Protokół nr VI/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 lutego 2007 roku

 


Protokół nr VI/07

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak.

W sesji wzięło udział 15 radnych ( lista obecności w zał.) i  wójt Jerzy Fitek. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi.

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził sesję według następującego porządku:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących  

    komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2007

               l) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta,

2) przedstawienie opinii komisji,

3) przedstawienie wniosków radnych,

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

5) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,

6) dyskusję nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie,

               7) głosowanie nad projektem budżetu.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr I/2/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna.      

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Święta Katarzyna.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie.

11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie.

12. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę Nr XXVII/231/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Święta Katarzyna.

13. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

14. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie  Święta Katarzyna na rok 2007.

15. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji Wrocław w części dotyczącej Gminy Święta Katarzyna w ramach KPOŚK.

16. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Gminy.

17. Interpelacje i zapytania.

18. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował o:

-          szkoleniu radnych w dniu 27.02.2007 r. z zakresu problemów alkoholowych, narkotycznych i zwalczania przemocy,

-          zakazie głosowania w przypadku gdy dotyczy to interesu prawnego radnego.

Ad.3. Wójt Jerzy Fitek poinformował

-          o trwających wyborach do rad sołeckich, osiedlowych i Rady Miejskiej Siechnic;

-          o spotkaniu i wymianie poglądów z niepełnosprawnymi mieszkańcami gminy;

-          o spotkaniach poświęconych realizacji projektu kanalizacji sanitarnej gmin położonych w zlewniach rzek Ślęza i Oława. Część gmin nie będzie mogła uczestniczyć w programie ze względu na małą ilość mieszkańców. Trwają wyjaśnienia w Urzędzie Marszałkowskim i u wojewody. Ostateczna decyzja jeszcze nie jest podjęta. Jeżeli pozostanie granica 15 RLM, to kanalizację będziemy realizować z innych środków niż unijne. W projekcie budżetu gminy na 2008 rok zwiększamy o 2 mln zł wydatki na kanalizację. Będzie robiona tam, gdzie kończy się ważność projektów technicznych;

-          o zakończonych sukcesem rozmowach w sprawie modernizacji rzeki Oławy. Jest szansa, że będą pieniądze i w tym roku rozpoczną się prace. W ciągu 2-3 lat modernizacja zastanie  zakończona i Oława nie będzie wylewać.

      Ad.4. 1. Wójt Jerzy Fitek przedstawił projekt uchwały budżetowej ( w zał. projekty z listopada 2006 i z lutego 2007)  i zgłosił następujące autopoprawki:

-          w § 5 ust. 5 uchwały budżetowej wysokość dotacji podmiotowych z budżetu gminy  zwiększa się o kwotę 95 000 zł  ( środki te przeznaczone na dofinansowanie w wysokości 45 tys. zł  przebudowy szkoły podstawowej w Kotowicach i dotację dla ZOZ w wysokości 50 tys. zł są wykazane  odpowiednio w rozdz.801 i 851),

-          w zał. nr 14 zwiększa kwotę  dotacji w dziale 801 o 45 tys. zł i wprowadza się pkt 4 – lecznictwo ambulatoryjne – kwota dotacji 50 tys. zł.

Wójt Jerzy Fitek wskazał różnice między dwiema wersjami projektu budżetu. Z uwagi na zmniejszenie dotacji z funduszy europejskich zmniejsza się w II wersji budżetu dochody do kwoty 39 466 755 zł , wydatki gminy planuje się w wysokości 48 236 755 zł. Wzrastają o 2 mln zł wydatki na kanalizację sanitarną Radwanic – rejon ul. Bzowej, Świętej Katarzyny – ul. Słoneczna i przyległe, Siechnic – ul. Henryka III i przyległe. Wydatki drogowe w Siechnicach zostały zwiększone o 300 tys. Wzrosły wpływy z biletów komunikacji gminnej o 50 tys. zł. Na wniosek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy zwiększono wydatki o 50 tys. zł na zakup tłucznia do remontu nawierzchni ulic. Zmniejsza się o 80 tys. wydatki na budowę infrastruktury turystycznej, zwiększa środki na budowę świetlicy w Iwinach i remont świetlicy w Żernikach Wrocławskich. Rozpocznie się modernizacja oczyszczalni ścieków bo obiekt zbliża się do granic wydolności. W najbliższych trzech latach trzeba ją rozbudować o 1 kolektor.

      Ad.4.2. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba, przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski przedstawili  pozytywne opinie o projekcie uchwały ( w zał.

      Ad. 4.3.W ustawowym terminie, radni nie zgłosili wniosków do projektu budżetu.

      Ad.4.4. Opinie Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie budżetu  ( w zał.) odczytała zastępca skarbnika Agata Zawadziło Drobnica.

      Ad.5. Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wszystkie wnioski komisji zostały uwzględnione w skorygowanym projekcie budżetu.

      Ad 4.6. Radny Wojciech Szydełko zgłosił wniosek o wykreślenie z rozdziału 75495 kwoty

100 000 zł na straż gminną. Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy radni zaproponowali takie rozwiązanie uznając, że tak pomyślana straż nie spełni swojego zadania i jeszcze nie jest gminie potrzebna.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zwrócił uwagę że, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, taki wniosek należało zgłosić 5 dni przed sesją.

 Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz wyjaśnił, że komisja złożyła wniosek by wydatki na straż gminna zmniejszyć o100 tys. zł ( do 100 tys. zł) z przeznaczyć je ( po 50 tys. zł) na zakup tłucznia i oświetlenie ulic. Wniosek ten nie uzyskał akceptacji Komisji Budżetu i Finansów.

      Ad.4.7. Za przyjęciem uchwały Nr VI/32/07 Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2007 glosowalo14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Wójt Jerzy Fitek podziękował za przyjęcie budżetu.

      Ad.5.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr I/2/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna

( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i zgłosił następujące autopoprawki: 

-          § 3 otrzymuje  brzmienie „Traci mocna uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna”,

-          dotychczasowy „§ 3” otrzymuje numer § 4”.

Za przyjęciem uchwały Nr VI/33/07 Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr I/2/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna głosowało 15 radnych.

Ad.6.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  statut gminy przewiduje wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy. W związku z uznaniem skargi wojewody na uchwałę Nr I/2/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna za zasadną, należy wybrać drugiego wiceprzewodniczącego. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.

Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani radni: Tomasz Jastrzębski, Jacek Madej i Halina Zdęba. Za wyborem powyższej komisji głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Radny Roman Kasprowicz zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Kalety, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Barbara Grabarz zgłosiła kandydaturę  radnego Marka Olczaka ale radny nie zgodził się kandydować na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak podał sposób głosowania: za wyborem glosuje się przez postawienie znaku „X” w kratce przy „TAK”, przeciw wyborowi głosuje się stawiając znak „X” w kratce przy „NIE”, postawienie 2 znaków oznacza głos nieważny, brak znaku „X” lub postawienie dwóch znaków „X” oznacza głos nieważny.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie ( protokół komisji w zał.). Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został radny Bogdan Kaleta, który otrzymał 12 głosów, 3 radnych było przeciwnych jego wyborowi.

Za przyjęciem uchwały Nr VI/34/07 Rady Gminy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Święta Katarzyna głosowało 15 radnych.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej ( projekt w zał.) jest Komisja Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej głosowało 15 radnych.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów ( projekt w zał.) jest Komisja Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr VI/36/07 Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów głosowało 14 radnych, 1  radny wstrzymał się.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy ( projekt w zał.) jest Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił uzasadnienie ( w zał. ) do projektu uchwały i zgłosił następujące autopoprawki:

-          w pkt 7 i pkt 11 wyraz „inwestycji” przenosi się po wyrazie „realizacji”,

-          pkt 9 otrzymuje brzmienie: „zapoznanie się z działalnością Gminnego Centrum Informacji”.

Radny Marek Olczak stwierdził, że punkt 12 planu pracy jest bardzo istotny dla gminy, uznał że termin analizy działań w celu pozyskania środków pieniężnych z Unii Europejskiej określony na 30.XI.2007 jest zbyt późny i należy go znacznie przyśpieszyć np. do końca maja.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz zwrócił uwagę, że jest to podejście do pozyskania środków na 2008 rok. Do maja będą dopiero składane wnioski o środki dlatego termin ten jest zbyt wczesny.

Wójt Jerzy Fitek zauważył, że do maja będziemy wiedzieli niewiele więcej niż wiemy dzisiaj o składaniu wniosków o środki pomocowe. Termin można przesunąć na październik przed oddaniem projektu budżetu na 2008 rok.

Radny Marek Olczak zgłosił wniosek o przeprowadzenie analizy działań w celu pozyskania środków pieniężnych z Unii Europejskiej  na 30.X.2007 r. Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przeciw głosowało 6 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

Radny Roman Kasprowicz stwierdził, że można to zrobić wcześniej, bo termin jest określony do 31.11.2007 r.

Za przyjęciem uchwały Nr VI/37/07 Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie ( projekt w zał.) jest Wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i poinformował, że wojewoda dotąd nie wskazał swego przedstawiciela.

Sekretarz Gminy Aleksandra Kutowska wyjaśniła, że trzeba będzie podjąć nowa uchwałę gdy wojewoda go zgłosi. Termin powołania Rady Społecznej ZOZ minął w dniu 16.02.2007 r., na decyzję wojewody czekamy od 5.01.2007 r.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba  zgłosiła w imieniu komisji radnych Bogdana Kaletę, Marka Olczaka i Jacka Madeja do Rady Społecznej ZOZ. Radni wyrazili zgodę na pracę w Radzie.

Za przyjęciem uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie głosowało 15 radnych.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie ( projekt w zał.) jest wójt.

Kierownik GOPS Joanna Bryłkowska-Hehn wyjaśniła, że projekt został opracowany w wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która zakwestionowała regulamin wynagradzania bo np. już nie funkcjonuje dodatek służbowy, który został włączony do podstawy wynagrodzenia. W związku z tym tabela została przekalkulowana. Zmiany zostały uzgodnione z organizacjami związkowymi.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła także pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr VI/39/07 Rady Gminy w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie głosowało 15 radnych.

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę Nr XXVII/231/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Święta Katarzyna. ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uchwały jest dostosowaniem do możliwości finansowych gminy zapisanych w budżecie. Jest wyrok sądu, który stwierdził, że stypendia należy wypłacać przez 10 miesięcy w roku a nie przez okres na jaki wystarczy  środków w budżecie. Ten wyrok skutkuje zwiększeniem środków na stypendia. Mimo obniżenia  wysokości stypendiów, osoby którym one przysługują, otrzymają dwa razy więcej pieniędzy. Te zmiany uwzględniliśmy w budżecie, proponowane  zmiany stypendiów mają pokrycie w budżecie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Radny Krzysztof Rudziks zapytał czy zapisany w załączonej uchwale nr  XXVII/231/05 regulamin nadal obowiązuje.

Dyrektor Jednostki Obsługi Szkół Waleria Hasik poinformowała, że zmiana dotyczy wysokości stypendiów, reszta obowiązuje bez zmian.

Za przyjęciem uchwały Nr VI/40/07 Rady Gminy zmieniającej uchwałę Nr XXVII/231/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Święta Katarzyna głosowało 15 radnych.

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że mieszkańcy wybrali nowych sołtysów w sołectwach Grodziszów, Bogusławice, Sulimów i Trestno-Blizanowice dlatego zmianie ulega załącznik do obowiązującej uchwały. Zebrania jeszcze trwają. Gdyby nastąpiły dalsze zmiany sołtysów, na następnej sesji zmienimy załącznik.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr VI/41/07 Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.14. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie  Święta Katarzyna na rok 2007 ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uwzględnia uwagi  i zastrzeżenia do poprzedniej uchwały zgłoszone przez nadzór wojewody. Uznaliśmy, że trudno z nimi dyskutować, rozstrzygnięcia nadzorczego nie będziemy skarżyć dlatego program uchwalamy jeszcze raz.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Wójt Jerzy Fitek,  po uwadze radcy prawnego Ewy Jacuńskiej że  nie minęło jeszcze 30 dni od daty wpływu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody i dlatego należy uchylić poprzednią uchwałę, zgłosił autopoprawkę polegającą na dodaniu § 5 o treści: „Traci mocna uchwała Nr IV/22/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie  Święta Katarzyna na rok 2007”.

Za przyjęciem uchwały Nr VI/42/07 Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie  Święta Katarzyna na rok 2007  głosowało 15 radnych.

Ad.15. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji Wrocław w części dotyczącej Gminy Święta Katarzyna w ramach KPOŚK

( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że Dolnośląski Urząd Wojewódzki zwrócił się z pismem o zaopiniowanie planu aglomeracji w części dotyczącej naszej gminy,  obejmującej Biestrzyków, Żerniki Wrocławskie,  Radomierzyce, Iwiny i Mokry Dwór. Planuje się odprowadzanie ścieków z tych miejscowości  poprzez kolektor Ślęza do oczyszczalni we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz  przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr VI/43/07 Rady Gminy w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji Wrocław w części dotyczącej Gminy Święta Katarzyna w ramach KPOŚK głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad. 16. Za przyjęciem protokołu z V sesji głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.17. Radna Halina Zdęba złożyła do wójta interpelację w sprawie oświetlenia, wyrównania i poszerzenia chodnika oraz wyrównania  lub wykonania nawierzchni części ulicy Kościuszki w Siechnicach.

Radny Wojciech Szydełko zapytał jaki jest stan realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV koło Sulimowa i czy jest możliwość zażegnania konfliktu z mieszkańcami Sulimowa.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że po pismach naszych i mieszkańców Sulimowa odbyło się spotkanie z PSE. Ustalono odsunięcie linii o ok. 200 m od starej trasy. Negocjatorzy przeprowadzili rozmowy z właścicielami nowych gruntów. Około10-12 właścicieli nie wyraziło zgody, a warunkiem zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Sulimowa i Świętej Katarzyny było uzyskanie consensusu na nowy przebieg linii. Mieszkańcy Sulimowa podjęli się rozmów z właścicielami gruntów by tę zgodę uzyskać. Właściciele gruntów z Sulimowa wyrazili zgodę na nowy przebieg linii, o stanowisku mieszkańców Świętej Katarzyny informacja będzie na następnej sesji. Jeżeli zgodzą się, to przystąpimy do zmiany planów, która potrwa do końca roku. Jeżeli nie uda się przeprowadzić nowej trasy bo kilku właścicieli mówi „nie”, to zmiana planu nie ma sensu bo tylko zwiększy się konflikt. Inwestycja na już wydaną decyzję środowiskową. Angażowanie się Rady Gminy, powoływanie komisji Rady Gminy nie ma podstaw prawnych ani nie ma takich możliwości bo stronami są PSE i właściciele gruntów. Konflikt może zostać zażegnany albo poprzez zmianę trasy linii albo w wyniku dogadania się stron.

Radny Wojciech Szydełko stwierdził, że wielu z obecnych radnych zatwierdzało plan zagospodarowania przestrzennego Sulimowa. Może to było przez niedopatrzenie. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że są to ogromne  słupy, które ustawione blisko wsi, stwarzają dyskomfort psychiczny mieszkańców. Nikt z nas nie chciałby mieszkać w ich sąsiedztwie. Dogadywanie się mieszkańców Sulimowa z mieszkańcami Świętej Katarzyny w sprawie przesunięcia linii nie jest w porządku. Rolą wójta jest by PSE wspólnie z mieszkańcami Sulimowa i Świętej Katarzyny przyśpieszyły zakończenie konfliktu.  Rozgłos typu prasa, telewizja nie jest nikomu potrzebny. Radny zaproponował powołać zespół złożony z wójta i radnych i zaprosić na rozmowy mieszkańców obu wsi i PSE.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że linia została wytyczona w latach 90 – tych. W Sulimowie odległość od istniejącej zabudowy wynosi 200 m, od planowanych działek budowlanych – 60 m. Jak będzie zgoda mieszkańców na przejście linii po nowej trasie, trzeba zmienić plany krajowe i na tej podstawie zmienić plany miejscowe. Bez zgody właścicieli gruntów, wójt nie podejmuje się negocjacji, nie podejmuje się zastąpić wykwalifikowanych negocjatorów z uprawnieniami. Wójt nie zna również procedur, które pozwalają na to Radzie Gminy.

Radny Wojciech Szydełko stwierdził, że nie sugerował byśmy zastępowali negocjatorów. Poprosił tylko o 3-stronne spotkanie, na którym my będziemy neutralizować konflikt.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poparł wniosek radnego Wojciecha Szydełki bo mieszkańcy Sulimowa nie mają argumentów dla mieszkańców Świętej Katarzyny. Także negocjatorzy nic im nie proponowali tylko pytali o zgodę na przejście linii. Spotkanie byłoby z korzyścią dla wójta i rady.

Ustalono, że zostanie zorganizowane w Urzędzie Gminy spotkanie radnych, wójta, PSE z mieszkańcami Sulimowa i Świętej Katarzyny – właścicielami gruntów przez które przebiegnie nowa trasa linii 400 k.

Radna Halina Zdęba zapytała czy uda się w tym roku skończyć budowę boiska w Siechnicach.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że plac budowy został już przekazany wykonawcy, zakończenie prac nastąpi w tym roku.

Ad.18. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba poinformowała o spotkaniu członków komisji z prezesami klubów sportowych działających na terenie gminy.

Radna Elzbieta Rzewuska poinformowała o Drodze Świętego Jakuba i poprosiła o wsparcie w staraniach o przebieg szlaku przez Świętą Katarzynę.

Radna Anna Mazurek zaprosiła radnych do Radwanic na imprezę z okazji Dnia Kobiet.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1950.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VI/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 lutego 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 10:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż