drogę. Także plan pozwoli  uporządkować funkcje budynku przy ul. Zacisze, który dotąd był przeznaczony w planie po połowie na  budownictwo jednorodzinne  i  budownictwo wielorodzinne.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.   

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr V/30/07  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportu, rekreacji i usług w Siechnicach  głosowało 14 radnych.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy  w sprawie upoważnienia Przewodniżółtka

...............czącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta ( projekt w załączeniu) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  poinformował, że uchwała jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania gminy. Pracodawcą wójta jest Rada Gminy, ale trudno ją zwoływać by podpisać wójtowi delegację czy kartę urlopową. Stąd wynika propozycja by upoważnić do czynności wymienionych w  § 2 projektu uchwały przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr V/31/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta   głosowało 14 radnych.

Ad.10. Za przyjęciem protokołu nr IV sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych,  1 radny wstrzymał się.

Ad.11.Radny Krzystof Rudziks zapytał czy dużo ofert wpłynęło na pełnomocnika wójta ds. sportu oraz  kiedy poznamy zastępcę wójta.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wpłynęły 3 oferty na pełnomocnika ds. sportu, z których wybrał ofertę pana Solińskiego. Na stanowisko zastępcy wójta ok. 20 osób złożyło oferty, wójt zapewnił, że wybierze jak najszybciej najlepszą z nich.

Radny Alfred Bedryjowski zapytał czy została rozpoczęta procedura realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – tereny aktywności gospodarczej i na jakim jest etapie.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że procedura została rozpoczęta. Musimy przygotować mapy w skali 1:1000, potem dać ogłoszenie o zbieraniu wniosków do planu i ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Procedura trwa 10-12 miesięcy, uchwała zostanie  przyjęta do końca roku.

Radny Bogdan Kaleta zapytał czy coś wiadomo o rozstrzygnięciu SKO w sprawie odwołania od decyzji starosty o oddziaływaniu inwestycji – park pamięci-  na środowisko.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że jeszcze nic nie wiadomo. Ze względu na skomplikowaną sprawę, rozpatrzenie odwołania potrwa od 3-6 miesięcy. Stanowisko SKO w tej sprawie zostanie nam przekazane do wiadomości.

Radny Bogdan Kaleta zapytał czy pełnomocnik ds. sportu będzie pracownikiem Urzędu Gminy, czy będzie urzędował w hali sportowej i czy Rada Sportu będzie decydowała o podziale środków na sport.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że pełnomocnik ds. sportu będzie urzędnikiem,  stanowisko pracy będzie miał przy hali, będzie wchodził w skład Rady Sportu, będzie jej przewodniczył i będzie zatrudniony od 1 marca. Rada Sportu powstanie w marcu lub kwietniu, będzie ciałem doradczym. Środki na sport będą przyznawane w drodze konkursu, Rada Sportu może jedynie opiniować podział pieniędzy.

Ad.12. Wolnych wniosków nie było.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1840.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr V/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 stycznia 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 10:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż