Protokół nr VII/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 marca 2007 roku

 


Protokół nr VII/07

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 29 marca 2007 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. W sesji wzięło udział 13 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek i zastępca wójta Stanisław Łopatowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi.

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i umieszczenie w pkt 9 projektu uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna do powiadomienia w imieniu Rady Gminy Święta Katarzyna Skarbnika Gminy Święta Katarzyna i Sekretarza Gminy Święta Katarzyna o konieczności złożenia tzw. ”oświadczenia lustracyjnego”.

Za wnioskiem głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady zgodnie z następującym porządkiem sesji:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących  komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

6.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach.

7.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2007.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna do powiadomienia w imieniu Rady Gminy Święta Katarzyna Skarbnika Gminy Święta Katarzyna i Sekretarza Gminy Święta Katarzyna o konieczności złożenia tzw. ”oświadczenia lustracyjnego”.

Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Gminy.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował o:

-          konieczności wypełnienia doręczonych radnym druków oświadczeń majątkowych w terminie do końca kwietnia pod rygorem utraty mandatu,

-          konieczności złożenia wojewodzie,  w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, oświadczenia lustracyjnego według otrzymanego dzisiaj  wzoru,

-          o treści pisma wystosowanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie unikania potencjalnego niebezpieczeństwa zakażenia się sepsą,

-          zakazie głosowania w przypadku gdy dotyczy to interesu prawnego radnego.

Ad.3. Wójt Jerzy Fitek przedstawił swego zastępcę Stanisława Łopatowskiego i poinformował,   że:

-          zakończyły się wybory organów jednostek pomocniczych, są duże zmiany w składach  rad, sołtysi w większości nie zostali zmienieni,

-          od 1 marca wstrzymano kursowanie linii 501, w związku z tym wprowadzone będzie 6 dodatkowych kursów linii 901. Trwają prace nad dostosowaniem  nowego rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców i uzgodnieniem go w ZDiK. Potrwa to ok. 2 miesięcy, zmiany będą wdrożone od 1.04.2007 r.,

-          pan Soliński został powołany na pełnomocnika wójta do spraw sportu, od 1.04.2007 r. hala sportowa i zespół boisk zostaną przejęte w zarząd gminy,

-          przedstawiciele Państwowych Sieci Energetycznych otrzymali wyceny gruntów i  do świąt będą negocjować z właścicielami działek ze Świętej Katarzyny porozumienie. Jak się uda, przystąpimy do korekty planu zagospodarowania przestrzennego. Jak się nie uda, po świętach zorganizujemy spotkanie i poinformujemy zainteresowanych.

-          wraz z wicewójtem  uczestniczyli w Forum Samorządowym w Kudowie, które było poświęcone sprawom oświaty i wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii. Rozmowy w  kuluarach dotyczyły pozyskiwania środków unijnych.

-          ogłoszonych naborach nowych pracowników w związku z odejściem na emeryturę trzech urzędników.

Radny Tomasz Jastrzębski zapytał czy wydana zgoda na sprzedaż alkoholu w sklepach „U Redy” i „U Bambra” dotyczy spożycia w miejscu czy poza miejscem sprzedaży alkoholu, czy przed wydaniem zgody powyższe miejsca sprzedaży zostały sprawdzone, jaka jest przyczyna braku umorzenia zaległości czynszu za lokal przy ul. Kościuszki w Siechnicach oraz kto jest pełnomocnikiem do spraw informacji niejawnych.

Wójt Jerzy Fitek odpowiedział, że pozwolenia na sprzedaż alkoholu dotyczą spożycia poza miejscem sprzedaży. Są to przedłużenia kończących się terminów koncesji dlatego miejsca są nam znane, mamy wymagane dokumenty i opinię Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Umorzenie czynszu nie jest obligatoryjne, rozłożenie zaległości za czynsz na raty wynika z sytuacji majątkowej najemcy. Pełnomocnikiem do spraw informacji niejawnych została, po ukończeniu odpowiedniego szkolenia, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Ad.4.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006 ( projekt w zał.) jest wójt.

Skarbnik Krystyna Chmura przedstawiła uzasadnienie zmiany budżetu ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VII/44/07 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006 głosowało 13 radnych.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wojewoda wyznaczył swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej ZOZ. Jest to pan Krystian Mieszkała.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VII/45/07 w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie  głosowało 13 radnych.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że nadanie nazwy ulicy następuje na wniosek mieszkańców i Rady Sołeckiej Iwin. Nazwa „Makowa” uzyskała pozytywną opinię Rady Sołeckiej i wójta.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VII/46/07 nadania nazwy ulicy w Iwinach. głosowało 13 radnych.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2007 ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że projekt uchwały jest konsekwencją uchwały budżetowej, w której Rada Gminy upoważniła wójta do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VII/47/07 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2007 głosowało 13 radnych.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że treść projektu uchwały jest identyczna jak w obowiązującej dotąd uchwale w tej sprawie. Zmiana dotyczy jedynie podstawy prawnej bo  zmieniła się ustawa o finansach publicznych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VII/48/07 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych  głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna do powiadomienia w imieniu Rady Gminy Święta Katarzyna Skarbnika Gminy Święta Katarzyna i Sekretarza Gminy Święta Katarzyna o konieczności złożenia tzw. ”oświadczenia lustracyjnego ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że organem powołującym sekretarza i skarbnika gminy jest Rada Gminy więc Rada Gminy ma wystąpić do nich o złożenie oświadczenia lustracyjnego. Upoważnienie przewodniczącego Rady Gminy znacznie uprości i usprawni procedurę.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VII/49/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna do powiadomienia w imieniu Rady Gminy Święta Katarzyna Skarbnika Gminy Święta Katarzyna i Sekretarza Gminy Święta Katarzyna o konieczności złożenia tzw. ”oświadczenia lustracyjnego głosowało 13 radnych.

Ad.10. Za przyjęciem protokołu VI sesji  głosowało 13 radnych.

Ad.11.Radna Elżbieta Rzewuska wskazała na źle wykonane, zdaniem mieszkańców ulic Żernickiej i Głównej w Świętej Katarzynie, studzienki kanalizacji sanitarnej oraz, stąd wynikający, dokuczliwy hałas ( szczególnie w nocy) i zapytała czy to stan nieodwracalny czy też coś da zrobić np. ograniczyć ruch ciężarówek.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że przekaże ten sygnał do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Radny Krzysztof Rudziks zapytał czy nie ma możliwości  wydłużonego czasu pracy Urzędu Gminy  w jeden dzień w tygodniu i czy urząd ma wpływ na odnowienie pasów na jezdniach w Siechnicach (ul. Szkolna, Kościelna).

Wójt Jerzy Fitek przypomniał, że było przedłużenie godzin pracy urzędu w środy ale przychodziły pojedyncze osoby a cały urząd czekał. Większość mieszkańców przychodzi do urzędu rano dlatego zaczynamy pracę o godz.710. Także w urzędach państwowych skraca się czas pracy. Wydłużenie pracy jest możliwe. Oficjalny wniosek w tej sprawie powinny złożyć Rady Osiedli, Sołeckie i Rada Miejska.

Pasy na drogach gminnych już zaczęliśmy malować, w sprawie pasów na drogach krajowych i powiatowych wójt dowie się o terminie ich odnowienia.

Radny Roman Kasprowicz wskazał na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym wynikające z dziur  na ulicach m.in. na Jarzębinowej i Opolskiej, zapytał kiedy zostaną załatane oraz zapytał o światła na przejściach dla pieszych przez szosę do Oławy w Radwanicach, Groblicach, Świętej Katarzynie i koło ogrodnictwa w Siechnicach.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że zostały rozstrzygnięte przetargi, firmy ruszają do pracy i w ciągu 2-3 tygodni dziury zostaną wypełnione. W sprawie niebezpieczeństwa grożącego na ulicy Jarzębinowej, jutro zostaną poinformowani wykonawcy.

W sprawie budowy świateł na przejściu koło ogrodnictwa, jest porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad że w 50 % dofinansujemy te inwestycję. Obecnie trwają prace projektowe. Wniosek o instalację świateł na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Świętej Katarzyny nie został jeszcze rozpatrzony, trwa analiza czy światła nie stworzą większego zagrożenia niż obecnie. W innych miejscowościach jest małe prawdopodobieństwo uruchomienie świateł na skrzyżowaniach z ulicą Opolską.

Radny Roman Kasprowicz  zasygnalizował, że na ulicy Świerczewskiego w Siechnicach zostały zmienione znaki zakazu wjazdu samochodów o ładowności 8 t na 12 t, samochody nadal jeżdżą i  zapytał czy nie byłoby właściwe wprowadzenie tam zakazu wjazdu.

Wójt Jerzy Fitek uznał, że problem ten jest zgłaszany od kilku lat ale rozwiązany zostanie dopiero po wybudowaniu obwodnicy Bielany – Łany – Długołęka. Zjazd z niej do Siechnic będzie za torami. W Siechnicach dużo się buduje, dlatego ruch jest wzmożony. Nie ma możliwości wprowadzenia zakazu ruchu. Znak ograniczenia do 12 t pozwala na wyjazd pustych samochodów.

Radny Bogdan Kaleta wskazał na niepokojące zachowanie młodzieży w Radwanicach i zapytał jak można wpłynąć na zwiększenie aktywności policji w tej sprawie.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że przekaże ten problem komendantowi policji.

Radny Tomasz Jastrzębski uznał, że zachowanie młodzieży jest kwestią zorganizowania im wolnego czasu oraz dostępu do punktów sprzedaży alkoholu i zapytał o zaawansowanie prac nad powołaniem  2 strażników straży gminnej.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że rozmawiał z komendantem komisariatu na Rakowcu i ma jego zapewnienie, że dzielnicowi będą wspomagać strażników. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem uchwały o powołaniu straży. Nastąpi to około  połowy roku. Wójt uznał, że nasza oferta dla młodzieży z zakresu sportu i zajęć świetlicowych jest bogata. Dla pewnej części młodzieży nie ma atrakcyjnych ofert dlatego dobrze byłoby by to młodzież wyszła z propozycją co ma być, oprócz piwa i głośnej muzyki. Ponadto należy z nimi rozmawiać, trzeba legitymować i zawiadamiać rodziców o ich zachowaniu. W kwestii dostępu do alkoholu, są i  będą kontynuowane kontrole punktów sprzedaży. Zamówiliśmy również kilka tablic informujących o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych.

Ad.12. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wnioski radnej Elżbiety Rzewuskiej zgłoszone do wójta w sprawie modernizacji skrzyżowania ulic Opolskiej i Świętej Katarzyny oraz w sprawie wykorytowania, wyrównania i wysypania tłuczniem  17 ulic w Świętej Katarzynie, poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic H. Dąbrowskiego, Nowej i Polnej w Świętej Katarzynie, zwiększenie ilości kubłów umożliwiających segregację odpadów i poprawienie nazwy wsi Łukaszowice na drogowskazie

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1930.

Protokołowała

H. Demska

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VII/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 marca 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 10:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż